Dožinkové slávnosti RPPK Levice

Dnes nehodnotíme len výsledky Žatvy 2018, ale aj súčasnú situáciu v našom poľnohospodárstve a samospráve. V SPPK v máji tohto roku na XXXI. Valnom zhromaždení v Nitre sme si zvolili nové orgány komory. Novým predsedom SPPK sa stal Emil Macho z Agropodniku Trnava. V novozvolenom Predstavenstve SPPK zastupujú Levický okres 3 členovia: MUDr. Marián Šolty ako podpredseda SPPK za potravinárstvo, Ing. Peter Repiský – člen predstavenstva za prvovýrobu a Ing. Vladimír Tamaškovič člen predstavenstva za služby.
 
 
V Dozornej rade SPPK má náš okres zastúpenie v osobe Ing. Róberta Kováča, ktorý je jej podpredsedom. Na poste vystriedal dlhoročného podpredsedu Ing. Jozefa Benčíka. Nitriansky kraj v orgánoch SPPK zastupuje aj predseda nitrianskej komory Ing. Peter Schultz a Ing. Marek Šimunek. Členom Dozornej rady je zo Šalianskej komory Ing. Jozef Mesároš. Uvedené  zastúpenie našich členov komory v orgánoch SPPK je výsledkom rešpektovania a ocenenia našej RPPK LV na úrovni Slovenska a na druhej strane je to aj náš záväzok, že budeme obhajovať poľnohospodárov a potravinárov za naše oprávnené  požiadavky, ktoré potrebujeme pri našom podnikaní a hospodárení.
 
V našej samospráve nás čakajú náročné a zodpovedné úlohy, čo určite preverí našu bojaschopnosť, jednotu a stavovskú česť v celej členskej základni.
 
Okrem nachádzania pochopenia a presadenie nástrojov pre rozvoj a konkurencie schopnosti agrárneho sektoru na domácej pôde, kde by mal byť našim partnerom a investorom ministerstvo pôdohospodárstva, čaká našu samosprávu ďalší zápas a to na pôde EÚ v Bruseli pri tvorbe SPP po roku 2020. Nová SPP by mala prispieť k väčšej konkurencieschopnosti EÚ ako celku a prispievať k harmonizácii vývoja naprieč členskými štátmi. Mala by byť skutočne spoločnou. Nemôžeme povedať, že SPPK je v súčasnosti neúspešná a bez výsledkov, ale k spokojnosti je ešte dlhá a náročná cesta.
 
V tomto roku zatiaľ pozitívnejšie hodnotíme aj prístup rezortného ministerstva k agropotravinárskemu odvetviu. Aj za jej pomoci sme sa stali znovu členmi organizácie COPA-COGECA. Po dlhých rokoch nás ministerstvo finančne podporilo, aby SPPK mohla obnoviť toto členstvo, ktoré je pre nás pri tvorbe SPP významné. Cez Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv, v ktorej je  zastúpená väčšina skutočných poľnohospodárov a potravinárov, sa podarilo presadiť finančné prostriedky na tzv. Zelenú naftu vo výške cca 30 mil. eur a hlavne bola táto pomoc navýšená o DPH, čo je asi po prvýkrát pri štátnej pomoci. Tieto finančné prostriedky sa použili na živočíšnu výrobu v objeme 20 mil. eur, ktoré už máme na účte. Ostatné peniaze boli prerozdelené na špeciálnu rastlinnú výrobu. Tieto finančné prostriedky by mali pestovatelia dostať najneskôr do konca roka.
 
Príhovor predsedu RPPK Levice Milana Halmeša
 
S touto štátnou pomocou sa viaže výrok “ v jednote je sila“, pretože tak, ako sme v roku 2016 v čase mliečnej krízy vybojovali pre chovateľov dojníc 33 mil. eur, tak sa nám podarilo získať financie aj teraz. Proces sa však naštartoval už v novembri 2017 za bývalého vedenia komory. Myslím, že aj napriek mnohým iným faktorom sa to podarilo najmä preto, že sme v pravú chvíľu ukázali svoju jednotu a dôveryhodnosť SPPK.
 
Aby sme aj v ďalších rokoch mohli používať slovo podarilo sa, požadujeme, aby MPRV SR a vláda SR zaviedli od roku 2019 systémové kroky v štátnej pomoci.
 
Náš návrh je, aby na Zelenú naftu, predovšetkým na podporu citlivých komodít, ako je živočíšna výroba a špeciálna rastlinná výroba, bolo vyčlenených minimálne 70 mil. eur. Síce ich ešte nevidíme v plánovanom rozpočte na rok 2019, ale od tejto požiadavky nemôžeme ustúpiť, pretože voči ostatným okolitým krajinám by sme bez tejto podpory boli vo veľkej nevýhode. Ak by sa nám to náhodou nepodarilo, môže naraziť medzi ulicami Dobrovičová a Záhradnícka kosa na kameň.
 
Dlho voláme po príprave a realizácii Rizikového fondu, ktorý by nám stlmil a refundoval klimatické zmeny v našom podnikaní. Potravinárskemu priemyslu zas chýba Marketingový fond. Jeho pomalá a zatienená realizácia však neprináša dôveru k nášmu rezortnému ministerstvu a - dovolím si povedať - obzvlášť k sekcii potravinárstva. Rovnako ostávame v očakávaní, ako MPRV SR bude koncepčne nápomocný tomuto odvetviu, aby potravinári dokázali spracovávať a produkovať čo najviac domácej suroviny a aby náš spotrebiteľ mohol konzumovať kvalitné slovenské potraviny, ktoré nebudú v zastúpení na pultoch v obchodoch len vo výške 40% . Zvyšovanie zastúpenia slovenských potravín úzko súvisí s presadzovaním požiadaviek SPPK pri novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a aj so saldom zahraničného obchodu s agropotravinárskymi výrobkami, ktoré sa nám každoročne zvyšuje. V súčasnosti sa zhoršilo o 40% v porovnaní s minulým rokom a predstavuje hrozivých 875 mil. eur za I. polrok 2018.
 
Jednou z najväčších priorít, ktorá čaká našu samosprávu, je, presadiť prípravu Národnej pozície SR k SPP EU na r. 2021 až 2027 v súlade s požiadavkami SPPK. To, že filozofia SPP je, aby si členské štáty sami naprogramovali priority SPP a zahrnuli ich do čerpania finančných tokov z EÚ nás napĺňa nádejou, ale paradoxne aj obavami.
 
To, že už pri ďalšej z dôležitých priorít ako je presun 15% finančných prostriedkov medzi I. a II. pilierom alebo opačne, vedieme odborné diskusie, ale aj polemiky, z čoho vzniká aj viac názorov. Na vysvetlenie I. pilier predstavuje priame platby tzv. SAPS a viazané podpory do rastlinnej a živočíšnej výroby a II. pilier predstavuje projektové podpory pre poľnohospodárov a tzv. LFA.
 
Prvá skupina tvrdí, že I. pilier je istý a radšej holub v hrsti ako vrabec na streche, pretože v II. pilieri projektové podpory nebudú mať jasné pravidlá. A pri presune 15% finančných prostriedkov z II. do I. piliera je to + 17 €/ha za rok v PP.
 
Na dožinkových slávnostiach sa zúčastnil aj ústredný riaditeľ SPPK Jozef Artim
 
Druhá skupina je toho názoru, že finančné prostriedky navýšené do I. piliera sa minú účinku, použijú sa na nájmy či dane a sú zato, aby sa 15% finančných prostriedkov presunulo z I. do II. piliera, ktorý zabezpečí rozvoj a konkurencie schopnosť subjektov cez investície a inovácie. Pri tejto variante by sa znížili PP o – 31 €/ha za rok.
 
Ťažko sa bude hľadať dohoda po skúsenostiach čerpania a schvaľovania projektových podpôr, ktoré máme zo súčasného programovacieho obdobia PRV.
 
Netreba zabudnúť aj na tzv. stropovanie nad 60 alebo 100 tis. eur z PP. Síce už niektoré pravidlá sú na svete, nič však ešte nie je potvrdené . To ale neznamená, že stropovanie nemôže zasiahnuť aj poľnohospodára s komplexnou poľnohospodárskou výrobou. Napr. predpokladané výpočty predikujú, že aj po odpočítaní osobných nákladov by bolo na Slovensku cca 215 podnikov zastropovaných a suma by sa vyšplhala na 18,5 mil. eur. V našom okrese by to bolo 15 subjektov, ktoré by prišli o čiastku 2,23 mil. eur. Ak by sme počítali aj viazané platby, pri ktorých sme zásadne proti, vplyv stropovania by bol ešte väčší.
 
 
Na záver spomeniem ešte jednu dôležitú tému - elektronické podávanie žiadosti o PP cez GSAA. Pred dvomi rokmi to bola najprv obava, potom potešenie a v tomto roku - malá katastrofa. Mnohým to spôsobuje veľké komplikácie, dnes tu nie je ani priestor ich vymenovať. Zaráža nás fakt, že pracujeme minimálne s minuloročnými mapami, ak nie staršími a nie s aktuálnymi mapami a výmerami, ktoré v tomto roku užívame. Priebežná aktualizácia, ktorá sa vykonáva každý mesiac niekedy nemá logiku, zbytočne časovo a administratívne zaťažuje žiadateľov a pracovníkov PPA. Komora aktívne vstupuje do tohto procesu, komunikuje s PPA a VUPOPom., Chcel by som sa aj z tohto miesta poďakovať pracovníkom levickej PPA o ich trpezlivosť a odbornosť pri riešení chybovosti pri našich žiadostiach.
 
 
Vážení prítomní
 
Dovoľte mi aby som svoje vystúpenie ukončil so želaním, aby sa nám spoločnými silami štátnej exekutívy, našej samosprávnej organizácie so zväzmi a združeniami, ktoré majú vo vienku poľnohospodárov a potravinárov, podarilo nájsť správne závery a východiská do našej spoločnej práce.
 
K tomu Vám prajem pevné zdravie, elánu a optimizmu do budúceho obdobia.
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce