Pracovná skupina pre osivá, 4. apríl 2019

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
Predsedá Thor Kofoed (DK)
 
Situácia na trhu
 
DE a BE majú nedostatok sadbových zemiakov, ďalšie problémy sa týkajú repky – problémy so škodcami (FR), genetická kontaminácia (DE). Pre DK bol rok 2018 problematický, výroba klesla, hoci kvalita bola dobrá. Situácia na trhu je v tejto chvíli skôr pozitívna, napr. FR hlási nadpriemer kukurice. Podľa predsedajúceho ale treba zaistiť dostatok kvalitných osív.
 
Ekologická výroba: nariadenie (EÚ) 2018/848
 
Nové nariadenie (EÚ) 2018/848 o ekologickej výrobe bolo prijaté v máji 2018, do platnosti vstúpi 1. januára 2021. Dovtedy bude Komisia zmocnená k prijatiu vykonávacích aktov a prenesených právomocí, vrátane pravidla týkajúceho sa  výroby rozmnožovacieho materiálu rastlín z heterogénneho materiálu a jeho uvedenia na trh (čl. 13 nariadenia). V DE, DK, FR, UK, IT a NL prebieha experimentálna výroba tohto materiálu, projekty sa majú predĺžiť do 28. februára 2021, Copa a Cogeca nemajú k tomu žiadnu špecifickú pozíciu.
Problematike sa bude venovať aj pracovná skupina pre ekologické poľnohospodárstvo v máji.
 
Výmena názorov a prípadné prijatie návrhu pracovného dokumentu o opatreniach v nadväznosti na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora o mutagenéze.
Sekretariát v nadväznosti na rozhodnutie Súdneho dvora o organizmoch získaných mutagenézou hľadá riešenie ohľadom nových šľachtiteľských techník rastlín. Metódy mutagenézy sú rýchlejšie a presnejšie než tradičné metódy a sú kľúčové pre splnenie všetkých aktuálnych výziev. Predsedajúci preto požiadal členov skupiny o udelenie mandátu na riešenie tejto problematiky prijatím potrebných politických krokov, napr. tlakom na členské štáty, aby sa metóde mutagenézy udelila výnimka a aby bola zahrnutá do prílohy I B smernice 2001/18/ES, či rozlišovaním medzi mutagenézou a cisgenézou. Udelenie mandátu bolo schválené, sekretariát zašle Komisii list s požiadavkou na riešenie problému a nastavenia jasných pravidiel. V následnej diskusii okrem súhlasu s listom Komisii zaznel názor, aby sa definície mutagenézy a cisgenézy doplnili tak, aby im rozumela aj laická verejnosť, ktorá má obavy z geneticky modifikovaných plodín.
 
Rôzne
Prerokovával sa príspevok pracovnej skupiny pre osivá k všeobecnej pozícii Copa a Cogeca ku klimatickým zmenám (schválený počas prezídií 14. februára 2019), prvý návrh ucelenej pozície by mal byť zverejnený v júni 2019 a prijatý do konca roka.
 
Hovorilo sa aj o financovaní Koordinačného nástroja pre menšinové použitie pesticídov (MUCF), ktorý vznikol 15. apríla 2015 a do apríla 2018 bol financovaný EÚ a vládami FR, DE a NL. Teraz je platforma úplne závislá na dobrovoľných príspevkoch členských štátov, Copa a Cogeca sa snažia štáty povzbudiť k jej financovaniu.
 
Téme nákupu alebo používania vlastných osív sa bude venovať budúce zasadnutie skupiny.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce