Pracovná skupina pre prezídium COPA, 25. – 26. apríla 2019

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Spoločné prezídium COPA a COGECA
 
Výmena názorov s Wilhelmom Moltererom (EIB) o Európskom fonde pre strategické investície (EFSI)
 
Európska investičná banka (EIB) je strategický partner Európskej komisie a jej vlastníkmi sú členské štáty EÚ. Úlohou EIB je prispievať k vyváženému rozvoju vnútorného trhu  a k podpore hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti EÚ. EIB má 4 prioritné oblasti: inovácie a zručnosti, prístup menších podnikov k finančným prostriedkom, klíma a životné prostredie a strategická infraštruktúra.
 
EIB úzko spolupracuje s Komisiou v rámci iniciatívy Investičný plán pre Európu, ktorého centrálnym pilierom je Európsky fond pre strategické investície (EFSI). Fond podporuje strategické investície v kľúčových oblastiach, jeho zmyslom je napr. poskytovať financovanie rizikovejším projektom, ktorým by banky úver neposkytli. O spôsobilosti projektov pre podporu z EFSI rozhoduje nezávislý investičný výbor.
 
Na záver Molterer prezentoval niekoľko existujúcich projektov z poľnohospodársko-potravinárskeho odvetvia (napr. vo FR, BG, PL, ES, RO, EE, FI, LT) financovaných z EIB.
 
Výmena názorov so Saïdom El Khadraouim (EK, Európske centrum politickej stratégie) o budúcnosti Európy
 
Saïd El Khadraoui (BE) bol v rokoch 2003 – 2014 poslancom EP, v súčasnosti pracuje pre výskumný tím Európskej komisie, ktorý aktuálne rieši otázku budúcnosti Európy v kontexte meniaceho sa sveta: narastajúca populácia v Afrike, vzťah USA x Rusko, nárast ekonomického vplyvu Číny, zmeny klímy, atď. Pozitívny je síce pokles nezamestnanosti v EÚ a posilňovanie eura, ale bude treba čeliť napr. demografickej otázke. Jednotlivé členské štáty majú na budúcnosť Európy odlišný názor. 1. marca 2017 predložila Komisia Bielu knihu o budúcnosti Európy, ktorá nastoľuje 5 možných scenárov vývoja Únie, zmeny sa dotknú aj poľnohospodárstva (zmeny klimatických podmienok a stále narastajúci dopyt po potravinách, nové technológie, stratégie, vzdelanie, investície).
 
Diskusia: ES požaduje pre poľnohospodárov nástroje, ktoré by im umožnili uspokojiť dopyt po potravinách a využívať tzv. nové šľachtiteľské techniky (mutagenézu). Sekretariát upozorňuje, že v Bielej knihe je len jedna zmienka o poľnohospodárstve –  pri otázke bezpečných potravín. FR a IE požadujú náležité financovanie poľnohospodárstva, ak má plniť všetky výzvy.
 
Schválenie ročnej účtovnej uzávierky Copa a Cogeca za rok 2018
 
Fernando Castillo (sekretariát) predstavil položky účtovnej uzávierky, ktorú už schválil finančný výbor. Zmeny oproti plánovanému rozpočtu spôsobila indexácia miezd a navýšenie príspevku vďaka vstupu SK do Copa a Cogeca. Uzávierka bola jednomyseľne schválená.
 
Prezídium COPA:
 
Predsedá prezident Copa Joachim Rukwied.
 
Rukwied informoval napr. o stretnutí s komisárom EÚ pre rozpočet, ktorého upozornil na nutnosť silného rozpočtu budúcej SPP. Pekka Pesonen zas o akciách v súvislosti s eurovoľbami.
 
Prehľad aktivít prezidenta a generálneho sekretára Copa je k dispozícii na webe Agri Info.
 
Prijatie bodu „B“
 
Príspevok Copa a Cogeca k správe Európskeho parlamentu o ochrane zvierat počas prepravy
 
V reakcii na správu Parlamentu prijatú 14. februára 2019 vypracoval sekretariát dokument, ktorý poukazuje na európske normy týkajúce sa dobrých podmienok zvierat ako na jedny z najprísnejších na svete. Rovnakú pozornosť by podľa dokumentu mala EÚ venovať aj živočíšnym výrobkom a dovozu živých zvierat z tretích krajín.
 
Diskusia: Dokument bol schválený, podľa viacerých krajín ale treba požadovať plnenie rovnakých podmienok aj pri obchodných dohodách s tretími krajinami, napr. skupinou Mercosur.
 
Návrh listu Copa a Cogeca k budúcim prioritám Komisie týkajúcich sa nových šľachtiteľských techník rastlín v EÚ
 
List je reakciou na rozhodnutie Súdneho dvora, podľa ktorého organizmy získané mutagenézou predstavujú geneticky modifikované organizmy (GMO). Takéto rozhodnutie obmedzuje pokrok v šľachtení rastlín a negatívne ovplyvňuje konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva, preto je nevyhnutné, aby sa Komisia zaoberala zmenou legislatívy o nových technikách šľachtenia aj samotnej legislatívy o GMO. List sa rozošle všetkým Stálym zastúpeniam členských štátov pri EÚ.
 
Diskusia: Znenie listu bolo schválené, AT okrem toho navrhuje zistiť prínosy nových techník šľachtenia pre ekologické poľnohospodárstvo.
 
Aktuálne informácie týkajúce sa legislatívneho procesu SPP
 
Vzhľadom na májové eurovoľby sa ďalší vývoj a hlasovanie plenárneho zasadnutia očakáva najskôr v septembri. Sekretariát aktuálne pripravuje dokument – pokyny na prípravu strategických plánov. Počas júnových prezídií budú predstavené podrobnosti.
 
Diskusia: IE a CZ informovalo o rokovaniach s kandidátmi do EP, PL tiež doporučuje komunikáciu s tými, ktorí by v prípade zvolenia hájili poľnohospodárske záujmy a výšku rozpočtu SPP.  Silný rozpočet  podporujú aj FR, FI a IT.
 
Aktuálne informácie o brexite
 
Počas mimoriadneho zasadnutia Európskej rady dňa 10. apríla 2019  sa dohodol ďalší odklad brexitu do 31. októbra 2019 s možnosťou vystúpiť z EÚ aj skôr.
 
Diskusia s Tomom Arnoldom, predsedom pracovnej skupiny EK pre vidiecke oblasti Afriky, o výsledkoch tejto pracovnej skupiny
 
Predseda prezentoval záverečnú prácu tejto pracovnej skupiny zverejnenú 7. marca 2019. Správa obsahuje doporučenie vytvoriť partnerstvo  EÚ a Afriky na troch úrovniach: medzi jednotlivcami, medzi podnikmi a medzi vládami. Správa vymedzuje 4 strategické oblasti činností v strednom a dlhodobom horizonte: tvorba pracovných miest, klimatické opatrenia, udržateľnú transformáciu afrického poľnohospodárstva a rozvoj afrického potravinárstva a trhu s potravinami.
 
Dňa 21. júna 2019 sa v Ríme uskutoční konferencia ministrov poľnohospodárstva, ktorú organizuje EK spolu s Africkou úniou. Rola Copa a Cogeca by mohla spočívať v hľadaní vhodných európskych expertov, v šírení informácií, a pod.
 
Diskusia: Podľa Arnolda je kľúčové investovať do vzdelania a výživy afrických detí, pokiaľ sa tento problém nebude aktívne riešiť, je možné očakávať problémy spojené s migráciou. DK, NL, IE, UK a DE podporili nutnosť investícií do afrického poľnohospodárstva a vidieka, FR ponúka skúsenosti už z existujúceho partnerstva svojej organizácie.
 
Diskusia s Justinom Brownom, austrálskym veľvyslancom v BE, LU, EÚ a NATO o súčasných obchodných rokovaniach medzi EÚ a Austráliou a iných záujmoch
 
Veľvyslanec predstavil austrálsku ekonomiku – 25 mil. obyvateľov, 14. na svete z pohľadu HDP na obyvateľa, ekonomický rast bez prerušenia 28 rokov za sebou.
 
V Austrálii je cca. 314 000 poľnohospodárskych podnikov, z toho 99 % je rodinných. Vývoz austrálskych poľnohospodárskych výrobkov smeroval v rokoch 2015 – 2016 najviac do Číny, USA, Japonska a EÚ. Austrálske poľnohospodárstvo má jedny z najnižších dotácií na svete, zároveň celý dodávateľský reťazec podlieha pravidlám stanovených legislatívou. Austrália takisto podporuje globálne akcie týkajúce sa klimatických zmien.
 
Rokovania o obchodnej dohode sa začali 18. júna 2018, doteraz prebehli 3 kolá, ďalšie bude v júli t. r.
 
Diskusia: FR a DK označili svoje náklady za určite vyššie než austrálske, ES sa zaujímalo o prístup Austrálie k novým technológiám a šľachtiteľským technikám. Veľvyslanec reagoval tvrdením, že austrálski poľnohospodári sa veľmi orientujú na najmodernejšie technológie a čo sa týka šľachtenia, veľmi pozorne sledujú vývoj v EÚ. Pre vývoz do EÚ vždy zaručujú plnenie rovnakých štandardov, aké platia v EÚ. V prípade dohody by sa jednalo o sektor hovädzieho mäsa a cukru. Na druhej strane majú EÚ a Austrália mnoho spoločných záujmov, napr. ochrana klímy, modernizácia sektoru a generačná obmena.
 
Informácie o prebiehajúcich obchodných rokovaniach
 
Japonsko: Komisár Hogan uskutoční misiu do Japonska, lebo tento trh je veľkou príležitosťou pre európskych poľnohospodárov.
 
Mercosur: Rokovania zatiaľ bez väčšieho pokroku, v máji sa uskutoční jedno v Buenos Aires a do letných prázdnin ešte jedno v Bruseli.
 
USA: EK zverejnila predbežný zoznam tovaru, na ktoré by mohla uvaliť  clá v súvislosti so sporom o americké subvencie Boeingu. Ohľadom podoby tohto zoznamu vyhlásila Komisia verejnú konzultáciu otvorenú do konca mája.
 
Nový Zéland: ďalšie 2 kolá rokovaní sa očakávajú v júli.
 
Ukrajina:  EK s cieľom napraviť legislatívnu medzeru v dovoze hydinového mäsa z Ukrajiny do EÚ navrhla úpravu dohody, obsahujúcu navýšenie kvót na bezcolný dovoz hydinového mäsa o 50 000 t (pôvodná kvóta 20 000 t). Tento návrh musí schváliť Parlament, Copa a Cogeca sú striktne proti takémuto navýšeniu.
 
Informácie a diskusia o súčasnej situácii na trhu
 
V Číne kvôli africkému moru ošípaných významne klesla výroba bravčového mäsa, v posledných týždňoch je viditeľný trend zvyšovania ceny jatočného mäsa. Z pohľadu EÚ existuje veľké riziko zavlečenia nákazy do zemí vyvážajúcich bravčové (FR, DE).  PL informuje o rôznych ochranárskych kampaniach pri snahe odchytu divých svíň s cieľom zabrániť šíreniu nákazy.  Ďalším problémom je sucho v mnohých štátoch EÚ.
 
Informácie a výmena názorov ohľadom prípravkov na ochranu rastlín
 
Sekretariát informoval o rokovaní Stáleho výboru EK pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá dňa 15. apríla 2019, počas ktorého bola schválená zodpovednosť za posúdenie bezpečnosti glyfosátu štátmi FR, NL, SE a HU. Tie majú svoje správy predložiť v roku 2021.
 
Informácie a výmena názorov o činnosti Copa a Cogeca v oblasti klimatických zmien
 
Po prijatí všeobecnej pozície Copa a Cogeca k problematike klimatických zmien sa v druhej fáze rokuje o konkrétnom príspevku najviac dotknutých pracovných skupín. Výstupom má byť detailný pozičný dokument o konkrétnej role jednotlivých odvetví, dosiahnutého pokroku a možností do budúcnosti.
 
Informácie o iniciatíve Copa a Cogeca týkajúcej sa Koordinačného nástroja pre menšinové použitie pesticídov
 
Do apríla 2018 bol nástroj financovaný z rozpočtu EÚ, teraz je plne závislý na dobrovoľných príspevkoch členských štátov. Doteraz na rok 2019 prisľúbili financie v hodnote 360 000 eur štáty AT, BE, CH, CY, DE, DK, EN, IE, IT, LT, NL, SE a SK, ročné výdaje platformy sú však 500 000 eur, preto sekretariát vyzýva k pokračovaniu lobbovania za ďalšie fungovanie (financovanie) tohto nástroja.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce