Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku, Priame platby, Rozvoj vidieka a Životné prostredie, 10. júla 2019

Návrh doporučených pokynov pre Strategické plány SPP
 
Dňa 10. júla 2019 sa bude konať prvá schôdza COMAGRI. V apríli COMAGRI prijalo svoju pozíciu k SPP, ale nové COMAGRI môže rozhodnúť, či pozíciu ponechá bez zmeny a nechá ju schváliť v Parlamente, alebo ju čiastočne upraví, zvyšok ponechá a predloží  ju na plenárnom zasadnutí. Poslednou možnosťou je začať rokovať úplne od začiatku. O nedokončených záležitostiach sa bude rokovať 23. júla 2019, bude sa pokračovať aj v diskusii o SPP. O podobe Viacročného finančného rámca stále nie je rozhodnuté.
 
Komentáre k jednotlivým štandardom Dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy - Good agricultural and environmental conditions (GAEC) boli vznesené počas prezentácie. Pripravovaný dokument od Copa a Cogeca nie je nová pozícia, ale súhrn postojov a pripomienok členov.
 
GAEC 1 sa týka udržovania trvalých trávnych porastov na základe pomeru trvalých trávnych porastov a poľnohospodárskej pôdy. V súčasnosti je pomer v krajinách EÚ nastavený na národnej alebo regionálnej úrovni (s voľnosťou 5%). Definícia trvalých trávnych porastov závisí od päťročného obdobia konverzie. Členovia vzniesli pripomienky: zahrnúť aj pasúce sa hospodárske zvieratá (LT), zaistenie výroby krmiva (DE), väčšiu flexibilitu v rámci zákazu orby (NL), rozlišovať medzi skutočnými trvalými trávnymi porastmi (FI), zachovať status quo (DK), považovať trvalé trávne porasty za spotrebitele uhlíku (IT).
 
GAEC 2  sa týka dostatočnej ochrany mokradí a rašelinísk, čo v predchádzajúcej SPP nebolo. Návrh Európskeho parlamentu je zahrnúť citlivé oblasti Natura 2000. Členovia vzniesli pripomienky: zákaz orby a exportu musia byť prepojené (LT), nutnosť rešpektovania Parížskej dohody o klíme (FI), ochrana vtáctva sa musí brať do úvahy (IT), možnosť zahrnutia povinnosti pod II. pilier (DE).
 
GAEC 3 zakazuje pálenie orných strnísk, pokiaľ to nie je zo zdravotných dôvodov. Parlament má k tomu pozíciu status quo.
 
GAEC 4  sa týka zavedenia nárazníkových pruhov pozdĺž vodných tokov. Žiadne pripomienky.
 
GAEC 5 nebol adresovaný.
 
GAEC 6 hovorí o znižujúcom riziku degradácie pôdy vrátane zvažovania svahu. Pozícia EP status quo, FR vznieslo pripomienku, že by sa mali brať do úvahy bežné poľnohospodárske praktiky a vynechať traktory.
 
GAEC7 sa vzťahuje na to, že pôda nemôže byť ponechaná holá počas najcitlivejších období. Parlament požaduje vo svojej pozícii minimálne pokrytie pôdy na obmedzenie erózie v najcitlivejších obdobiach. Pripomienky členov: nutnosť riadne definovať citlivé obdobie (SE), citlivé obdobie by nemalo zahŕňať zimu (DK), klimatické podmienky v EÚ sú rozdielne (DE).
 
GAEC 8 sa týka rotácie plodín. Poľnohospodárske podniky s pôdou ako 10 ha musia pestovať aspoň 2 plodiny, väčšie ako 30 ha už 3 plodiny, zatiaľ čo hlavné plodiny by nemali pokrývať viac ako 75% pôdy. Pripomienky členov: rotácia plodín by mala nahradiť trvalé trávne porasty (LT), podľa DE sa nedá nastaviť celoeurópska definícia.
 
GAEC 9 nastavuje minimálny podiel poľnohospodárskej pôdy vyhradenej nevýrobným prvkom alebo oblastiam, zachovanie krajinných prvkov, zákaz strihania kríkov a stromov v období chovu a odchovu vtáctva a možné nariadenia na opatrenia proti invazívnym rastlinným druhom. Pozícia EP nezahŕňa minimálny podiel nevýrobných prvkov. Pripomienky členov: výrobný potenciál bude zasiahnutý GAECom 9 (DE), nezahŕňať nevýrobné prvky (LT), nevylučovať udržiavanie lesov – teda rúbanie stromov v lete (FI), nemalo by sa to vzťahovať na ornú pôdu (IT), percentuálny podiel by mal byť nastavený na regionálnu úroveň (DK).
 
GAEC 10 tiež nebol zahrnutý v predchádzajúcej SPP. Zakazuje premieňanie alebo oranie trvalých trávnych porastov v rámci  Natura 2000. Pripomienky členov: brať do úvahy riadiace plány a umožniť niektoré praktiky (BE), flexibilný prístup pri notifikácii trvalých trávnych porastov šetrných k životnému prostrediu (NL).
 
Sekretariát požiadal aj o vznesenie poznámok k definícii poľnohospodárskej pôdy, trvalých trávnych porastov, skutočného poľnohospodára a agrolesníctva.
 
Copa a Cogeca si kladú otázku, či by pod poľnohospodársku pôdu mal spadať aj agrolesnícky systém a krajinné prvky. Pripomienky členov: možnosť percentuálneho nastavenia týchto oblastí (BE),  možnosť zahrnúť aj ďalšie systémy (IT), zachovať status quo (FR).
 
Ďalej sa rokovalo o tom, či by mala byť rotácia u trvalých trávnych porastov nastavená na päťročné obdobie. Pripomienky členov: viac voľnosti (FR), brať do úvahy výpočet podielu pôdy (DK), zahrnúť 2-3 roky do rotácie plodín (LT).
 
Členovia sa vyjadrili aj k definícii skutočného poľnohospodára: registrácia na národnej úrovni (FR), definícia založená na príjmoch je príliš komplikovaná (IT), založiť na čl. 39 § 1c) a 1d) Dohody o fungovaní Európskej únie (LT), vylepšiť systém registrov (SE).
 
Záver
 
Copa  a Cogeca zahrnú do dokumentu vznesené pripomienky členov. Dokument bude prezentovaný 5. septembra 2019 na rokovaní POCC a 13. septembra  2019 na prezídiách.
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce