Pracovná skupina pre sušené krmivá a bioenergiu/biotechnológie, 25. júna 2019

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Sušené krmivá:
 
Predsedá Eric Masset.
 
SPP po roku 2020
 
Najviac diskutovanými témami sú nový model politiky a jej „zelená architektúra” – ekoschémy v I. pilieri a agro-enviro-klimatické opatrenia v II. pilieri. Členské štáty stále vedú diskusie o povinnosti alebo dobrovoľnosti ekoschém, vyčlenení finančnej obálky a ich plnení a o tom, akým spôsobom minimalizovať nevyčerpané financie v prípade malého záujmu poľnohospodárov.
 
Príspevok pracovnej skupiny k pozícii Copa a Cogeca ku klimatickej zmene
 
Podľa predsedajúceho je nevyhnutné, aby z príspevku bolo jasné, že pokiaľ poľnohospodárom bude klesať základný  príjem, ťažko budú môcť byť ambicióznejší v otázkach predchádzania klimatickým zmenám. Ďalej je potrebné, aby bol sektor sušených krmív braný za strategický vďaka svojmu pozitívnemu príspevku v podobe viazania uhlíka.
 
Rastlinné bielkoviny v EÚ
 
a) Správa Komisie o rastlinných bielkovinách
 
Správu prezentovala Komisia 22. novembra 2018 počas konferencie o rastlinných bielkovinách v Európe, ktorá sa konala vo Viedni. Okrem hodnotenia ponuky a dopytu v EÚ skúma aj ďalšie možnosti ako vhodne rozvíjať výrobu rastlinných bielkovín z ekonomického aj ekologického hľadiska. O správe bude referovať Komisia aj počas rokovania skupiny CDG.
 
b) Štúdia trhu spoločnosti Agrosynergie
 
Štúdiu pre Komisiu vypracovala konzultantská spoločnosť Agrosynergie. Z nej vyplýva, že väčšina (94%) rastlín bohatých na bielkoviny (strukoviny alebo olejniny) pestovaných v EÚ sa používa ako krmivo pre hospodárske zvieratá. Takisto zdôrazňuje nutnosť podporovať produkciu rastlín bohatých na bielkoviny pre ľudskú potrebu, ktorá v súčasnosti tvorí 6%.
 
(Celá štúdia je k dispozícii v zápise v českom jazyku.)
 
c) Bilancia rastlinných proteínov
 
Európska komisia zverejnila 20. mája 2019 aktualizovanú úvahu o proteínových krmivách v EÚ, ktorá prvýkrát obsahuje údaje o objemných krmivách. Dokument konštatuje, že asi 80% krmív pochádza z EÚ. Hlavným zdrojom kŕmnych bielkovín v EÚ sú objemné krmivá, ktoré predstavujú 45% celkového využitia krmív, ďalej krmivá z olejnatých semien (26%) a obilnín (24%).
 
Nariadenie o ekologickom poľnohospodárstve: vitamín B2
 
Nové nariadenie o ekologickom poľnohospodárstve začne platiť od 1. januára 2021, Európska komisia teraz pripravuje vykonávacie akty. Sekretariát poukázal na možný problém ďalšieho použitia vitamínu B2 (riboflavínu), vzniknutého fermentáciou geneticky modifikovaného kmeňa Bacillus subtilis.
 
Príprava rokovania skupiny CDG
 
Zástupca Coop de France  prezentoval štúdiu z FR, ktorá sa týka vplyvu pestovania lucerny siatej na životné prostredie. Vzhľadom na to, že lucerna má schopnosť absorbovať atmosférický dusík a ukladať ho do horných vrstiev pôdy, prispieva k zlepšovaniu kvality podzemných vôd. Vodohospodárskym organizáciám by sa malo doporučiť podporovať pestovanie lucerny za účelom zníženia nákladov na čistenie vody.
 
V roku 2008 sa začala vo FR štúdia (publikovaná v 2009) o dopadoch pestovania lucerny na biodiverzitu, ktorá podporila pozitívny vplyv lucerny, keďže poskytuje krmivo pre opeľujúci hmyz.
 
Bioenergia/biotechnológie:
 
Predsedá Alexander Bachler (AT).
 
Príspevok pracovnej skupiny k pozícii Copa a Cogeca ku klimatickej zmene
 
Predsedajúci v návrhu dokumentu postráda hlavný zmysel – úplné nahradenie fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie (vrátane biopalív prvej generácie). Ďalej varoval, aby poľnohospodárstvo „neplatilo“ za neschopnosť znižovať emisie skleníkových plynov iných sektorov.
 
Pokyny pre štátnu podporu v oblasti životného prostredia a energetiky
 
Komisia predložila na verejnú konzultáciu návrh oznámenia o predĺžení platnosti Pokynov Komisie pre štátnu podporu v oblasti živ. prostredia a energetiky do 31. decembra 2022.
 
RED II: Prenesené právomoci týkajúce sa ILUC
 
Prenesené právomoci, ktorými sa stanovujú suroviny s vysokým rizikom nepriamej zmeny vo využívaní pôdy a certifikácie biopalív (high ILUC), biokvapalín a palív z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny vo využívaní pôdy (low ILUC), zverejnila Komisia 13. marca 2019. Text bol zverejnený v Úradnom vestníku EÚ 21. mája 2019, nariadenie vstúpi do platnosti na 20. deň po zverejnení. Naďalej v ňom však zostáva veľa negatívnych elementov, predovšetkým ohľadom palmového oleja, ktorý môže byť certifikovaný ako low ILUC. Predsedajúci vyzval organizácie, aby sa na rokovaní CDG k tomu vyjadrili.
 
Iné
 
Predsedajúci informoval o technickom rokovaní k nedávno zverejnenej správe Taxonomy Technical Report. Dokument venuje poľnohospodárstvu a lesníctvu asi 40 strán, ale ani jeden z autorov nemá s týmito odvetviami nič spoločné. Spätnú väzbu k dokumentu je možné zaslať do polovice septembra.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce