Únia potravinárov Slovenska

Prvýkrát v novom roku rokovala aj Únia potravinárov Slovenska. Jednou z tém bola informácia o príprave Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky /SPP/ po roku 2020. Pracovná skupina Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa k SPP stretla zatiaľ trikrát. Vždy k téme Intervenčnej stratégie.
 
 
Pripomienky SPPK k Intervenčnej stratégii
 
„Stanovisko SPPK k návrhu Intervenčnej stratégie SPP po roku 2020 nie je a ani nemôže byť konečným stanoviskom. Na jednej strane čas na prediskutovanie predloženého materiálu bol vzhľadom na jeho závažnosť a dopad na formovanie pôdohospodárskej politiky príliš krátky. Na druhej strane je tu stále veľa neznámych týkajúcich sa nastavenia európskej legislatívy a rozpočtu, ako aj smerovanie domácej politiky vzhľadom na nadchádzajúce parlamentné voľby“, uviedol v úvode prezentácie riaditeľ Odboru poľnohospodárstva a služieb SPPK Ján Baršváry.
 
Cieľom SPPK je využitie prírodného potenciálu Slovenska na zabezpečenie kvalitných a bezpečných potravín z lokálnych zdrojov, a to dlhodobo udržateľne a za primerané ceny. Požadujeme aj skutočnú previazanosť SPP s národohospodárskou politikou štátu, z ktorej by vyplývala aj štátna objednávka pre dosiahnutie sebestačnosti a tým aj spotreby domácich výrobkov.
 
Požiadavky SPPK
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vypracovala sumár bodov, ktoré požaduje zohľadniť pri ďalšom spracovaní Intervenčnej stratégie a vypracovávaní Strategického plánu SPP po roku 2020.
 
Presun medzi piliermi
 
 
SPPK súhlasí s neuplatňovaním presunu medzi piliermi SPP tak, ako navrhuje Intervenčná stratégia, avšak len v prípade 40% spolufinancovania II. piliera SPP zo štátneho rozpočtu a viazaných priamych platieb vo výške minimálne 13 + 2%, za predpokladu transparentného nastavenia distribúcie podpôr v rámci II. piliera (využitie finančných nástrojov pri investičných podporách v čo najväčšej miere, transparentné a objektívne nastavenie hodnotiacich kritérií, maximálne využitie systému jednotkových nákladov na jednotlivé typy investícií). V prípade nenaplnenia vyššie uvedených požiadaviek trvá SPPK na otvorení diskusie k presunu medzi piliermi.
 
Redistributívna platba 
 
SPPK považuje redistributívnu platbu za vhodný nástroj na podporu malých fariem. Redistributívna platba v takej podobe a takom vysokom objeme (100 EUR/ha na prvých 100 ha pôdy, resp. 315 mil. EUR) je však veľmi vysoká, a určite by v slovenských podmienkach spôsobila delenie „menších“ poľnohospodárskych podnikov (napr. 500 ha podnik sa rozdelí na 5 podnikov o výmere 100 ha), ako aj boj o pôdu v prípade malých fariem. Navrhujeme zavedenie minimálnej výmery poľnohospodárskeho podniku pre poskytnutie redistributívnej platby na 6 ha a maximálne 100 ha. Zároveň navrhujeme, aby suma na hektár nepresahovala vnútroštátnu priemernú sumu priamych platieb na hektár o viac ako 20%.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vypracovala vlastné stanovisko aj k ďalším oblastiam, ako sú viazané platby, priame platby, stropovanie, komplexné pozemkové úpravy, oblasti s prírodnými a inými obmedzeniami (ANC oblasti), LEADER, ekoschémy či záväzky týkajúce sa aspektu životného prostredia alebo klímy.
 
Investície
 
Ján Baršváry predstavil členom Únie potravinárov Slovenska aj stanovisko SPPK k bodu Investície.
 
„Žiadame, aby MPRV SR presadilo požiadavku SPPK voči EK na zaradenie spracovateľov (potravinárske podniky) ako oprávnených žiadateľov v rámci intervencie Investície. Bez masívnych investícií do spracovateľského priemyslu (nielen do spracovania na poľnohospodárskom podniku) nie je možné zvýšiť podiel slovenských potravín na pultoch maloobchodu ani zlepšiť negatívnu zahraničnoobchodnú bilanciu agrosektoru“, dodal J. Baršváry.
 
Členovia Únie potravinárov Slovenska sa na rokovaní zhodli v názore, že je potrebné v budúcnosti zahrnúť spracovateľský potravinársky sektor do Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Na to, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť našich potravinárov, však potrebujeme aj vyššiu finančnú podporu zo strany štátu. Toto sú prioritné oblasti, bez ktorých bude zvyšovanie výkonnosti domáceho potravinárstva len utópiou.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce