Informácia pre zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania v čase prerušenia vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

aktualizované vydanie k 12.5.2020
 
Na základe uznesenia Vlády SR č. 111 z 11.3. 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie,  uznesenia Vlády SR č. 114 z 15. 3. 2020 o vyhlásení núdzového stavu a na základe usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti  s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 sa prerušilo vyučovanie na školách v období od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 a následne v období od 30. marca 2020 do odvolania.
 
Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania v súvislosti s aktuálnou situáciou vydáva informáciu pre poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.
 
1. Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania a určení termínov v rámci organizácie školského roka 2019/2020.
 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie vyučovania v školách od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušil aj naďalej vyučovanie v školách v období od 30. marca 2020 do odvolania.
 
Prerušenie vyučovania v strednej odbornej škole sa týka tak teoretického vyučovania žiaka ako aj praktického vyučovania žiaka v dielni, na pracovisku zamestnávateľa a na pracovisku praktického vyučovania.
 
Prerušením vyučovania v školách sa zakázala prítomnosť žiaka na vyučovaní v priestoroch školy alebo v mieste poskytovania praktického vyučovania u zamestnávateľov. V čase prerušenia vyučovania v škole riaditeľ školy zabezpečí podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy a rovnako postupuje aj zamestnávateľ pri poskytovaní praktického vyučovania. Týmto opatrením nie je teda vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia žiakov inou ako prezenčnou formou. Obdobie prerušenia vyučovania nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.
 
Viac k prerušeniu vyučovania a k termínom školského roka 2019/2020:
 
2. Absencia žiaka na praktickom vyučovaní v čase prerušenia vyučovania
 
Neprítomnosť žiaka na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa v čase prerušenia vyučovania v škole sa nevykazuje ako osobná absencia žiaka, ktorá sa uvádza aj na vysvedčení žiaka. Dôvodom je, že sa v čase prerušenia vyučovania v škole a u zamestnávateľa realizuje vyučovanie na diaľku. V prípade, že nie je možné z objektívnych dôvodov realizovať praktické vyučovanie vyučovaním na diaľku, nie je to dôvod pre vykazovanie osobnej absencie žiaka.
 
Osobnou absenciou žiaka v čase prerušenia vyučovania, ktorá sa zaznamená do dokumentácie a následne sa nahlási škole, je absencia žiaka na vyučovaní na diaľku z dôvodu jeho choroby alebo z iných dôvodov. Pri takejto absencii úzko spolupracuje zamestnávateľ so školou.
 
3. Vedenie dokumentácie k praktickému vyučovaniu v čase prerušenia vyučovania
 
Ak zamestnávateľ vedie „denník odborného výcviku“ alebo inú dokumentáciu podľa rozhodnutia zamestnávateľa alebo dohody so strednou odbornou školou, uvedie v dokumentácii nasledovný text:
 
„Prerušenie vyučovania v škole od 16. marca 2020 do xx.xx.2020 rozhodnutím ministra školstva.“
 
Ak bolo prerušené vyučovanie v škole pred 16. marcom rozhodnutím zriaďovateľa školy uvedie sa napríklad text:
 
„Prerušenie vyučovania v škole od 10. marca rozhodnutím zriaďovateľa školy a od 16. marca 2020 do xx.xx.2020 rozhodnutím ministra školstva.“
 
4. Poskytovanie praktického vyučovania na diaľku
 
Zamestnávateľ v systéme duálneho vzdelávania zabezpečí podľa podmienok a možností vyplývajúcich z obsahu praktického vyučovania a v závislosti od postupov získavania vedomostí, zručností a spôsobilostí žiaka v rámci praktického vyučovania vzdelávanie na diaľku a samoštúdium žiakov v danom odbore vzdelávania prostredníctvom elektronickej komunikácie s hlavným inštruktorom alebo majstrom odbornej výchovy.
Postup vzdelávania na diaľku dohodne riaditeľ zmluvnej školy so zamestnávateľom.
 
Praktické vyučovania na diaľku sa môže realizovať rôznymi elektronickými prostriedkami. Bližšie informácie k vyučovaniu na diaľku sú vedené na novom portáli www.ucimenadialku.sk. Digitálne učivo, ktoré možno využiť pre vyučovanie na diaľku:
 
            https://siov.sk/ucme-sa-doma/
            https://viki.iedu.sk/landing
 
V prípade, že nie je možné praktické vyučovanie realizovať v celom rozsahu vzdelávaním na diaľku, dohodne škola so zamestnávateľom presun učiva, ktoré nebolo odučené v čase prerušenia vyučovania do vyššieho ročníka. Presun zodpovedajúcej časti obsahu praktického vyučovania sa vykoná zmenou učebných osnov predmetu praktického vyučovania v nasledujúcich ročníkoch štúdia formou dodatku k školskému vzdelávaciemu program, ktorý spracuje škola v spolupráci so zamestnávateľom.
 
V prípade, že zamestnávateľ v systéme duálneho vzdelávania nevie ani v čiastočnom rozsahu zabezpečiť praktické vyučovanie na diaľku a samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s hlavným inštruktorom, inštruktorom alebo majstrom odbornej výchovy, ktorý je zamestnancom zamestnávateľa, môže sa dohodnúť s riaditeľom zmluvnej školy, že na tento nevyhnutný čas sa praktické vyučovanie na diaľku bude zabezpečovať prostredníctvom majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe, ktorý je zamestnancom školy.
 
5. Hodnotenie vyučovacích predmetov odborný výcvik a odborná prax.
 
Základné princípy hodnotenia žiakov z premetu praktického vyučovania v čase prerušeného vyučovania v škole:
 
 • zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
 • sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
 • akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.
 
Usmernenie ministerstva školstva pre hodnotenie žiakov strednej školy:
 
O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne v čase mimoriadnej situácie riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou elektronicky (napr. per rollam). O spôsobe hodnotenia žiaka v predmetoch praktického vyučovania rozhodne škola v úzkej spolupráci so zmluvným zamestnávateľom.
 
Riaditeľ školy oznámi neklasifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou (napr. laboratórne cvičenia, predmety praktického vyučovania, či výchovy). O tejto skutočnosti oboznámi žiakov a ich zákonných zástupcov a rovnako aj zmluvného zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania do 20.4.2020.
 
6. Výberové konanie na uzatvorenie učebnej zmluvy a vydanie potvrdenia zamestnávateľa o zabezpečení OVP v SDV
 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 15.4.2020 umožňuje konanie prijímacích skúšok na strednú školu za dodržania hygienických podmienok uvedených v Opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/3170/2020 zo dňa 15.4.2020.
Opatrenie je zverejnené na webe Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:
 
Zamestnávateľ tak môže organizovať od 15.4.2020 výberové konanie na výber uchádzačov o OVP v SDV za dodržania obdobných podmienky ako sú uvedené v Opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/3170/2020 pre konanie prijímacieho konania na strednú školu. Výberové konanie môže byť realizované za prítomnosti uchádzača alebo bez prítomnosti uchádzača.
 
 
6.1 Výberové konanie za prítomnosti uchádzača
 
Pre výberové konanie u zamestnávateľa za prítomnosti uchádzača odporúčame zabezpečiť nasledovné podmienky:
 
Priestory pre výberové konanie a podmienky pre osoby na výberovom konaní:
 
 • výberové konanie realizovať v najväčšej miestnosti (zasadacia miestnosť a pod.),
 • vzdialenosť medzi pracovnými miestami uchádzačov a skúšajúcimi by mala byť minimálne dva metre,
 • v prípade overovania základných zručností by mali byť zabezpečené dvojmetrové odstupy pre pracovné miesta, určené pre výkon overovania zručností; nemali by byť zadávané skupinové úlohy pre viac ako dvoch uchádzačov,
 • každý uchádzač a skúšajúci musí byť chránený rúškom,
 • používať vlastné písacie potreby,
 • obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
 • priebežne sledovať zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ
 • a pod.),
 • vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami,
 •  pred začatím výberového konania je potrebné zmerať teplotu uchádzačov a skúšajúcich,
 • osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na výberovom konaní vylúčené,
 • v priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných plôch a kľučky a pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti.
 • po celý čas konania výberového konania je zakázaná konzumácia stravy a nápojov.
 
6.2 Výberové konanie bez prítomnosti uchádzača
 
Pri výberovom konaní u zamestnávateľa bez prítomnosti uchádzača zamestnávateľ môže vyhodnotiť kritériá pre výber uchádzača na základe materiálov, ktoré žiak doručil zamestnávateľovi najčastejšie elektrickou formou a to prihláška na strednú školu, motivačný list, životopis, informácia o účasti v súťažiach, informácia o mimoškolských aktivitách a pod. podľa určenia zamestnávateľa.
 
Zamestnávateľ môže v rámci výberového konania bez prítomnosti uchádzača vyžiť aj inú formu elektronickej komunikácie s uchádzačom ako videohovor a pod., pri ktorej môže použiť v rámci výberového konania aj priamy rozhovor s uchádzačom pre získanie ďalších informácií potrebných pre výber vhodného uchádzača na vydanie potvrdenia zamestnávateľa o zabezpečení OVP v SDV.
 
Uchádzač, ktorý sa bude pripravovať v systéme duálneho vzdelávania, a ktorému vydal zamestnávateľ ešte pred prijímacím konaním potvrdenie o zabezpečení OVP v SDV, prikladá potvrdenie od zamestnávateľa k prihláške na strednú školu.
 
7. Prihlášky a prijímacie konanie na stredné odborné školy v SDV bez overovania špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na vzdelávanie
 
Minister školstva Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 4.2020 (ďalej len „rozhodnutie ministra“) určil termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných odborných školách takto:
 
Prijímacie konanie do prvého ročníka študijných odborov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19.5.2020 do 30.6.2020. Prijímacie konanie sa uskutoční administratívnou formou bez prítomnosti uchádzača v škole.
 
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15.5.2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy, ak nepodal prihlášky v termíne do 10.4.2020 riaditeľovi základnej školy.
 
Potvrdenie od zamestnávateľa o zabezpečení OVP v SDV, ktoré predkladá uchádzač spolu s prihláškou na strednú školu, sa doručí základnej škole rovnakým spôsobom ako prihláška na strednú školu. Viac info k potvrdeniu v bode č. 8 tejto informácie.
 
Riaditeľ základnej školy do 19.5.2020 odošle prihlášky na vzdelávanie na príslušnú strednú školu. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
 
Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 7.5.2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy, ktoré určil aj spolu so zamestnávateľom, ktorého sa žiak bude pripravovať, v súlade s prílohou č. 2 rozhodnutia ministra. Pri prijímacom konaní do učebných odborov je uplatnenie kritérií prijímacieho konania podľa prílohy č. 2 dobrovoľné, pričom tieto kritériá určí riaditeľ školy spolu so zamestnávateľom v SDV. Kritériá určí riaditeľ školy spolu so zamestnávateľmi, ktorí vydali  potvrdenie o zabezpečení OVP v SDV pre uchádzačov, ktorí podali prihlášku na strednú školu.
 
Kritériá prijímacieho konania pre odbory strednej školy zohľadňujú študijné výsledky uchádzača za 8. ročník ZŠ a za prvý polrok 9. ročníka ZŠ. Spôsob výpočtu prospechu, spôsob prideľovania bodov, postup výberu profilových a doplnkových predmetov a spôsob určenia ďalších kritérií je upravený v prílohe č. 2 rozhodnutia ministra.
 
Riaditeľ strednej školy do 29.5.2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania. Samostatne prijíma uchádzačov, ktorí sú prijatí na štúdium do SDV na základe potvrdenia od zamestnávateľa a samostatne ostatných uchádzačov (dva zoznamy prijatých uchádzačov). Zoznam prijatých uchádzačov zverejní riaditeľ školy do 29.5.2020 na webovom sídle školy alebo na výveske školy. Rozhodnutie o prijatí sa doručuje cez informačný systém základnej školy, emailom alebo poštou.
 
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 4.6.2020 záväzné potvrdenie o nastúpení alebo o nenastúpení na strednú školu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 rozhodnutia ministra. V prípade, že potvrdenie nebude doručené, rozhodnutie o prijatí na strednú školu je neplatné.
 
Počet obsadených miest po prvom kole prijímacieho konania a počet voľných miest pre 2. termín prijímacieho konanie zverejní riaditeľ školy do 5.6.2020 na webovom sídle školy alebo na výveske školy.
 
Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu a súčasne zverejní do tohto termínu aj obsadenie všetkým miest na prijatie v 1. termíne prijímacieho konania (info o nulovom stave voľných miest na prijatie pre druhý termín prijímacieho konania).
 
Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15.6.2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest v 2. termíne prijímacieho konania, ktoré sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí v 2. termíne do 25.6.2020.
 
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30.6.2020 po 2. termíne prijímacieho konania strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení alebo o nenastúpení na strednú školu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 rozhodnutia ministra. V prípade, že potvrdenie nebude doručené, rozhodnutie o prijatí na strednú školu je neplatné.
 
 
 
8. Potvrdenie zamestnávateľa o zabezpečení OVP v SDV
 
Zamestnávateľ môže vzhľadom na posun termínov prijímacieho konania vydať vybranému žiakovi potvrdenie o zabezpečení OVP v SDV neskôr ako do 15.5.2020.
 
V prípade, že chce zamestnávateľ zabezpečiť prijatie žiaka, ktorému vydal potvrdenie, na samostatnom zozname prijatých žiakov, môže postupovať dvoma spôsobmi:
 
 1. vydá žiakovi potvrdenie najneskôr do 15.5.2020, kedy žiak podáva prihlášku na strednú školu riaditeľovi základnej školy,
 2. doručí potvrdenie najneskôr v deň konania prijímacej skúšky alebo najneskôr v deň rozhodovania riaditeľa strednej školy o prijatí žiaka na strednú školu podľa dohody s riaditeľom zmluvnej školy, pričom potvrdenie môže zamestnávateľ alebo žiak doručiť elektronickou formou riaditeľovi školy.
 
Zamestnávateľ, ktorý má záujem osloviť žiakov, ktorí podali prihlášku na strednú odbornú školu bez potvrdenia od zamestnávateľa, dohodne s riaditeľom zmluvnej školy najneskôr do 15.5.2020 postup oslovenia týchto žiakov s ponukou učebného miesta ešte pred rozhodovaním riaditeľa školy o prijatí žiakov na štúdium v strednej škole.
 
Zamestnávateľ môže rovnako osloviť s ponukou učebných miest aj žiakov po ich zápise na štúdium alebo po ich nástupe na strednú školu. Potvrdenie zamestnávateľa o zabezpečení OVP v SDV v tomto prípade doručí zamestnávateľ alebo žiak priamo riaditeľovi strednej školy. Potvrdením informuje zamestnávateľ riaditeľa školy o výbere žiaka pre uzatvorenie učebnej zmluvy.
 
9. Ukončovanie štúdia v SDV – maturitná skúška, záverečná skúška a absolventská skúška
 
Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020. Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola najneskôr 30. júna 2020.
 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR zrušil externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020.
 
Interná časť maturitnej skúšky, záverečná skúška, absolventská skúška v stredných odborných školách v SDV sa na základe rozhodnutia ministerstva školstva vykoná administratívne.
 
Okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy v ich územnej pôsobnosti do 19. mája 2020 určia konkrétne termíny skúšky. Okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy v ich územnej pôsobnosti vymenujú predsedu školskej maturitnej komisie a predsedu skúšobnej komisie do 7. mája 2020.
 
Riaditeľ strednej školy vymenuje členov skúšobnej komisie vrátane skúšajúceho zástupcu zamestnávateľa v SDV  do 7. mája 2020. Účasť skúšajúceho zástupcu zamestnávateľa v skúšobnej komisii pre žiakov v systéme duálneho vzdelávania môže byť na základe dohody medzi zamestnávateľom a strednou školou nahradená písomným hodnotením žiaka, ktoré doručí zamestnávateľ škole najneskôr tri dni pred konaním skúšky.
 
9.1 Maturitná skúška v študijných odboroch v SDV
 
Administratívne vykonanie maturitnej skúšky sa uskutoční na základe hodnotenia v predmete maturitnej skúšky postupom určeným rozhodnutím ministerstva školstva. Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020.
 
Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie.
 
Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu  v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 postupom určeným rozhodnutím ministerstva školstva v bode č. 11 a podľa jej organizácie určenej riaditeľom školy.
 
 
9.2 Záverečná skúška v učebných odboroch a absolventská skúška v študijných odboroch vyššieho odborného štúdia v SDV
 
Administratívne vykonanie záverečnej skúšky a absolventskej skúšky v SDV sa uskutoční na základe hodnotenia v jednotlivých častiach záverečnej skúšky postupom určeným rozhodnutím ministerstva školstva.
 
Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach záverečnej skúšky a absolventskej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia skúšobnej komisie a schvaľuje ho predseda skúšobnej komisie do 29. mája 2020.
 
Po schválení stredná škola sprístupní výsledok administratívneho hodnotenia žiakovi. Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 3 pracovných dní vyjadriť svoj nesúhlas s výslednou známkou a písomne požiadať o vykonanie záverečnej skúšky alebo absolventskej skúšky. Do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti sa príslušná skúška vykoná prezenčne alebo dištančne v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020.
 
Príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia nedeleguje svojich zástupcov do skúšobnej komisie. Účasť zástupcu zamestnávateľov v skúšobnej komisii pre žiakov v systéme duálneho vzdelávania môže byť na základe dohody medzi zamestnávateľom a strednou školou nahradená písomným hodnotením žiaka, ktoré doručí zamestnávateľ strednej škole najneskôr tri dni pred konaním absolventskej skúšky.
 
 
10. Započítanie neposkytnutého praktického vyučovania v SDV do rozsahu poskytnutého praktického vyučovania pre účel uplatnenia zníženia základu dane za žiaka s učebnou zmluvou a pre účel nároku zamestnávateľa na príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v SDV
 
Rozsah praktického vyučovania, ktoré neposkytol zamestnávateľ v systéme duálneho vzdelávania z dôvodu prerušenia vyučovania na základe rozhodnutia hlavného hygienika a usmernenie MŠVVaŠ SR, sa započítava do rozsahu poskytnutého praktického vyučovania pre nárok na zníženie základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a pre nárok na poskytnutie príspevku na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania podľa § 21a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave.
 
11. Uzatvorenie učebnej zmluvy
 
Učebnú zmluvu so žiakom 1. ročníka je možné uzavrieť až do 31.1.2021, ak nebol naplnený počet žiakov s učebnou zmluvou uvedený v zmluve o duálnom vzdelávaní, ktorú zamestnávateľ uzatvorí s vybranou školou najneskôr do uzatvorenia učebnej zmluvy.
 
12. Finančný príspevok na úhradu časti náhrady mzdy hlavného inštruktora alebo majstra odbornej výchovy v čase prerušenia vyučovania na pracovisku praktického vyučovania
 
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od 6. apríla 2020 prijíma žiadosti o finančný príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky. Podľa vyjadrenia Ústredia  práce, sociálnych vecí a rodiny, sekcia služieb zamestnanosti, odbor aktívnych opatrení trhu práce zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie na pracovisku praktického vyučovania a ktorý povinne prerušil poskytovanie praktického vyučovania v súlade s rozhodnutím o prerušení vyučovania v školách od 16. marca 2020, má nárok na príspevok na úhrad časti náhrady mzdy hlavného inštruktora alebo majstra odbornej výchovy, ktorý z dôvodu prerušenia vyučovania nemohol poskytovať praktické vyučovanie žiakom školy.
 
Príspevok je poskytovaný v rámci I. etapy projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov a určuje sa z výšky vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, najviac vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca. Poskytovanie príspevku sa realizuje prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny ako aktívne opatrenie na trhu práce. Informácie k poskytovaniu príspevku na www.pomahameludom.sk.
 
Informácie Covid na webe ministerstva školstva:

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN