Úlohy SPPK v OV a SDV

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa v súlade so zákonom č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave podieľa na odbornom vzdelávaní a na systéme duálne vzdelávania prostredníctvom jej kompetencií a úloh určených najmä v § 32 uvedeného zákona.

V zmysle § 5 vyhlášky 64/2015 o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vecne zodpovednou organizáciou pre skupiny odborov:

29 Potravinárstvo

42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I.

43 Veterinárne vedy

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II.Kompetencie v oblasti odborného vzdelávania a systému duálneho vzdelávania:

 1. Koordinuje odborné vzdelávanie a prípravu pre potreby trhu práce v rozsahu vecnej pôsobnosti ku skupinám odborov vzdelávania prostredníctvom Rady zamestnávateľov
 2. Prerokováva s ministerstvom školstva štátne vzdelávacie programy a vzorové školské vzdelávacie programy pre SDV pre odborné vzdelávanie v rozsahu vecnej pôsobnosti ku skupinám odborov vzdelávania.
 3. Prerokováva s riaditeľom strednej odbornej školy školské vzdelávacie programy, podľa ktorých sa žiaci pripravujú na výkon povolania bez výkonu praktického vyučovania u zamestnávateľa.
 4. Poskytuje súčinnosť ministerstvu školstva pri určovaní sústavy študijných odborov odborného vzdelávania a prípravy a obsahu odborného vzdelávania a prípravy.
 5. Spolupracuje s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pri tvorbe analýz a prognóz vývoja na trhu práce.
 6. Poskytuje podklady a súčinnosť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny pri tvorbe analýz a prognóz vývoja na trhu práce.
 7. Pripravuje podklady na určenie požiadaviek na odborné vedomosti a zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce.
 8. Podieľa sa na tvorbe profilov absolventov odborného vzdelávania a prípravy a požadovaných vedomostí, zručností, schopností a pracovných návykov.
 9. Podieľa sa na tvorbe normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia v spolupráci s ministerstvom školstva.
 10. Podieľa sa na posudzovaní obsahu učebníc a učebných textov.
 11. Môže zabezpečovať odborníka z praxe na účel kontinuálneho vzdelávania učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy.
 12. Zabezpečuje prípravu inštruktorov a vydáva potvrdenia o absolvovaní prípravy inštruktora.
 13. Môže delegovať skúšajúceho zástupcu do skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, predmetovej maturitnej komisie pre odbornú zložku maturitnej skúšky a skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku.
 14. Rozhoduje o oprávnení strednej odbornej školy používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy.
 15. Vedie a archivuje rozhodnutia k označenie školy ako Centrum OVP.
 16. Zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam stredných odborných škôl s označením Centrum OVP.
 17. Predkladá ministerstvu školstva návrhy na určenie vecnej pôsobnosti príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom.
 18. V systéme duálneho vzdelávania vykonáva overenie spôsobilosti zamestnávateľa na výkon praktického vyučovania v študijnom odbore alebo v učebnom odbore podľa svojej vecnej pôsobnosti
 19. Vedie a zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam odborne spôsobilých osôb na overenie spôsobilosti zamestnávateľa.
 20. Vedie evidenciu vydaných osvedčení.
 21. Zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam pracovísk praktického vyučovania.
 22. Podieľa sa na tvorbe vzorového učebného plánu pre príslušný študijný odbor, vzorového učebného plánu pre príslušný učebný odbor, vzorových učebných osnov pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety príslušného študijného odboru a vzorových učebných osnov pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety príslušného učebného odboru
 23. Poskytuje súčinnosť Štátnej školskej inšpekcii pri výkone kontrolnej činnosti na pracovisku praktického vyučovania.
 24. Vyjadruje sa k obsahu záverečnej skúšky, odbornej zložky maturitnej skúšky a absolventskej skúšky.
 25. Rozhoduje o nominovaní zástupcov stavovskej organizácie do rady školy pri SOŠ s odbornou spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania.
 26. Deleguje zástupcu do Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu a do Krajských rád pre odborné vzdelávanie a prípravu.
 27. Vyjadruje sa k experimentálnemu overovaniu nových odborov štúdia.
 28. Vyjadruje sa k zaradeniu strednej odbornej školy do siete škôl alebo vyradeniu strednej odbornej školy zo siete škôl.
 29. Vyjadruje sa k zaradeniu alebo vyradeniu odboru štúdia, ktorý vyučuje stredná odborná škola.
 30. Zabezpečuje propagáciu systému duálneho vzdelávania v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti. 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce