Právne informácie

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK SPPK

 

Vstupom a používaním webstránok www.sppk.sk súhlasíte s tým, že Vaše osobné údaje získané v súvislosti s používaním týchto webstránok môžu byť spracovávané prevádzkovateľom webstránky.

Zhromažďovanie vašich osobných údajov

Webstránka www.sppk.sk môže zhromažďovať určité informácie o návšteve užívateľov, napríklad názov poskytovateľa internetových služieb a IP adresu, dátum a čas ich prístupov na webstránku www.sppk.sk, stránky, ktoré sa z webstránky www.sppk.sk otvárajú a internetovú adresu webstránky, z ktorej sa na webstránku www.sppk.sk priamo pripojili. Tieto informácie slúžia ku skvalitneniu našich služieb, analýze trendov a našej ochrane.

Použitie osobných údajov

Prevádzkovateľ webstránky môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám len v prípadoch, kedy jej to bude nariaďovať alebo umožňovať zákon, alebo v presvedčení, že takáto akcia je nevyhnutná k zachovaniu zákonov alebo dodržaniu právneho postupu zachovávaného prevádzkovateľom webstránky alebo webstránkou www.sppk.sk; ochrane alebo obrane práv alebo vlastníctva prevádzkovateľa webstránky a jej webstránok; alebo v naliehavých prípadoch k ochrane bezpečia zamestnancov a obchodných partnerov prevádzkovateľa webstránky, užívateľov produktov a služieb prevádzkovateľa webstránky alebo verejnosti. Tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadne osobné identifikačné údaje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, nebudú osobné údaje, ktoré na tejto webstránke poskytnete, bez vášho súhlasu poskytované mimo prevádzkovateľa webstránky.

S Vašim súhlasom Vám môžeme zasielať informácie o iných produktoch a službách prevádzkovateľa webstránky.


Zabezpečenie vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ webstránky venuje ochrane zabezpečenia Vašich osobných údajov maximálnu pozornosť, používajúc opatrenia v zmysle požiadaviek zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 
Prevádzkovateľ osobných údajov

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, so sídlom Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, IČO: 31826253, je neštátna samospráva inštitúcia zriadená zákonom č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpora a ochrana podnikania svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovanie poľnohospodárstva a potravinárstva v Slovenskej republike (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Ako prevádzkovateľ zaručujeme bezpečnosť a ochranu osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 
Kontakt: e-mail: sppk@sppk.sk, tel. č.: 02/502 17 102 
 
Účely spracúvania osobných údajov
 • zaradenie dotknutej osoby do výberového konania,
 • vytvorenie a udržovanie databázy uchádzačov o zamestnanie,
 • nájdenie vhodného a kvalifikovaného zamestnanca a na účely jeho prípadného oslovenia zo strany prevádzkovateľa, ak tento v budúcnosti prejaví záujem o oslovenie uchádzača o zamestnanie,
 • poskytnutie osobných údajov a informácií uvedených v profesijnom životopise a doplňujúcej dokumentácii predloženej prevádzkovateľovi alebo poskytnutých v rámci komunikácie s prevádzkovateľom osobám priamo alebo nepriamo ovládaným prevádzkovateľom za vyššie uvedenými účelmi, najmä za účelom prípadného oslovenia uchádzača s ponukou na pracovnú príležitosť,
 • prípadné overenie informácií poskytnutých v profesijnom životopise a doplňujúcej dokumentácii predloženej prevádzkovateľovi a overenia osobných referencií u tretích osôb, ktorými môžu byť najmä súčasný alebo predchádzajúci zamestnávateľ dotknutej osoby alebo iná osoba uvedená ako referenčná osoba v údajoch dotknutej osoby poskytnutých prevádzkovateľovi.
 
Právny základ spracúvania osobných údajov
 • príprava zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
 • súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR): V prípade, že uchádzač neuspeje, môže dobrovoľne poskytnúť svoj súhlas, aby zamestnávateľ uchovával jeho osobné údaje pre účely ďalších výberových konaní a v prípade potreby ho znova kontaktoval.
 
Zdroj získania osobných údajov
Priamo od dotknutej osoby, prípadne tretích osôb, ktoré jej poskytnú údaje dotknutej osoby.
 
Poskytovanie, sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov
Osobné údaje uchádzačov nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis, alebo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných/predzmluvných povinností. Zoznam príjemcov osobných údajov je uvedený vždy v príslušnom právnom predpise, ktorý prevádzkovateľovi ukladá osobné údaje poskytnúť (ide napr. o súdy, orgány činné v trestnom konaní, sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, daňové úrady, orgány verejnej moci).
 
Doba uchovávania údajov
 
Údaje uchádzačov budú uchovávané po dobu trvania výberového procesu, kým nedôjde k uzatvoreniu pracovnej zmluvy, alebo do doby, keď jedna strana oznámi druhej, že nemá záujem o uzatvorenie pracovnej zmluvy.
 
Ak uchádzač poskytol prevádzkovateľovi súhlas s uchovaním svojich údajov pre účely ďalších výberových konaní, údaje budú uchované až do odvolania, maximálne však 3 rokov po uplynutí roka, v ktorom sa uchádzal o pracovné miesto, a potom vymazané.
 
Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov
 • právo na prístup k informáciám a údajom podľa čl. 15 GDPR
 • právo na opravu podľa čl. 16 GDPR
 • právo na výmaz podľa čl. 17 GDPR
 • právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR
 • právo na prenosnosť údajov; podľa čl. 20 GDPR
 • právo namietať podľa čl. 21 GDPR
 • právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie podľa čl. 22 GDPR
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 GDPR
 

Informácia o spracúvaní osobných údajov pri výberových konaniach
(podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR))
 

Zmeny

Vyhradzujeme si spôsob ochrany osobných údajov a úpravy tohoto dokumentu a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce