Zákon o e-Governmentne – zmeny v povinnej aktivácii e-schránok právnických osôb

SPPK v priebehu minulého roka (2016) informovala svojich členov o zriadených elektronických schránkach právnických osôb a ich povinnej aktivácii na doručovanie písomností, ktorú zaviedol zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
 
V prípade aktivácie elektronických schránok ide o proces, ktorý umožní využívať elektronickú schránku na doručovanie elektronického podania, elektronického úradného dokumentu a doručenky, čím je možné od orgánov verejnej moci prijímať elektronické rozhodnutia, ktoré majú rovnaký právny účinok, ako keby boli doručené v listinnej forme.
 
Uvedený zákon o e-Governmente bol v priebehu minulého roka niekoľkokrát novelizovaný. V dôsledku zmien došlo v relatívne krátkom čase k posunu termínu povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb.
 
V zmysle platného znenia zákona v súčasnej dobe platí nasledovné.
Proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb prebieha postupne, pričom sa rozlišujú dva termíny povinnej aktivácie schránok, a to v závislosti od toho, či právnické osoby sú alebo nie sú zapísané do obchodného registra. 
 
V prípade právnických osôb so sídlom na území SR a zapísaných v obchodnom registri bude celý proces aktivácie elektronických schránok prebiehať postupne v tzv. prechodnom období do 1. júla 2017, a to nasledovne:
  • do 30. júna 2017 sa budú v rámci prechodného obdobia schránky automaticky aktivovať na doručovanie, a to momentom prvého prístupu osoby oprávnenej pristupovať a disponovať za právnickú osobu alebo zapísanú organizačnú zložku s elektronickou schránkou do elektronickej schránky, najneskôr však uplynutím desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu správcu modulu elektronických schránok, alebo
  • najneskôr 1. júla 2017, kedy budú aktivované na doručovanie všetky elektronické schránky právnických osôb a organizačných zložiek (aj tie, do ktorých nebolo počas prechodného obdobia vstúpené).
 
Právnickej osobe so sídlom na území SR, ktorá nie je zapísaná do obchodného registra bude elektronická schránka automaticky aktivovaná na doručovanie 1. mája 2018. Ide o poslednú legislatívnu zmenu, ktorá sa týka napríklad občianskych združení, nadácií, neziskových a odborových organizácií, ako aj iných právnických osôb, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri. Tieto subjekty si budú môcť do uvedeného termínu svoje elektronické schránky aktivovať na doručovanie úradných rozhodnutí dobrovoľne, prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky. 
 
Presnú informáciu o tom, akých právnických osôb sa uvedený postup týka, zverejňuje a aktualizuje Úrad vlády SR na ústrednom portáli www.slovensko.sk. Zatiaľ však táto informácia nie je k dispozícii, preto SPPK požiadala správcu portálu www.slovensko.sk o bližšie informácie. SPPK momentálne čaká na odpoveď.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce