Zverejnenie usmernenia č. 4 K VÝZVE OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 21.04.2017 Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02).
 
Cieľom Usmernenia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 (ďalej aj „výzva“) je úprava výzvy vo vzťahu k zadefinovaniu postupov písomnej komunikácie v procese konania o ŽoNFP prostredníctvom elektronických schránok v nadväznosti na zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a Metodický výklad CKO č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP a úprava telefonického kontaktu SIEA.
 
Usmernením č. 4 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.
 
Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j.od 21.04.2017.
 
Úplné znenie Usmernenia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií a technologického transferu s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 nájdete TU.
 
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zároveň doplnilo často kladené otázky (FAQ) k výzvam OP VaI v gescii MH SR. Sú doplnené k už zverejneným FAQ na webovom sídle OP VaI:
FAQ k OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02:
 
FAQ k OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04:
 
Upozornenie pre žiadateľov
 
V súvislosti s aktualizáciou výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02, ktorá bola vykonaná dňa 21.04.2017 na základe Usmernenia č. 4 k výzve, si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že vykonaná aktualizácia výzvy má dopad na zmenu formuláru žiadosti o poskytnutie ŽoNFP s tým, že systém ITMS2014+ neumožní žiadateľom odoslať žiadosti o poskytnutie NFP, ktoré boli žiadateľmi vytvorené a rozpracované pred aktualizáciou výzvy. Zároveň systém ITMS2014+ upozorní žiadateľov prostredníctvom „chybového hlásenia“ na potrebu opätovného vytvorenia ŽoNFP.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce