Povinnosti zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia pri práci

Úrad verejného zdravotníctva zverejnil na svojom webovom sídle informácie k povinnostiam zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia pri práci. Informáciu nájdete v prílohe článku. 
 
 
Osobitne upriamujeme pozornosť na nasledovné povinnosti zamestnávateľov:
 
1) Povinnosť predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou návrhy na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (rizikové práce) a návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
 
Komentár – zamestnávateľ predkladá príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie do rizikových prác, na zmenu alebo vyradenie z rizikových prác v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.
 
2) povinnosť vypracovať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou každoročne k 31. decembru informáciu o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, počet zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu, a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci a do 15. januára nasledujúceho roka ju predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.
 
Komentár – informáciu, ktorá obsahuje údaje o zamestnancoch vykonávajúcich rizikové práce k 31. decembru kalendárneho roku, zamestnávateľ predkladá príslušnému orgánu verejného zdravotníctva do 15. januára nasledujúceho roka.
 
3) povinnosť poskytnúť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania.
 
Komentár – posudzovaná osoba pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania je súčasný alebo bývalý zamestnanec zamestnávateľa
 
4) povinnosť oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov.
 
Komentár – zákonom sa vymedzujú náležitosti tohto oznámenia, ktoré obsahuje údaje z evidencie zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 a to názov pracoviska, názov profesií s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci konkrétnych profesií vystavení a počet zamestnancov pracoviska. Vzhľadom na nutnosť zabezpečiť podmienky elektronického oznamovania údajov príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, toto ustanovenie zákona nadobudne účinnosť 1. júla 2018. Z toho dôvodu budú zamestnávatelia prvý krát elektronicky oznamovať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje k 31. decembru 2018 o zamestnancoch vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2, a to do 15. januára 2019.
 
Zdroj:
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce