Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 21. mája 2019

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Prezentácia a celková štruktúra pokynov pre strategické plány SPP
 
Sekretariát stručne pripomenul aprílový vývoj procesu reformy SPP. Jeho činnosť sa teraz sústreďuje na prípravu dokumentu, ktorý by mohol pomôcť počas prípravy národných strategických plánov.
 
Úvahy o SWOT analýzach
 
Každý členský štát musí v prvej fáze strategického plánu analyzovať situáciu z hľadiska svojich silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb – vytvoriť SWOT analýzu, na základe ktorej ďalej vypracuje identifikáciu svojich potrieb a intervenčnú stratégiu.
 
Sekretariát predstavil možnú podobu SWOT analýzy pre všetkých 9 špecifických cieľov. (Prezentácia je súčasťou prílohy č.1  zápisu v českom jazyku.)
 
Diskusia: DK a FR zaujíma metodika Komisie pre tvorbu prezentovanej analýzy, aby bol zaistený rovnaký prístup všetkých štátov, pričom DK upozorňuje aj na riziko vytvárania dobrovoľných opatrení, z ktorých sa napr. pri nedostatočnom vykonávaní stanú v budúcnosti povinné opatrenia.
 
Podľa sekretariátu cieľom prezentácie nebolo predstaviť univerzálnu európsku podobu SWOT analýzy reflektujúcej požiadavky a potreby všetkých štátov, ale zverejniť prvotný návrh a začať rokovania. Metodika procesu prípravy strategických plánov aj vlastných SWOT analýz je opísaná v návrhu nariadenia o strategických plánoch SPP (2018/0216(COD)).
 
Diskusie o ukazovateľoch výsledkov a cieľoch
 
Na základe SWOT analýzy budú členské štáty vypracovávať svoje intervenčné stratégie na dosiahnutie špecifických cieľov EÚ – stanovia si ciele pomocou spoločne definovaných ukazovateľov výsledkov. Sekretariát opäť vypracoval možné podoby ukazovateľov pre jednotlivé špecifické ciele. (Prezentácia je súčasťou prílohy č.2  zápisu v českom jazyku.)
 
Diskusia: DK poukazuje na rôzne podoby ukazovateľov výsledkov pre rovnaký cieľ v  rôznych štátoch, podľa IT by mali byť ukazovatele maximálne jednoduché, ľahko merateľné a odôvodniteľné pre všetky zúčastnené strany.
 
Sekretariát znova zopakoval, že cieľom prezentácie bolo začať diskusiu o opatreniach, ktoré dávajú z hľadiska poľnohospodárov zmysel. Taktiež je dôležité, aby navrhované ciele a opatrenia vychádzali zo SWOT analýz.
 
Výmena názorov na možné opatrenia pre identifikované ciele
 
Do svojich strategických plánov SPP členské štáty zahrnú intervenčnú stratégiu na základe svojich SWOT analýz – vymedzia jeden alebo viac typov intervencií. V rámci zvolených typov intervencií potom vymedzia jednotlivé intervencie. Strategické plány by mali obsahovať konkrétny popis jednotlivých intervencií, vrátane podmienok spôsobilosti, pridelenia rozpočtových prostriedkov, plánovaných výstupov a jednotkových nákladov.
 
Sekretariát prezentoval možnú podobu intervencie nasledovne:
 
Intervencia: Základná podpora príjmu pre udržateľnosť (BISS)
 
Typ intervencie: Priame platby
 
Špecifický dizajn: BISS si kladie za cieľ zlepšiť príjem poľnohospodárov na všeobecnej úrovni bez toho, aby bol viazaný na akýkoľvek druh výroby alebo typu poľnohospodárstva
 
Podmienky spôsobilosti: Príjemca BISS musí dodržiavať definíciu skutočného poľnohospodára
 
Príspevok k cieľu: BISS si kladie za cieľ zlepšiť príjem v poľnohospodárstve práve tým, že tento príjem zvýši. Podpora je nevyhnutná pre niektoré odvetvia, ktoré by inak neboli udržateľné
 
Jednotka podpory: hektár
 
Interakcia medzi regionálnou a národnou intervenciou: Intervencia bude stanovená za rovnakých podmienok na národnej aj regionálnej úrovni
 
Diskusia: BE  a NL informovali o začatí diskusií a o práci organizácie s poľnohospodármi na návrhu možných intervencií. DK hovoria o potrebe minimalizovať administratívne náklady, podľa IT musia byť navrhnuté intervencie dosiahnuteľné pre všetkých farmárov a zo všetkých častí zeme, ES má obavy z veľkého tlaku mimovládnych neziskových organizácií.
 
Závery a následné kroky
 
Sekretariát uistil, že cieľom práce na dokumente nie je otvorenie pozície Copa a Cogeca k SPP, ale v súlade s ňou pripraviť príklady, ako by strategický plán mohol vyzerať. Prvotnú verziu dokumentu (osnovu) sekretariát rozošle koncom týždňa, do 7. júna 2019 je možné zasielať pripomienky. Dokument by potom mohol byť predstavený na rokovaní skupiny  POCC/CCC dňa 4. júla 2019.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce