Pracovná skupina pre kone, 9. júla 2019

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Predsedá James Murphy (IE). Podpredsedníčkami zostali Erica Lindebergová (SE) a Marianne Dutoitová (FR).
 
Diskusia k situácii konského sektoru (národný počet koní, trendy v obchode a na trhu s koňmi,  nové choroby a i.)
 
Počet koní v EÚ nie je možné riadne určiť, počet sa pohybuje medzi 4 až 8 miliónmi koní. Spoločným problémom v členských štátoch boli minuloročné suchá, ktoré spôsobili nižšiu výrobu konského krmiva.
 
V IE sa počet koní pohybuje okolo 300-400 tisíc kusov, väčšina z nich je registrovaných. Od roku 2010 počet koní klesá, viac je športových ako pretekárskych. Neboli zaznamenané žiadne nové choroby. Obavy z dopadu brexitu na sektor. Aj poistenie pre jazdecké školy sa stáva veľmi drahým.
 
Vo FR sa vyskytli nové choroby, počet koní je asi 1 milión kusov, pokles od roku 2011. FR chová kone aj na mäso. Najviac koní sa do FR dováža z NL a BE a vyváža do IT a ES.
 
V NL je asi 350 tisíc koní. Stajne a pôdu začína vlastniť oveľa viac cudzincov. Veľa demonštrácií aktivistov proti  chovu hospodárskych zvierat, vrátane koní. Počet chovateľov koní sa znižuje, ceny koní rastú.
 
Vo FI sa chová asi 74 tisíc koní, nevyskytli sa žiadne choroby, kone sú väčšinou pretekárske.
 
V DE je odhadovaný počet koní 1,3 miliónov, počet klesá. Nevyskytujú sa žiadne nové choroby, ale profesionálni chovatelia odchádzajú zo zeme, DE začína mať nedostatok odborníkov.
 
Z SE sú informácie naposledy z roku 2016, počet koní sa nezmenil od 2010, väčšina koní je pretekárskych. Hoci sa v SE kone na mäso nechovajú, do potravinového reťazca sa dostane asi 20% koní. V roku 2018 bola vytvorená Národná stratégia pre švédske konské podniky.
 
V PT majú 4 národné plemená koní, počet koní sa od roku 2016 začína znova zvyšovať. PT exportuje kone aj do Číny, tiež čelí veľkým počtom aktivistov proti chovu hospodárskych zvierat.
 
V ES sa počet koní zvyšuje, je ich okolo 550-tisíc.
 
IT a CZ poskytnú informácie mailom.
 
Aktuálny vývoj Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)
 
Predsedom EP sa stal David Sasoli (IT), nová Komisia začne pôsobiť od novembra 2019. Nikto nevie, ako dopadne brexit, na ktorý sa viažu rozhodnutia ohľadom Viacročného finančného rámca aj SPP. V apríli COMAGRI prijalo svoju pozíciu k SPP, ale nové COMAGRI môže rozhodnúť, či pozíciu ponechá bez zmeny a nechá ju schváliť v Parlamente, alebo ju čiastočne upraví, zvyšok ponechá a predloží  ju na plenárnom zasadnutí. Poslednou možnosťou je začať rokovať úplne od začiatku.
 
O nedokončených záležitostiach sa bude rokovať 23. júla 2019, bude sa pokračovať aj v diskusii o SPP. Otvorenou otázkou zostávajú kaplované platby, ekoschémy a fínske predsedníctvo rozhodne aj o budúcom rozpočte 2021 – 2027, o ktorom však členské štáty nechcú rozhodnúť pred tým, než bude zrejmé, ako dopadne brexit.
 
Informácie o reforme Smernice pre daň z pridanej hodnoty
 
Komisia publikovala návrh  na úpravu smernice pred daň z pridanej hodnoty 2006/112. V smernici z roku 2006 je zoznam výrobkov, na ktoré sa smernica vzťahuje, ale v návrhu z roku 2018 sú uvedené iba 4 položky, na ktoré sa smernica vzťahovať nebude (zbrane, stávkovanie, tabak a alkohol). Podľa Copa a Cogeca tento návrh dáva priveľkú voľnosť pri implementácii v jednotlivých členských štátoch, čo by mohlo viesť k nespravodlivej konkurencii. Sekretariát verí, že dosiahne návrh  na úpravu smernice, kde bude uvedený zoznam výrobkov, ktoré môže smernica zahŕňať.
 
Aktuálny vývoj brexitu
 
Keďže vyrokovaná dohoda o odchode nebola v britskom parlamente trikrát schválená, Rada predĺžila termín brexitu do 31. októbra 2019. V prípade, že by UK odišlo bez dohody, pristupovalo by sa k nemu ako k tretím krajinám. Prechodné obdobie je pevne viazané  na koniec roka 2020. Najviac by brexitom bez dohody utrpelo IE, ktoré 48% výrobkov vyváža do UK.
 
Aktuálny vývoj ohľadom pohody zvierat (doporučenie sekretariátu s ohľadom na podskupinu koňovitých v rámci antimikrobiálnej pracovnej skupiny a podskupiny venovanej pohode koní)
 
Antimikrobiálna pracovná skupina má dve oficiálne podskupiny, podskupina koňovitých spadá pod dobrovoľnú iniciatívu. Copa a Cogeca sú súčasťou tejto podskupiny a podieľali sa na príprave dokumentu Príručka pre vhodné praktiky pohody zvierat v rámci chovu, starostlivosti, výcviku a užívania koní. Keďže bol pôvodný text príliš špecifický, zástupca Copa a Cogeca sa podieľal na úprave dokumentu. Copa a Cogeca majú v pláne sa naďalej zúčastňovať na rokovaniach podskupiny koňovitých.
 
Zdravie zvierat (autorizované látky a veterinárne predpisy)
 
Aby mohol byť kôň porazený na jatkách, nemôžu sa mu 6 mesiacov  pred porazením podávať žiadne doplnkové látky. Copa a Cogeca sa pokúsia rokovať s DG SANTE o zmiernení tohto nariadenia, avšak neočakávajú úspech.
 
Zástupca DG SANTE Alf-Eckbert Füssel predniesol prezentáciu o identifikácii koňovitých. Nariadenia, ktoré sú spojené s identifikáciou koňovitých sú: nariadenie (EÚ) 2016/429, delegované nariadenie na identifikáciu a registráciu, nariadenie (EÚ) 2016/1012 o zootechnickom certifikáte a nariadenie (EÚ) 2019/6 o informáciách potrebných na aplikáciu článku 8 (4). Veterinárne predpisy a zákony vzťahujúce sa na koňovité nie sú zhrnuté jednotne do jedného dokumentu, ale sú pokryté v rôznych právnych aktoch, ktoré sa musia aplikovať. Vydané pasy sú platné do 22. januára 2021. Iba členské štáty môžu rozhodnúť, do akej miery budú príslušné orgány delegovať všetky alebo časti činností ohľadom identifikácie koní a vydávania pasov pre  koňovité.
 
Aktuálna situácia k spotrebiteľskej predajnej smernici a diskusia
 
Copa a Cogeca sa minulý rok aktívne stretávali s europoslancami, aby im vysvetlili situáciu v konskom sektore, tzn. že kone sa nemôžu porovnávať s inými hospodárskymi zvieratami. Cieľom Copa a Cogeca bolo dosiahnuť v novej smernici nezahrnutie živých zvierat. Nakoniec je v novej smernici 2019/771 §3 bodu 9b) uvedené, že jednotlivé členské štáty môžu pri implementácii smernice vynechať zahrnutie živých zvierat. Členské štáty majú na implementovanie 2 roky.
 
Iné
 
Predseda uviedol, že by bolo lepšie stretávať sa dvakrát za rok, v prípade žiadosti o zasielanie e-mailov z pracovnej skupiny pre kone treba kontaktovať Thomasa Sancheza zo sekretariátu Copa a Cogeca.

                                    

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce