Pracovná skupina pre kvalitu a podporu poľnohospodárstva, 1. júla 2019

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Diskusia o používaní názvov výrobkov živočíšneho pôvodu pre rastlinné výrobky
 
Za predsedu bol zvolený Christian Jochum (DE), za podpredsedov Giulio Benvenuti (IT) a Claire Martinová (FR).
 
Diskusia o používaní názvov výrobkov živočíšneho pôvodu pre rastlinné výrobky
 
V posledných rokoch na trhu pribúdajú rastlinné výrobky, ktoré nesú názvy tradičných výrobkov živočíšneho pôvodu. Masívne marketingové kampane v mnohých prípadoch spotrebiteľa zavádzajú, keď sa snažia predávať vegánske a vegetariánske výrobky ako náhrady výrobkov živočíšneho pôvodu.
 
V tejto súvislosti považujú Copa a Cogeca za dôležité, aby sa analyzovali súčasné ustanovenia o označovaní za účelom ďalšej ochrany používania týchto termínov. Termín mäso je definovaný v prílohe I Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ako ...jedlé časti zvierat... vrátane krvi.
 
K tejto problematike boli predložené pozmeňovacie návrhy k správam k SPP vo výbore AGRI, bude o nich rozhodovať novozvolený Parlament. Copa a Cogeca s partnermi založili pracovnú skupinu Meat Sale Denomination Task Force, ktorá má pokračovať v aktivitách súvisiacich s problematikou.
 
Sekretariát ďalej stručne predstavil analýzu konzultantskej spoločnosti Kearney Ako narušia kultivované alternatívy mäsa poľnohospodársky a potravinársky priemysel? Z analýzy vyplýva, že do roku 2040 bude iba 40% globálneho trhu s mäsom predstavovať „tradičné mäso” a 60% bude tvoriť „kultivované mäso” vytvorené v laboratóriách a náhrady v podobe rastlinných výrobkov.
 
Vykonávacie nariadenie č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom:

a) Aktuálne informácie o implementácii dobrovoľného označovania pôvodu potravín (čl. 26 ods. 3)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/775 z mája 2018, ktoré stanovuje pravidlá pre uvádzanie krajiny pôvodu  alebo miesta proveniencie primárnej zložky potraviny (čl. 26 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom) bude používané od 1. apríla 2020.

b) Súčasný stav vývoja národných rozhodnutí o povinnom označovaní pôvodu

 Obzvlášť dôležité v sektoroch mlieka a mäsa. V diskusii sa hovorilo o otázke krajiny pôvodu až finálneho výrobku. (napr. krava chovaná a dojená v DE, ale mlieko spracované v AT – mlieko by malo byť označené ako rakúske). Niektorí sa prikláňajú k označeniu krajiny výroby skôr než krajiny pôvodu, niektorým stačí označenie v EÚ/mimo EÚ. Dňa 8. júla usporiada Komisia seminár o povinnom označovaní pôvodu.
 
 
Systémy certifikácie akosti potravín
 
a) Nekalé obchodné praktiky a systémy certifikácie kvality potravín
Sekretariát zopakoval dosiahnutý  pokrok ohľadom smernice (EÚ) 2019/633 o nekalých obchodných praktikách medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinárskom reťazci. Smernica sa vzťahuje na predaj, keď sú dodávateľ a/alebo kupujúci registrovaní v EÚ. Smernica sa nevzťahuje na dohody uzavreté medzi dodávateľom a spotrebiteľom. Podľa sekretariátu by sa mali preskúmať aj Usmernenia EÚ o osvedčených postupoch pre dobrovoľné certifikačné systémy poľnohospodárskych produktov a potravín z roku 2010.
 
Aktuálne informácie o dvojakej kvalite potravín
Sekretariát informoval o správe Spoločného výskumného centra (JRC) EK, z ktorej vyplynulo, že rozdiely u identicky zabalených výrobkov boli zistené v 9%, u podobne zabalených v 22% a že nie je zrejmý náznak konzistentných rozdielov výrobkov súvisiacich s určitými zemepisnými regiónmi zúčastnených členských štátov.
 
Chránené zemepisné označenie (CHZO) a systémy kvality ZTŠ (zaručené tradičné špeciality) –  hodnotenie uskutočnené DG AGRI
Cieľom hodnotenia (dokončené bude do konca roka 2020) je posúdiť, nakoľko sú systémy značenia výrobkov efektívne, účelné, relevantné a konzistentné. Ide o hodnotenie systémov zemepisných označení (CHZO) – daný výrobok bol vyrobený v konkrétnej krajine či regióne a zaručených tradičných špecialít (ZTŠ) – daný výrobok bol vyrobený použitím tradičných metód.
 
Obchodné normy –  hodnotenie uskutočnené DG AGRI
Cieľom hodnotenia je posúdiť, do akej miery plnia obchodné normy daný účel a či umožňujú dosiahnutie cieľov stanovených v nariadení (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhu. Pripomienky je možné zasielať sekretariátu.
 
Pracovná skupina pre podporu v poľnohospodárstve:
 
Vykonávanie politiky podpory EÚ:
 
a) Zhrnutie súčasného stavu výziev k predkladaniu návrhov v roku 2019
Sekretariát prezentoval štatistiky Komisie v roku 2019 – 109 návrhov jednoduchých programov vo výške 165 693 403 EUR, v CZ predložený 1, v SK žiadny a 33 návrhov na multinárodné programy v celkovej výške 101 196 714 EUR, v CZ 1 partner zapojený do  programu.
 
b) Zhrnutie najnovších aktivít CHAFEA (Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny), vrátane InfoDays, webstránok, atď.
 
Sekretariát informoval o vlastných iniciatívach Komisie týkajúcich sa propagácie poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov, napr.: misia  na vysokej úrovni  v Japonsku, propagačné semináre v Singapure, Mexiku, Indii, Kolumbii a Južnej Afrike, komunikačné kampane na Blízkom Východe, Japonsku  a v Číne a príručky pre vstup na trh.
 
Ročný pracovný program 2020: situácia na trhu a návrh ročného rozpočtu
 
Vývoz z EÚ smeruje predovšetkým  do Severnej Ameriky, Číny a na Taiwan. Zvyšujú sa výroba a vývoz mlieka, hydiny, pšenice a vína – EÚ má dobrú pozíciu a je silná v rozmanitosti ponuky. Klesajúci trend výroby a vývozu vidieť v sektore bravčového a hovädzieho mäsa. Propagačné programy (2001-2018) sa najčastejšie sústredili na krajiny Severnej Ameriky, východnú Európu a strednú Áziu, Turecko, Čínu a Taiwan.
 
Predpokladaný návrh rozpočtu na rok 2020 je spolu 201,1 mil. EUR, z toho 100 mil. EUR na jednoduché propagačné programy a 91,6 mil. EUR na multinárodné programy a 9,5 mil. EUR na vlastné iniciatívy Komisie. Návrh by mal byť schválený v novembri 2019.
 
Hodnotenie politiky EÚ v oblasti propagácie – iniciatíva DG AGRI
 
Politika v oblasti propagácie  je pomerne zložitá, hlavnými zúčastnenými stranami sú CHAFEA a iné spôsobilé organizácie. Akýkoľvek návrh na zmenu treba zaslať sekretariátu.
 
Prezentácia prebiehajúceho propagačného programu na výmenu praktických skúseností (Erik Kam, DAFC)
 
Legislatíva EÚ, ktorá upravuje podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (nariadenie č. 1144/2014) a pravidlá na jednoduché a multinárodné programy sú prakticky rovnaké. Žiadosti sa v oboch prípadoch podávajú prostredníctvom elektronickej platformy, ktorej fungovanie je hodnotené vcelku pozitívne. V prípade potreby je k dispozícii Helpdesk.
 
Možné vlastné akcie Copa a Cogeca v oblasti propagácie
 
Skonštatovalo sa, že o finančnú podporu na propagáciu je možné žiadať iba raz do roka, z čoho vyplýva, že je vhodná skôr pre veľké organizácie s dostatočným cashflow.
 
Brexit
 
Sekretariát informoval o krízovej rezerve 5 mil. EUR, ktorá by mala byť použitá v prípade brexitu.
 
Štúdia Komisie o fungovaní skupín občianskeho  dialógu (CDG)
 
Predbežné zistenia štúdie:
  • všeobecná spokojnosť s výberovým riadením organizácií prizvaných do CDG, no chýbajú informácie o procese výberu zo strany DG AGRI
  • požiadavka na viac miest pre organizácie zastupujúce širšie záujmy
  • reforma z roku 2017, keď došlo k zníženiu počtu kresiel – negatívna záležitosť, lebo prístup organizácií k CDG sa stal obtiažnejším

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce