Návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Na medzirezortné pripomienkové konanie bol predložený Návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
 
Termín na zasielanie pripomienok je do 30. septembra 2019
 
 
 
Cieľ: implementácia príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) 2018/848 a zavedenie vstupného preverenia predpokladov pre ekologickú poľnohospodársku výrobu u žiadateľa, ktorý chce začať vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu, ešte pred jeho povinným zaregistrovaním na kontrolnom ústave.
 
Základné informácie: Návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh, ktorý vypracovalo v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave na účely vykonania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (EÚ). Zámerom návrhu zákona je určiť príslušný orgán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu v Slovenskej republike a ustanoviť orgány štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby.  
 
Súčasne upravuje povinnosti prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby, povinnosti inšpekčných organizácií, ako aj označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby logom Európskej únie a grafickým znakom ekologickej poľnohospodárskej výroby uvedeným v prílohe návrhu zákona.
 
Návrh zákona bude mať negatívny a aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a negatívny aj pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nakoľko jeho prijatím dôjde jednak k uloženiu nevyhnutných povinností, ale aj k zníženiu administratívnej náročnosti pri predkladaní žiadostí o zaregistrovanie žiadateľa do registra prevádzkovateľov, ktorý vedie kontrolný ústav.
 
Dátum nadobudnutia účinnosti sa navrhuje na 1. januára 2021 v súlade s článkom 61 nariadenia (EÚ) 2018/848.
 
Dotknuté subjekty: Žiadatelia o vykonanie vstupného preverenia, žiadatelia o registráciu ekologickej poľnohospodárskej výroby v registri prevádzkovateľov, prevádzkovatelia ekologickej poľnohospodárskej výroby, inšpekčné organizácie, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce