Potravinári v centre záujmu

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR (RPPS SR) sa 24. januára stretla prvýkrát v aktuálnom roku. Zúčastnení sa zhodli, že odvetvie smeruje do náročného obdobia - na konci februára nás čakajú parlamentné voľby a s nimi spojené zmeny vo vedení jednotlivých ministerstiev. S tým je úzko spojená príprava Strategického plánu budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Do jeho prípravy sa budúce vedenie rezortného ministerstva bude musieť aktívne zapojiť od úplného začiatku.
 
 
Jedným z bodov rokovania Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv boli možnosti prerozdelenia štátnej pomoci pre agrosektor v roku 2020. „Štátny rozpočet pre poľnohospodárov a potravinárov na aktuálny rok je relatívne dobrý. Záleží, ako ten rozpočet pojme samotné vedenie ministerstva,“ povedal na rokovaní aktuálny predsedajúci RPPS SR Emil Macho, ktorý je zároveň aj predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Okrem istej zelenej nafty pre poľnohospodárov počíta sektor s podporou zvozu kadáverov, podporou monogastrov či poistného. Potravinári očakávajú v tomto roku sľúbenú výraznejšiu systémovú podporu.
 
Členovia RPPS SR sa v najbližšej dobe budú tiež snažiť rozšíriť zoznam podporovaných plodín v rámci zelenej nafty pre poľnohospodárov a radi by v čo najkratšom čase uvideli aj jasnejšie kontúry dlhoočakávaného rizikového fondu.
 
 
Zhodnotenie rokovaní s politikmi
 
Ďalším z bodov programu bolo zhodnotenie doterajších stretnutí so zástupcami politických strán a možnosti rokovania aj s inými zoskupeniami, ktoré sa budú uchádzať o hlasy voličov v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Členovia RPPS SR rovnako diskutovali o aktuálnej situácii s africkým morom ošípaných a vtáčou chrípkou.
 
Veľmi dôležitou témou každého stretnutia Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv je príprava budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020. Poľnohospodári a potravinári nechcú situáciu podceniť, preto sa problematike dôkladne venujú.
 
Dôraz na potravinárov
 
Aktuálny vývoj prípravy Strategického plánu, ktorý bude základným pilierom pri ďalšej podobe budúcej SPP, našich potravinárov zatiaľ obchádza. RPPS je však toho názoru, že výrobcovia potravín by mali byť oprávnenými žiadateľmi o podporu, čo umožňuje aj samotný právny rámec Európskej únie. Zároveň by mali byť spracovatelia zahrnutí do plnenia strategických cieľov budúcej SPP v čo možno najširšom rozsahu. Poľnohospodárstvo je totiž s potravinárstvom úzko prepojené a jedno bez druhého prakticky nemôže fungovať.
 
Zúčastnení sa dohodli na ďalšom rokovaní, ktoré sa s ohľadom na blížiace sa voľby do Národnej rady SR, uskutoční v priebehu marca. 
 
 
Ďalšie rokovania s politickými stranami
 
Ešte pred spomínaými parlamentnými voľbami Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv absolvuje zvyšné predvolebné rokovania s ďalšími relevantnými politickými stranami, ktorým predstaví hlavné problémové oblasti slovenského agropotravinárstva a zároveň od ktorých si vypočuje ich návrhy na riešenia. O výsledkoch rokovaní budeme informovať na webe sppk.sk.
 
RPPS SR žiada, aby európske fondy z Programu rozvoja vidieka čerpali aj potravinári
 
Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR (RPPS SR) považuje rozvoj spracovania potravín v Slovenskej republike zo základných domácich surovín za kľúčovú súčasť poľnohospodárskej politiky, nakoľko pridáva surovinám vyrobeným na Slovensku pridanú hodnotu a zabezpečuje kvalitné potraviny pre slovenských spotrebiteľov. V súčasnej dobe pripravuje Slovenská republika Strategický plán k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ po roku 2020. RPPS SR požaduje, aby výrobcovia potravín boli oprávnenými žiadateľmi o podporu, nakoľko podporu potravinárov umožňuje aj samotný právny rámec Európskej únie. Zároveň RPPS žiada, aby boli spracovatelia zahrnutí do plnenia strategických cieľov budúcej SPP v čo možno najširšom rozsahu.
 
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo sú prepojené nádoby a jedno bez druhého nemôžu fungovať. Pre strategický rozvoj poľnohospodárskej politiky do budúceho plánovacieho obdobia je preto plánovanie potrieb, ktorého súčasťou nebude podpora domáceho spracovateľského priemyslu, absolútne neprijateľné. Slovenská republika si nemôže dovoliť opakovať chybu z minulosti v tom, že pri plánovaní použitia prostriedkov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ bude financovať spracovanie potravín len okrajov.
 
 
Pri príprave Strategického plánu Slovenskej republiky k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike Európskej únie je potrebné brať do úvahy aktuálny stav a skutočnosť, že potravinárstvo na Slovensku bolo v minulosti na periférii záujmu štátu. Je potrebné nastaviť pravidlá tak, aby do budúcna vyplatené finančné prostriedky smerovali z veľkej časti aj do potravinárskeho priemyslu. Našim záujmom je odstraňovanie negatívneho salda zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami a postupné zvyšovanie podielu slovenských potravín na pultoch maloobchodných predajní.  Na Slovensku zanikli v dôsledku dlhodobej nízkej podpory niektoré dôležité potravinárske odvetvia, ďalšie rozhodujúce odvetvia v dôsledku nedostatočnej konkurencieschopnosti doslova bojujú o prežitie.
 
Na zvrátenie tohto stavu preto Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR dôrazne požaduje zakomponovať podporu potravinárstva do Strategického plánu Slovenskej republiky k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ v čo možno najväčšej miere. Zároveň je nevyhnutné zabezpečiť finančnú podporu aj zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a realizovať ďalšie systémové opatrenia na rozvoj výroby potravín, vrátane úpravy potravinárskej legislatívy, odvodového a príplatkového zaťaženia a podpory zamestnanosti.
 
RPPS SR
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce