Cezhraničný pohyb počas mimoriadnej situácie vyhlásenej z dôvodu pandémie

Aktualizácia k 18.05.2020
 

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti, že od 18.05.2020 dochádza k rozšíreniu výnimiek z povinnosti štátnej a domácej izolácie a zjednodušeniu podmienok pre sektor poľnohospodárstva a potravinárstva. Povinnosť izolácie v štátnom zariadení a domácej izolácie sa nevzťahuje napr.

  • Po odsúhlasení MPRV SR na osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej techniky, posádky poľnohospodárskej techniky a ich sprievod v období od 01.06.2020 do 30.10.2020. Týmto osobám sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území SR poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.
  •  Na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. SZČO) v oblasti zdravotníctva, opatrovateľstva, vedecko-výskumný pracovník, pedagogický zamestnanec alebo alebo sezónny pracovník v poľnohospodárskom alebo potravinárskom odvetví, a to vo vzdialenosti viac ako 30 km po pozemnej komunikácii od hraničného priechodu z územia SR na územie Českej republiky alebo Rakúskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce. Táto osoba je povinná pri vstupe na územie SR odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín (potvrdenie o negativite testu)  RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín (výnimka z povinnej štátnej karantény sa doteraz vzťahovala na zdravotníckych pracovníkov alebo opatrovateľov z vybraných regiónov Českej republiky a Rakúska).
  • Na osoby,  ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a ktoré obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Maďarska, Rakúskej republiky alebo Poľska do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice. Rovnako na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Maďarsku, Rakúskej republike alebo Poľsku a ktoré obhospodarujú pozemky na území SR do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice. Tieto osoby sú povinné sa na hranici Slovenskej republiky preukázať hodnoverným dokladom v slovenskom jazyku preukazujúcim uvedenú skutočnosť (napr. list vlastníctva, zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy). Týmto osobám sa nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia týchto osôb bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.
  • Na občanov SR, ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode atď (ďalšie výnimky a zmeny sú v priloženom dokumente).

 

 

Prehľad cezhraničného pohybu - Obsah dokumentu


Obnovená kontrola vnútorných hraníc 
Obmedzenia pri vstupe na územie SR 
1. Izolácia v zariadeniach určených štátom a následná domáca izolácia pri vstupe na územie SR (neplatí, pre osoby uvedené vo štvrtom a piatom bode) 
2. Povinnosť oznámiť bezprostredne po návrate vstup na územie SR (neplatí, pre osoby uvedené vo štvrtom a piatom bode)
3. Vystavenie PN z dôvodu karantény pre COVID-19 (neplatí, pre osoby uvedené vo štvrtom a piatom bode: 
4. Výnimky pre určené kategórie osôb, na ktoré sa nevzťahujú vyššie uvedené opatrenia: 
5. Možnosť udelenia výnimky aj pre iné osoby ako uvedené vo štvrtom bode
6. Inteligentná náhrada štátnej karantény 
Obmedzenia pri vstupe/výstupe na/z územia iných štátov
Česká republika
Vstup/výstup pracovníkov kritickej infraštruktúry 
Cezhraniční pracovníci (pendleri) 
Vstup do ČR za účelom výkonu ekonomickej činnosti 
Tranzit cez územie ČR 
Opatrenia v ČR 
Rakúsko
Dokumenty na vstup do Rakúska 
Dochádzanie za prácou (pendleri) 
Opatrenia v Rakúsku
Individuálna doprava 
Oznamy a upozornenia pred cestovaním 
Maďarsko 
Poľsko
Ukrajina
Iné krajiny 
Ako označovať vozidlá prepravujúce potraviny, krmivá, živé zvieratá a hygienické vybavenie 
Informácie týkajúce sa cestnej prepravy živých zvierat v rámci EÚ
Nová dopravná značka „GREEN LANE“ 
Príloha: Vzor potvrdenia o výkone zamestnania
Zdroj

 

Prehľad cezhraničného pohybu počas mimoriadnej situácie vyhlásenej z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nájdete TU alebo v prílohe na stiahnutie.

 
 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce