Informácie k elektronickým schránkam právnických osôb

Ústredný portál verejnej správy ako aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu informoval, že od 1. júna 2020 sa spúšťa aktivácia elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako obchodnom registri. Povinnosť mať aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie úradných rozhodnutí sa tak dotkne viac ako 78 880 právnických osôb tretieho sektora - nadácií, neziskových organizácií, cirkví, záujmových združení či politických strán.
 
 
Samotná aktivácia elektronických schránok bude automatická a bude prebiehať postupne, v niekoľkých fázach, nakoľko ide o mimoriadne početnú skupinu právnických osôb. Zároveň je dôležité spustiť samotný eGovernment a opätovne neodkladať aktiváciu elektronických schránok.
 
V prvej etape, 1. júna 2020, budú aktivované na doručovanie elektronické schránky nadáciám, neinvestičným fondom, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby, občianskym združeniam, odborovým a zamestnávateľským organizáciám, politickým stranám a hnutiam, záujmovým združeniam právnických osôb a organizáciám s medzinárodným prvkom.
 
Právnickým osobám zapísaným v iných ako vyššie vymenovaných registroch sa budú elektronické schránky aktivovať v ďalších krokoch podľa indikatívneho harmonogramu.
 
Pred vyššie uvedeným termínom povinnej aktivácie elektronickej schránky môžete svoje elektronické schránky aktivovať na doručovanie úradných rozhodnutí dobrovoľne, v prípade, že je Vaša schránka už zriadená. O zriadenie ako aj aktiváciu elektronickej schránky na doručovanie môže požiadať jej majiteľ, ktorým je právnická osoba, pre ktorú bola schránka zriadená.
 
Viac informácií o aktivácii e-schránok právnických osôb je dostupných TU
 
Tlačivá žiadostí o zriadenie e-schránky nájdete TU
 
Prístup do elektronickej schránky právnickej osoby má jej štatutárny orgán, ktorý môže udeliť oprávnenie na prístup aj ďalším osobám na základe osobitnej žiadosti
 
Tlačivá žiadostí o udelenie/zrušenie oprávnenia na prístup a disponovanie s e-schránkou nájdete TU
 
Aké sú účinky aktivácie e-schránky?
 
 
Po aktivácii elektronickej schránky na doručovanie Vám prostredníctvom nej môžu orgány verejnej moci doručovať elektronické úradné rozhodnutia, ktoré majú rovnaký právny účinok ako keby boli doručené v listinnej forme. Preto je dôležité, aby ste Vašu elektronickú schránku po jej aktivácii priebežne sledovali.
 
Pre prihlásenie do elektronickej schránky je potrebný:
  • Občiansky preukaz s elektronickým čipom - občiansky preukaz si vybavíte na oddelení dokladov okresného riaditeľstva polície. Za vydanie nového občianskeho preukazu zaplatíte 4,50 eura. Ak chcete občiansky preukaz používať aj na podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom, je potrebné požiadať o nahratie kvalifikovaného certifikátu na jeho elektronický čip. Kvalifikovaný elektronický podpis v elektronickom svete nahrádza vlastnoručný podpis pri papierovom úradnom vybavovaní.
  • Bezpečnostný osobný kód (BOK) – 6-miestny kód potrebný na prihlasovanie, ktorý slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa občianskeho preukazu s čipom pri elektronickej komunikácii. BOK si sami zvolíte pri preberaní vášho občianskeho preukazu s čipom na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru.
  • Čítačka elektronických kariet - dostanete zadarmo na oddelení dokladov.
  • Nainštalovaný príslušný softvér na prihlasovanie (eID klient), na podpisovanie (D.Signer/XAdES) a ovládač na čítačku kariet. Softvér je dostupný v sekcii Na stiahnutie.
 
Video manuál na prihlásenie do e-schránky je dostupný na: Prihlásenie do elektronickej schránky.
 
Základné situácie, ktoré môžu nastať pri práci s ústredným portálom, elektronickou schránkou, alebo pri inštalácii základných aplikácií a programov, si môžete pozrieť v sekcii Videonávody.
 
Štatutári, skontrolujte si, prosím, údaje.
 
Ak nemáte správne a kompletné informácie o Vás a Vašej organizácii, do e-schránky sa nedostanete a nebudete si vedieť prečítať doručené úradné rozhodnutia, upozorňuje ústredný portál verejnej správy.
 
Štatutári občianskych združení, odborových a zamestnávateľských organizácií a organizácií s medzinárodným prvkom mali povinnosť do 30.6.2019 zaslať Ministerstvu vnútra SR aktuálne údaje o svojich štatutároch v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo. Ak ste tak doteraz neurobili, je pravdepodobné, že sa do zriadenej elektronickej schránky nebudete vedieť prihlásiť.
 
Skontrolujte si v príslušnom zdrojovom registri, či máte pri štatutárovi uvedené aktuálne a úplné údaje.  Ak nie,  je potrebné, aby ste svoje údaje doplnili alebo aktualizovali v rozsahu – názov a IČO organizácie, meno, priezvisko, rodné číslo štatutára, alebo štatutárov, ak ich má organizácia viac. Bližšie informácie k registru je možné získať na rezorte vnútra telefonicky alebo e-mailom.
 
Štatutári zapísaní v ostatných registroch
 
 
Od 1. júna až do dňa aktivácie uvedenom v indikatívnom harmonograme bude subjektom štát doručovať úradné rozhodnutia listinne (ak si schránku sami dobrovoľne neaktivovali).
 
Aj v tomto prípade však platí, že je potrebné, aby štatutári kontaktovali organizáciu, ktorá ich registrovala (napríklad v prípade komôr Štatistický úrad SR, a pod.) a overili si, či majú v registroch správne údaje o sebe a svojej organizácii. Ak má organizácia štatutárov viac, je potrebné, aby boli v registri uvedené úplné informácie o všetkých štatutároch.   
 
Formulár žiadosti právnickej osoby o zmenu údajov zapísaných v RPO a informáciu o spôsobe a adresách na podanie žiadosti sú dostupné TU
 
Viac informácií získate na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8.00 do 18.00 h, v stredu do 21.00 h. Otázky im môžete posielať aj prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/.
 
Ďalšie dôležité informácie nájdete na:
 
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce