Pracovná skupina pre propagáciu poľnohospodárskych výrobkov, 4. novembra 2020

Zhrnutie správy zo zasadnutia

Predsedal Jerzy Wierzbicki (PL).

Prezentácia a výmena názorov na revíziu propagačnej politiky stratégie Z farmy na vidličku (F2F)

Tento bod prezentovala Christina Gerstgrasserová (DG AGRI). Informovala o začatí procesu revízie politiky EÚ na podporu poľnohospodárstva aj F2F. Komisia v máji otvorila verejnú konzultáciu, ktorá bola otvorená do 11. septembra. Dala si aj vypracovať externú hodnotiacu štúdiu, ktorá bola nedávno zverejnená a všeobecne hodnotí politiku pozitívne, hoci ohľadom súdržnosti s ďalšími politikami EÚ identifikovala priestor na ďalšie zlepšenie. Komisia teraz výstupy analyzuje a svoje závery zverejní koncom tohto roka. Navrhne aj možné scenáre zmeny doplnené o posúdenia dopadov a proces bude doplnený aj o vyhlásenie novej verejnej konzultácie. Keďže revízia politiky má byť v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody a F2F,  vyzvala Copa a Cogeca na zaslanie príspevku do konzultácie.

V diskusii predsedajúci upozornil na dôležitosť politiky podpory poľnohospodárstva, ktorá nepropaguje iba záujmy poľnohospodárov, ale aj vysokú pridanú hodnotu ich výroby.  V diskusii o stratégii F2F však stále zaznievajú diskusie o obmedzovaní spotreby mäsa. Vyzval DG AGRI, aby pokračovalo s obranou všetkých poľnohospodárskych sektorov. Zástupkyňa DG AGRI uviedla, že Komisia musí rešpektovať legislatívny rámec a ten aktuálne zakazuje iba propagáciu tabakových výrobkov. Čo sa týka F2F, tá sa nezmieňuje priamo o zákaze propagácie mäsa a mäsových výrobkov, ale o podpore udržateľného riadenia chovu hospodárskych zvierat.

PT reprezentantka upozornila na potrebu zachovania rozpočtu propagačnej politiky, keďže tá bola schopná veľkej adaptácie počas pandémie, zástupkyňa DG AGRI súhlasila s jej úspešnosťou. ES reprezentant upozornil, že by sa Komisia  mala zamerať na hľadanie nových odbytísk pre EÚ výrobu a k mäsu uviedol, že aj podľa vedeckých faktov je nedeliteľnou súčasťou vyváženej stravy (ovčie mäso odporúčajú lekári  a chov oviec má pozitívny dopad na životné prostredie).

Predsedajúci upozornil na veľmi aktívne občianske skupiny, ktoré požadujú obmedzenie spotreby a propagáciu niektorých výrobkov (napr. PL pod tlakom zaviedlo daň na cukor).Takisto koncom októbra Európsky parlament hlasovaním odmietol ochranu tradičných názvov mäsa. Cukor sa tiež prezentuje ako zdraviu škodlivý (pričom aspartam vôbec), je teda nevyhnutné reagovať a poľnohospodárske výrobky chrániť. F2F stále argumentuje udržateľnou výrobou, pričom definícia udržateľnosti doteraz nebola prijatá.

Zástupkyňa DG AGRI apelovala, aby všetky zmienené argumenty boli aktívne poskytnuté do verejnej konzultácie.

 

Prezentácia a výmena názorov na ročný pracovný program na rok 2021

Predpokladaný rozpočet na rok 2021: spolu 182,9 mil. EUR (oproti 200,9 mil. EUR v roku 2020) . Na jednoduché propagačné programy 86 mil. EUR (vlani 100 mil.), na multinárodné propagačné programy 87,4 mil. EUR (vlani 91,4 mil.) a na vlastné iniciatívy Komisie 9,5 mil. EUR (rovnako ako vlani).

Pri jednoduchých programoch by viac ako 17%  z  rozpočtu malo byť určených na ekologickú výrobu, v multifunkčných viac než 28%.

Sekretariát upozornil, že sú zjavné tendencie podpory ekologickej výroby (viac než 22% celkového rozpočtu propagačnej politiky) a súčasne sa celkový rozpočet redukuje. Sekretariát preto začal lobbistické akcie a vyzýva na kontaktovanie národných autorít, treba využiť aj skupinu CDG a znova apelovať na Komisiu.

V diskusii zazneli pripomienky k propagácii ekologickej výroby, po ktorej na trhu nie je dostatočný dopyt. Na domácom trhu je možný aspoň aký-taký kontakt so spotrebiteľmi, ale v tretích krajinách je to nemožné. ES reprezentant doplnil, že ekologická výroba nie je a nesmie byť považovaná za jediný udržateľný spôsob poľnohospodárskej výroby, napr. v ES existuje celý rad certifikovaných systémov, ktoré by mali mať možnosť byť súčasťou propagačnej politiky.

 

Prezentácia a výmena názorov na potrebu definície udržateľnosti

V novej SPP aj v stratégiách sa často zmieňuje slovo udržateľnosť, ale zatiaľ nie je nikde definované. Otázkou je, či definíciu zverejní Komisia, alebo si ju organizácie definujú samy. Na portáli Investopedia je definícia: „Udržateľnosť sa zameriava na uspokojovanie potrieb súčasnosti bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje potreby. Koncept udržateľnosti sa skladá z 3 pilierov: ekonomického, environmentálneho a sociálneho – neformálne známeho ako zisky, planéta a ľudia.

Sekretariát uviedol, že treba mať vlastnú víziu o udržateľnosti, aby sa predišlo prijatiu nevyhovujúcej definície.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce