COVID: Aktuálne platné opatrenia od 21.1. 2021

Aktuálne opatrenia
 
Aktualizované 21. januára 2021
 
Prehľad najdôležitejších zmien od 18.1.2021
 
 • zákaz vychádzania platný do 24. januára sa mení na 26. januára, nová platnosť začína opäť od 27. januára 2021,
 • vláda SR schválila nové opatrenia na pokles ochorenia COVID-19, ktoré súvisiaca aj s celoplošným testovaním, občania sa môžu priebežne testovať už od 18. januára 2021,
 • výnimky zo zákazu vychádzania sa budú meniť podľa epidemiologickej situácie na Slovensku a budú rôzne aj podľa situácie v okresoch po celoplošnom testovaní,
 • od 27. januára 2021 už bude potrebné mať sebou certifikát s negatívnym výsledkom na COVID-19 (RT-PCR alebo antigénový test) aj na cestu do práce, prírody (neplatí osoby do 15 a nad 65 rokov), či za účelom doplnenie pohonných hmôt (a iné),
 • výnimky sú doplnené aj osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak tieto osoby boli zaočkované proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 • medzi výnimky je aj naďalej zaradená cesta za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti a iné (bez nutnosti preukázania sa negat. testom na COVID-19),
 • nové uznesenie vlády (č. 44/2021) zo dňa 20.1.2021 mení a zároveň dopĺňa nové výnimky zo zákazu vychádzania, viac informácii v časti „Zákaz vychádzania“.

Zákaz vychádzania

Aktualizované 21. januára 2021
 
Zákaz vychádzania platný od 1. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa a končiaci 24. januára 2021 sa uznesením vlády SR č. 44 (PDF, 290 kB) aktualizuje a koniec zákazu sa mení z 24 na 26. januára 2021. Zároveň platí, že sa opätovne predlžuje od 27. januára 2021.
 
Upozornenie
 
Od 27. januára 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 nasledujúcej noci platí prísny zákaz vychádzania a to až do 2. februára 2021.
 
Od 3. do 7. februára 2021 bude zákaz naďalej platiť v 37 najviac postihnutých okresoch.
 
Vláda SR zverejnila dňa 17.1.2021 uznesenie č. 30/2021 (PDF, 346 kB), ktoré definuje opatrenia a ich zmeny v najbližšom období až do 7. februára 2021, prijaté za účelom poklesu ochorenia COVID-19 na Slovensku.
 
Zároveň zverejnila uznesenie č. 44/2021 (PDF, 290 kB) zo dňa 20.1.2021, ktorým definuje nové zmeny a dopĺňa nové znenia výnimiek zo zákazu vychádzania predošlého uznesenia vlády SR č. 30/2021.
 
Zákaz vychádzania (jeho znenie, ako aj výnimky zo zákazu) sa menia podľa epidemiologickej situácie na Slovensku, definované na:
 • obdobie ich platnosti:
  • s platnosťou od 1.1.2021 do 26.1.2021
  • s platnosťou od 27.1.2021 do 2.2.2021
  • s platnosťou od 3.2.2021 do 7.2.2021
 • výnimky zo zákazu – podľa miery pozitivity na ochorenie COVID-19 v okresoch v súvislosti s celoplošným testovaním:
  • na 37 okresov s vyššou mierou pozitivity na ochorenie COVID-19
  • na 36 okresov s nižšou mierou pozitivity na ochorenie COVID-19
  • na výnimky zo zákazu – kedy, kde a kto ne/musí mať sebou negatívny RT-PCR alebo antigénový test certifikovaný na území Európskej únie na ochorenie COVID-19.
 
Zákaz vychádzania (platný od 27.1.2021 do 2.2.2021) je spojený s celoplošným testovaním. Občania sa môžu priebežne testovať od 18. januára 2021 do 26. januára 2021. Prečítajte si, kde všade je potrebné mať sebou negatívny RT-PCR alebo antigénový test certifikovaný na území Európskej únie na ochorenie COVID-19.
 
Kedy je potvrdenie o negatívnom výsledku testovania potrebné:
 • na cestu do a zo zamestnania zamestnanca, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať ako prácu z domácnosti a cestu späť,
 • na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť,
 • na cestu na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do bankypoisťovneknižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní a iných obchodov), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky,
 • na cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť,
 • na cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
 • na cestu za účelom pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť,
 • na cestu žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do a zo školy a školského zariadenia,
 • na cestu za účelom sprevádzania dieťaťažiaka a poslucháča, a cestu späť,
 • na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie,
 • na cestu na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť (doplnené na základe nového uznesenia vlády SR č. 44).
 
Upozornenie
 
Výnimky zo zákazu majú aj všetky osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak tieto osoby boli zaočkované proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní!
 
Kedy nie je potvrdenie o negatívnom výsledku testovania potrebné:
 • na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá) do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,
 • na cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 • na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
 • na cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta na účel vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť, cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť,
 • na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstvakrst a cestu späť,
 • na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 • na cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,
 • na cesta za účelom pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo o osobu staršiu ako 65 rokov, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo zdravotne ťažko postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra (doplnené na základe nového uznesenia vlády SR č. 44),
 • na cestu dieťaťa do a z materskej školy a školského zariadenia,
 • na cestu žiaka prvého stupňa základnej školy do a zo školy a školského zariadenia,
 • na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
 • na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov, osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov, alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členmi spoločnej domácnosti,
 • na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť,
 • na cestu na pojednávaniehlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
 • na cestu osoby s dieťaťom do troch rokov veku do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu späť (doplnené na základe nového uznesenia vlády SR č. 44).

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce