Komisia uverejnila zoznam potenciálnych ekoschém

Komisia uverejnila zoznam možných poľnohospodárskych postupov, ktoré by mohli byť podporené ekoschémami v budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP). Tento zoznam má prispieť k diskusii o reforme SPP a jej úlohe pri dosahovaní cieľov Európskej zelenej dohody. Tento zoznam tiež zvyšuje transparentnosť procesu prípravy strategických plánov SPP a poskytuje poľnohospodárom, správnym orgánom, vedcom a zainteresovaným stranám základňu pre ďalšiu diskusiu o tom, ako čo najlepšie využiť tento nový nástroj.
 
 
Ekoschémy, ktoré sú súčasťou reformy SPP, o ktorej sa v súčasnosti rokuje medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, sú novým nástrojom, ktorý má odmeniť poľnohospodárov, ktorí sa rozhodli ísť o krok ďalej v oblasti starostlivosti o životné prostredie a opatreniach v oblasti klímy. Budúca SPP bude hrať rozhodujúcu úlohu pri riadení prechodu na udržateľný potravinový systém a pri podpore európskych poľnohospodárov. Ekoschémy významne prispejú k tomuto prechodu a k cieľom Európskej zelenej dohody.
 
Strategické plány SPP zavedú do praxe posilnenú kondicionalitu, ekoschémy, poľnohospodárske poradenské služby, ako aj agroenvironmentálne a klimatické opatrenia a investície na splnenie cieľov Európskej zelenej dohody, najmä tých, ktoré vyplývajú zo stratégie „z farmy na stôl“ a stratégie biodiverzity do roku 2030 a splnenie špecifických cieľov SPP v oblasti klímy a životného prostredia.
 
Poľnohospodárske postupy, ktoré majú byť podporované ekoschémami, by mali:
  • pokrývať činnosti súvisiace s klímou, životným prostredím, dobrými životnými podmienkami zvierat a antimikrobiálnou rezistenciou,
  • byť definované na základe potrieb a priorít určených na národnej / regionálnej úrovni v strategických plánoch SPP,
  • ich úroveň ambícií musí ísť nad rámec požiadaviek a povinností stanovených kondicionalitou,
  • prispieť k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody.
Zoznam potenciálnych poľnohospodárskych postupov obsahuje postupy ekologického poľnohospodárstva, agroekológiu, ako je striedanie plodín strukovinami alebo systém extenzívneho chovu hospodárskych zvierat. Ďalej zahŕňajú poľnohospodárstvo založené na uhlíku, napríklad ochranárske poľnohospodárstvo alebo extenzívne využívanie trvalých trávnych porastov. Medzi ďalšie poľnohospodárske postupy, ktoré by mohli byť podporené ekoschémami, patrí presné poľnohospodárstvo, napríklad presné pestovanie plodín zamerané na zníženie vstupov alebo použitie kŕmnych doplnkových látok na zníženie emisií z enterickej fermentácie, a chovateľské postupy v prospech dobrých životných podmienok zvierat a / alebo znižovanie potrieb antimikrobiálnych látok.
 
Zoznam možných poľnohospodárskych postupov, ktoré by mohli byť podporené ekoschémami v budúcej SPP sú uvedené v prílohe tohto dokumentu.
 
Pozadie
Komisia uverejnila Stratégiu „Z farmy na stôl“ a Stratégiu biodiverzity v máji 2020. Tieto dve stratégie boli predstavené v kontexte Európskej zelenej dohody, aby sa umožnil prechod k zvýšenej udržateľnosti našich potravinových systémov a aby sa riešili kľúčové faktory straty biodiverzity. Zahŕňajú ciele, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030, a to zníženie používania a rizík pesticídov o 50%, zníženie používania hnojív o najmenej 20% a zníženie predaja antimikrobiálnych látok používaných pre hospodárske zvieratá a v akvakultúre o 50%, ako aj dosiahnutie úrovne 25% poľnohospodárskej pôdy v ekologickom poľnohospodárstve a zabezpečenie 100% prístupu k rýchlemu širokopásmovému pripojeniu vo vidieckych oblastiach do roku 2025.
 
Komisia prezentovala svoje návrhy na reformu SPP v roku 2018, ktorými zaviedla flexibilnejší, na výsledkoch založený prístup, ktorý berie do úvahy miestne podmienky a potreby, za súčasného zvýšenia ambícií na úrovni EÚ z pohľadu udržateľnosti. Budúca SPP obsahuje novú zelenú architektúru, ktorá stanovuje vyššie environmentálne a klimatické ambície. 
 
Európsky parlament a Rada si 23. resp. 21. októbra 2020 schválili svoje negociačné pozície o reforme SPP, ktoré umožnili začiatok trialógov dňa 10. novembra 2020. Komisia je odhodlaná zohrávať dôležitú úlohu v rámci trialógov o SPP ako sprostredkovateľ medzi spoluzákonodarcami a ako hybná sila väčšej udržateľnosti pri dosahovaní cieľov Európskej zelenej dohody.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce