Zoznam verejných konzultácií Európskej komisie

 1. Verejná konzultácia k Bezpečnosti potravín – pozmeneným pravidlám týkajúcim sa systému pre správu informácií o úradných kontrolách (IMSOC). Cieľom tejto iniciatívy je ďalej upresniť a vyjasniť existujúce postupy fungovania systému IMSOC. Konzultácia sa sústredí na systémy ADIS (veterinárne výstrahy), EUROPHYT (fytosanitárne výstrahy), a TRACES (osvedčenia). Konzultácia je otvorená do 19/01/2021. Dostupné TU.

 2. Verejná konzultácia k modernizácii pravidiel EÚ ohľadom doplnkových látok vo výžive zvierat. Iniciatíva je zameraná na zjednodušenie uvádzania udržateľných a inovatívnych látok na trh a zefektívni postup ich povoľovania. Konzultácia je otvorená do 25/01/2021, k dispozícii TU.

 3. Verejná konzultácia k revízii pravidiel EÚ týkajúcich sa materiálov určených pre styk s potravinami. Cieľom iniciatívy je zaistiť bezpečnosť potravín a vysokú úroveň ochrany verejného zdravia, obmedziť používanie nebezpečných chemických látok a podporiť inovácie a najnovšie technológie. Konzultácia je otvorená do 29/01/2021, k dispozícii TU.

 4. Komisia publikovala dotazník pre dodávateľov v poľnohospodárskom a potravinovom reťazci týkajúci sa neprimeraných obchodných podmienok. V nadväznosti na smernicu o neprimeraných obchodných podmienkach v potravinovom reťazci zo 17/04/2019 Európska komisia žiada o príspevky do každoročného prieskumu účinnosti opatrení prijatých členskými štátmi. Dotazník je otvorený do 31/01/2021, k dispozícii TU.

 5. Verejná konzultácia k podmienkam použitia biouhoľných hnojív. Iniciatíva je zameraná na stanovenie podmienok použitia hnojív z aktualizovaných predpisov EÚ, ktoré začnú platiť od 16/07/2022. Konzultácia je otvorená do 01/02/2021, k dispozícii TU.

 6. Verejná konzultácia k podmienkam použitia hnojív – termické oxidačné materiály. Iniciativa je zameraná na stanovenie podmienok použitia hnojív z aktualizovaných predpisov EÚ, ktoré začnú platiť od 16/07/2022. Konzultácia je otvorená do 01/02/2021, k dispozícii TU.

 7. Verejná konzultácia k podmienkam použitia hnojív – vyzrážané soli fosfátov. Iniciativa cílí na stanovenie podmienok použitia hnojív z aktualizovaných predpisov EÚ, ktoré začnú platiť od 16/07/2022. Konzultácia je otvorená do 01/02/2021, k dispozícii TU.

 8. Verejná konzultácia k zmesovým potravinárským výrobkom oslobodených od úradných kontrol na hraniciach EÚ v rámci bezpečnosti potravín. V rámci iniciatívy bude rozšírený zoznam výnimiek zahraničných zmesových potravinárskych výrobkov (napr. lasagne, šunková pizza a krémové likéry), ktoré budú oslobodené od kontrol potravinárskych noriem EÚ. Konzultácia je otvorená do 02/02/2021, k dispozícii TU.

 9. Verejná konzultácia k dopadu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na výmenu znalostí a poradenskej činnosti. Cieľom hodnotenia je zistiť, či SPP spĺňa podporu odovzdávania znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, lesníctve a vidieckych oblastiach. Konzultácia je otvorená do 02/02/2021, k dispozícii TU.

 10. Verejná konzultácia k Označovaniu potravín – revízii pravidiel o informáciách, ktoré majú byť poskytované spotrebiteľom. Cieľom tohto návrhu je revidovať pravidlá EÚ týkajúce sa informácií poskytovaných spotrebiteľom. Návrh je súčasťou Stratégie „z farmy na stôl“. Navrhuje se zavedenie štandardizovaného povinného označovania nutričných údajov na prednej strane obalu, rozšírenie povinnosti uvádzať informácie o pôvode alebo proveniencii na ďalšie špecifické produkty, a revízia pravidiel týkajúcich sa označovania dátumu (dátum spotreby a dátum minimálnej trvanlivosti). Komisia zverejnila spoločne s verejnou konzultáciou aj počiatočné posúdenie dopadov, zatiaľ dostupné len v angličtine. Konzultácia je otvorená do 03/02/2021. Dostupné TU.

 11. Verejná konzultácia k Uľahčeniu výberu zdravších potravín – stanovenie výživových profilov. Táto iniciatíva sa zameriava na potraviny s výživovými a zdravotnými tvrdeniami a nadväzuje na Stratégiu „z farmy na stôl“. Jej účelom je vytvoriť tzv. výživové profily. Jedná sa o prahové hodnoty pre živiny, ako sú tuky, cukry a/alebo soľ, pri ktorých prekročení sú výživové a zdravotné tvrdenia obmedzené alebo zakázané. Komisia zverejnila spoločne s verejnou konzultáciou aj počiatočné posúdenie dopadov, zatiaľ dostupné len v angličtine. Konzultácia je otvorená do 03/02/2021. Dostupné TU.

 12. Verejná konzultácia k využívaniu pôdy, k zmenám vo využívání pôdy a k lesníctvu. Iniciativa je zameraná na posúdenie pravidiel tejto politiky, aby bola v súlade s cieľmi pre zníženie emisií do roku 2030. Konzultácia je otvorená do 05/02/2021, k dispozícii TU.

 13. Verejná konzultácia k nariadeniu o zdieľaní úsilia u vnútroštátnych cieľov znižovania emisií. Iniciatíva je zameraná na preskúmanie nariadenia na základe cieľov v oblasti klímy do roku 2030. Konzultácia je otvorená do 05/02/2021, k dispozícii TU.

 14. Verejná konzultácia k aktualizácii systému EÚ pre obchodovanie s emisiami. Iniciatíva je zameraná na úpravu nariadení súvisiacich so splnením cieľov v oblasti klímy do roku 2030. Konzultácia je otvorená do 05/02/2021, k dispozícii TU.

 15. Verejná konzultácia k zemepisným chráneným označeniam liehovín v rámci programu akosti potravín. Iniciatíva stanoví ďalšie pravidlá uvádzania liehovín so zemepisným označením na trh. Konzultácia je otvorená do 08/02/2021, delegované nariadenie je k dispozícii TU, vykonávacie nariadenie je k dispozícii TU.

 16. Verejná konzultácia k preskúmaniu pravidiel EÚ pre energiu z obnoviteľných zdrojov. V rámci iniciatívy budú preskúmané možnosti, ako znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030. Konzultácia je otvorená do 09/02/2021, k dispozícii TU.

 17. Verejná konzultácia k hodnoteniu a preskúmaniu smernice EÚ o energetickej účinnosti. Iniciatíva je zameraná na efektívne riešenie zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030. Konzultácia je otvorená do 09/02/2021, k dispozícii TU.

 18. Verejná konzultácia k akčnému plánu EÚ pre dosiahnutie nulových emisií v ovzduší, vode a pôde. Cieľom iniciatívy je zabezpečiť lepšiu prevenciu a monitorovanie znečistenia a lepšie pokrytie dosiahnutia nulových emisií v politikách týkajúcich sa vody, pôdy a ovzdušia. Konzultácia je otvorená do 10/02/2021, k dispozícii TU.

 19. Verejná konzultácia k preskúmaniu obchodných noriem týkajúcich sa rýb a morských plodov. Cieľom iniciatívy je zabezpečiť udržateľnosť produktov, skutočnú hospodársku súťaž na trhu a transparentnosť. Konzultácia je otvorená do 23/02/2021, k dispozícii TU.

 20. Verejná konzultácia k používaniu kalov z čistiarní odpadových vôd v poľnohospodárstve. V rámci iniciatívy sa zhodnotí účinnosť súčasnej smernice a bude uskutočnená analýza rizík a príležitostí. Konzultácia je otvorená do 05/03/2021, k dispozícii TU

 21. Verejná konzultácia k cieľom obnovy prírody v rámci stratégie EÚ na ochranu biologickej rozmanitosti. Z dôvodu rýchlo ubúdajúcej biologickej rozmanitosti je táto iniciatíva jedným z hlavných opatrení zahrnutých v stratégii EÚ na ochranu biologickej rozmanitosti do roku 2030. Na základe posúdenia dopadov bude v rámci iniciatívy navrhnutý súbor právne záväzných cieľov obnovy prírody. Konzultácia je otvorená do 05/04/2021, k dispozícii TU.

 22. Verejná konzultácia k hodnoteniu stratégie pre biodiverzitu do roku 2020. Hodnotenie stratégie určí, či opatrenia viedli k dosiahnutiu stanovených cieľov v oblasti biodiverzity. Konzultácia je otvorená do 05/04/2021, k dispozícii TU.

 23. Verejná konzultácia k dopadu obchodnej dohody mezi EÚ a Kolumbiou/Peru. Iniciatíva sa zameriava na vytvorenie hodnotenia posudzujúceho dopad dohody na náklady a prínosy, obchod a ekonomiku, a na životné prostredie. Konzultácia je otvorená do 08/04/2021, k dispozícii TU.

 24. Verejná konzultácia k revízii systému chránených zemepisných označení nápojov a potravín v EÚ. Cieľom iniciatívy je posilniť systém chránených zemepisných označení prostredníctvom urýchlenia registračných postupov, zlepšenia dodržiavania pravidiel a zvýšenia ochrany výrobcov. Konzultácia je otvorená do 09/04/2021, k dispozícii TU.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce