Pracovná skupina pre Obchodné fórum Cogeca (Cogeca Business Forum), 12. januára 2021

Zhrnutie správy zo zasadnutia
 
Otvorenie fóra
 
Jørgen H. Mikkelsen, koordinátor Obchodného fóra, zdôraznil cieľ stretnutia – umožniť aktérom prerokovať aktuálne zmeny na trhoch a prediskutovať možnosti použitia nových technológií ako vhodného nástroja na udržateľnejšiu výrobu potravín a poľnohospodárskych výrobkov. Je dôležité, aby poľnohospodárske družstvá naprieč EÚ boli súčasťou digitálnej transformácie, ktorá by zas družstvám mala priniesť ekonomické výhody.
 
Prezident Cogeca Ramon Armengol uviedol, že vzájomné zdieľanie skúseností družstiev je dôležité kvôli aktuálnym výzvam. Aby sa mohli moderné technológie využívať, zásadné je pripojenie na internet vo vidieckych oblastiach.
 
Kľúčové prejavy
 
Max Lemke (DG CONNECT)
 
Zástupca Komisie uviedol, že digitalizácia pomáha poľnohospodárstvu stať sa ekologickejším a modernejším, digitálne technológie môžu prispieť k dosiahnutiu novej reformy SPP. Stále však existujú limitujúce faktory – najmä pripojenie na internet vo vidieckych oblastiach, povedomie o výhodách, zručnosti poľnohospodárov, atď. Pripomenul spoločnú deklaráciu o  inteligentnej a udržateľnej digitálnej budúcnosti pre európske poľnohospodárske a vidiecke oblasti, ktorú v roku 2019 podpísala väčšina členských štátov s cieľom prijať opatrenia na podporu úspešnej digitalizácie poľnohospodárstva. V digitálnej transformácii poľnohospodástva hrajú zásadnú rolu poľnohospodárske družstvá, otázkou zostáva, ako do nej zapojiť malé podniky/rodinné farmy v odľahlých oblastiach. Zmienil sa aj o kľúčových projektoch týkajúcich sa poľnohospodársko-potravinárskeho sektoru v rámci programu H2020: Atlas, DEMETER, IoF2020, SmartAgriHubs, projekty týkajúce sa precízneho poľnohospodárstva: PANtHEOn, ROMI, BACCHUS a projekt týkajúci sa veľkých dát: DataBio. 
 
Podpora výskumu a inovácií v sektore bude pokračovať aj v budúcom programovom období (2021-2027) v rámci programov Horizont Európa a Digitálna Európa. Komisia pracuje aj na vzniku tzv. európskych dátových priestorov pre kľúčové odvetvia, ktoré by umožnili zdieľanie a znovavyužívanie dát, ktoré bude mať k dispozícii verejný sektor. Tie sú nevyhnutné na využívanie umelej inteligencie v poľnohospodárstve.
 
Christian Borggreen (Computer and Communications Industry Association, CCIA)
 
Členmi CCIA sú napr. spoločnosti Amazon, e-bay, Google, Intel, Facebook, McAfee, atď. Podľa CCIA prechádzajú procesom digitálnej transformácie všetky odvetvia, dochádza k zmene obchodných modelov a potrebných zručností pracovníkov. Proces digitalizácie ešte viac urýchlila pandémia koronavírusu, keď počas prvých 4 týždňov došlo k masívnemu prechodu na online vzdelávanie, prácu z domova a k veľkému rozmachu elektronického obchodovania. Poľnohospodárstvo označil za odvetvie, ktoré z transformácie môže ťažiť najviac. Do roku 2023 bude podľa neho na celom svete nainštalovaných 12 mil. poľnohospodárskych senzorov, v roku 2050 každá farma vygeneruje 4,1 mil. dátových bodov ročne a investície do analytiky každoročne narastú o viac než 28%. Budú však potrebné určité akcie zo strany EÚ, najmä čo sa týka vysokorýchlostného pripojenia na internet a prijatia legislatívneho rámca v oblasti umelej inteligencie.
 
Prezentácia osvedčených postupov a panel otázok a odpovedí
 
Lenna Rannebergová (AgroInnovationLab, AT) najprv predstavila poslanie AgroInnovationLab – zamerať sa na progresívnu súčasnosť a budúcnosť poľnohospodárstva, podporu nových technológií. AgroInnovationLab združuje poľnohospodárske podniky, ktoré prepája s nádejnými inovatívnymi startupmi. Takto nadviazali spoluprácu už viac než s 800 startupmi zo 64 krajín sveta. Proces vytvárania spolupráce je nasledovný: najprv sa vykoná celosvetový prieskum trhu na identifikáciu robotických spoločností, potom sa posúdia ich riešenia a na záver sa vyberie najvhodnejšie, čím sa zaistí spolupráca s niekoľkými najlepšími robotickými tímami z celého sveta. Spomenula AGROINTELLI (DK), SAGA ROBOTICS (NO), MASCOR (DE), CERESCON (NL), Deepfield Robotics (DE), TENSORFIELD (USA). Z praxe uviedla, že na začiatku boli poľnohospodári k robotike skeptickí, pretože ide o veľmi nákladnú záležitosť. V tomto smere majú veľký význam poľnohospodárske družstvá.
 
Tobias Fausch (BayWa, DE) na úvod predstavil skupinu BayWa, ktorá zahŕňa 4 hlavné segmenty: energetiku, poľnohospodárstvo, stavebné materiály a segment inovácie a digitalizácie. Súčasný trend v poľnohospodárstve je zrejmý – stále menej poľnohospodárov obhospodarujúcich menšiu plochu musí živiť stále väčšiu populáciu. K tomu je potrebné optimalizovať spotrebu zdrojov, s čím môžu pomôcť moderné technológie vrátane umelej inteligencie. Satelitné technológie umožňujú sledovať stav a vývoj plodín, odhadovať výnosy, sledovať vlhkosť pôdy a vypočítavať množstvo vyprodukovanej biomasy, je možné diaľkovo ovládať lokálne zavlažovacie systémy podľa skutočného vývoja určitých plodín. Drony poskytujú záznamy s vysokým rozlíšením, sú však drahé a vyžadujú obsluhu. Snímky umožňujú merať rast plodín, detekovať ich choroby, distribuovať hnojivá a tekuté pesticídy. Roboty sú plne autonómne, umožňujú monitorovanie rastu a zdravia rastlín, manipuláciu s jednotlivými rastlinami, kontrolu buriny, aplikáciu hnojív, odháňanie divých zvierat, uľahčujú zber aj z ťažko dostupných častí stromov, atď. Prekážkou ich používania je obrovské množstvo potrebných dát, času a finančných prostriedkov potrebných na trénovanie algoritmov, kým sa stanú užitočnými. Európski poľnohospodári sú však na svoje údaje veľmi citliví, hoci ich následné použitie je pre nich samotných veľmi prínosné. Preto by sa mala prijať politika, ktorá poľnohospodárov povzbudí.
 
Fotis Chatzipapadopoulos (NEUROPUBLIC Sa, GR) predstavil Gaiasense, inteligentný poľnohospodársky systém na rozvoj digitálneho poradenstva v poľnohospodárstve. Ponúka použitie 3 hlavných technologických typov:  technológiu zberu dát, systémy na analýzu dát a podporu rozhodovania a presné, automatizované technológie. Využívanie spomínaných technológií generuje dáta, ktoré sa ďalej používajú na strojové učenie umelej inteligencie. Umelá inteligencia optimalizuje výrobu, čím prináša vyššie zisky.
 
Ruud Hoosemans predstavil (Dutch Producers Association, NL), holandské odvetvové združenie pre marketingové organizácie v oblasti ovocia, zeleniny a húb. Od roku 2014 spolupracuje s Frugi Venta vo Fresh Produce Centre. Centrum reprezentuje záujmy podnikov zaoberajúcich sa predajom a marketingom ovocia a zeleniny, a takisto je znalostným centrom. Jeho členovia tvoria viac než 80% z celkového predaja ovocia a zeleniny v NL. Špecializujú sa na domáci veľkoobchod, dovoz, vývoz, ošetrenie, spracovanie, balenie, skladovanie  a prekládku ovocia a zeleniny. Snažia sa o optimalizáciu procesov a elimináciu strát, pričom úspešne využívajú veľké dáta a umelú inteligenciu. Spolupracujú s úspešným online NL supermarketom PICNIC, aj tento obchod s potravinami predstavuje efektívne využívanie dát a umelej inteligencie.
 
Jesús Regodón prezentoval (TROPS, ES), družstevnú organizáciu združujúcu asi 3 000  producentov manga  a avokáda. Ich misiou je ponúkať udržateľné a zdravé výrobky a zaistiť profitabilitu poľnohospodárov. Organizácia je inovatívna, proaktívna, spolupracuje s najlepšími partnermi špecializujúcimi sa na moderné technológie, univerzitami a telekomunikačnými spoločnosťami. Spolupracujú na projekte Tropical-IA – softvér na analýzu dát na predikciu úrody a klasifikáciu plodín na základe vzdialených senzorov a satelitov Sentinel-2 programu Copernicus.
 
Záverečná poznámka Ramona Armengola
 
Zdôraznil komplexnosť témy digitalizácie poľnohospodárstva, preto je potrebné, aby Komisia prijala stratégiu na propagáciu umelej inteligencie v poľnohospodárstve. EÚ musí poskytovať štruktúru, žiadny región by nemal byť vynechaný, čo sa týka prístupu k novým technológiám. Takisto je nutné vyjasniť pravidlá použitia a vlastníctva dát, ktorú musia byť použiteľné v celej EÚ.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce