Pracovná skupina pre rozvoj vidieka, 10. februára 2021

Predsedala Sofia Björnssonová (SE, LRF).
 
Výmena názorov na stanoviská Parlamentu a Rady v trialógoch o SPP 2020+
 
Sekretariát uviedol, že na zistenie stanovísk členských organizácií rozoslal dotazník, odpovede poslali iba IE a IT, preto opätovne žiada o jeho vyplnenie.
 
FR zástupca predstavil priority Agrárnej komory FR týkajúce sa čl. 65 návrhu nariadenia o Strategických plánoch: podpora viacročného riadenia záväzkov, ktorú by bolo možné navrhnúť aj po prechodnom období, II. pilier budúcej SPP sa na to javí ako najvhodnejší;  možnosť členských krajín navrhnúť stimulačné platby pre príjemcov na prekonanie rizík, ktoré poľnohospodári podstupujú; povinnosť členských krajín zaviesť všetky nevyhnutné prostriedky, aby pomohli poľnohospodárom, ktorí potrebujú zmeniť svoje výrobné systémy a možnosť štátov navrhovať platby na základe iných jednotiek než hektárov.
 
IT zástupca k režimu platieb založeného na výsledkoch (čl. 65) uviedol, že na meranie dosiahnutého pokroku je nevyhnutné poznať východzie hodnoty, u niektorých podpôr treba zachovať platby na plochu. K čl. 70 o nástroji riadenia rizík uviedol, že nástroj nie je jasný. Confagricoltura nie je proti zakladaniu „vzájomných fondov“, mali by byť financované z II.  a nie z I. piliera SPP. Pripomienky už zaslali europoslancom aj IT ministerstvu poľnohospodárstva.
 
Okrúhly stôl o využívaní finančných prostriedkov New Generation EU na opatrenia v oblasti rozvoja vidieka v členských krajinách
 
Predsedníčka pripomenula zahrnutie 7,5 mld. EUR z nástroja New Generation EU do Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka a skutočnosť, že tretina je určená na rok 2021 a dve tretiny na rok 2022. Svoje plány zatiaľ predstavilo len 8 štátov, proces je oneskorený. 
 
HR zástupkyňa uviedla, že v HR prebiehajú diskusie  o fonde, kompletný plán by mal byť publikovaný v júni. Doposiaľ z neho vyplýva, že financované budú iba verejné projekty, súkromné nie, hoci na to poľnohospodári viackrát upozorňovali. Ďalším problémom je, že prioritou sú podpora turizmu a odvetvie HORECA, nie poľnohospodárstvo.
 
V SE diskusie o využití fondu ešte nezačali, IT zástupca upozornil, že štandardne sa v IT vypracúvajú programy na rozvoj vidieka na 7 rokov a teraz treba navrhnúť opatrenia na 2 roky prechodného obdobia.
 
FR zástupca informoval, že už majú niekoľko opatrení aj pre poľnohospodárov, ktoré sa vzťahujú na podporu investícií v oblasti biologickej bezpečnosti a dobrých životných podmienok zvierat, ekologického poľnohospodárstva a výstavby nových budov a zariadení. Ďalšími oblasťami sú opatrenia na zníženie použitia prostriedkov na ochranu rastlín, podpora produkcie rastlinných bielkovín a národný potravinový plán.
 
RO zástupkyňa informovala, že konzultácie o využití fondu sa začali, využitie bude 37 % na klimaticko-environmentálne opatrenia, 55 % na investície a 4 % na technickú asistenciu.
 
Sekretariát bude proces naďalej sledovať, členom rozošle dotazník na porovnanie situácie.
 
Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti
 
Sekretariát už počas minulého rokovania informoval o verejnej konzultácii Komisie  o budúcnosti a role vidieckych oblastí EÚ. Oznámenie Komisie má byť predložené na konci júna 2021. Sekretariát ďalej informoval o konferencii Rural Vision Week, ktorá sa uskutoční na konci marca.
 
IT zástupca upozornil na nutnosť zamerať sa na vykonávanie a metodiku znalostného a inovačného systému pre poľnohospodárov (AKIS) počas prechodného obdobia, lebo Strategické plány SPP  budú vykonávané až od roku 2023.  Je preto vhodné zistiť predstavy Komisie o rozvoji týchto systémov počas nasledujúcich 2 rokov.
 
Predsedajúca informovala, že v SE prebiehajú prípravy AKIS po roku 2023, diskusie sa vedú z pohľadu poľnohospodárstva, nie z pohľadu rozvoja vidieka.
 
Ďalší postup vo vidieckych sieťach a CDG
 
V rámci SPP 2020+ bude existovať iba jedna európska sieť SPP, mala by zaistiť vzájomnú koordináciu sieťových aktivít na únijnej, národnej a regionálnej úrovni. Komisia teraz hľadá vstupy na riadenie budúcej siete SPP, sekretariát informoval o výzve Komisie na podávanie ponúk na objednávku v oblasti budovania siete kontaktov na podporu SPP.
 
V diskusii HR zástupkyňa upozornila na ďalšiu výzvu Komisie: podávanie ponúk na objednávku na podporu hodnotení návrhov strategických plánov SPP s ohľadom na environmentálne požiadavky.  DE zástupkyňa doplnila, že by Komisia na CDG mala poskytnúť viac informácií o budúcom riadení siete.
 
Príprava zasadnutia skupiny CDG o rozvoji vidieka (11. 2. 2021)
 
Sekretariát informoval o ďalších témach CDG: nariadenie o taxonómii – Komisia pripravuje prvý delegovaný akt a  zriadila platformu EÚ pre udržateľné financie, bude prezentovať výsledky štúdie Dopad SPP na udržateľné hospodárenie s pôdou  a revíziu nariadenia Všeobecné nariadenie o blokových výnimkách (GBER), ktoré umožňuje vládam EÚ poskytovať vyššie čiastky verejných financií širšiemu počtu spoločností bez toho, aby museli žiadať Komisiu o schválenie.
 
DE, IE a IT zástupcai odmietli zavádzanie nových kritérií udržateľnosti nad rámec SPP. HR zástupkyňa upozornila na značné množstvo úplne identických odpovedí od mimovládnych organizácií do verejnej konzultácie k nariadeniu o delegovanom akte k taxonómii, na to by mala byť Komisia počas CDG upozornená.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce