List ministrovi pôdohospodárstva - zákona č. 91/2019

Vážený pán minister,
 
zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami je z pohľadu agropotravinárskeho sektora na Slovensku zásadným legislatívnym nástrojom na reguláciu a obmedzenie uplatňovania nekalých obchodných praktík zo strany obchodníkov a vytvorenie spravodlivejšieho rámca pre dodávateľsko-odberateľské vzťahy v obchode s potravinami. Jedná sa o veľmi vážnu problematiku, ktorej dlhodobo vágne riešenie vedie k viditeľnému úpadku celého slovenského agropotravinárskeho sektora.
 
Aktuálne legislatívne vymedzenie všetkých neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch, generálna klauzula ako možnosť identifikovania nových foriem neprimeraných podmienok, ktoré nie sú taxatívne uvedené v zákone, úprava kontrolného procesu s poukázaním na špecifickosť dodávateľsko-odberateľských vzťahov v obchode s potravinami, posilnenie postavenia kontrolórov ministerstva pôdohospodárstva, zjednodušenie postupu kontroly a zavedenie oprávnenia kontrolného orgánu, ktoré prispievajú k efektívnejšiemu odhaľovaniu uplatňovania neprimeraných podmienok vyplynuli z dlhoročnej aplikačnej praxe a poznatkov z výkonu kontroly.  
 
Všetky tieto detailné vymedzenia zákona o neprimeraných podmienkach je nevyhnutné  zachovať z dôvodu ochrany tých účastníkov obchodných vzťahov, v neprospech ktorých sú neprimerané podmienky požadované, dohodnuté alebo uplatňované. Neprimerané podmienky sú dôsledkom zneužívania ekonomickej sily jedného z účastníkov obchodného vzťahu. Upozorňujeme na skutočnosť, že zneužívanie silnejšej pozície v obchodnom vzťahu a praktiky v podobe uplatňovania neprimeraných podmienok vážne poškodzujú potravinový dodávateľský reťazec ako taký, čo má následný negatívny vplyv na celé hospodárstvo, ako aj konečných spotrebiteľov, a predstavuje vážne riziko z pohľadu potravinovej suverenity Slovenskej republiky.
 
Vážený pán minister, v mene členskej základe Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Vás žiadame o stiahnutie novely zákona č. 91/2019 o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami z legislatívneho procesu vzhľadom na prebiehajúci enormný politický tlak na zmeny zásadných ustanovení zákona o neprimeraných podmienkach, ktoré budú viesť k oslabeniu postavenia poľnohospodárov a potravinárov v dodávateľskom reťazci.
 
Väčšina členských štátov Európskej únie existenciu neprimeraných podmienok a ich uplatňovanie v obchodných vzťahoch vyhodnotila ako riziko pre riadne fungovanie potravinového dodávateľského reťazca a s cieľom ich eliminácie zaviedli alebo plánujú zaviesť legislatívnu reguláciu. Požadujeme otvoriť širokú diskusiu k tejto závažnej problematike na národnej úrovni a až na jej základe pristúpiť k novele tak zásadného zákona.  
 
Súčasný proces novely zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami má podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory viesť k transpozícii európskej smernice o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci. V žiadnom prípade však nesmie byť cestou k znefunkčneniu právneho predpisu na ochranu dodávateľov potravín na národnej úrovni. Našim spoločným cieľom musí byť posilnenie právneho rámca na ochranu výrobcov potravín aspoň v oblasti tých najkrikľavejších foriem zneužívania reálneho dominantného postavenia obchodu.
                                                                                                       
S úctou        
 
                                                                              Emil Macho
                                                                            predseda SPPK

    

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce