Pracovná skupina pre liehoviny, 8. marca 2021

Predsedá Gerald Erdrich (DE).
 
Okrúhly stôl o dopadoch pandémie na sektor liehovín
 
DE reprezentant uviedol, že strata zavretím HORECA sektoru je čiastočne vykompenzovaná nárastom priameho predaja a navýšením dopytu supermarketov. Viditeľný je trend nárastu online predaja. Situácia je stabilná, presné dáta o objeme budú známe o 2-3 týždne.
 
HR reprezentantka informovala o závažných dopadoch pandémie, očakávajú pokles predaja o 20-35 %. Klesol dovoz aj vývoz liehovín. Presné štatistiky ešte nie sú k dispozícii.
 
V HU sa tiež zmenil dopyt, presné dáta ešte nemajú. Problémom je zavretý HORECA sektor.
 
Predseda na záver uviedol, že situácia v ostatných krajinách je prakticky rovnaká, treba sa zamerať na situáciu v domácich páleniciach a poprosil o informácie na budúcom stretnutí.
 
Legislatíva týkajúca sa označovania liehovín – aktualizované informácie
Predsedajúci informoval o návrhu pokynov na vykonávanie určitých ustanovení o označovaní v nariadení (EÚ) 2019/787, v pravidlách zostáva mnoho nejasností, najmä pokiaľ ide o „zložené výrazy“ podľa čl. 3 (2) nariadenia. Kvôli vyjasneniu bola na stretnutie pozvaná zástupkyňa SpiritsEUROPE Sarah Melina Siebelová. Tá informovala, že o návrhu bude Komisia informovať aj počas rokovania skupiny CDG 9. 3. 2021. Nariadenie (EÚ) 2019/787 bude použité od 25. 5. 2021, pričom mnoho jeho častí je komplikovaných. Komisia zverejnila už 5. verziu návrhu pokynov o vykonávaní nariadenia. Organizácia SpiritsEUROPE s Komisiou spolupracovala, takisto ocenila veľkú aktivitu národných asociácií, vďaka ktorej sa podarilo upraviť pôvodný návrh Komisie, aktuálne prebieha konzultácia.
 
Ďalej zástupkyňa informovala o prebiehajúcich diskusiách týkajúcich sa definície destilátov poľnohospodárskeho pôvodu. Návrh definície zašle sekretariátu a požiadala o podporu. V SpiritsEUROPE aktuálne prebiehajú aj diskusie o nealkoholických destilovaných nápojoch. Podľa nich musí byť názov liehovín chránený pre nápoje obsahujúce stanovený minimálny obsah alkoholu (napr. rum, gin). Bohužiaľ, nie všetci členovia DG SANTE sú rovnakého názoru a požadujú širšie využitie týchto názvov. V organizácii SpiritsEUROPE prejednávajú zvlášť 2 kategórie – nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje s nízkym obsahom alkoholu. K téme vytvorili odporúčajúci dokument, tiež spolupracujú s DG AGRI na príprave dotazníku verejnej konzultácie.
 
V diskusii HR reprezentantka uviedla jasnú definíciu týkajúcu sa označenia liehovín – nápojov obsahujúcich minimálne 15 % alkoholu. Použitie označenia pre nízkoalkoholické alebo nealkoholické  nápoje by nemalo byť povolené. Definície nealkoholických a nízkoalkoholických nápojov sú v kompetencii členských štátov.
 
Predsedajúci upozornil, že na trhu DE sú stále k dispozícii nápoje označené ako nealkoholické destiláty alebo liehoviny, niektorí producenti používajú na označenie svoje obchodné značky. Preto je potrebné, aby na EÚ úrovni existovalo nariadenie na označovanie týchto výrobkov.
 
AT reprezentant potvrdil podobnú skúsenosť na trhu v AT.
 
Implementácia memoranda o porozumení SpiritsEUROPE o informáciách pre spotrebiteľov – aktuálne informácie
Tento bod tiež prezentovala S. M. Siebelová, informovala o memorande o porozumení, o výživových informáciách a zozname zložiek liehovín predávaných v EÚ, ktoré bolo podpísané v júni 2019. Signatári teraz pracujú na analýze poskytovania informácií spotrebiteľom s cieľom zaistiť, aby do konca roka 2021 minimálne 50 % výrobkov uvádzaných na trh EÚ poskytovalo informácie na etiketách,  týkajúcich sa nutričných hodnôt a zoznamu zložiek. Vyzvala tiež každého, kto produkuje destiláty, aby na etikete uvádzal tieto informácie, organizácia je pripravená každému pomôcť. Upozornila, že neziskové organizácie požadujú prijatie ešte prísnejších pravidiel, preto je dôležité prísť s vlastnou iniciatívou.
 
Európska zelená dohoda, stratégia Z farmy na stôl (F2F)
Oznámenie k stratégii obsahuje prílohu, ktorá popisuje plánované konkrétne legislatívne návrhy, ktoré bude Komisia v nadchádzajúcich mesiacoch zverejňovať. Stratégia je komplexná, obsahuje mnoho cieľov a akcií. Medzi nimi bude aj EÚ kódex správania pre zodpovedné podnikateľské a marketingové postupy. Sekretariát predstavil jednotlivé ciele stratégie: zníženie použitia pesticídov do roku 2030 o 50 %, zníženie predaja veterinárnych antibiotík o 50 %, atď. Súčasťou Zelenej dohody je aj stratégia v oblasti biologickej rozmanitosti, ciele oboch stratégií sú veľmi ambiciózne. Sekretariát opakovane upozorňuje Komisiu na riziká narušenia konkurencieschopnosti EÚ výrobcov.
 
Kódex správania EÚ pre zodpovedné podnikateľské a marketingové postupy je jednou z konkrétnych akcií Komisie v rámci stratégie F2F, ktorá sa bude usilovať o to, aby sa potravinársky priemysel orientoval na postupy, ktoré spotrebiteľom zaistia zdravú a udržateľnú voľbu. Podľa Komisie by mal byť kódex pripravený na konci mája. Sekretariát súhlasí s princípom zlepšenia udržateľnosti reťazca a súhlasí s dobrovoľnými záväzkami spoločnosti. Požaduje však od Komisie lepšie monitorovanie naprieč reťazcom a upozorňuje na veľmi obmedzený časový priestor (do konca mája). Sekretariát Copa a Cogeca začal s prípravou návrhu kódexu už minulý týždeň, bude kontaktovať všetky pracovné skupiny a vyzval na zaslanie príspevkov čo najskôr.
 
Kritériá udržateľnosti v zemepisných označeniach (GIs), propagačná politika
Ďalšia iniciatíva stratégie F2F je revízia súčasných pravidiel týkajúcich sa zemepisných označení k väčšiemu zohľadneniu kritérií udržateľnosti. Komisia v novembri zverejnila plán revízie, aktuálne je otvorená verejná konzultácia s termínom 9. 4. 2021. Sekretariát teraz pripravuje návrh odpovede, pripomienky je možné zasielať do 17. 3. 2021. Dňa 18. 3. 2021 prebehne online rokovanie expertov na prejednanie návrhu príspevku, následne bude možné zasielať písomné pripomienky k upravenému návrhu do 26. 3. 2021. Sekretariát vyzval všetky organizácie na prispenie do tejto dôležitej konzultácie. K vlastnému dotazníku Komisie upozornil na otázky týkajúce sa kritérií udržateľnosti – podľa sekretariátu sú výrobky s chráneným označením pôvodu udržateľné už v zmysle svojej vlastnej definície. Ďalej je v dotazníku otázka, či by „udržateľné produkty“  mali byť špecificky označené logom a či by mali byť podporené dodatočnými podporami. Sekretariát dal na zváženie 3 možné scenáre zahrnutia kritérií udržateľnosti do GIs: nezahrňovať ich vôbec (a vytvoriť nové oddelené schémy udržateľnosti), zahrnúť niekoľko kritérií, zaviesť logo pre GIs produkty s vysoko zohľadnenými kritériami udržateľnosti.
 
Sekretariát ďalej informoval o iniciatíve Komisie revidovať propagačnú politiku EÚ, aby viac prispela k udržateľnej produkcii. Aj napriek tomu, že sa proces revízie začal len tento rok, Komisia sa rozhodla zmeniť  zameranie pracovného programu na propagáciu na rok 2021 a dramaticky navýšiť rozpočet na propagáciu ekologických produktov a produktov produkovaných udržateľne.  Podľa sekretariátu je nevyhnutné zdôrazňovať, že propagačná politika EÚ je zásadná na zaistenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti EÚ výroby a musí byť prístupná pre všetky výrobky. Treba zdôrazniť, že ekologické poľnohospodárstvo nie je jedinou udržateľnou  metódou. Sekretariát teraz zbiera relevantné dáta zo všetkých odvetví na podloženie svojich argumentov o dôležitosti propagačnej politiky, Akonáhle budú dáta k dispozícii, sekretariát zorganizuje online semináre na ich propagáciu.
 
Diskusia o európskom pláne boja proti rakovine a jeho dopade na odvetvie liehovín
Európska komisia zverejnila oznámenie o pláne vo februári 2021, v rámci neho zreteľne cieli na zníženie použitia tabakových a alkoholických výrobkov (najmenej o 10 % do roku 2025). Nástroje na dosiahnutie tohto cieľa môžu byť vyradenie alkoholických nápojov z propagačnej politiky EÚ, zdravotnícke varovania na etiketách alebo vyššie zdanenie. Tému rieši aj pracovná skupina pre víno.
 
Predsedajúci uviedol, že by ocenil údaje o konzumácii alkoholu v členských  štátoch a zažiadal o zaslanie akýchkoľvek údajov, ktoré by mohli byť použité na obranu liehovín. Plán Komisie totiž predstavuje skutočné riziko a pokiaľ sa sektor liehovín nebude brániť, hrozia mu skutočné
problémy. DG TAXUD bude o téme rokovať aj v roku 2021, bude sa usilovať o harmonizované zdanenie alkoholických nápojov. Predsedajúci informoval, že DE ministerstvo plánuje diskutovať o možnom znížení daní pre domáce pálenice.
 
V diskusii HU reprezentantka uviedla, že domáce pálenice nemôžu v HU svoju produkciu predávať, je určená iba pre vlastnú potrebu.  DE  a AT reprezentanti uviedli, že systém domácich páleníc je u nich veľmi otvorený a predaj je možný.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce