Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Zaujímavé informácie

Stanovisko ZPO k výsledkom žatvy 2013

Stanovisko ZPO k výsledkom žatvy 2013

     Predstavenstvo Združenia pestovateľov obilnín na svojom zasadnutí dňa 23.augusta 2013 v Nitre vyhodnotilo predbežné výsledky zberu hustosiatych obilnín na Slovensku v sezóne 2013 a prijalo toto stanovisko:

     AD 1) Považujeme porovnávanie výsledkov žatvy 2013 s rokom 2012, kedy Slovensko zasiahlo extrémne sucho, za neseriózne a neobjektívne. Pokiaľ by sme porovnávali úrodu obilnín roku 2013 s päťročným váženým priemerom, dalo by sa povedať, že nejde o žiadnu mimoriadnu produkciu - tak, ako to bolo prezentované na začiatku žatvy v rámci predbežných odhadov u štátnej a verejnej správy. Navyše, tieto informácie vážne poškodzujú dôchodkovosť slovenských pestovateľov obilnín, ktorí na dosiahnutie  úrody roku 2013 využili prostriedky na nákup vstupov (osivo, hnojivá, chemická ochrana a pod.) pri medziročnom cenovom raste 4-8%.         

     Požadujeme, aby kompetentné orgány a masovokomunikačné prostriedky, ktoré sa zaoberajú sledovaním a hodnotením žatevných prác, prezentovali informácie o odhadovaných úrodách obilnín dostatočne objektívne a v širších súvislostiach, napr. stavom trhu v EÚ, vývojom cien vstupov, postavením ostatných článkov potravinového reťazca - najmä obchodných systémov.  Predstavenstvo ZPO preto vážne zvažuje odporučenie pre členov Združenia, aby neposkytovali interné údaje poľnohospodárskych subjektov o svojich predpokladaných úrodách a pestovateľských výmerách obilnín, aby tak predišli ich zlej a nekomplexnej interpretácii, či prípadnému zneužitiu.

     AD2) Vzhľadom na aktuálnu nízku realizačnú cenu hustosiatych obilnín, ktorú na Slovensku ponúkajú skladovatelia a spracovatelia, Predstavenstvo ZPO odporúča členom Združenia pestovateľov obilnín:

- sledovať vývoj trhových cien na trhoch krajín EÚ i mimo EÚ a prispôsobiť svoju obchodnú politiku, v záujme dosiahnuť čo najlepšie zhodnotenie produkcie obilnín,
- využiť možnosti, ktoré poskytujú odbytové združenia, pre dosiahnutie lepšej obchodnej pozície,
- využiť aj iné možnosti realizácie vlastnej produkcie na slovenskom trhu, napr. skladiskové záložné listy, tovarové záložné listy, termínované obchody (hedžing), Komoditná burza Bratislava,
- zvážiť využitie dunajskej vodnej cesty na dosiahnutie nových zahraničných trhov s výhodnejšími cenovými podmienkami,
- komplexne sledovať a prehodnocovať ceny vstupov (najmä chemických ochranných prostriedkov, hnojív, osív) pri zakladaní novej úrody.

     AD 3) S ohľadom na blížiace sa prípravné práce pri zakladaní úrody roku 2014, Predstavenstvo ZPO vyjadruje obavy z nedostatočného zabezpečenia potrebných vstupov (kvalitné osivo, predsejbová príprava, hnojenie atď.), pokiaľ realizačná cena obilnín zostane na súčasnej nastavenej úrovni (120-150 €/t). V záujme dosiahnutia primeraného založenia úrody preto P ZPO odporúča dodávateľom zásadne zreálniť ceny vstupov a pestovateľom obilnín uzatvárať iba cenovo výhodné zmluvy.

     AD 4) Predstavenstvo ZPO považuje súčasnú situáciu v cenotvorbe vo vertikále výrobca - spracovateľ - obchod za mimoriadne deformovanú, v neprospech spotrebiteľov. Pokiaľ sa cena obilia v priebehu jedného mesiaca žatevných prác prepadla z 220-235 na 130-150 €/t, naša otázka znie: „Kam sa stratilo 80-100 €?“. Zástupcovia pekárov a cukrovinkárov tvrdia, že nie je priestor na zníženie spotrebiteľských cien výrobkov z obilnín, pretože cena múky predstavuje iba 20 % z cien výrobných vstupov. Podiel slovenských potravín na pultoch predajní však sotva dosahuje 50 %. Pokiaľ pestovatelia hustosiatych obilnín majú za tonu zrna pšenice dostať 120-150 euro, ich rentabilita (a možnosti investícií do rozvoja fariem) je minimálna. Preto požadujeme vyváženosť cenotvorby v celej vertikále výrobca, spracovateľ, obchodník, t.j.  rovnaké zníženie pri cenách výrobkov z obilia (múky, pečivo, cukrovinky atď.). Predstavenstvo Združenia pestovateľov obilnín preto žiada o zásadné prehodnotenie týchto vzťahov i na úrovni vlády SR.

Predstavenstvo Združenia pestovateľov obilnín


« späť

Financovanie