174. zasadnutie Sekcie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie, ktoré sa konalo 6.2.2018

V utorok 6. februára 2018 sa uskutočnilo už 174. zasadnutie odbornej sekcie, ktorá je zameraná na poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie. Sekcia prerokováva stanoviská, ktoré sa týkajú uvedených oblastí.
 
Program 174. rokovania:
 1. Schválenie návrhu programu rokovania
 2. Schválenie zápisnice zo 173. schôdze, ktorá sa konala 21. novembra 2017
 3. Príhovor predsedu sekcie
 4. Správy členov o predchádzajúcich misiách
 5. NAT/718 – Podpora opatrení v oblasti klímy neštátnymi subjektmi
prieskumné stanovisko na žiadosť Európskej komisie, EESC-2017-04464-00-00-PA-TRA, Spravodajca: Mindaugas Maciulevičius, Pomocný spravodajca: Josep Puxeu Rocamora
 1. NAT/726 – Rovnocennosť inšpekcií – osivo z Brazílie a Moldavska COM(2017) 643, EESC-2018-00043-00-00-PA-TRA, Spravodajca: Emilio Fatovic
 2. Tematická diskusia o právach roľníkov
Prezentácia procesu vypracovania Deklarácie práv roľníkov a ostatných osôb pracujúcich vo vidieckych oblastiach Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve, ktorú predvedie Geneviève Savigny a na ktorej sa zúčastnia:
 • Thierry Kesteloot, politický poradca organizácie Oxfam/účastník mechanizmu občianskej spoločnosti Výboru pre svetovú potravinovú bezpečnosť (CFS)
 • Vincent Delobel, biochovateľ kôz na mlieko, člen hnutia Mouvement d'Action Paysanne, federácie Fédération Unie de Groupements d Éleveurs et d'Agriculteurs (FUGEA) a hnutia La Via Campesina v Belgicku
 • Astrid Bouchedor, organizácia FIAN Belgicko (pôvodne FoodFirst Information and Action Network)
 1. Predbežná diskusia o oznámení EK COM(2017) 713 final: NAT/727 – Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva
 • úvod: Jarmila Dubravská, spravodajkyňa, a John Bryan, pomocný spravodajca
 1. Organizácia budúcej práce sekcie
 2. Rôzne
 3. Potvrdenie dátumu nasledujúcej schôdze sekcie: utorok 27. februára 2018.
 
Rokovanie
Bod 1
Rokovanie otvoril predseda sekcie.
 
Bod 2
Zápis bol schválený bez pripomienok.
 
Bod 3
Predseda informoval o priebehu ďalších rokovaní. V druhej polovici volebného obdobia bude viesť zasadnutia nový predseda sekcie. Schôdza v apríly bude zrušená. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční 27. februára a následne až na začiatku mája.
 
Bod 4
Zástupkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komisie v EHSV informovala o zasadnutiach, ktoré sa uskutočnili 11.1.2018 v Európskom parlamente, o stretnutí konanom 23.1.2018 s EP Maria Noichl a o stretnutí v kabinete Hogena 25.1.2018.
 
Bod 5
Úvodné slovo spravodajcu k dokumentu a vysvetlenie dôvodu, prečo bolo stanovisko pripravené.
Diskusia:
 • potrebné vytvárať partnerstvá a platformy, ktoré si budú vymieňať informácie o činnosti,
 • EHSV má úlohu pri vytváraní rôznych prepojení, či vedenie dialógu,
 • infraštruktúra o obnoviteľných palivách, 90 % vozidiel v EÚ využíva palivá,
 • klimatické zmeny sú horšie, ako sú o tom informovaní obyvatelia,
 • odporúčanie, aby bolo stanovisko schválené a propagované,
 • určite nedosiahneme ciele Parížskej dohody, ak sa budeme správať tak, ako v súčasnosti, ničíme si životné prostredie, potrebné sú výraznejšie aktivity a účasť každého jedného obyvateľa, inak nie je možné prežiť,
 • vystúpenie zástupkyne SPPK v EHSV – upozornenie na zmeny v politikách, požiadavky na zmeny v poľnohospodárstve, potrebné podporovať zmeny, ktoré nebudú protichodné.
Dokument schválený hlasovaním. Dokument bude zaradený na plenárne zasadnutie v marci.
 
Bod 6
Spravodajca informoval o dôvode prípravy stanoviska. Brazília a Moldavsko neboli zahrnuté medzi tretie krajiny, z ktorých je možné dovážať osivá do EÚ. Komisia preskúmala právne predpisy, vykonala inšpekcie na mieste a vyjadrila sa, že Moldavsko a Brazília majú systémy, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami EÚ.
Upozornenie EHSV na možné zhoršenie postavenia domácich výrobcov osív a možné posilnenie postavenia veľkých nadnárodných spoločností, ktoré pôsobia práve na trhu v Moldavsku a Brazílii.
Dokument schválený hlasovaním. Dokument bude zaradený na plenárne zasadnutie v marci.
 
Bod 7
Tému uviedla Savigny Geneviève.
O roľníkoch, nádenníkoch a poľnohospodároch hovoril Tierry Kestellot, vystúpenie je možné zhrnúť do bodov:
1. kríza systému,
2. ceny potravín, ich kolísanie, energetická kríza, - systém potravín, je veľmi zraniteľný, zvyšuje sa vplyv cien, investície do baníctva napriek tomu, že sa má tento sektor postupne odstavovať, dochádza k obmedzovaniu poľnohospodárov prostredníctvom znižovania výmery poľnohospodárskej pôdy,
3. zmeny v politike po krízach, potrebná trvaloudržateľnosť, plytvanie potravinami, výzvy ako  migrácia.
 
Dôležité oblasti:
 • ekonomika,
 • veľké rozdiely medzi krajinami, ale aj vo vnútri krajín, problém aj pri koncentrácii pôdy,
 • nárast investícií verzus obmedzovaní  ľudských práv,
 • ochrana životného prostredia, nedostatok slobody.
 
Astrid Bouchedor
Lokálne problémy, problémy práv roľníkov a tých, ktorí pracujú na pôde.
Iniciatíva na podporu ochrany práv a informovanie o iniciatíve.
Medzinárodné hnutie, ktoré malo podporiť pracujúcich na pôde Via Campensina – 2004.
Informovanie o činnosti v predchádzajúcom období a vyústenie snaženia do návrhu textu.
Konečný návrh Deklarácie práv roľníkov a ostatných osôb pracujúcich vo vidieckych oblastiach existuje. Ide o viac ako 200 mil. ľudí, ktorých sa deklarácia týka.
 
Vincent Delobel
Problém s pôdou u farmárov, rôzne prekážky, ktoré majú negatívny vplyv na farmárov, ich činnosť a život, a teda aj zhoršenie podmienok života na vidieku.
Sám je chovateľ kôz, ktorý má 26 rokov a hospodári v systéme bio.
Ako môže pomôcť deklarácia? Ide o text, v ktorom sú uvedené práva, týkajúce sa vlastníctva pôdy. Potrebné viac sa venovať tým, ktorí produkujú jedlo, chovajú zvieratá, starajú sa o pôdu a zvieratá.
 
Diskusia:
 • podpora deklarácie,
 • situácia v rôznych krajinách, ako aj na rôznych kontinentoch,
 • otázky týkajúce sa vlastníctva pôdy, konkurencieschopnosti, možné riešenia,
 • úloha spotrebiteľov,
 • otázka na model poľnohospodárstva,
 • dohody o voľnom obchode a práva roľníkov a ostatných osôb, ktorí pracujú na vidieku,
 • mladý farmári a ich budúcnosť, ako aj význam generačnej obmeny,
 • čo môže EHSV urobiť a ako môžeme pomôcť?
 • potrebná definícia roľníkov,
 • práva roľníkov, práva konzumentov, potrebná rovnováha,
 • produkčné podmienky na farme musia byť také, aby bola vysoká kvalita potravín, ale aj bezpečnosť pracovníkov na farme, uvedenie počtov smrteľných úrazov na farmách v niektorých krajinách,
 • farmy by mali hospodáriť tak, aby bol systém hospodárenia  trvaloudržateľný,
 • potrebné brať do úvahy poľnohospodárov, bez ohľadu na veľkosť, ale s ohľadom na činnosť,
 • aké legislatívne nástroje môžu pomôcť,
 • ako ovplyvniť veľké aglomerácie,
 • nie je možné pozerať
 • potrebné posilniť práva spotrebiteľov,
 
Reakcie na diskusné príspevky:
 • globálny vplyv na poľnohospodárstvo,
 • diskriminácia roľníkov,
 • potrebná silná a vhodná politika,
 • všetky výzvy, ktoré sú súčasne aktuálne, majú vplyv na poľnohospodárstvo, ako napríklad Agenda 2030, konkurencieschopnosť a pod.,
 • jasne identifikovať práva vlastníkov a ich problémy,
 • rešpektovanie práv roľníkov štátom,
 • nerovnaké podmienky medzi malými a veľkými podnikmi,
 • problém s prístupom k pôde, problém s nákupom pôdy, či s rozširovaním fariem,
 • koncentrácia pôdy v rukách rôznych skupín,
 • EHSV by mohla podporiť a odhlasovať návrh deklarácie.
 
Bod 8
Informácia z rokovaní k SPP. Oboznámenie členov s hlavnými návrhmi oznámenia a s jeho obsahom. Predbežné výsledky stretnutí na úrovni EHSV, ale aj na pôde Európskej komisie a Európskeho parlamentu.
V stanovisku NAT 727 potrebné zohľadniť:
 • rôzne systémy hospodárenia v členských krajinách EÚ,
 • význam poľnohospodárstva,
 • chýbajúcu časť potravinárstva, prepojenie poľnohospodárstva a potravinárstva,
 • zvýšenie efektívnosti poľnohospodárstva,
 • pokračovanie v znižovaní počtu farmárov, ako aj znižovanie počtu mladých farmárov v EÚ,
 • súčasný systém platieb,
 • zachovanie I. a II. piliera,
 • strategické plány členských štátov,
 • predpokladaný harmonogram SPP,
 • harmonogram v EHSV, stanovisko je pripravované pod časovým tlakom,
 • SPP a reforma veľmi dôležitá, potrebné dosiahnuť konsenzus,
 • využitie už schválených stanovísk najmä  pre oblasť pôdy, SPP, potravinárstva, obehového hospodárstva.
 
Bod 9
Informácia o zrušení zasadnutia a zmeny  tretieho kola volieb.
 
Bod 10 a 11
Informoval o programe najbližšieho zasadnutia členov sekcie. Dôležitá prítomnosť od začiatku, na zasadnutie príde eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce