Zástupcovia SPPK v krajských radách pre OVP a radách škôl pri SOŠ

 
Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu
 
Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „krajská rada“) je poradným orgánom predsedu samosprávneho kraja v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.
 
Krajská rada plní najmä tieto úlohy:
a) prerokúva regionálnu stratégiu odborného vzdelávania a prípravy v nadväznosti na hospodárske a sociálne potreby rozvoja regiónu,
b) prerokúva plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na úrovni samosprávneho kraja,
c) vyjadruje sa k návrhu žiadosti na zaradenie strednej odbornej školy, strediska praktického vyučovania, školského hospodárstva, strediska odbornej praxe alebo pracoviska praktického vyučovania do siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“),
d) vyjadruje sa k návrhu žiadosti na vyradenie strednej odbornej školy, strediska praktického vyučovania, školského hospodárstva, strediska odbornej praxe alebo pracoviska praktického vyučovania zo siete,
e) vyjadruje sa k návrhu žiadosti na zmenu v sieti,
f) prerokúva a odporúča samosprávnemu kraju predložiť návrh na zaradenie nového študijného odboru alebo učebného odboru a ich zameraní do sústavy odborov vzdelávania,
g) prerokúva a odporúča samosprávnemu kraju predložiť návrh na vyradenie existujúceho študijného odboru alebo učebného odboru a ich zameraní zo sústavy odborov vzdelávania,
h) vyjadruje sa k počtu tried prvého ročníka všetkých stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja pre nasledujúce prijímacie konanie, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce príslušného samosprávneho kraja,
i) vyjadruje sa k návrhom na zriadenie centier odborného vzdelávania a prípravy,
j) vyjadruje sa k systému informovania žiakov a ich zákonných zástupcov o potrebách trhu práce a o kvalite odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.
 
Krajská rada sa pri príprave stanovísk a návrhov opatrení vychádza z odborných poznatkov a skúseností samosprávnych krajov, orgánov miestnej štátnej správy v školstve, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupcov zamestnávateľov, stavovských organizácií a profesijných organizácií a zástupcov zamestnancov a z odborných stanovísk vysokých škôl, výskumných a iných ústavov a inštitúcií.
 
Krajskú radu tvoria predseda, podpredseda, tajomník a ďalší členovia. Predsedom krajskej rady je predseda samosprávneho kraja, podpredsedom krajskej rady je jeden zo zástupcov organizácií, ktorého si zvolia členovia krajskej rady z členov, tajomníkom krajskej rady je vedúci zamestnanec odboru školstva samosprávneho kraja.
 
Ďalšími členmi krajskej rady sú zástupcovia krajského školského úradu, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v sídle kraja, regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, krajskej zložky Slovenskej živnostenskej komory, príslušných regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr a regionálnych komôr so štatútom, oblastnej komory Slovenskej lesníckej komory, Slovenskej banskej komory, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Republikovej únie zamestnávateľov, zamestnávateľských zväzov a združení a zamestnávateľov v kraji,  zamestnancov pôsobiacich u zamestnávateľov v kraji, územnej školskej rady.
 
Krajská rada môže podľa potreby zriaďovať pracovné skupiny na prerokúvanie odborných otázok patriacich do jej pôsobnosti a na prípravu podkladov na jej zasadnutia.
 
Zasadnutia krajskej rady sa konajú spravidla raz za tri mesiace. V naliehavých prípadoch môže predseda krajskej rady zvolať aj mimoriadne zasadnutie krajskej rady.
 
Členstvo v krajskej rade je čestnou funkciou bez nároku na odmenu. Cestovné náhrady hradí vysielajúca organizácia.

Zástupcovia SPPK v Krajských radách pre odborné vzdelávanie a prípravu

P. č.

Samosprávny kraj

Krajská rada

Nominovaný zástupca

Zamestnanie

Dátum nominácie

1.

Bratislavský

Krajská rada pre OVP Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Jozef Šumichrast, PhD.

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava - predseda

3.3.2022

2.

Trnavský

Krajská rada pre OVP Trnavského samosprávneho kraja

Ing. Ivan Fabián, MBA.

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Trnava - riaditeľ

7.2.2022

3.

Nitriansky

Krajská rada pre OVP Nitrianskeho samosprávneho kraja

Ing. Barbora Tkácziková

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Levice - riaditeľka

26.6.2023

4.

Trenčiansky

Krajská rada pre OVP Trenčianskeho samosprávneho kraja

Ing. Martin Švajda

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Trenčín - riaditeľ

14.3.2024

5.

Žilinský

Krajská rada pre OVP Žilinského samosprávneho kraja

Ing. Dana Flórová

Liptovská poľnohospodárska a potravinárska komora Liptovský Mikuláš - riaditeľka

10.1.2014

6.

Banskobystrický

Krajská rada pre OVP Banskobystrického samosprávneho kraja

Ing. Martina Luptáková

Poľnohospodárske družstvo Lieskovec – riaditeľka, Agrodružstvo Klokoč - riaditeľka

12.4.2024

7.

Košický

Krajská rada pre OVP Košického samosprávneho kraja

Ing. Peter Vilinský

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Košice - riaditeľ

8.6.2022

8.

Prešovský

Krajská rada pre OVP Prešovského samosprávneho kraja

Ing. Jana Špuntová

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Humenné - riaditeľka

6.10.2021

 
 
 
Rada školy
 
Pri školách a školských zariadeniach podľa siete škôl a školských zariadení sa podľa príslušných predpisov zriaďuje rada školy. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy alebo školského zariadenia, pri ktorom je zriadená.
 
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
 
Rada školy
a) uskutočňuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy (alebo školského zariadenia),
b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy (návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením),
c) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy, k návrhu na počty prijímaných žiakov, k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánoch, a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch, k návrhu školského vzdelávacieho programu, k návrhu rozpočtu, k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy, k správe o výchovnovzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia, jej výsledkoch a podmienkach, k správe o výsledkoch hospodárenia školy, ku koncepčnému zámeru rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovanému najmenej na dva roky, k informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení
 
Rada školy má 11 členov. Členmi rady školy sú štyria zvolení zástupcovia rodičov, dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov, štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, jeden zástupca žiakov (len na strednej škole).
 
Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 
Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne. Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.
 
 

Zástupcovia SPPK v radách škôl pri stredných odborných školách

Samosprávny kraj

Škola

Nominovaný zástupca

Zamestnanie

Dátum nominácie

Nitriansky

SOŠ, Krušovská 2091, 955 01 Topoľčany

Ing. Peter Valenta

Topec, a.s. Topoľčany - generálny riaditeľ

12.11.2012

Nitriansky

SOŠ potravinárska, Cabajská 6, 949 01 Nitra

Daniela Kováčová

PekaStroj, s.r.o. Nitra - konateľka

13.12.2012

Žilinský

SOŠ polytechnická, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš

Ing. Dana Flórová

Liptovská poľnohospodárska a potravinárska komora Liptovský Mikuláš - riaditeľka

9.12.2013

Nitriansky

SOŠ - Szakközépiskola, Ul. 1. mája, 947 01 Hurbanovo

Ing. Alexander Pastorek

Agrocoop Imeľ, a.s. - riaditeľ

7.1.2014

Trenčiansky

SOŠ Pruské, 018 52 Pruské 294

Ing. Ján Kopšo

Poľnohospodárske družstvo „Vršatec“ Pruské - predseda

7.1.2014

Košický

SOŠ, J. Majlátha 2, 076 51 Pribeník

p. Gejza Gazdag

Pekáreň Gazdag - majiteľ

19.1.2015

Banskobystrický

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica

Ing. Peter Mikulina

Poľnohospodárske družstvo „Bukovina“ Strelníky - predseda

20.10.2015

Košický

SOŠ ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves

 

Ing. Palacková Adriana

 

Agrofarma, spol. s r.o. Nálepkovo – konateľka spoločnosti

 

10.10.2018 11.1.2023

Prešovský

SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok

Mgr. Ján Neupauer

 

Poľnohospodárske družstvo Tatry v Spišskej Belej - vedúci Úseku živočíšnej výroby

 

 

3.8.2020

 

Košický

SOŠ obchodu a služieb, Nám. slobody 12,

073 01 SOBRANCE

Ing. Juraj Gašpar

 

AGRO-BIO s.r.o., Závadka

 

17.2.2022

 

Prešovský

SOŠ lesnícka, Kollárova 10, 080 01 Prešov

Ing. Peter Fedor

Lesy Slovenskej republiky š.p., oblastný manažér verejných obstarávaní

20.10.2022

Nitriansky

SOŠ - Szakközépiskola, Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom

Ildikó Tóthová

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Komárno - riaditeľ

13.4.2023

Nitriansky

SOŠ chovu koní a služieb

Štúrova 74, 927 01 Šaľa

Ing. Michal Horný, PhD.

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. - riaditeľ

18.4.2023

Nitriansky

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice

Ing. Barbora Tkácziková

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Levice - riaditeľka

8.6.2023

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce