Staňte sa členom SPPK

SPPK zastupuje svojich členov v poradných orgánoch vlády, ministerstiev a iných štátnych inštitúcii a koordinuje spoločné záujmy svojich členov vo veciach ich podnikateľskej činnosti v tuzemsku a v zahraničí, poskytuje im požadované služby a plní ďalšie úlohy podľa zákona.
 
 
Spolupráca doma a v EÚ
 
Pri presadzovaní záujmov v agrosektore komunikujeme s partnermi doma aj v zahraničí: s Hlavnou konfederáciou poľnohospodárskych družstiev v EÚ (COPA-COGECA), s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (EHSV), s agrárnymi komorami krajín V4, so štátnymi inštitúciami SR (Národná rada SR, Vláda SR, MPRV SR, Colná správa, SPU Nitra, ZMOS, AZZZ SR, Štatistický úrad SR a i.)
 
Zlepšenie obchodného prostredia
 
Našou snahou je objektívne argumentovať v prospech domácich výrobcov potravín v širšom kontexte a zároveň účelnejšie presadzovať zámery, ktoré sú vlastné všetkým potravinárom (ak sa na nich dohodnú). Pripravujeme takisto celoštátnu, trvalo udržateľnú koncepciu podpory predaja slovenských potravín, ktorej súčasťou je snaha o presadenie legislatívneho návrhu na zákonné zriadenie odbytového fondu.
 
Reprezentácia väčšiny
 
Zastupujeme vlatníkov viac ako 63 % užívanej poľnohospodárskej pôdy na Slovensku a majiteľov viac ako 70 % stavov hovädzieho dobytka. Súčasťou komory je aj každý druhý chovateľ oviec a samostatne hospodáriaci roľníci.
 
Rýchla interakcia s regiónmi Slovenska
 
Prostredníctvom siete 37 regionálnych pracovísk môžeme systematicky zbierať, triediť a vyhodnocovať rôzne štatistické a informatívne údaje. Spomedzi všetkých samosprávnych organizácií disponujeme najrozsiahlejšou informačnou technikou, čo nám umožňuje pružne šíriť informácie medzi podnikateľské subjekty.
 
Propagácia našich členov
 
Pripravujeme a organizujeme viacero významných výstav (napr. Agrokomplex, Danubius Gastro, celoslovenské Dni poľa). Na takýchto akciách máme možnosti dohodnúť lepšie podmienky miesta a ceny za prenájom stánku. Snažíme zabezpečiť priamu podporu účasti potravinárov na vybraných výstavách. Potravinárom zabezpečujeme aj účinkovanie v mediálnych produktoch slovenských rádií a televízií. 
 
Čo robíme v záujme svojich členov a pre členov
 
 • podieľame sa na príprave koncepcií rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva a ich služieb
 • podieľame sa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení v oblasti podnikania v poľnohospodárstve a potravinárstve v tuzemsku a zahraničí
 • informujeme členov o akceptácii pripomienok komory, o výsledku tvorby legislatívnych noriem
 • napomáhame zlaďovať záujmy našich členov v podnikateľskej činnosti a koordinujeme postup pri ochrane pred zneužívaním ekonomickej sily obchodnými partnermi
 • poskytujeme členom aktuálne obchodné a hospodárske informácie z domova a zo zahraničia o spolupráci so Slovenskom, vrátane prehľadov o situácii na trhu s ťažis-kovými poľnohospodárskymi a potravinárskymi komoditami a o predpokladoch jej ďalšieho vývoja
 • vyhľadávame, spracovávame a sprostredkovávame členom informácie o zahraničných teritóriách z hľadiska možností slovenského exportu poľnohospodárskeho a potravinárskeho tovaru
 • poskytujeme a organizujeme odborné poradenstvo pre podnikateľské subjekty, organizujeme rôzne formy ďalšieho vzdelávania a informatizácie pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo
 • zastupuje členov v medzinárodných farmárskych organizáciách: vo Výbore profesionálnych poľnohospodárskych organizácií v Európskej únii (COPA), v Generálnej konfederácii poľnohospodárskych družstiev v Európskej únii (COGECA), na stretnutiach s partnermi z Visegrádskej štvorky
 • vydávame a podieľame sa na vydávaní odborných a informačných publikácií a na sprístupňovaní materiálov vedecko – výskumných a vzdelávacích inštitúcii doma i v zahraničí z Európskej komisie, Európskeho parlamentu a medzinárodných mimovládnych organizácií pre potreby členov komory
 • organizujeme zahraničné obchodné misie, stáže a tematické výjazdy smerujúce k rozvoju zahraničného obchodu a sprostredkovávame firemné a profesijné prezentácie na zahraničných veľtrhoch a výstavách
 • poskytujeme zmluvne dohodnuté služby pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej PPA), Štatistický úrad SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR a ďalšie orgány
 • zastupujeme svojich členov v orgánoch sociálneho dialógu
 • zabezpečujeme rôzne formy práce s verejnosťou a spolupracujeme so združeniami spotrebiteľov s cieľom zlepšiť informovanosť o postavení poľnohospodárstva a potravinárstva v spoločnosti.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora predstavuje v súlade so zákonom č. 30/1992 Zb. v znení neskorších predpisov neštátnu, verejnoprávnu   a samosprávnu inštitúciu, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpora a ochrana pod- nikania svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovania poľnohospodárstva a potravinárstva v Slovenskej republike.
 
 
Ako sa včleníte do štruktúr SPPK
Môžete byť organizovaný:
 
Ak chcete vedieť viac, napíšte nám na [email protected], radi Vám zodpovieme Vaše otázky.
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce