GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov
ČLENOV A NEČLENSKÝCH SUBJEKTOV SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ A POTRAVINÁRSKEJ KOMORY


podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov a ochrana Vášho súkromia sú pre SPPK mimoriadne dôležité, a preto pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s účinnými právnymi predpismi a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou.
Týmto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, aké osobné údaje spracúvame, prečo ich spracúvame, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov. 

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov? 

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá osoba, ktorej boli údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľom osobných údajov je Slovenská poľnohospodárska komora, so sídlom Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, IČO: 31826253, DIČ: 2020828590

Kontaktné údaje:

e-mailový kontakt: [email protected] 
telefonický kontakt: 02/502 17 102

Na aké účely spracúvame osobné údaje a aký právny základ nám umožňuje spracúvať osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje členov a nečlenských subjektov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory za účelom uplatňovania oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpory a ochrany podnikania svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovania poľnohospodárstva a potravinárstva.

O akých osobách spracúvame osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o svojich členoch a iných osobách, z poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora.

Aké osobné údaje spracúvame?

Prevádzkovateľ spracúva iba také osobné údaje, ktoré sú potrebné na uplatňovanie záujmov dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ spracúva najmä tieto kategórie osobných údajov v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu spracúvania:

  • Identifikačné údaje:

titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, fotokópia občianskeho preukazu, štátna príslušnosť, údaje o zdravotnom a rodinnom stave, podpis, identifikačné údaje na fyzickú osobu podnikateľa – obchodné meno, miesto podnikania, IČO, číslo živnostenského registra

  • Kontaktné údaje:

telefónne číslo, mobilné číslo, faxové číslo, elektronická adresa

  • Ďalšie údaje:

číslo a IBAN bankového účtu

Kto môže mať prístup k osobným údajom?

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a  externé subjekty, ktoré prevádzkovateľovi poskytujú a zabezpečujú rôzne služby.

Akú dobu uchovávame osobné údaje?

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie zákonných povinností vrátane archivačných povinností – max. po dobu 10 rokov, ak osobitný zákon nebude vyžadovať dlhšiu dobu. 

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste členom prevádzkovateľa, Vaše osobné údaje najčastejšie získava prevádzkovateľ priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné.
Ak nie ste členom prevádzkovateľa, Vaše osobné údaje prevádzkovateľ najčastejšie získava od svojich členov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov.

Doplnky (pluginy) 

Facebook, You Tube 

Naša webová stránka obsahuje doplnky pluginy sociálnych sietí „Facebook“ (Facebook Inc, so sídlom 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA) a „Youtube“ (Youtube LLC, so sídlom 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA). 

Tieto služby sú poskytované príslušnými spoločnosťami („prevádzkovateľmi“). Ako súčasť nášho online vystupovania sú sociálne pluginy identifikované príslušnými tlačidlami patriacimi k službám. Na základe údajov prenášaných príslušnými službami cez sociálne pluginy je služba schopná Vás prihlásiť do Vášho účtu, ak je to potrebné. 

Aktivácia funkcie príslušných sociálnych pluginov sa uskutočňuje v 2 krokoch. Na aktiváciu sociálneho pluginu musíte najprv kliknúť na link na našej webovej stránke. Toto najprv aktivuje sociálny plugin a Váš prehliadač zriadi spojenie so servermi príslušných prevádzkovateľov. S druhým kliknutím následne môžete vzájomne pôsobiť so sociálnymi pluginmi a napríklad predložiť Vaše odporúčania. 

Ak ste už prihlásený/-á do jednej zo sociálnych sietí prevádzkovateľov, prevádzkovatelia môžu okamžite priradiť návštevu tohto webu do Vášho profilu. Ak pracujete so sociálnymi doplnkami kliknutím na ne, tak sa príslušné informácie tiež prenášajú priamo na server prevádzkovateľov a uložia sa tam. Tieto informácie môžu byť tiež publikované v sociálnej sieti a zobrazené tam pod Vašimi kontaktmi. Ak chcete zabrániť takému okamžitému priradeniu údajov zozbieraných prostredníctvom našej webovej stránky do Vášho profilu, musíte sa odhlásiť z Vášho účtu príslušného poskytovateľa pred návštevou našich webových stránok. 

Údaje o rozsahu a účelu zberu údajov príslušnou službou, ako aj o ďalšom spracovaní a takomto používaní Vašich údajov nájdete v informáciách o ochrane údajov priamo na webovej stránke služby príslušného prevádzkovateľa. Odtiaľto taktiež dostanete ďalšie informácie o Vašich príslušných právach v oblasti ochrany a spracovania Vašich osobných údajov a možnostiach nastavenia ochrany Vášho súkromia: 

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA https://en-gb.facebook.com/policy.php 

b) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú.

Hyperlinky

Naša webová stránka môže z času na čas obsahovať odkazy na webové stránky. Ak sledujete odkaz na takúto webovú stránku, vezmite prosím na vedomie, že tieto webové stránky majú svoje vlastné pravidlá ochrany osobných údajov a že nepreberáme žiadnu zodpovednosť za tieto pravidlá. Prosím skontrolujte si príslušné pravidlá pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na uvedené webové stránky.

Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Dotknuté osoby majú právo požadovať od prevádzkovateľa v rozsahu, v akom to neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom 

•    prístup k svojim osobným údajom,
•    právo na opravu osobných údajov,
•    právo na vymazanie osobných údajov,
•    právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
•    právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
•    právo na prenosnosť svojich osobných údajov,
•    právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutých osôb sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Akým spôsobom môžete uplatniť Vaše práva k osobným údajom?

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava alebo elektronicky na e-mailovú adresu [email protected].

Na Vašu žiadosť, týkajúcu sa spracúvania osobných údajov, bude prevádzkovateľ odpovedať bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže prevádzkovateľ túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy Vás bude o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Na Vaše žiadosti odpovedá prevádzkovateľ bezplatne, ale ak by Vaše žiadosti boli neprimerané, zjavne neopodstatnené alebo sa často opakujú, prevádzkovateľ môže od Vás požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.
Aktualizácia osobných údajov:

Cieľom prevádzkovateľa je spracúvať iba aktuálne a presné osobné údaje. Informujte prosím prevádzkovateľa o všetkých zmenách Vašich osobných údajov, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli, a to poštou na adresu Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava alebo elektronicky na e-mailovú adresu [email protected].

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK SPPK

Vstupom a používaním webstránok www.sppk.sk súhlasíte s tým, že Vaše osobné údaje získané v súvislosti s používaním týchto webstránok môžu byť spracovávané prevádzkovateľom webstránky.

Vyhlásenie prevádzkovateľa 

Ochrane osobných údajov našich používateľov prikladáme veľkú dôležitosť. Pri všetkých internetových činnostiach našej organizácie dbáme na dodržiavanie  právnej úpravy ochrany osobných údajov, predovšetkým Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“).

Cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré sa dočasne ukladajú na vašom pevnom disku, umožňujúce našej stránke, aby spoznala váš počítač pri ďalšej návšteve internetovej stránky našej organizácie www.sppk.sk. Naša organizácia využíva cookies výlučne na získavanie informácií týkajúcich sa používania našej internetovej stránky.

Slobodná voľba

Kontrolu nad informáciami poskytovanými prevádzkovateľovi webstránky máte vy sami. Ak sa rozhodnete, že svoje informácie neposkytnete našej organizácii, nemusíte mať prístup do niektorých oblastí tejto internetovej stránky.

Zhromažďovanie vašich údajov

Webstránka www.sppk.sk môže zhromažďovať určité všeobecné informácie o návšteve užívateľov, ako napríklad názov poskytovateľa internetových služieb a IP adresu, počet návštev, dátum a priemerný čas strávený na stránke, prezerané stránky, stránky, ktoré sa z webstránky www.sppk.sk otvárajú a internetovú adresu webstránky, z ktorej ste sa na webstránku www.sppk.sk priamo pripojili. Ak sú tieto informácie zhromažďované, slúžia ku skvalitneniu našich služieb, analýze trendov a našej ochrane.Tieto informácie sa použijú predovšetkým na zisťovanie toho, ako naša stránka oslovuje ako aj na zlepšovanie jej obsahu a funkčnosti.

Použitie osobných údajov

Prevádzkovateľ webstránky môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám len v prípadoch, kedy jej to bude nariaďovať alebo umožňovať zákon, alebo v presvedčení, že takáto akcia je nevyhnutná k zachovaniu zákonov alebo dodržaniu právneho postupu zachovávaného prevádzkovateľom webstránky alebo webstránkou www.sppk.sk; ochrane alebo obrane práv alebo vlastníctva prevádzkovateľa webstránky a jej webstránok; alebo v naliehavých prípadoch k ochrane bezpečia zamestnancov a obchodných partnerov prevádzkovateľa webstránky, užívateľov produktov a služieb prevádzkovateľa webstránky alebo verejnosti. Tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadne osobné identifikačné údaje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, nebudú osobné údaje, ktoré na tejto webstránke poskytnete, bez vášho súhlasu poskytované mimo prevádzkovateľa webstránky.

S Vašim súhlasom Vám môžeme zasielať informácie o iných produktoch a službách prevádzkovateľa webstránky.

Zabezpečenie vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ webstránky venuje ochrane zabezpečenia Vašich osobných údajov maximálnu pozornosť, používajúc opatrenia v zmysle požiadaviek zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Odkazy na iné internetové stránky
 
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa uplatňuje na celú stránku www.sppk.sk, ktorú spravuje naša organizácia a všetky jej priame podstránky. Tieto internetové stránky môžu obsahovať odkazy na iných poskytovateľov v rámci alebo mimo našej neziskovej organizácie, na ktorých sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Pri opustení internetovej stránky www.sppk.sk si buďte tohto vedomí a nezabudnite si prečítať vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej jednej internetovej stránky, ktorá získava osobne identifikovateľné informácie.

Informácie k spracúvaniu osobných údajov v informačných systémoch SPPK:

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce