Úlohy SPPK v OVP a SDV

Kompetencie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pri koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce, v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a v systéme duálneho vzdelávania

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v zmysle zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • podieľa sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na celoštátnej úrovni (§ 28 ods. 2c) a na úrovni samosprávneho kraja (§ 28 ods. 3d),
 • môže podať žiadosť o preskúmanie určenia počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl (§ 31 ods. 5),
 • poskytuje podklady a súčinnosť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny pri tvorbe analýz a prognóz vývoja na trhu práce (§ 32 ods. 1),
 • v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (§ 32 ods. 2):
  1. prerokúva školský vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu so strednou odbornou školou, ak sa neuplatňuje postup podľa § 21 ods. 1,
  2. podieľa sa na tvorbe normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,
  3. podieľa sa na tvorbe profilov absolventov jednotlivých študijných odborov a učebných odborov,
  4. zabezpečuje prípravu hlavných inštruktorov a inštruktorov a vydáva potvrdenia o absolvovaní prípravy hlavného inštruktora a potvrdenia o absolvovaní prípravy inštruktora,
  5. podieľa sa na posudzovaní obsahu učebníc a učebných textov,
  6. vyjadruje sa k obsahu záverečnej skúšky, odbornej zložky maturitnej skúšky a absolventskej skúšky,
  7. môže delegovať zástupcu do skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, predmetovej maturitnej komisie pre odbornú zložku maturitnej skúšky a skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku,
  8. udeľuje a odníma oprávnenie strednej odbornej škole používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy a udeľuje a odníma oprávnenie zamestnávateľovi používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum,
  9. vedie evidenciu a archivuje oprávnenia podľa písmena h),
  10. zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam stredných odborných škôl podľa písmena h),
  11. predkladá ministerstvu školstva návrhy na určenie vecnej pôsobnosti príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom a podieľa sa na tvorbe sústavy odborov vzdelávania,
  12. schvaľuje stratégiu kvality odborného vzdelávania a prípravy podľa potrieb trhu práce vypracovanú zamestnávateľom,
 • v systéme duálneho vzdelávania (§ 32 ods. 3):
  1. vykonáva overenie spôsobilosti zamestnávateľa k študijnému odboru alebo k učebnému odboru podľa svojej vecnej pôsobnosti,
  2. vedie a zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam odborne spôsobilých osôb na overenie spôsobilosti zamestnávateľa,
  3. vedie evidenciu vydaných osvedčení,
  4. zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam pracovísk praktického vyučovania,
  5. poskytuje súčinnosť Štátnej školskej inšpekcii pri výkone kontrolnej činnosti na pracovisku praktického vyučovania,
 • je členom Rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu, ktorá koordinuje postup pri výkone pôsobnosti stavovských organizácií a profesijných organizácií v odbornom vzdelávaní a prípravu,
 • nominuje svojich zástupcov do Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu (§ 34 ods. 2),
 • nominuje svojich zástupcov do Krajských rád pre odborné vzdelávanie a prípravu pri jednotlivých Samosprávnych krajoch (§ 35 ods. 2),

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • na základe žiadosti o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete vypracováva stanovisko k zaradeniu školy alebo školského zariadenia do siete (§ 16 ods. 1o),
 • na základe žiadosti na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete vypracováva stanovisko k vyradeniu školy alebo školského zariadenia zo siete (§ 17 ods. 1h),
 • nominuje svojich zástupcov do rady školy pri strednej škole (§ 25 ods. 6a)

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora má v zmysle  Vyhlášky č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania (§ 4 ods. 1-3) vecnú pôsobnosť k skupinám študijných a učebných odborov:

 • 29 Potravinárstvo,
 • 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I,
 • 43 Veterinárske vedy a
 • 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce