Zoznam spôsobilých osôb

Spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore systémom duálneho vzdelávania je materiálno-technická, odborná a personálna spôsobilosť zamestnávateľa vykonávať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom, zákonom o odbornom vzdelávaní a najmä spôsobilosť zamestnávateľa odborným vzdelávaním v rozsahu praktického vyučovania zabezpečiť prípravu žiaka na výkon povolania v súlade so štátnym vzdelávacím programov, vzorovými učebnými plánmi a vzorovými učebnými osnovami pre systém duálneho vzdelávania a predovšetkým s potrebami trhu práce.

Spôsobilosť zamestnávateľov pre poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania overuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora podľa svojej vecnej pôsobnosti k odborom štúdia, v ktorých sa duálne vzdelávanie realizuje – skupina odborov 29 Potravinárstvo, 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I., 43 Veterinárne vedy, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. Celý proces overovania spôsobilosti upravujú § 11 až § 15 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora k odboru štúdia, pre ktorý žiada zamestnávateľ overenie spôsobilosti, vymenuje Komisiu pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie. Členov komisie vymenuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zo zoznamu odborne spôsobilých osôb, ktorý zverejňuje na svojom webovom sídle.

Za odborne spôsobilú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá najmenej päť rokov vykonávala povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi príslušného študijného odboru alebo príslušného učebného odboru. Podrobnosti o zložení, spôsobe vymenovania členov a overovacej činnosti komisie upravuje štatút komisie vydaný Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.  

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce