Lesnícka škola Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku

Pôsobnosť školy

Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku je školou s celoslovenskou pôsobnosťou. V súčasnosti študuje na škole 257 študentov z 39 okresov Slovenskej republiky. Študenti pochádzajú takmer z celého územia SR. Percentuálne najväčší podiel zahŕňajú študenti z regiónov s väčšou lesnatosťou (Liptov, Kysuce, Orava a Horehronie).

 

Personálne zabezpečenie

Na škole pôsobí v dlhodobom priemere 30 pedagogických zamestnancov. Všetci pedagogickí zamestnanci v spĺňajú zákonom stanovené požiadavky na odbornú spôsobilosť. V študijných odboroch pre ktoré žiadame súhlas na zriadenie COVaP je 18 odborných učiteľov (100% odbornosť)

Všetci pedagogickí zamestnanci školy spĺňajú požadované kvalifikačné požiadavky stanovené príslušnými predpismi v oblasti školstva. Vedúci pedagogickí zamestnanci majú tiež predpísanú kvalifikáciu na výkon svojej funkcie.

 

Materiálne a technické vybavenie

Lesnícka škola má pre zvládnutie výchovno-vzdelávacieho procesu dobré priestorové aj materiálne zabezpečenie. Učebne v škole sú rozdelené na učebne pre výučbu všeobecno-vzdelávacích predmetov a odborné učebne. Učebne sú vybavené podľa potreby nasledujúcou didaktickou technikou: interaktívna tabuľa, PC + dataprojektor 10x, diaprojektor 5x, premietačka 4x, spätný projektor 12x, video prehrávače 6x, DVD prehrávače 5x, CD prehrávače 6x.

Na škole sú tri počítačové učebne pre výučbu informatiky, odborných predmetov a cudzích jazykov. V škole sa nachádza aj chemické laboratórium. Je vybavené štandardne pre potreby výučby chémie na škole. Škola disponuje vlastnou telocvičňou a dobre vybavenou posilňovňou.

Vo vonkajších priestoroch areálu školy je umiestnené viacúčelové športovisko s umelým povrchom a menší atletický areál. Pre zabezpečenie výučby poľovníctva je škola vybavená strelnicou v lokalite Červený kút a digitálnou strelnicou. Školská strelnica je najlepšie vybavenou strelnicou v regióne Liptova.

 

Vybavenosť dielní prístrojmi, strojmi a zariadeniami

Škola má dielne na údržbu motorových píl priamo v budove školy. Vzhľadom na pomerne rozsiahly vozový park strojov a zariadení využíva mechanizačné dielne aj v osade Svarín, ktoré sú komplexne vybavené strojmi a náradím pre vykonávanie údržby a generálnych opráv motorových vozidiel.

Najlepším prostredím pre výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore lesníctvo je les. Tu sa vykonáva väčšina praktického vyučovania. Pre výučbu praxe je škola vybavená potrebnými mechanizačnými prostriedkami a náradím (motorové píly, krovinorezy, plotostrihy, ručné náradie, ochranné osobné prostriedky, traktor, štiepkovač...). Dopravu študentov na prax zabezpečuje škola vlastnými dopravnými prostriedkami (autobus, avia, terénny automobil...)

Pre výučbu predmetu drevárska výroba má škola samostatnú pílu v lokalite bývalého školského lesného závodu Svarín. Píla disponuje nasledovným technickým vybavením: rámová píla, rozmietačka, omietačka, frézy, hobľovačky, pásová píla, manipulačná linka Baljer Zembrod, prísunové a odsunové dopravníky, sušiareň reziva a skladovacie priestory..

Škola má vlastnú autoškolu v ktorej zabezpečuje výcvik študentov pre získanie vodičského oprávnenia skupiny A, B a T. Na výcvik škola využíva vlastný traktor, dva automobily a motocykel.

Pre praktickú výučbu predmetu poľovníctvo má škola k dispozícií strelnice. Nácvik streľby sa vykonáva na digitálnej laserovej strelnici priamo v škole. Praktický výcvik streľby z brokových aj guľových zbraní je zabezpečený na strelnici v Červenom kúte.

Škola má v správe Hrádocké arborétum. Ide o najstaršie slovenské arborétum , najvyššie položené v strednej Európe so štvrtými najrozsiahlejšími zbierkami drevín v rámci SR. Arborétum je živým kabinetom dendrológie. Pre údržbu je vybavené základnými mechanizačnými prostriedkami (traktor, kosačky, krovinorezy...) a ručným náradím.

 

Ubytovanie kapacity

Súčasťou školy je aj školský internát s kapacitou 200 ubytovaných žiakov. Žiaci sú ubytovaní v bunkách s dvomi alebo tromi izbami. Na izbe sú ubytovaní dvaja, maximálne traja študenti.

V internáte sa nachádza aj školská kuchyňa a jedáleň s kapacitou 400 – 600 jedál v závislosti od počtu pracovníčok kuchyne. Kuchyňa zabezpečuje pre žiakov celodennú stravu – raňajky, obedy, večere.

Pobyt žiakov v školskom internáte je organizovaný prostredníctvom denného režimu. Žiaci majú možnosť pracovať v 25 záujmových krúžkoch. V internáte je prístup na internet zabezpečený prostredníctvom WI-FI.

 

Spolupráca s praxou

Lesnícka škola v Liptovskom Hrádku úzko spolupracuje s profesijnými organizáciami v oblasti lesného hospodárstva, rozvoja vidieka a poľovníctva. Spolupracuje so Slovenskou lesníckou komorou, Slovenskou poľovníckou komorou, Slovenským poľovníckym zväzom.

Škola tiež spolupracuje so Združením botanických parkov a záhrad, Klubom trubačov SR, Národným lesníckym centrom, Klubom trubačov ČMMJ, Klubom histórie SPZ, Klubom slovenských sokoliarov.

Spolupráca školy so strategickým zamestnávateľom je na veľmi dobrej úrovni. Strategickým zamestnávateľom absolventov školy je štátny podnik Lesy SR. Škola má s týmto strategickým zamestnávateľom uzatvorenú rámcovú dohodu o poskytovaní lesného pozemkového fondu a majetku štátu na účely zabezpečenia vyučovacieho procesu školy. Spolupráca s generálnym riaditeľstvom, Odštepnými lesnými závodmi a lesnými správami je na veľmi dobrej úrovni.

Škola pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacej činnosti spolupracuje aj s inými štátnymi organizáciami, významnými zamestnávateľmi absolventov - Lesmi TANAPu a Správa TANAPu.

Škola tiež spolupracuje so štátnymi aj s neštátnymi vlastníkmi lesa – urbariáty a komposesoráty v oblasti Liptova, s ktorými má tiež uzatvorené zmluvy o poskytovaní svojho majetku na účely vzdelávania žiakov školy (OLZ Liptovský Hrádok, OZ Semenoles, Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe, Vavrišovo, Dovalovo, Liptovská Porúbka, Žiar, Liptovská Kokava, Lesy TANAPu, Správa TANAPu, Slovenská lesnícka spoločnosť....).

Škola spolupracuje aj s firmami STIHL, Huqvarna, Dolmar, Rettenmeier, Múzeum vo sv. Antone, Hornoliptovské Múzeum, Lesnícke múzeum a Lesnícky skanzen.

Pre študijné odbory podnikateľ pre rozvoj vidieka a vidiecka turistika má škola uzatvorené rámcové zmluvy aj s poľnohospodárskymi družstvami a turistickými subjektmi.

Škola pre zabezpečenie dobrého uplatnenia svojich absolventov spolupracuje s Lesníckymi fakultami na Technickej univerzite vo Zvolene, v Brne a v Prahe. Prostredníctvom požiadaviek univerzít pripravujeme našich absolventov na prijímacie skúšky. V niektorých oblastiach spolupracuje škola s TU vo Zvolene aj v oblasti vedy a výskumu.

Pedagogickí zamestnanci univerzít navštevujú našu školu a v prípade záujmu uskutočňujú pre našich pedagógov ale aj pre študentov odborné prednášky a konzultácie.

Škola spolupracuje so Združením botanických záhrad. Vďaka danej spolupráci sa darí zveľaďovať dendrologické zbierky Hrádockého arboréta, ktoré škola spravuje ako živú učebňu pre potreby praktickej výučby predmetu lesnícka dendrológia.

 

Stredná odborná škola lesnícka  Jozefa Dekreta Matejovie
Hradná 534
033 14 Liptovský Hrádok
044 / 5222147
[email protected]
www.slslhr.sk

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN