COVP v pekárstve a cukrárstve SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava

Z histórie školy
 
Škola vznikla v roku 1973, o pár rokov neskôr bola premenovaná na Stredné odborné učilište potravinárske so sídlom na Košickej ul. 49. V SOU-P sa žiaci pripravovali v učebných odboroch mäsiar-údenár, cukrovinkár, so zameraním na výrobu cukroviniek a trvanlivého pečiva, cukrár. Od školského roku 1983/1984 pribudol odbor biochemik so zameraním na mliekarenskú výrobu. V roku 2004 bolo SOU-P premenované na Združenú strednú školu potravinársku a v nadväznosti na využitie výsledkov produktívnych prác žiakov v odboroch mäsiar, lahôdkar a cukrár škola rozšírila ponuku o prípravu žiakov v učebných a študijných odboroch pre oblasť gastronómie a služieb v gastronómii - kuchár, čašník, servírka.
 
 
Vzdelávanie:
SOŠ patrí ku školám, ktoré majú vytvorené štandardné podmienky pre prípravu tradičných odborov mäsiar, cukrár, pekár. V danej oblasti škola už vychovala vyše 4000 absolventov. Škola organizuje výmenné pobyty s partnerskými školami v oblastiach, v ktorých sú jednotliví partneri hodnotení ako špičkoví. Žiaci cukrárskych a pekárskych odborov sú úspešní aj na medzinárodných súťažiach. SOŠ má ambíciu stať sa špičkovou strednou školou, ako v oblasti výučby, tak aj v technologickom vybavení, ktorá ponúkne kvalifikovaných odborníkov pre potreby trhu práce.
 
 
Materiálne a technické vybavenie:
SOŠ gastronómie a hotelových služieb disponuje nadštandardnými učebnými priestormi pre zabezpečenie teoretického a praktického vyučovania, ktorým sa skvalitňuje výučba a odborná príprava žiakov učebného odboru cukrár, pekár, mäsiar, lahôdkár. Štandardným učebným priestorom je mikrobiologické laboratórium, kde žiaci pravidelne uskutočňujú mikrobiologické kontroly surovín, polotovarov, hotových výrobkov ako aj sterov stien a stolov za účelom  zabezpečenia zdravotne neškodných výrobkov v školských jedálňach.
 
 
Kvalita výučby:
Špecifikácia cieľov a pedagogické stratégie v oblasti výchovy a vzdelávania súvisiace s profilom absolventov študijných a učebných odborov patria k silným stránkam školských vzdelávacích programov. Vypracovaný ročný plán kontinuálneho vzdelávania vychádza zo stanovených cieľov školy v jednotlivých učebných a študijných odboroch, ako aj z osobných plánov profesijného rastu jednotlivých zamestnancov. Škola vytvára vhodné podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovne-vzdelávacími potrebami.
 
 
Ubytovacie kapacity:
Škola disponuje ubytovacími kapacitami na odlúčenom pracovisku Harmincova 1, Bratislava. V prípade záujmu uchádzačov o štúdium je možné tieto ubytovacie kapacity využiť.

 
Referencie zriaďovateľa:
SOŠ sa podľa hodnotenia zriaďovateľa - Bratislavského samosprávneho kraja - stabilne zaraďuje medzi najkvalitnejšie odborné školy nielen v jej pôsobnosti, ale aj v rámci celej SR.
 
Iné aktivity:
Škola sa zúčastňuje rôznych súťaží a prezentácií odborných zručností ako napríklad: JUVYR,  Moravský pohár - BZENEC ČR, Medzinárodný gastronomický festival v Kolíne, Najlepší bratislavský rožok Danubius Gastro, Medzinárodná súťaž  „Európa 2011“, či „BAKE AWARD“ v rakúskom Welse
 
 
Partnerská činnosť:
Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Zameriava sa na komunikáciu so zákazníkmi – žiakmi, ich rodičmi a zamestnávateľmi, profesijnými združeniami – Cech kuchárov a cukrárov, Podnikateľský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov Slovenskej republiky, Slovenská živnostenská komora, Cech pekárov a cukrárov, Slovenský zväz kuchárov a cukrárov.
 
 
Ďalší partneri:
Diamnat a.s. Wels Rakúsko, Ireks Enzyma s.r.o. Prešov, Lactoprot Zeelandia s.r.o. Košice, Ekvia s.r.o. Nitra, PekaStroj s.r.o. Nitra, GPR s.r.o. Rybničná ul. Bratislava, Schaller Lebensmitteltechnik, s.r.o. Salima v Brne. Agrokkomplex v Nitre, Carrefour, NC Polus Bratislava, Billa s.r.o. Bratislava, Tesco a.s. Bratislava, Mäso údeniny Ivan - Malacky, Bognár Mäso - Nový život, Machciník Peter – Mäsiarstvo Modra, Mäsiarstvo Ivan - Malacky
 

Podnikateľská činnosť školy:
Škola nevykonáva podnikateľskú činnosť, ale v rámci cvičnej a produktívnej práce vyrába vo svojich školských dielňach cukrárske, pekárske a mäsové výrobky. Tieto výrobky sú známe svojou kvalitou a priaznivou cenou. Ceny výrobkov sú stanovené v zmysle Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z., kde sú zohľadňované priame a nepriame náklady s nulovým ziskom, nakoľko škola nemá zaregistrovanú podnikateľskú činnosť a produkcia sa realizuje v rámci hlavnej činnosti školy.
 
Kontaktné údaje:
Riaditeľ školy:  PaedDr. Jozef Horák
tel.: 02/62243626, fax: 02/62243638,  e-mail: [email protected],
Adresa školy:
Farského 9, 851 01 Bratislava
Telefón:
+421262243610 - zborovňa SOŠ
+42126224 3626 - sekretariát SOŠ
+42126224 3638 - Fax
Webová adresa: www.soupotr.sk
Email školy: [email protected]

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce