COVP v pekárstve a cukrárstve SOŠ potravinárska, Cabajská 6, Nitra

Z histórie školy
Škola sídli v krajskom meste Nitra, ktorá sa považuje za „mekku“ poľnohospodárov a potravinárov. Škola vznikla zlúčením dvoch stredných odborných učilíšť, ktorých predchodcami boli odborné učilište pri Západoslovenských pekárňach a odborné učilište Západoslovenského mäsopriemyslu a Západoslovenských mliekarní. Má dlhoročnú tradíciu v príprave mladých potravinárskych odborníkov. Škola od svojho vzniku v roku 1972 dosahuje veľmi dobré výsledky v cukrárskych a pekárskych odboroch. Od 17. januára 2013 pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy v cukrárstve a pekárstve.
 
 
Vzdelávanie:
Škola pripravila od svojho vzniku viac ako 14 500 absolventov. V školskom roku 2016/2017 ponúka škola 4.-ročné učebné odbory cukrár-kuchár, cukrár-pekár a kuchár-mäsiar.
 
Škola propaguje svoje úspechy v regióne, zabezpečuje neustálu obnovu PC vybavenia, využíva IKT vo vyučovaní, zapája sa do projektov na základe výziev MŠ vedy, výskumu a športu SR. V snahe prispôsobiť obsah vzdelávania  praktickej príprave spolupracuje  škola s poľnohospodárskymi a potravinárskymi komorami a výrobnými podnikmi. Žiaci reprezentujú školu doma i v zahraničí prostredníctvom odborných súťaží.
 
Škola umožňuje  svojim žiakom získavanie jazykových a odborných zručností v krajinách EÚ prostredníctvom zahraničnej odbornej praxe v oblasti gastronómie a hotelierstva, kde získavajú osvedčenie o odbornej praxi.
 
 
Materiálne a technické vybavenie:
Škola má špeciálnu dielňu na karamel, dielňu na špeciálne techniky, spracovanie čokolády a perníka. Cukrárenské dielne sú vybavené poťahovacím strojom na čokoládu, melanžérom, rozvaľovacím strojom a stolovým univerzálnym šľahačom. Pekárenské dielne sú vybavené zariadením na preosievanie múky, temperovacím zariadením na čokoládu, parnou komorou, baličkou, chladničkou s mrazničkou na polotovary.
 
Škola sa nikdy nebránila zavádzaniu noviniek. Pracovníci sa zúčastňujú prezentácií v pekárenskom a cukrárskom sortimente od dodávateľských firiem (Ekvia, Lesafre, Pekastroj...) a tieto potom využíva vo vyučovacom procese. Všetky hygienické požiadavky stanovené na potravinárske odbory škola plní, o čom vypovedajú zápisnice z kontrol od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Nitre.
 
 
Zabezpečenie ubytovacích kapacít a stravovanie žiakov
Škola má dva internáty:
Internát na Cabajskej 6 s kapacitou 250 žiakov slúži na ubytovanie žiakov stredných škôl v meste Nitra.  Internát na Cabajskej 10 s kapacitou 318 miest slúži z časti na podnikateľskú činnosť školy (ubytovanie vysokoškolských študentov UKF Nitra).  
 
 
Prezentácia školy:
 
DANUBIUS GASTRO medzinárodná súťaž  „O Bratislavský rohlík – o najkrajší pletený výrobok a karamelové dielo“
Mladý tvorca - predaj žiackych výrobkov cestou vlastných predajní
UKF- Nitrianske kariérne dni
Medzinárodná konferencia „Bezpečnosť a kontrola potravín SPU Nitra“
AGROKOMPLEX – príprava a prezentácia výstavných exponátov
Grécko – zahraničná prax pre žiakov
Svetový deň potravín - Agroinštitút Nitra
Brnenský pohár – Medzinárodná súťaž žiakov v odbore cukrár
Řeznícka sekera – Valašské Meziříčí – Medzinárodná súťaž žiakov v odbore mäsiar
 

Partnerská činnosť:
SOŠ potravinárska spolupracuje so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania pri tvorbe učebných dokumentov experimentálne overovaných odborov cukrár pekár, cukrár kuchár, mäsiar kuchár, kontrolór potravín. Dvaja pedagogickí pracovníci pracujú  v odbornej komisii pre skupinu odborov 29 Potravinárstvo pre odborné vzdelávanie a prípravu mládeže v stredných odborných školách v SR.
 
Ďalším partnerom školy je aj Centrum vzdelávania Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny   SR a to pri tvorbe národnej sústavy povolaní v SR – národný projekt.
 
Škola je členom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, spolupracuje tiež s Cechom pekárov a cukrárov Západného Slovenska a to formou spolupráce so zamestnávateľmi, členmi cechu  a pri organizovaní súťaži žiakov pekárov a cukrárov.
 
Ďalší partneri:
Podnikateľský zväz pekárov cestovinárov a cukrárov SR
Združenie pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania
EUROPEA SLOVAKIA – združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Nitre
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.  
 
 
K strategickým partnerom patria:
PENAM Slovakia a.s. – vysiela zástupcu z praxe na záverečné skúšky žiakov, zúčastňuje sa dňa otvorených dverí pri nábore žiakov zo základných škôl, ponúka možnosť zamestnania absolventom školy. Škola vykonáva odborný  výcvik a odbornú prax v prevádzkach podniku.
Nitra, AGRO TAMI a.s. Nitra,  Škola vykonáva odborný  výcvik a odbornú prax v prevádzkach podniku.
COOP Jednota Nitra, SD, možnosť zamestnania sa absolventov. Každý rok sa uskutočňujú pohovory s absolventmi školy pri ukončovaní štúdia
METRO  Cash & Carry SR s.r.o Nitra Škola vykonáva odborný výcvik v prevádzkach podniku. Už počas štúdia si pracovníci podniku testujú žiakov, ktorým pri ukončovaní štúdia ponúkajú pracovné miesta.
Podnikateľská činnosť školy:
V školskej predajni JUNIOR žiaci predávajú svoje výrobky, o ktoré je veľký záujem v širokom okolí. V predajni majú žiaci úzky kontakt priamo so spotrebiteľom a sú hrdí na ponúkanú kvalitu a úspech ich výrobkov.

 
 
Kontaktné údaje:
Riaditeľka školy:
Ing. Katarína Čurillová
Adresa školy:
SOŠ potravinárska, Cabajská 6, P.O.BOX 17, 949 12 Nitra 12
Telefón:         +037/7720427,  + 037/7720429
Web:              www.soupcabajskanr.edu.sk
Email:           [email protected][email protected]     

                                

                                                     

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce