Skončil 44. ročník výstavy Agrokomplex

August patrí pravidelne najvýznamnejšej a najnavštevovanejšej výstave Agrokomplex. Napriek rôznym zmenám v spoločnosti či politickej situácii, je Agrokomplex výstava, ktorá má „cveng“ a počas tohto významného podujatia na výstavisko do Nitry prídu desiatky tisíc návštevníkov. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Hoci sú brány výstaviska pre verejnosť otvorené od štvrtka do nedele, prípravy na výstavu začínajú skôr a trvajú dlhšie, ako samotná výstava. Odborná verejnosť sa na výstavisku stretáva už počas hodnotenia zvierat na Národnej výstave hospodárskych zvierat. V stredu 17. augusta sa na výstavisku stretli chovatelia zo všetkých kútov Slovenska, aby od rána boli pri hodnotení jednotlivých druhov zvierat. V stredu prebiehalo aj hodnotenie jednotlivých expozícií prihlásených do súťaže o „Zlatý kosák“. Z jednotlivých podujatí nájde články v Roľníckych novinách. My vám tentokrát prinášame informáciu z podujatia, ktoré bolo súčasťou výstavy v piatok 18. augusta.
 
Memoriál Egona Gyarmathyho už po piatykrát počas výstavy Agrokomplex
 
Pred štyrmi rokmi vo februári 2013 nás náhle opustil nestor ovčiarstva a koziarstva, dlhoročný pracovník Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, na ktorej začínal v čase, keď jej názov bol ešte Vysoká škola poľnohospodárska, emeritný docent Egon Gyarmathy. Celý svoj profesijný život „zasvätil“ chovu oviec a kôz, a to na úkor svojej rodiny, či voľného času. Výskum, škola, študenti, chovatelia, boli pre neho najdôležitejší, a to aj po odchode do dôchodku, počas ktorého zostával aktívny na škole či v chovoch. Z úcty k nemu a jeho práci a vďaka súhlasu jemu najbližšej rodiny sme začali s organizovaním podujatia určeného pre širokú odbornú, ale aj laickú verejnosť. Počas Agrokomplexu 2017 sme zorganizovali v jeden deň tri podujatia, ktorých menovateľom bolo najmä zanietenie, nezištnosť, úcta a spolupráca.
 
Súťaž syrov
 
Tradične je súťaž syrov veľkým „ťahákom“ pre spracovateľov ovčieho, kozieho a kravského mlieka. Hodnotenie je každý rok zabezpečené odbornou komisiou, ktorej predsedom bol aj v tomto roku náš významný odborník Ing. Karola Herian, CSc. Členmi odbornej komisie boli zástupcovia zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ako aj zástupcovia chovateľov a spracovateľov. V tomto roku sa do súťaže prihlásilo 17 výrobcov (výrobky dodalo 16 výrobcov), ich päť desiatok výrobkov bolo zaradených do šiestich kategórií. Tento rok bola súťaž medzinárodná, a to vďaka účasti chovateľov z Českej republiky (Morava). Výsledky uvádzame nižšie.
 
Ovčí hrudkový syr
 
1. miesto Roľnícke družstvo Veľká Rača
2. miesto Agrovex Novoť, družstvo
3. miesto Agrovex Novoť, družstvo
 
Ovčia bryndza
 
1. miesto Poľnohospodárske  družstvo Liptovské Revúce
2. miesto Agrovex Novoť, družstvo
3. miesto Roľnícke družstvo Veľká Rača
 
Ovčie špeciality
 
1. miesto Poľnohospodárske  družstvo Liptovské Revúce
2. miesto Poľnohospodárske  družstvo Liptovské Revúce
3. miesto RAMU, s.r.o., farma Pod Vtáčnikom
 
Kozí hrudkový syr
 
1. miesto Gazdovstvo Uhliská, VAGRICOL & Co., s.r.o., Kúty, Nemšová
2. miesto Ing. Štefan Hamerlík, Jablonica
3. miesto Barbora Kováčová, Kozia farma Čierna Dolina
 
Kozie špeciality
 
1. miesto Gazdovstvo Uhliská, VAGRICOL&Co., s.r.o., Kúty, Nemšová
2. miesto Plachtinská farma Baránek – Róbert Baránek SHR, Dolné Plachtince
3. miesto Gazdovstvo Uhliská, VAGRICOL&Co., s.r.o., Kúty, Nemšová
 
Špeciality z kravského mlieka
 
1. miesto AT Dunaj, s.r.o., Rožňava, Mliekareň - Syráreň Dubník
2. miesto AT Dunaj, s.r.o., Rožňava, Mliekareň - Syráreň Dubník
3. miesto Syráreň Havran, a.s., Senica
 
Vyššie uvedené výsledky boli vyhlásené po nákupnom trhu plemenných capov na veľkej výstavnej ploche pri pavilóne Z2, prítomní súťažiaci si prevzali vecné ceny a diplomy.
 
Zoznam všetkých účastníkov zoradený podľa abecedy, ktorým patrí poďakovanie za účasť v súťaži:
ADVISE s.r.o., MVDr. Peter Guba
Agrovex Novoť, družstvo
Almathea s.r.o., Hvozd u Prostějova, Česká republika
AT Dunaj, s.r.o., Rožňava, Mliekareň - Syráreň Dubník
Barbora Kováčová, Kozia farma Čierna Dolina
Ing. Patrik Keľo, Veľké Teriakovce
Ing. Štefan Hamerlík, Jablonica
Jaroslav Dubec
Oľga Apoleníková, Salaš Pružina
Plachtinská farma Baránek – Róbert Baránek SHR, Dolné Plachtince
Poľnohospodárske  družstvo Liptovské Revúce
Poľnohospodárske družstvo Slatina nad Bebravou
RAMU s.r.o., farma Pod Vtáčnikom
Roľnícke družstvo Veľká Rača
Gazdovstvo Uhliská, VAGRICOL&Co., s.r.o., Kúty, Nemšová
Syráreň Havran, a.s., Senica
 
 
Súťaž plemenníkov
 
V súlade so zákonom o šľachtení a plemenitbe musí byť každý budúci plemenný cap hodnotený výberovou komisiou. Na nákupný trh konaný počas výstavy Agrokomplex bolo prihlásených 20 plemenníkov troch rôznych plemien. Najpočetnejšie bolo zastúpené plemeno biela koza krátkosrstá. Okrem tohto plemena komisia hodnotila capy plemien anglonubijská koza a búrska koza. Zo siedmych prihlásených chovateľov  na trh prišli so zvieratami šiesti. Pre chovateľov sa začal trh už v piatok  ráno (18.8.) o ôsmej, keď svoje zvieratá umiestnili do kotercov, následne boli zvieratá označené, boli skontrolované sprievodné doklady a zvieratá odvážené členmi komisie. Hodnotenie zvierat sa uskutočnilo na veľkej predvádzacej ploche od 13:00 hod do 14:00 hod. Z predvedených zvierat sa stal šampiónom výstavy plemenník línie Krasus od chovateľa Ing. Štefana Hamerlíka z Jablonice, okres Senica, ktorý je dlhoročným chovateľom dojných kôz a pravidelne produkuje plemenných capov na nákupné trhy. Na farme, ktorej sa venuje celá rodina vo svojom voľnom čase (ide o tzv. drobnochovateľov, ktorí majú svoje zamestnanie a chovateľstvo je ich záľuba), bolo odchovaných viacero šampiónov. Víťaz nákupného trhu vážil 46,5 kg, narodil sa 18. februára 2017 a pochádzal od matky s vysokou mliekovou úžitkovosťou. Na prvej laktácii nadojila matka tohto capa 965 kg mlieka priemernou 3,2 % tukovosťou a 3,22 % bielkovinami. Matka capa bola zaradená do triedy Elita A, otec bol zaradený do výslednej triedy Elita rekord, rovnakú triedu získal aj hodnotený potomok. Po vyhlásení víťaza bol ocenený chovateľ, ktorý si prevzal pohár a vecné ceny venované do súťaže.
 
Seminár
 
Zakončením memoriálu docenta Gyarmathyho bol tento rok seminár, na ktorom bolo prezentované aj stanovisko prijaté Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (EHSV) k Spoločnej poľnohospodárskej politike.
 
Prvá prednáška bola zameraná na význam fermentovaných mliečnych výrobkov a ich priaznivé zdravotné účinky. Ing. Karol Herian, CSc., významný odborník na mliečne výrobky, dlhoročný riaditeľ Výskumného ústavu mliekarského, aktívne pomáha spracovateľom ovčieho, kozieho a kravského mlieka, napriek tomu, že je už na dôchodku. Počas memoriálu, ako predseda odbornej komisie  hodnotiacej mliečne, posudzoval anonymne označené vzorky všetkých kategórií. Vo svojej prednáške preto upozornil aj na niektoré špecifiká rôznych druhov výrobkov.
 
V druhej prezentácii predsedníčka Vidieckeho parlamentu (VIPA) Mária Behanovská uviedla podujatia, ktoré organizujem VIPA a predstavila prácu tejto organizácie na vidieku.
 
Tretia prednáška, prezentovaná členkou EHSV nominovanou SPPK za poľnohospodárstvo, bola zameraná na prezentáciu práce EHSV a aktuálne stanovisko výboru k Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020.
 
Záver
 
Výstava Agrokomplex ponúka množstvo zaujímavých podujatí, na výber majú odborníci, ale aj laická verejnosť, výstava poskytuje zaujímavé expozície pre tých, čo majú radi rastliny, ale aj tých, ktorým sa viac páčia živé zvieratá. Každý rok poskytuje program pre rodiny s deťmi, ale aj pre manažérov, ktorí rozhodujú o budúcnosti fariem či poľnohospodárskych podnikov. Počas výstavy si návštevníci môžu kúpiť, či ochutnať kvalitné výrobky z poctivých surovín, či vypočuť si dôležité informácie počas diskusií, okrúhlych stolov, či rôznych seminárov. Nech sa teda výstave Agrokomplex a celému tímu ľudí, ktorí ho zabezpečujú darí aj v nastávajúcich desaťročiach.
 
Dôležitá bodka na záver
 
Poďakovanie patrí každému, kto sa pri organizovaní výstavy podieľal. Dovoľte mi, aby som sa  poďakovala všetkým chovateľom, ktorí pripravili a predviedli zvieratá na nákupný trh, všetkým spracovateľom mlieka, ktorí prihlásili a doručili svoje výrobky na hodnotenie. Poďakovanie patrí všetkým členom hodnotiacej komisie, členom výberovej komisie, prednášajúcim, účastníkom seminára, divákom, brigádnikom, ktorí pomáhali členom odbornej komisie. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí  poskytli alebo finančne prispeli. Aj v tomto roku pomohla zorganizovať podujatie Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský zväz chovateľov, ZO SZCH Kozy, členovia Ústrednej odbornej komisie pre chov oviec a kôz SZCH, ceny venovala SPPK, Roľnícke noviny,  EHSV, ale aj súkromné osoby, a to Ing. Ján Kerestéš, Mgr. Anka Hamerlíková, rodina Eržiaková, Kružicová a Dubravská. Priestory, ktoré sú základom úspechu podujatia, poskytol štátny podnik Agrokomplex výstavníctvo, ktorému aj touto cestou patrí poďakovanie za pomoc a spoluprácu. Verím, že o rok sa opäť stretneme.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce