167 zasadnutie Sekcie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie

Sekcia pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie prerokováva návrhy stanovísk pre uvedené sektory. V roku 2017 sa uskutočnia predčasné voľby predsedu tejto sekcie, ktorý bude viesť sekciu v období 2018 – 2020.
 
Zasadnutie sa uskutočnilo 6. februára 2017 v budove Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli, Belgicku.
 
Program rokovania
 
1.             Schválenie programu rokovania
2.             Schválenie zápisnice zo 166. schôdze, ktorá sa konala 24. novembra 2016
EESC-2016-04292-00-00-PV-TRA
3.             Príhovor predsedu odbornej sekcie
4.             Prezentácia: Karmenu Vella, člen Komisie zodpovedný za životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo
5.             NAT/689prieskumné stanovisko na žiadosť Európskej komisie na tému Hodnotenie programu LIFE v polovici trvania, EESC-2016-03894-00-00-PA-TRA
Spravodajca: Lutz RIBBE (DE – III), Expert: Gabriel SCHWEDERER
6.              NAT/679 – stanovisko z vlastnej iniciatívy na tému Poľnohospodárstvo v obchodných rokovaniach, EESC-2016-00732-00-00-PA-TRA
Spravodajca: Jonathan PEEL (UK – I), Expert: Michael HINDLEY
7.             Prezentácia európskej iniciatívy občanov k problematike pôdy s názvom „People4Soil“ (Ľudia za pôdu), po ktorej sa uskutoční diskusia s členmi
  • Generálny sekretariát Európskej komisie (Tomas SORIA ESTEBAN): prehľad postupu týkajúceho sa európskej iniciatívy občanov
  • Kancelária kampane „People4soil“ (Damiano DI SIMINE): cieľ, súčasný stav, výhľady
  • COPA-COGECA (Evangelos KOUMENTAKOS, politický poradca): hľadisko poľnohospodárstva
  • GR Európskej komisie pre životné prostredie (Josiane MASSON a/alebo Andrea VETTORI): súvislosti a výhľady
8.             INT/809 – Spravodajca Mindaugas Maciulevičius predstaví návrh stanoviska na tému Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru
9.             Rôzne
10.         Potvrdenie dátumu nasledujúcej schôdze sekcie: utorok, 14. marca 2017.
 
Skrátený záznam zo zasadnutia
 
Vystúpenie eurokomisára Karmenu Vella pre životné prostredie a rybárstvo
 
Eurokomisár uviedol plán Omnibus, ktorý bude skoro publikovaný (ide o zmeny v legislatíve). Zhodnotil progres počas posledných dvoch rokov v sektore životného prostredia v krajinách EÚ. Upozornil na zverejnenie  Nového akčného plánu. Uviedol rezolúcie a požiadal prítomných o podporu. Zároveň zdôraznil, že sa budú vyžadovať zmeny aj v SPP. Upozornil aj na konzultácie, ktoré sa začali 2.2.2017 k SPP. Zdôraznil, že chce, aby politika priniesla nové nástroje. K jeho vystúpeniu prebehla búrlivá diskusia, pričom na diskusné vystúpenia členov eurokomisár reagoval. Upozornil, že bolo viacero konzultácii. Zdôraznil, že je veľká medzera medzi politikou a jej aplikáciou. Máme legislatívu, smernice, ale nie sú implementované, často nie sú jasné a sú prijímané a zavádzané rôzne v každej krajine. Natura 2000 – až 20 % výmery EÚ je zaradených do Natura 2000, ale koľko z tejto výmery sa naozaj spravuje v súlade s požiadavkami? Je to asi len 5 %. Hoci máme ešte 3 roky do roku 2020, vieme už teraz, že nesplníme naše ciele. Poľnohospodárstvo ovplyvňuje vodu, pôdu, vzduch, každú oblasť nášho života. Zameral sa na smernicu o ovzduší a nepriaznivý vplyv znečistenia na život a kvalitu života obyvateľov. Vo vystúpení zdôraznil 17 trvaloudržateľných cieľov. Uviedol návrhy na zmeny v ochrane oceánov a pri znížení znečistenia – problém s plastovým odpadom.
 
Z 30 % pôdy máme 95 % ekonomických záujmov, z oceánov a vodných plôch, ktoré tvoria 70 % planéty. V roku 2020 budeme mať viac odpadu ako rýb vo vodách. Až 80 % odpadu sú plasty, preto je potrebné začať s obehovým hospodárstvom a využívať odpad. Zmienil  sa aj o používaní pesticídov. Podľa eurokomisára by farmári – mali by byť najväčšími ochrancami životného prostredia. EK považuje smernicu o pôde za veľmi dôležitú.
 
NAT/689 prieskumné stanovisko na žiadosť Európskej komisie na tému Hodnotenie programu LIFE v polovici trvania – v prílohe v pdf v slovenskom jazyku
 
Spravodajca informoval o predkladanom dokumente. Zdôraznil, že je potrebné, aby bol len jeden fond, cez ktorý bude financované Natura 2000. Potrebné kompenzácie pre majiteľov, ktorí musia strpieť na svojom území iný spôsob hospodárenia.
 
Diskusia:  
 
K dokumentu vystúpilo viacero prítomných členov.
Pán Serra – návrh na zmenu  textu odseku 3.6.
Pán Kropil – návrh na zmenu a vypustenie textu.  
Pani Dubravská – zástupkyňa SPPK v EHSV vystúpila s požiadavkami na zmeny v súčasnej Spoločnej poľnohospodárskej politike. Zároveň podporila  návrh člena EHSV pána Hemmerlinga.
 
Pán Dufek – navrhol, aby sa nefinancovali nevládne organizácie. Navrhol technickú zmenu textu.
 
Pani Slavová – upozornila, že financovanie malých NGO je problém v mnohých krajinách, pričom je dôležité, aby bolo zrejmé, na čo sa pridelené finančné prostriedky ďalej využijú.
 
Pán Novotný – zdôraznil, že postavenie národných vlád a štátnych orgánov je v zlom svetle (ako by tieto orgány škodili pri zavádzaní LIFE Programu).
Pán Boland – návrh na zmenu 1.7.
Na uvedené návrhy reagoval spravodajca.
Návrh stanoviska bol prijatý so zmenami. Následne bude predmetom rokovania na plenárnom zasadnutí.
 
NAT/679 Úloha poľnohospodárstva v multilaterálnych, bilaterálnych a regionálnych obchodných rokovaniach v súvislosti so stretnutím ministrov krajín WTO v Nairobi -– v prílohe v pdf v slovenskom jazyku
 
Predstavenie stanoviska spravodajcom Jonathanom Peel (expert Michael Hindley)
 
K uvedenému stanovisku vystúpili členovia EHSV a diskutovali o návrhoch na zmeny. Väčšina členov stanovisko podporila, avšak bolo diskutované postavenie poľnohospodárstva pri týchto rokovaniach. Práve  poľnohospodárstvo býva pri obchodných rokovaniach jednou z oblastí, ktorá pomáha uzatvárať dohody, často však poľnohospodári pociťujú dohody a podmienky za nevýhodné.
 
Vystúpil aj experta - bývalý člena EP. Zdôraznil významu obchodných dohôd, a to dohôd viacstranných. Pravdepodobne sa začnú v obchode uzatvárať dvojstranné dohody, vzhľadom na súčasný vývoj vrátane zmien v EÚ.
 
Vystúpenie spravodajcu – predpokladané zásadné zmeny v sektore obchodu, rôzny postoj štátov. Potrebné pripravovať štúdie, ktoré budú podrobne uvádzať výsledky prípadných dohôd.
 
Bod 7
Kampaň predstavil pán DI SIMINE. Národné koordinácie v Španielsku, IT, FR, PT, EE.
 
Európsky projekt bol na základe politiky EÚ. Pôda je zdroj, o ktorý sa treba obávať, nie je nevyčerpateľná. Dnes na obyvateľa pripadá asi 3 000 m2. Potrebné pôdu včleniť aj do trvaloudržateľných zdrojov, ktoré boli prijaté v Agende 2030, hoci je zahrnutá v cieľoch  napríklad 1, 2, 11, 12, 15. Ostatné publikácie sú FAO UN v decembri 2015 Status of the World´s  Soil recourses. Dnes je až 20 mil. ha zabraných mestským obyvateľstvom v Európe (je to plocha Maďarska). Každý členský štát má pre uvedenú oblasť vlastné pravidlá. Napr. koncentrácia dioxínov, organchlorinu a iných látok, ktoré sú toxické, pri znečistení sú rôzne.
 
Indonézia a na druhom mieste je EÚ z pohľadu znečistenia.
 
Poľnohospodárstvo môže pomôcť pri boji s klimatickými zmenami. Bola vydaná príručka pre trvaloudržateľný management pôdy UN-FAO 2016 (Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management).
 
Pán Tomas SORIA ESTEBAN European Citizens´ Initiative (ECI). V Lisabonskej zmluve bola zahrnutá táto iniciatíva. Občania môžu predkladať svojej návrhy v prípade, ak aspoň 1 mil. občanov aspoň zo 7 členských štátov. Nariadenie č. 211/2011 o iniciatíve občanov bolo implementované. Občania musia vytvoriť komisiu aspoň zo 7 občanov zo 7 ČŠ. EK registruje takúto iniciatívu vtedy, ak sú splnené všetky podmienky. Podpora 1 mil. musí byť dosiahnutá počas 12 mesiacov od začiatku. Nakoniec je stretnutie komisie a organizátorov iniciatívy, potom je verejné vypočutie v Európskom parlamente. Asi 6 mil. obyvateľov podporilo rôzne iniciatívy, ale len 3 boli úspešné.
 
DG Enviro pán Vettori predstavil prezentáciu EEA European Enivorment State and Outlook 2015, predpoklady pre najbližšie obdobie. Využitie pôdy a jej funkčnosť sa počas najbližších rokov výrazne zmení. Pôdna erózia (vodou a vetrom) bude pokračovať veľmi rýchlo, v súčasnosti je výmera asi 1,3 mil. km2 pod negatívnym vplyvom vody (vodná erózia). Dochádza rýchlo k poklesu výmery poľnohospodárskej pôdy.
 
Soil Framework Directive návrh bol pripravený po 8 rokoch v roku 2014, OJ C 153, 21.5.2014, p. 3.  Nariadenie č. 1386/2013/EU – obsahuje ciele do roku 2020.
 
Na úrovni EÚ – pripravuje sa nová skupina expertov k pôde, prvé stretnutie bolo v roku 2016.
 
Bude sa mapovať situácia a zisťovať, čo je príčinou trendu degradácie pôdy a znižovania výmery.
 
Pán Evangelos KOUMENTAKOS zástupca COPA-COGECA hovoril o rôznej legislatíve a možnostiach v oblasti pôdy.
 
Diskusia:
 
Pán Maciulevičius – pozitívny prístup k riešeniu problému.
 
Pán Bryan – ochrana pôdy, rozumné využívanie, príklad zákazu pasenia oviec a stratu biodiverzity, hovoríme veľmi o znečistení hospodárskymi zvieratami, čo je nezmysel.
 
Pán Thurner – asi 20 ha pôdy je denne zaberaných napríklad na stavbu ciest. Aká je v tejto oblasti legislatíva?
 
Pán Puxeu – poľnohospodárstvo môže situáciu zlepšiť v oblasti pôdy a vody, napríklad zvýšiť hektárové úrody, ale aj v prípade zníženia degradácie pôdy. Potrebná ochrana pôdy.
 
Pán Ravnik – dnes majú 200 000 ha poľnohospodárskej pôdy, znižuje sa výmera. Potrebná ochrana pôdy. V niektorých krajinách  pôda nie je vôbec chránená.
 
Pán Boland – príklad o intenzívnom využití pôdy.
 
Pani Dubravská, zástupkyňa SPPK v EHSV – potrebné spoločné kroky pri ochrane pôdy, spoločná jedna politika, potrebná ochrana poľnohospodárskej pôdy a potrebný rozumný prístup.
 
Pán Hillairet – kvalita pôdy, potrebná jej ochrana, každý deň Francúzsko stráca asi 200 ha pôdy. 
 
Pán Kamienicki – príklad ako bola pôda získavaná v minulosti. Ochrana pôdy je dôležitá, ale chceme alebo nechceme chrániť pôdu. Bolo prezentované, že 6 krajín bolo proti ochrane pôdy, nie je dôležité, ktoré to boli, ale aké boli dôvody.
 
Pán Koumentakos, COPA-COGECA navštívil Írsko. Uviedol projekt, pri ktorom boli zvýšené kvalitatívne vlastnosti. Potrebné ukázať, čo môžeme urobiť dobré pre túto oblasť.
 
Pán Vettori, Európska komisia, DG Enviro, potrebná podpora tých farmárov, ktorí využívajú pôdu v odľahlých oblastiach. Potrebné, aby politika poskytovala nástroje na riešenie. Niečo nefunguje, lebo stále dochádza k degradácii, záberu pôdy. Potrebujeme jednu spoločnú pozíciu pre pôdu.
 
Pán Soria Esteban, predstaviteľ  iniciatívy, potrebný monitoring až do septembra 2017.
 
Pán Di Simine, predstaviteľ  iniciatívy,  uviedol, že farmári sú tiež súčasťou iniciatívy.  Potrebné multifunkčné poľnohospodárstvo v praxi.
 
Bod 8
INT/809 Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru
Ide o prípravu len širokého stanoviska, nemalo by byť stanovisko len úzko špecifické. V marci bude dokument na rozprave na zasadnutí sekcie INT. Návrhy je možné posielať do konca februára.
 
Nové stanoviská:
NAT/SPP – 18 členov
NAT/705
NAT/706 – obehové hospodárstvo
NAT/707 – návrh na smernicu
NAT/708 – životné prostredie
NAT/709 – CORK
 
 
Diskusia:
Požiadavka EHSV na konzultácie aj v ďalších jazykoch, zatiaľ je len v angličtine, nemčine a francúzštine.
Ďalšie zasadnutie sa uskutoční 14. marca 2017.
 
Spracovala: Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., členka EHSV nominovaná SPPK

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce