170. zasadnutie Sekcie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie o SPP

Zasadnutie sekcie sa „nieslo“ v znamení Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Európsky hospodársky a sociálny výbor pripravil návrh stanoviska k SPP. Medzi členmi študijnej skupiny malo Slovensko svoju zástupkyňu. Po schválení stanoviska NAT/703 bude stanovisko predložené na plenárne rokovanie, na ktorom bude o ňom prebiehať rozprava a bude sa o ňom hlasovať.
 
Program rokovania
1.             Schválenie programu rokovania
2.             Schválenie zápisnice zo 169. schôdze, ktorá sa konala 5. apríla 2017
3.             Príhovor predsedu sekcie
NAT/710 – Systém obchodovania s emisiami pre letecké činnosti, COM(2017) 54 final – 2017/0017 (COD), EESC-2017-01228-00-00-PA-TRA – stanovisko v prílohe
spravodajca: Thomas Kropp (článok 62 – Hemmerling)
4.             NAT/705 – Viacročný plán rybolovu malých pelagických druhov v Jadranskom mori
COM(2017) 097 final – 2017/043 (COD), EESC-2017-01086-00-00-PA-TRA
spravodajca: Emilio Fatovic – stanovisko v prílohe
5.             NAT/703 – Možná transformácia SPP, prieskumné stanovisko na žiadosť Európskej komisie, EESC-2017-00955-00-00-PA-TRA
spravodajca: John Bryan – stanovisko v prílohe
6.             Prvá tematická diskusia o SPP
7.             Lutz Ribbe, pomocný spravodajca, predstavil stanovisko SC/047: Prechod k udržateľnejšej európskej budúcnosti – stratégia do roku 2050 (stanovisko z vlastnej iniciatívy)
8.             Rôzne
9.             Potvrdenie dátumu nasledujúcej schôdze sekcie: štvrtok 15. júna 2017
 
Skrátený záznam zo zasadnutia (záznam zameraný na SPP)
 
Boland Seamus požiadalo o  začatie rozpravy o SPP a ekonomickej a sociálnej situácii rodinných fariem v EÚ. V posledných rokoch došlo k výraznému zníženiu počtu malých fariem, čo  vyplýva zo štatistických údajov EUROSTATU.  Situácia je veľmi zlá v krajinách východnej Európy. Mnohé rodinné farmy zanikajú, ľudia odchádzajú z vidieka, znižuje sa zamestnanosť, negatívny vplyv na životné prostredie, ale aj na samotnú ekonomiku krajín.
 
Príklad: Z USA – New York – zmeny z jednotlivých fariem prechod na spoločné hospodárenie.
Veľká variabilita pri farmách resp. v poľnohospodárstve.
EÚ chce lacnejšie jedlo, ale v systéme malých fariem je cena potravín vyššia.
Vidiecka chudoba resp. chudoba vo vidieckych oblastiach – v krajinách východnej Európy, ale aj v Španielsku, či Írsku.  Potrebné zamerať sa na model poľnohospodárstva. Podľa EUROSTAT-u sa znižuje príjem fariem.
 
NAT/703 Možná transformácia spoločnej poľnohospodárskej politiky
Informácia od spravodajcu a poďakovanie za prácu členom študijnej skupiny.
- SPP by mala byť centrálnou politikou. Požiadavka na podporu mliečneho sektoru.
- potrebná podpora mladých ľudí, potrebné riešiť veľkú cenovú nevyrovnanosť, potrebné  nástroje pri kríze,
- Tom Jones – potrebné realistické požiadavky, spojenie medzi potravinami a vidieckymi oblasťami,
- Mindogas – odporučil ešte doplniť družstvá, pripraví návrh na dodatok na plenárne zasadnutie, vyzval, aby bolo stanovisko schválené,
- Gustavs Norkarkils – nie je definícia rodinných fariem, existujú rozdiely medzi členskými krajinami, existujú rozdiely medzi farmami, potrebné uviesť to v stanovisku,
- Sandro Mascia – problém s výškou 100 000 EUR v článku 4.7, navrhol, aby boli stanovené aj nejaké opatrenia, nie je problém výška, ale kto profituje, definícia aktívneho farmára – potrebné platiť tým, ktorí skutočne pracujú na farmách, v Taliansku banky, letiská, nemôžu profitovať z dotácií, takže ide o národný problém, nie o problém s EÚ pri modulácii, v súčasnom nariadení sú nástroje, ktoré môžu členské štáty využiť pri riešení problémov, existujú farmy, kde je 50 a viac zamestnancov, je potrebné podporu zachovať,
- Geneviéve Savigni – potrebný dostatočný príjem farmárov, dotácie – ide o verejné peniaze, s ktorými sa narába,
- Lutz Ribbe – McSarryho reforma, analýza rozpočtu, ochrana, zasadzuje sa za 100 000 EUR,
- Jan Dirx – veľa peňazí končí u malého počtu farmárov, podpora stanoviska v oblasti verejných statkov,
- Bohumír Dufek – upozornenie na článok 1.3, nielen rodinné farmy, v ČR skončilo 200 000 miest v poľnohospodárstve, pretože sa zvyšovali farmy, daňová optimalizácia malých fariem, ktoré často neprispievajú do systému, zastropovanie 100 tis. EUR je nezmysel, v I. pilier navrhol vyššiu formu ozeleneniu, čím sa zvýši prosperita živočíšnej výrobe, poľnohospodár – občan EÚ, deformovanie prostredia obchodmi, nadnárodné reťazce tlačia na poľnohospodárov, návrh na zmenu 1.4., 1.10 potrebné rozpracovať postavenie poľnohospodárov, aby sa mohli postaviť obchodným reťazcom, SPP má byť pre všetkých,
- Nicos Epistithiou -  4.1 návrh na zmenu, čo sú to férové podmienky života, pozrieť sa na problémy farmárov, aj na zamestnávateľov nielen pracovníkov,
- Garcia Arriola – potrebné stanoviť stropy na dotácie,
- Hans Joachim Wilms – schéma pre farmárov pri odchode do dôchodku, pracovníci na farme, kvalifikácia, to všetko chýba v politike,
- Dubravská nominantka SPPK v EHSV – stropovanie je nezmysel, obmedzuje tých, ktorí reálne pracujú, je to problém pri farmách, ktoré majú rastlinnú aj živočíšnu výrobu a takýmto spôsobom sú farmári trestaní, životné prostredie je dôležité a poľnohospodári si to uvedomujú, je to ich pracovné prostredie, obmedzenia, rozdiely medzi členskými štátmi treba vyrovnať, výška dotácií je stále odlišná v jednotlivých ČŠ, aktívny farmári,  - dôležitá definícia,  rôzne farmy rôzny prístup, zamestnanosť v sektore sa znižuje z dôvodu podmienok, náročné stanovisko v ktorom sa musia zohľadniť podmienky vo všetkých ČŠ, verejná diskusia EK k tejto oblasti prebehla, závery budú prezentované Komisiou v júli,
- Jonathan Peel – podpora stanoviska, potrebné do stanoviska doplniť aj spotrebiteľov, 3.13 – nerovnováha v dodávateľskom reťazci, potrebné zdôrazniť, spracovanie potravín veľmi dôležité, spracovateľský priemysel 2/3 v EÚ, v Kanade 1/3, spracovateľský priemysel je veľmi dôležitý, Brexit ovplyvní situáciu,
- Simo Tianen – podpora stanoviska, potrebné skutočné zjednodušenie,
- Maurizio Reale – potrebná vyrovnanosť medzi farmármi, potrebné zohľadňovať aj pracovnú silu na farmách, farmy vytvárajú pracovné miesta, potrebné doplniť, potrebné zjednodušenie aj zjednodušenie priamych platieb, zamerať sa na manažment rizík, mladých ľudí, druhý pilier, trvalú udržateľnosť,
- Arnold Puech d´Alissac – stropovanie, pozor na rozdiely, potrebné brať do úvahy,  kto je reálne farmár, pracuje na farme, žije na farme, toto je veľmi dôležité, to sú problémy v EÚ, mali by sme navrhnúť riešenie pre EÚ, EHSV by malo navrhnúť riešenie problému, biodiverzita – vo Francúzsku je, klimatické zmeny,
- Ricardo Arias Serra – podpora by mala byť na základe výsledkov,
- Andreas Turner – nesúhlasí s celým znením, potrebné dopracovať stanovisko, upozornenie na článok 4.6,
- Christopher – potrebné niektoré články doplniť a upraviť,
- Krzysztof Kamienicki – Poľsko získava benefity zo súčasnej SPP, každé dva roky je publikovaná správa o poľnohospodárstve, ale nie je tam veľa pozitív k SPP, ¾ farmárov dostáva 500 zlotých za rok, stanovisko je komplexné, v Poľsku dochádza ku zmenám vo vidieckych oblastiach,
 
Diskusia k dodatkom podaným písomne včas:
- jednotlivé body postupne prerokované,
- hlasovanie o článku 2.3 – schválenie dodatku,
- hlasovanie o článku 2.8 – schválenie navrhovaného dodatku – dodané malé a stredné farmy,
- hlasovanie o zmene názvu článku 4. – schválená zmena názvu,
- hlasovanie o článku 4.6 – odhlasovaná zmena textu, harmonizácia,
- hlasovanie o článku 4.6 – odhlasovaná zmena len prvá veta,
- hlasovanie o článku 4.7 – schválené vypustenie článku (vymazali sme stropovanie), 
- návrh na zmenu 4.8 prešiel (náš návrh),
- hlasovanie 4.9 – zostáva, schválený návrh zmeny resp. dodatku,
- hlasovanie 4.10 – text zostáva,
- hlasovanie 1.1 – schválený návrh dodatku predloženého p. Petersenom
- EK zhodnotilo 29.3.2017 uplatňovanie podmienok greeningu,
 
Prvá tematická diskusia o SPP
 
Zhoršujúca sa hospodárska a sociálna situácia rodinných poľnohospodárskych podnikov v EÚ. Jedným z hlavných cieľov SPP je zabezpečiť poľnohospodárom primeranú životnú úroveň. Spravodlivejšie rozdelenie priamych platieb je tiež jedným z hlavných prvkov súčasnej SPP. Ako sa však uvádza v štatistikách Eurostatu, v posledných rokoch celkové príjmy v poľnohospodárstve klesli, pričom zníženie príjmov rodinných poľnohospodárskych podnikov bolo výraznejšie. Ich príjem klesol v porovnaní s rokom 2013 o približne 13 % a v roku 2015 bol okolo 10 % pod priemerom za predchádzajúce 3 alebo 5 rokov.
 
SC/47 Prechod k udržateľnej európskej budúcnosti – stratégia do roku 2050
Megatredny: 4. technologická revolúcia – sektor energie, nanotechnológie, digitalizácia a pod.
Klimatické zmeny. Sociálna kríza. Globalizácia verzus regionalizácia a presun kompetencií. Krízy.
 
Ďalšie zasadnutie sa uskutoční 15. júna 2017.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce