175. zasadnutie Sekcie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie

Zasadnutie sa konalo 27. februára 2018. Prioritne bolo zasadnutie zamerané na budúcu poľnohospodársku politiku, pričom na zasadnutie boli prizvaní europoslanci, ktorí pripravili stanovisko Európskeho parlamentu k oznámeniu Komisie a eurokomisár pre poľnohospodárstvo.
 
Program 175. zasadnutia:
  1. Schválenie programu rokovania
  2. Schválenie zápisnice zo 174. schôdze, ktorá sa konala 6. februára 2018
  3. Príhovor predsedu odbornej sekcie
  4. Diskusia a schválenie uznesenia EHSV na podporu „Deklarácie práv roľníkov a ostatných osôb pracujúcich vo vidieckych oblastiach“ v Rade OSN pre ľudské práva
  5. Diskusia o budúcnosti SPP
  • Herbert Dorfmann, poslanec EP, EPP, spravodajca správy EP k oznámeniu Komisie „Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva“
  • Clara Aguilera, poslankyňa EP, S&D, tieňová spravodajkyňa správy EP k oznámeniu Komisie „Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva“
  • Paulo Gouveia, Copa-Cogeca, hlavný politický poradca
  1. Diskusia s komisárom Philom Hoganom
 
Bod 1
Program rokovania bol schválený všetkými prítomnými.
 
Bod 2
Schválenie zápisnice 174.  zasadnutia bez pripomienok.
 
Bod 3
Predseda uviedol, že ide o jeho posledné zasadnutie, ktorému predsedá. Vo voľbách bol zvolený nový predseda, pán Mauricio Reale (Taliansko). Na najbližšom zasadnutí v máji bude predsedať už nový predseda sekcie.
 
Bod 4
Deklarácia bola predstavená pani Geneviéve Savigny. Na zasadnutí bola predstavená deklarácia a návrh na 1 stranu. Deklarácia má 16 strán a bude k dispozícii po zasadnutí. Na najbližšom plenárnom zasadnutí bude deklarácia prezentovaná a zaradená na hlasovanie. Počas zasadnutia boli navrhnuté dve zmeny textu deklarácie.
 
Bod 5
Herbert Dorfmann, poslanec EP, EPP, spravodajca správy EP k oznámeniu Komisie „Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva predstavil stanovisko:
- subsidiarita je dôležitá, ale SPP musí zostať spoločná,
- zachovanie I. piliera,
- II. pilier je veľmi dôležitý, bude naďalej v SPP,
- III. pilier – trh a opatrenia,
- ozeleňovanie – nesplnilo ciele, požiadavka na dobrovoľné opatrenia,
- rodinné farmy musia zostať a byť podporované,
- viazané platby môžu mať negatívny vplyv na trh,
- mladí farmári a generačná výmena – potrebné riešenie v SPP,
- zameral sa na trh s mlieko, stále je táto oblasť vo veľmi zlej situácii, bolo očakávanie, že keď sa kvóta zruší, zmení sa situácia, očakávalo sa, že sa producenti mlieka so spracovateľmi dohodnú,
- obchod a postavenie poľnohospodárstva,
- zmienka o časovom harmonograme,
- na prvé hektáre by mala byť vyššia platba,
- stropovanie by malo byť ponechané na členské štáty, nesmie dochádzať k penalizácii poľnohospodárov,
- v správe uvádza, že je potrebné zanechať historické údaje a zamerať sa na aktuálnu situáciu, 
- I. pilier by mal pokrývať vyššie náklady, navrhuje degresivitu, lebo náklady malých poľnohospodárov sú vyššie ako veľkých,
- presadzuje zjednodušovanie,
- zelená architektúra – poľnohospodári, ktorí dostávajú platby z I. a II. piliera musia spĺňať požiadavky súvisiace so životným prostredím,
- vyjadril sa k čiernej práci, úloha každej členskej krajiny je zabezpečiť dodržiavanie všetkých pravidiel, vrátanie zamestnávania,
- potrebné financovanie SPP do budúcnosti, je to úloha ministrov financií a premiérov, ktorí sa musia k tejto téme vyjadriť a na nich bude závisieť, ako bude rozpočet vyzerať,
- priame platby – v Lotyšsku sú výrazne nižšie priame platby, je potrebné brať do úvahy náklady na pracovnú silu a platiť podľa toho aj platby.
 
V diskusii vystúpilo viacero členov EHSV.
Zástupkyňa SPPK v EHSV vo vystúpení upozornila:
- v stanovisku sú uvádzané rodinné farmy, avšak je potrebné doplniť aj ostatné formy hospodárenia,
- viazané platby je potrebné zachovať, nemajú negatívny vplyv na trh, je potrebné nastaviť pravidlá, viazané platby sú zamerané na citlivé sektory, napríklad sektor dojníc – mlieka, citlivých komodít a pod.
- historické údaje sú stále v prípade nových členských štátoch určujúce pri platbách, mali by sa brať do úvahy aktuálne údaje a aktuálna situácia,
- poľnohospodári sú najslabším článkom v reťazci, zároveň sú „najčitateľnejší“, sú uvádzané údaje o ich hospodárení, o výške platieb, ale aj o podporách.
 
Pekka Pesonen, Copa-Cogeca, generálny sekretár
Predstavil pozíciu organizácie:
- zjednodušenie,
- pozor na renacionalizáciu,
- adekvátne financovanie SPP,
- požiadavka na silný rozpočet, o ktorom sa začalo diskutovať v piatok 23.2.2018,
- zásadne proti zníženiu rozpočtu, keďže sa zvyšujú požiadavky na poľnohospodárov, inak by došlo k negatívnemu vplyvu na poľnohospodárstvo v celej EÚ,
- podpora má byť poskytovaná len aktívnym farmárom,
- potrebné nájsť vyrovnaný postoj k rôznym systémom hospodárenia,
- klíma – poľnohospodárstvo a potravinárstvo sú dôležitými hráčmi,
- obava z renacionalizácie SPP,
- nový model – bude náročný,
- ochrana platieb v I. pilieri – potrebné financovanie len z rozpočtu EÚ,
- II. pilier dôležitý pre investovanie a špecifické opatrenia,
- subsidiarita vhodná v II. pilieri,
- požiadavka na ochranu mladých farmárov,
- požiadavka na ochranu vody a pôdy – musí to byť súčasťou opatrení v SPP.
 
Clara Aguilera, poslankyňa EP, S&D, tieňová spravodajkyňa správy EP k oznámeniu Komisie „Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva“:
- zdôraznila, že EP stratí časť svojej „sily“ v prípade, ak sa posilnia členské štáty,
- upozornila na problém s financovaním politiky,
- vyjadrila obavy o mladých farmárov,
- očakáva reguláciu na národnej aj európskej úrovni,
- podľa jej názoru by malo byť stropovanie priamych platieb povinné.
 
Komisár Philom Hoganom vystúpil a predstavil členom základné informácie:
- poďakoval sa spravodajcom za predchádzajúce stanoviská, spravodajca Simo Tiainen a John Bryan a zaželal súčasným spravodajcom, ktorými sú Jarmila Dubravská a John Bryan veľa úspechov,
- rozpočet – 10 až 12 mld. EUR sa zníži rozpočet po brexite, predstavil návrh viacročného finančného rámca a tri scenáre, ktoré sú tam zmienené, uvedomuje si všetky
- upozornil na publikáciu z predchádzajúceho týždňa, kde sa hovorí o priamej podpore poľnohospodárov a požiadavkách občanov,
- uviedol, že  politika  musí byť veľmi komplexná, snaha Komisie reagovať na požiadavky občanov a súčasný vývoj,
- evolúcia nie revolúcia v SPP je potrebná, aby bola SPP efektívnejšia,
- dvojpilierová podpora bude zachovaná,
- potrebné plniť európske ciele,
- synergia medzi opatreniami a cieľmi,
- bioekonomika,
- byrokracia bude redukovaná na úrovni fariem, budú sa využívať satelitné technológie, budú zmeny aj fyzických inšpekcií, nové technológie pomôžu odstrániť byrokraciu,
- zdôraznil, že  mladí poľnohospodári sú dôležitý pre všetky krajiny a pre budúcnosť EÚ. 
 
Diskusia:
- potrebné zachovať piliere,
- potrebná podpora príjmu poľnohospodárov, obava o administráciu, požiadavka o podporu zo strany EK na zníženie byrokracie na národnej úrovni,
- od roku 2004 klesli v Českej republike stavy HZ, ošípaných na 38 %, kurčiat o 57 %, hovädzí dobytok na 40 %, otázka na financovanie, navrhol obmedziť veľkosť osevných plôch, zamestnanci vo firmách nemajú ani 50 % výplaty v porovnaní s minimálnou mzdou v Nemecku,
- príliš sa očakáva od I. piliera, že splní všetky problémy, požiadavka, aby sa , podpora prístupu EK a EP, vedúca politika by mala využívať aj rôzne údaje z minulosti, ale aj súčasnosti, teda nevyužívať len údaje z roku 2010,
- skeptický postoj pri spolurozhodovacom procese, obava pri rozhodovaní EP, EK, členských krajín až po regióny a poľnohospodárov, SPP je o všetkom – životné prostredie, potraviny, produkcia,
- ako sa bude merať SPP, kvalifikovaný pracovníci, zmeny v politike,
- odznela požiadavka na podporu malých fariem, roľníkov,
- tri body: nový model a subsidiarita, stabilita podmienok, podpora investovania do poľnohospodárstva, princíp voľného pohybu kapitálu a investovania, implementácia priamych platieb – systém zmeniť,
- požiadavka na potravinárstvo, nefunguje dobrovoľný systém, je potrebná regulácia na odstránenie disproporcií v
- COP21 deklarácia ciele potrebné zapracovať.
 
Reakcia eurokomisára na diskusiu:
- obsah a časový harmonogram bude dodržaný,
- zjednodušenie politiky – dnes sú opatrenia na úrovni EÚ a na úrovni členských štátov, dochádza k duplikácii, EK robí teda vlastné porovnania, EK chráni peniaze daňových poplatníkov,
- indikátory – potrebné ročné zhodnotenie politiky a následne riešenie situácie,
- bude stropovanie a bude sa brať do úvahy pracovná sila, náklady na farmách, ale zároveň bude férová redistribúcia,
- nebude žiadne kofinancovanie I. piliera,
- bude požiadavka na rotáciu plodín,
- bude presné poľnohospodárstvo a využitie moderných technológií,
- bude povinný systém poradenstva,
- bude pokračovať podpora ANC, nové kritériá, nové mapy,
- minimalizovať negatívny vplyv na konkurencieschopnosť, potrebné funkčný trh,
- bude štátna pomoc,
 
Záverečná diskusia:
Zvyšuje sa chudoba, napriek mnohým krokom a to nielen vo svete, ale aj v Európe. Delegácia vybraných členov EHSV bude na zasadnutí v Miláne rokovať o trvalej udržateľnosti.
 
Najbližšie zasadnutie bude 3. mája 2018, zasadnutie plánované na apríl je zrušené. Na zasadnutí bude prerokovaných 7 dokumentov.
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce