Únia potravinárov Slovenska má nového predsedu

Novým predsedom Únie potravinárov Slovenska (ÚPS) sa stal Stanislav Voskár, prezident Slovenského mliekarenského zväzu. Na 25. riadnom Valnom zhromaždení ÚPS, ktoré sa uskutočnilo 14. marca 2018 v Bratislave, ho do funkcie zvolilo nové predstavenstvo ÚPS. Na jej čele vystriedal dlhoročného predsedu Dušana Janíčka zo Slovenských cukrovarov s.r.o.
 
 
Nutnosť výraznejšej pozornosti a podpory štátu
 
Dušan Janíček, z pozície končiaceho predsedu,  vo svojom príhovore hodnotil hlavné aktivity ÚPS v roku 2017, ktoré boli nasmerované na podporu konkurencieschopnosti a zlepšenia výkonnosti slovenského potravinárstva. Skonštatoval, že ani v priebehu roku 2017 sa nepodarilo zastaviť dlhodobý úpadok nielen potravinárskeho priemyslu, ale i celého agropotravinárskeho sektoru. Hlavným ukazovateľom ostáva prehlbujúce sa pasívne saldo zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami, ktoré v roku 2017 dosiahlo úroveň viac ako 1,4 mld. eur (dovozy zahraničných výrobkov výrazne presahujú vývozy domácich producentov) a podiel slovenských výrobkov na regáloch predajní ostáva na úrovni 40 %.
 
Zdôraznil, že potravinárskemu priemyslu na Slovensku je potrebné venovať výrazne väčšiu pozornosť a podporu štátu. Pod prehlbujúci sa úpadok slovenského potravinárskeho priemyslu sa podpisujú najmä agresívna obchodná politika nadnárodných reťazcov, technologický a inovačný dlh podnikov, diskriminačná poľnohospodárska politika Európskej Únie a niektoré legislatívne opatrenia vlády SR. Ako najkritickejšie legislatívne opatrenie označil zákon o odpadoch, ktorý má obrovský negatívny finančný dopad na potravinársky priemysel na Slovensku. Venoval sa novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorá je nevyhnutným nástrojom na vyváženosť vzťahov medzi všetkými článkami potravinovej vertikály.
 
Pozornosť upriamil aj na potrebu vzdelávania spotrebiteľov, detí a mládeže o potravinách a ich význame ako pre zdravé fungovanie tela, tak aj pre ekonomický a regionálny rozvoj krajiny. Upozornil aj na realitu dneška, ktorou je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily podľa požiadaviek potravinárskej praxe a nevyhnutnosť zmien v oblasti odborného vzdelávania.
 
Razantná a rešpektovaná samospráva
 
Dlhoročný predseda ÚPS, Dušan Janíček, poďakoval všetkým členom za spoluprácu a poprial novému vedeniu veľa trpezlivosti, entuziazmu a odvahy: „Prajem novému vedeniu, aby presadzovalo svoje oprávnené požiadavky samosprávy razantnejšie a nebálo sa ísť aj do prípadných konfliktov aj s ministerskými úradníkmi, pokiaľ sú presvedčení o svojej pravde, podloženej faktami a argumentami.“ Zároveň poďakoval za neoceniteľnú odbornú spoluprácu s vedením Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. 
 
Dlhoročnému predsedovi Únie potravinárov Slovenska Dušanovi Janíčkovi (v strede) poďakoval za vedenie samosprávy novozvolený predseda Stanislav Voskár (vľavo) a člen predstavenstva Peter Benčúrik 
 
Valné zhromaždenie ÚPS na rokovaní doplnilo svoje predstavenstvo o nového člena. Stal sa ním Adrián Šedivý zo Slovenských cukrovarov s.r.o. Nové predstavenstvo ÚPS následne za predsedu ÚPS na štvorročné funkčné obdobie zvolilo Stanislava Voskára, prezidenta Slovenského mliekarenského zväzu.
 
Želaním nového predsedu ÚPS je pozdvihnutie postavenia potravinárstva na Slovensku: „Celý potravinársky sektor sa potáca, a preto by mala prísť jasná vízia s jasnými cieľmi, ktoré prinesú skutočný rast v tomto odvetví. Únia potravinárov Slovenska má ambíciu stať sa rešpektovaným partnerom ku všetkým, ktorým má čo ponúknuť – v prvom rade k spotrebiteľom, odberateľom, svojim dodávateľom a štátnym a vládnym inštitúciám.“
 
Je nevyhnutné uvedomiť si, že potravinársky priemysel spolu s poľnohospodárskou prvovýrobou musia patriť medzi nosné odvetvia štátu, pretože ich prostredníctvom je možné zabezpečiť ako zásobovanie obyvateľstva potravinami, tak aj pokles nezamestnanosti a zlepšenie sociálneho postavenia obyvateľstva. Na rozdiel od Slovenska je potravinársky priemysel v rámci EÚ najväčším spracovateľským priemyslom a najväčším zamestnávateľom.
 
Nový predseda ÚPS očakáva, že rezortné ministerstvo pôdohospodárstva a vláda SR sa začnú s plnou vážnosťou venovať ochrane domáceho potravinárskeho priemyslu, vytvoria nástroje a vyčlenia dostatočné finančné zdroje na podporu existujúcich potravinárskych podnikov.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce