Správa predstavenstva o činnosti SPPK od 30. Valného zhromaždenia

Vážení delegáti,
vážení hostia,
vážené dámy, vážení páni, kolegyne a kolegovia,
 
schádzame sa na 31. Valnom zhromaždení najväčšej samosprávnej organizácie v agropotravinárskom komplexe Slovenskej republiky v Nitre, centre nášho poľnohospodárstva a potravinárstva a významnej produkčnej oblasti Slovenska.
 
Dovoľujem si Vás všetkých privítať a rovnako srdečne privítať aj všetkých vzácnych hostí, ktorí prijali naše pozvanie.
 
 
Prehľad aktivít nášho Úradu SPPK, ako aj  návrh hlavných úloh na nasledujúce obdobie, je uvedený v Spravodaji SPPK pre delegátov dnešného valného zhromaždenia. V správe sa preto zmienime len o kľúčových momentoch a postojoch, ktoré charakterizovali činnosť Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v období od jej 30. Valného zhromaždenia.
 
Aký bol rok 2017 a ako sme vstúpili do roku 2018
 
Rok 2017 v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby charakterizovali v porovnaní s rokom 2016 nižšie úrody obilnín a repky a nízke úrody jesenných plodín. Úrody hustosiatych obilnín poklesli až o 27% a úroda repky bola nižšia   o 16%. Výrazný prepad produkcie zaznamenala vplyvom sucha v letných mesiacoch najmä kukurica, keď úroda poklesla z 10,18 t/ha v roku 2016 na 5,75 t/ha v roku 2017 a cukrová repa, ktorej úroda klesla zo 73 na 53 tona na ha. Nepriaznivý klimatický rok sa prejavil aj v zníženej výrobe objemových krmovín pre živočíšnu výrobu. Výpadok na produkcii bol do istej miery kompenzovaný nárastom cien v porovnaní s rekordne nízkymi cenami v roku 2016.
 
Po mliečnej kríze v roku 2009 museli chovatelia dojníc - producenti mlieka - opäť riešiť podobné problémy a dilemu, či zotrvať pri chove dojníc. Napriek  miernej stabilizácii cien surového kravského mlieka, ktoré ale zostávajú pod hranicou výrobných nákladov, aj v roku 2017 stále pokračoval pokles počtu dojníc, keď sa znížil o 3%, čo je  4 000 kusov, na historické minimum 129 600 kusov.  SPPK preto považuje za nevyhnutné prijať systémové opatrenia na podporu mliečneho sektora a ich dôsledné plnenie.
 
 
Pozitívny trend bol zaznamenaný v roku 2017 v  sektore chovu ošípaných. Pokles stavov ošípaných sa zastavil. Počet ošípaných spolu vrátane  prasníc je vyšší ako v roku 2016, ale stále nižší ako v roku 2015.
 
Pred rokom 2000 bolo Slovensko v produkcii hydinového mäsa sebestačné. V súčasnosti predstavuje slovenská produkcia hydinového mäsa iba 54 % spotreby obyvateľstva. Tento podiel sa však v najbližšom období môže výrazne znížiť, pretože situácia na trhu s hydinovým mäsom je na Slovensku veľmi nepriaznivá. Od roku 2015 sme zaznamenali dramatický pokles cien pod vplyvom  politiky tzv. akciových cien obchodných reťazcov. Realizačné ceny sú často výrazne nižšie ako  výrobné náklady na produkciu 1 kg hydinového mäsa, ktoré sa pohybujú na úrovni 1,50 EUR/kg.  Rovnako nepriaznivá je aj situácia s produkciou živej hydiny. So súčasnou situáciou sa však SPPK nemôže zmieriť.
 
Budeme požadovať od zodpovedných štátnych autorít prijatie nápravných opatrení na zvrátenie tohto nepriaznivého stavu a nastavenie podmienok na podporu živočíšnej výroby.
 
S poľutovaním musíme konštatovať, že pokračoval úpadok zeleninárstva, čoho hlavnou príčinou bol chýbajúci spracovateľský priemysel, ale aj možnosti odbytu. Relatívne stabilnú situáciu v ovocinárstve zachraňuje päť až šesť ovocinárskych podnikov, ktoré sa zamerali na intenzívnu produkciu ovocia, aj keď celkovo evidujeme takmer 430 podnikov, ktoré sa ovocinárstvu venujú. Ako pri zelenine, tak aj pri ovocí je základným predpokladom intenzívneho pestovania prístup k vode. Preto sa kriticky staviame k situácii, že tak dlho očakávaná výzva na rekonštrukciu, resp. budovanie závlah nie je zrealizovaná.
 
 
SPPK dôrazne požaduje od rezortného ministerstva urýchlené zverejnenie tejto výzvy tak, aby sa podporili producenti ovocia a zeleniny, ktorí sa ich pestovaniu intenzívne venujú.
 
Rekordné nízke teploty -25 až -30 C  v januári 2017, ako aj aprílové mrazy, spôsobili nielen pri ovocí, ale aj pri zelenine, či vo vinohradoch veľké straty. V roku 2016 bolo sucho na východnom Slovensku, v roku 2017 extrémne suchá postihli najmä poľnohospodárov na západe Slovenska. Kompenzácie zo strany štátu sa však, na rozdiel od svojich kolegov z okolitých krajín, nedočkali. Žiadame preto vládu SR o kompenzáciu škôd, spôsobených suchom v roku 2017.
 
To len potvrdzuje, že ide o riziká, ktoré je potrebné riešiť systémovo. Preto požadujeme od rezortného ministerstva, aby sa zriadenie rizikového fondu a prijatie opatrení na refundáciu časti poistného (nielen v sektore vinohradníctva) stali jednou z hlavných priorít rezortu na rok 2018.
 
Potravinársky priemysel je v rámci priemyselnej výroby EÚ jedným z najväčších spracovateľských priemyslov a najväčším zamestnávateľom. Na Slovensku sme v objeme hrubej potravinárskej produkcie na chvoste európskych krajín. Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až december 2017 dosiahlo mínus 1,402 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 sa zvýšilo o 124,3 mil. eur, čo predstavuje 9,7 %. Zarážajúca  je pritom skutočnosť, že približne 60 % dovážaných výrobkov sú také, ktoré vieme vyrobiť my sami doma na Slovensku.
 
SPPK konštatuje, že tento zahanbujúci stav je dôsledkom zanedbávania rezortu ako v minulosti, tak i v súčasnosti. Je naozaj najvyšší čas prijať dlhodobý záväzný plán na revitalizáciu agropotravinárskeho sektora a zabezpečenie potravinovej sebestačnosti SR na vládou deklarovanú úroveň 80%.
 
V roku 2017 bolo podnikateľské prostredie v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva naďalej zaťažované legislatívou. Ako príklad je možné uviesť aplikačné nejasnosti zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Vláda nedokázala upraviť podmienky len pre špekulatívnu skupinu podnikateľov a neprimerane zaťažila všetkých. SPPK bude preto v spolupráci s ďalšími samosprávnymi organizáciami požadovať nápravu a novelizáciu zákona. Jednou zo zásadných legislatívnych zmien minulého roka, ktorej komora venovala pozornosť, bola novela zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Niektoré zo zásadných pripomienok SPPK neboli akceptované v medzirezortnom pripomienkovom konaní, v rámci hospodárskej a sociálnej rady, a požiadavky SPPK odmietli podporiť aj poslanci vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
 
V záujme riešenia škôd spôsobených poľovnou zverou bola prioritou komory v uplynulom roku aj novela zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve ako aj tvorba Koncepcie rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike. Za účelom prípravy novely zákona ministerstvo zriadilo pracovnú skupinu, ktorej členmi sú aj zástupcovia komory. K dnešnému dňu je novela zákona stále v štádiu prípravy, pričom najviac postihnuté  okresy stále trpia škodami na plodinách aj z dôvodu nedoriešenej  legislatívy. Tu sa žiada aby MPRV SR razantnejšie vstúpilo do tohto procesu, aby začalo zabraňovať škodám na plodinách, lesných porastoch a majetku a zdraví občanov.
 
Ďalším dôležitým krokom komory v danom roku bolo zapojenie sa do negociácií, ktorých predmetom boli zmeny Zákonníka práce, prinášajúce úpravu mzdových zvýhodnení za prácu vo sviatok a za nočnú prácu ako aj nové mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu. Zástupcovia zamestnávateľov dosiahli napríklad zmeny, spočívajúce v postupnom zvyšovaní príplatkov v dvoch etapách ako aj v znížení navrhovanej minimálnej výšky príplatkov. Najviac tieto zmeny zaťažia  potravinársky priemysel, najmä  pekárov  a  spracovateľov mlieka, ako aj  poľnohospodársku prvovýrobu v nočných zmenách.
 
 
Ďalším zo zásadných zákonov, ktoré SPPK hodnotí ako legislatívnu úpravu  s najtvrdším finančným dopadom na podnikateľské prostredie v oblasti potravinárstva za posledné roky a ktorej SPPK venovala obrovské úsilie v komunikácii s MŽP SR v priebehu celého roku 2017, bola novela zákona o odpadoch. Zástupcovia SPPK začiatkom roku 2017 vystupovali proti transpozičnej novele zákona o odpadoch v súvislosti s ustanoveniami, na základe ktorých k  povinne separovaným druhom odpadov pribudli aj materiály na báze lepenky. V praxi to znamená, že potravinári platia aj za recykláciu a zhodnocovanie odpadov z potravinárskych obalov na báze lepenky napriek tomu, že je to nad rámec požiadaviek platnej komunitárnej legislatívy. Vďaka zainteresovanosti SPPK v danej problematike a neprestávajúcemu tlaku aj prostredníctvom médií sa nakoniec SPPK podarilo túto požiadavku obchodu zrušiť. Aj vzhľadom na vyvinutý tlak komory pristúpilo Ministerstvo životného prostredia k príprave aplikačnej novely zákona o odpadoch a z nej vyplývajúcej rozšírenej zodpovednosti výrobcov za odpady z obalov. V dôsledku zle nastaveného systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov totiž došlo k 5 až 10 - násobnému zvýšeniu nákladov výrobcov pri poplatkoch za odpady z obalov, ale miera separácie odpadov z obalov sa nezvýšila. SPPK necítila podporu v úsilí dosiahnuť zásadné zmeny už pri aplikačnej novele ako zo strany MPRV SR,  tak ani zo strany AZZZ. Obe organizácie v druhom kole medzirezortného pripomienkového konania stiahli všetky neakceptované zásadné pripomienky, ktoré prevzali od SPPK. SPPK bude požadovať od rezortného ministerstva podporu pri jeho novelizácií a po ročnom pôsobení zákona v praxi analýzu dopadov na podnikateľské prostredie.
 
SPPK sa v priebehu roku 2017 zapojila do prípravy novely zákona č. 362/2012 o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny. Vítame kroky MPRV SR na jej novelizáciu. Na základe skúseností z aplikačnej praxe a z poznatkov z výkonu kontrol od nadobudnutia účinnosti zákona SPPK poukazovala, že účastníci obchodných vzťahov si prispôsobili svoje aktivity a začali používať nové formy neprimeraných podmienok respektíve neprimerané podmienky, ktoré sú uvedené v tomto zákone.
 
Poľnohospodársky podnik, ako výrobca základných surovín pre výrobu potravinárskej produkcie, stratil vplyv na potravinový trh. Svedčí o tom nielen rastúca ekonomická sila obchodu pri formovaní dopytu po potravinách, ale tiež klesajúci podiel na profite z predaja potravín. Podľa vyjadrenia popredného predstaviteľa organizácie COPA sa na Slovensku uplatňujú neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny, najviac v celej EÚ.
 
Veľmi oceňujeme skutočnosť, že sa rezortné ministerstvo zaslúžilo, a to s aj nemalou zásluhou SPPK, o to, že sa s témou nekalých obchodných praktík stotožnila Európska komisia. SPPK významne komunikovala a vyvíjala tlak na riešenie problematiky existencie dominantného postavenia obchodu vo vzťahu k dodávateľom potravinárskych produktov a existencie uplatňovania nekalých obchodných praktík na európskej úrovni. Je preto veľmi dôležité, aby novela zákona bola čím skôr prijatá a vstúpila do platnosti.
 
SPPK takisto podporuje aktivity Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, vedúce k odstráneniu rozdielnej kvality potravín, ktoré sa predávajú na jednotnom európskom trhu.
 
Ekonomický vývoj pôdohospodárstva a potravinárstva
 
V roku 2017 pokračoval stagnujúci ekonomický vývoj podielu pôdohospodárstva a potravinárstva na makroekonomických ukazovateľoch hospodárstva SR.  
 
V produkcii potravín, z dôvodu pokračujúceho poklesu živočíšnej výroby, nedostatočne vyvinutého spracovateľského priemyslu a nerovnováhy v potravinovom reťazci je Slovensko hlboko pod kritickou hranicou potravinovej bezpečnosti štátu. Obchodné reťazce síce verejne deklarujú záujem o rozšírenie ich ponuky o  potravinárske výrobky vyrobené na Slovensku, ale v praxi nevychádzajú domácim dodávateľom v ústrety.
 
SPPK koncom roku 2017 už po siedmy raz uskutočnila prieskum v najväčších obchodných reťazcoch, pôsobiacich na území SR, s cieľom zistiť, akú časť z celkovej ponuky potravín predstavujú agropotravinárske výrobky vyrobené v SR.
 
Prieskum sa uskutočnil v termíne od 27. 11. 2017 do 3. 12. 2017 na vzorke 55 predajní po celom Slovensku, ktoré patria 8 obchodným reťazcom. Počas monitoringu sa sledovalo 28 potravinárskych komodít. Aj výsledky monitoringu z roku 2017 naďalej potvrdzujú, že zastúpenie agropotravinárskych výrobkov, vyrobených v SR, na pultoch obchodov na území Slovenska, je na úrovni cca 40 %, pričom na tejto úrovni stagnuje zastúpenie slovenských potravín už od roku 2013. Z prieskumu tiež vyplýva, že nadpolovičný podiel majú len potraviny s nízkou pridanou hodnotou.
 
 
Očakávaný hospodársky výsledok poľnohospodárstva na Slovensku za rok 2017 je podľa predbežných odhadov na úrovni roku 2015, t.j. približne plus 35 mil. EUR. Hospodársky výsledok potravinárskeho priemyslu v roku 2017 bol plus 153,8 milióna EUR  a bol o približne o 25 mil. EUR horší, ako v roku 2016.
 
Vážené dámy, vážení páni,
 
v roku 2017 predstavovala implementácia Spoločnej poľnohospodárskej politiky dôležitú aktivitu SPPK a inak tomu nebude ani v roku 2018.
 
Za jeden z najzávažnejších problémov v priamych platbách v roku 2017 možno označiť nedostatočnú funkčnosť systému elektronického podávania grafických príloh k žiadosti o priame podpory prostredníctvom aplikácie geopriestorovej žiadosti o podporu (GSAA), ako aj neschopnosť Pôdohospodárskej platobnej agentúry vysporiadať sa s následnou vyššou chybovosťou žiadostí. SPPK sa zasadila za posunutie termínu podávania žiadostí o priame podpory o 2 týždne, vzhľadom na neustále výpadky systému GSAA. SPPK bola a stále je aktívna aj pri riešení tejto problematiky a zorganizovala viacero stretnutí so všetkými zainteresovanými inštitúciami (naposledy 9.3.2018). Čiastočnou kompenzáciou nedostatočne nastavených pravidiel pre poskytovanie priamych podpôr by mohlo byť vyplácanie preddavkových priamych platieb, ktoré od rezortného ministerstva požaduje SPPK. SPPK sa nemôže stotožniť s argumentáciou zástupcov PPA a MPRV SR o nemožnosti takéhoto riešenia. Súčasný stav len napomáha vzniku korupčného prostredia a rôznym špekulantom.
 
Za úspech SPPK môžeme považovať vytvorenie Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv Slovenska z iniciatívy SPPK, združujúcu všetky relevantné poľnohospodárske a potravinárske samosprávne organizácie. Impulzom na jej vytvorenie bola dehonestujúco nízka suma alokovaná v štátnom rozpočte na rok 2018 v rámci štátnej pomoci v sektore pôdohospodárstva - len 1 mil. EUR. Pod tlakom poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv, akým bola tlačová beseda k téme pred parlamentom 27.11.2018, vyhlásením štrajkovej pohotovosti a tlačovej besedy pred úradom vlády 23.01.2018 a pripravovaným protestným podujatím,  predseda vlády, ako aj predseda Národnej rady prisľúbili  finančnú podporu. Keďže v dôsledku mimoriadnej udalosti, vraždy novinára a jeho snúbenice, boli nátlakové aktivity   odložené, dôsledne trváme na tom, aby sľúbených 30 mil. €  bolo čím skôr prerozdelených  na citlivé sektory za účasti samosprávy. Rovnako trváme na tom, aby pre rok 2019 a ďalšie roky bolo v rozpočte minimálne 70 mil. štátnej podpory o. i. tiež zavedenie tzv. zelenej nafty. V prípade nesplnenia sľubov SPPK avizuje masívne nátlakové akcie.
 
Ďalšie aktivity SPPK
 
V roku 2017 sa komora aktívne zapojila do systému duálneho vzdelávania v stredných odborných školách najmä prostredníctvom certifikácie podnikateľských subjektov, ktoré prejavili záujem vstúpiť do systému duálneho vzdelávania. SPPK doteraz vydala osvedčenia 22 poľnohospodárskym a 23 potravinárskym podnikom.
 
Týždeň od 16. do 20.10.2017 bol venovaný práci s najmladším spotrebiteľom, a to prostredníctvom aktivít V. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE. Záštitu nad HOVORME O JEDLE prevzalo MPRV SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Do súťaže sa zapojilo 474 základných škôl s asi 70 - tisíc žiakmi. Cieľom všetkých aktivít týždňa Hovorme o jedle bolo aj v roku 2017 a 2018 rozprúdiť diskusiu o potravinách, výžive a zdravom životnom štýle v základných školách, a tým podporiť budovanie spôsobilosti detí a mládeže k vhodnému výberu potravín a povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
 
 
SPPK sa v roku 2017 spolupodieľala na prezentácii potravinárskych výrobcov a ich produkcie na  medzinárodnom veľtrhu Danubius Gastro, ktorý sa konal v Bratislave od 26. do 29. januára. Spoločná expozícia SPPK a Slovenského mliekarenského zväzu ponúkla na prezentáciu 120 m2 pre 11 podnikateľských subjektov. Druhou výstavou bola medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex 2017 v Nitre, ktorá sa konala v auguste  minulého roka. V expozícii SPPK sa na ploche 153 m2 odprezentovalo 34 členských podnikateľských subjektov, zväzov a združení.
 
Najväčšia agropotravinárska samospráva na Slovensku si v Nitre v októbri 2017 slávnostným podujatím pripomenula 25 rokov svojho vzniku. Zlepšovať postavenie slovenských poľnohospodárov a potravinárov,  naučiť našich spotrebiteľov, prečo je dôležité konzumovať slovenské potraviny, presadzovať   porovnateľné podmienky na spoločnom európskom trhu,  – aj  takto by sme mohli charakterizovať každodennú činnosť počas štvrťstoročnice najväčšej agropotravinárskej samosprávy na Slovensku, ktorá zastupuje takmer 100 - tisíc zamestnancov, pracujúcich v tomto odvetví národného hospodárstva.    
 
Vážení delegáti valného zhromaždenia, milí hostia,
 
v roku 2018 bude potrebné venovať maximálnu pozornosť a úsilie nastaveniu smerovania Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020, príprava ktorej sa už začala. Razantný krok sme spravili prijatím Bratislavskej deklarácie z 31. marca 2017 k smerovaniu novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020, ktorú podpísalo zatiaľ 10 krajín strednej a východnej Európy.
 
SPPK preto vstúpila do konzorcia s českými samosprávnymi organizáciami a aktívne v Bruseli, v inštitúciách Európskej únie, spoločne presadzujeme naše záujmy, teda odmietnutie povinného zastropovania platieb a degresivity platieb, rovnaké podmienky v národných, ako aj regionálnych podporách, vytvorenie spoločných európskych pravidiel pre obchodné reťazce a zvýšenie podpory na citlivé komodity v rastlinnej a živočíšnej výrobe zo súčasných 15% na 30%. Prvého marca tohto roku sme zorganizovali medzinárodnú konferenciu k SPP po roku 2020 za účasti samospráv zo siedmich štátov EÚ. Na konferencii vystúpila aj pani ministerka Matečná, ktorá sa vo vystúpení stotožnila s požiadavkami samospráv, uvedenými v Bratislavskej deklarácií.
 
Spoločnú tzv. Bratislavskú deklaráciu krajín V4 z marca 2017 so spoločnými prioritami pre oblasť poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieka podpísalo už 10 krajín, čo spolu predstavuje už viac ako 100 miliónov obyvateľov. Sme presvedčení, že to už je sila, ktorú nemožno v ďalšej komunikácii s politikmi ignorovať. Dnes je to o to významnejšie, pretože stojíme pred zásadnými rokovaniami s Európskou komisiou a Európskym parlamentom o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 v našich podmienkach a je našou povinnosťou a záväzkom pre ďalšie generácie obhájiť existenciu slovenských poľnohospodárov, potravinárov a živého vidieka v zdravej krajine.
 
SPPK však necítila podporu zo strany rezortného ministerstva pri presadzovaní spoločných záujmov pri tvorbe SPP po roku 2020. Je obrovskou nevýhodou, že nám chýba spoločná pozícia vlády a samosprávy k tak dôležitej  agende, ako je príprava Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020. 
 
V oblasti potravinárstva sa zameriame na doriešenie problému v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov v zmysle zákona o odpadoch prostredníctvom ďalšej novely zákona o odpadoch a na dôslednú argumentáciu k novele zákona o neprimeraných vzťahoch v obchode s potravinami. Chceme prispieť k potlačeniu trvalo negatívne pôsobiacich neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch v potravinovom reťazci. Medzi ďalšie priority v oblasti potravinárstva v roku 2018 bude patriť podpora predaja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vyrobených na Slovensku - na domácom trhu, a to formou mediálnych výstupov, zameraných na podporu propagácie slovenského potravinárstva a na informovanie spotrebiteľa o slovenských potravinách.
 
 
V roku 2018 sme svedkami aj ďalšieho problému, s ktorým sa pasuje celá naša spoločnosť a na ktorý musíme v týchto dňoch reagovať aj my, poľnohospodári a potravinári. Ide hlavne o problém  zneužívania poľnohospodárskych dotácií z európskych a národných zdrojov.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa razantne  dištancuje od takých podnikateľov, ktorí zneužívajú poľnohospodárske dotácie z európskych a národných zdrojov. Potrebujeme, aby sa skutočne vyčistil agrosektor od podnikateľov, ale aj  úradníkov, ktorí sa nezákonne chcú dostať k finančným prostriedkom, obohacujú sa vo svoj prospech a zneužívajú fondy Európskej únie. Aj za týmto účelom sme  zorganizovali pracovné raňajky s novinármi, kde sme obhajovali všetky slušne podnikajúce poľnohospodárske subjekty.
 
Vážení delegáti,
 
Slovenská  poľnohospodárska a potravinárska komora sa zapojila aj do projektu Národný potravinový katalóg (NPK), ktorý iniciovalo MPRV SR. Katalóg má za predpokladu jeho vhodného nastavenia reálny potenciál prispieť k pozitívnej zmene v slovenskom agropotravinárskom sektore, ale aj k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva, najmä mladej generácie, konzumáciou kvalitných, domácich potravín. Na rozbeh projektu SPPK, prostredníctvom svojich regionálnych komôr, zriadila 30 kontaktných bodov, ktoré sa podieľali na aktívnej regrutácii slovenských výrobcov do NPK, zriadila web stránku NPK a call centrum.
 
Na naplnenie účelu projektu NPK je podľa názoru komory nevyhnutné zapojiť do jeho využívania nielen prvovýrobcov potravín, ale hlavne relevantné štátne inštitúcie a miestne samosprávy. Je potrebné nedostatky NPK, ktoré sa v procese jeho testovania objavili, postupne odstraňovať a pokračovať v propagácií katalógu.
 
Ďalšie aktivity SPPK
 
V iniciatíve sme nepoľavili ani v aktivitách v zahraničí. SPPK nie je od roku 2016 členom  európskeho združenia  poľnohospodárov COPA. Je škoda, že rezortné ministerstvo nás finančne nepodporilo ako v okolitých krajinách, aby sme si členstvo udržali, najmä teraz, keď  sme v procese tvorby novej spoločnej politiky.
 
O to viac sme ale zintenzívnili našu činnosť na pôde Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.
 
 
Výbor prostredníctvom stanovísk zasahuje do európskej legislatívy. Stanoviská sú spracované buď na žiadosť Európskeho parlamentu alebo Európskej komisie, z vlastnej iniciatívy alebo ako prieskumné stanoviská, ktoré vypracováva výbor na žiadosť európskych inštitúcií. Za výrazný úspech je možné považovať to, že spravodajkyňou stanoviska na oznámenie Komisie k budúcnosti poľnohospodárstva a potravinárstva, ktoré bolo uverejnené 29.11.2017, je zástupkyňa SPPK.
 
Významnou aktivitou s medzinárodným dosahom bolo rozšírené zasadnutie poľnohospodárskych samospráv krajín V4, ktoré sa začalo Medzinárodnou konferenciou na tému pripravovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020. Konferencia sa niesla v duchu pripravovanej SPP po roku 2020 a pripravovaného viacročného finančného rámca.
 
Na národnej úrovni považujeme za mimoriadne dôležité naše členstvo v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR, predstavujúcej vážneho partnera vlády i odborov. Snažíme sa o rozvíjanie vzťahov s Výborom Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
 
Spoluprácu s médiami sa snažíme orientovať hlavne na zlepšenie verejného obrazu poľnohospodárstva a potravinárstva. Je dôležité, aby sa o to pričinili všetci členovia našej komory, hľadali spôsoby a formy, ako si nakláňať verejnú mienku a aby sme hovorili jazykom, ktorému by občan rozumel. Je potrebné  zamerať sa na  zvyšovanie predaja domácej produkcie na vnútornom trhu, čo považujeme za kľúčové.
 
Kým napríklad v roku 2013 sa v médiách objavilo 920 oficiálne monitorovaných mediálnych výstupov so značkou SPPK, počet oficiálnych mediálnych výstupov za rok 2017 je 1 508. Vlani sme zorganizovali 14 tlačových besied a už tradičné koncoročné stretnutie s novinármi. Je pre nás dôležité vychovávať si mladú generáciu novinárov, posúvať im zaujímavé informácie, ale rovnako aj získavať od nich spätnú väzbu na našu prácu.
 
 Vydávame Vestník MPRV SR, prostredníctvom ktorého  prinášame dôležité informácie pre odbornú verejnosť.
 
Plnenie úloh XXX. VZ SPPK
 
Na základe uznesení prijatých na Valnom zhromaždení SPPK, ktoré sa konalo 27. apríla 2017, sme rokovali s ministerstvom pôdohospodárstva o navýšení spolufinancovania Programu rozvoja vidieka SR a platieb na oblasti s prírodnými obmedzeniami. Rokovali sme na viacerých úrovniach a navrhovali riešenia kríz v sektore mlieka, ale aj v sektore ošípaných, riešenie škôd spôsobených mrazmi, presadzovanie refundácie časti poistného a vytvorenie Rizikového fondu. Presadzovali sme rôzne zmeny v legislatíve tak, aby bolo vytvorené lepšie podnikateľské prostredie pre poľnohospodárov a potravinárov. Pri iniciatíve zmien sezónneho zamestnávania v rezorte sa SPPK podarilo od júla 2017 presadiť zjednodušenie podmienok sezónneho zamestnávania. Veľa úsilia nás stálo presadzovanie požiadavky potravinárskych subjektov v pripravovanej novele zákona o odpadoch. Snažili sme sa o prijatie systémových riešení a opatrení, ktoré by smerovali k záchrane a rozvoju živočíšnej výroby a špecializovanej rastlinnej výroby. Tlak SPPK a ďalších poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv priniesol výsledky, aj keď naše požiadavky sa nie celkom naplnili – štátna pomoc v roku 2018, ktorá by mala byť 30 mil. EUR a 70 mil. EUR v roku 2019. No musíme ešte o tento úspech zabojovať a poučiť sa z chýb, ktorých sme sa pri presadzovaní našich oprávnených požiadaviek dopustili.
 
Našimi prioritami zostávajú riešenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ v prospech slovenských poľnohospodárov a potravinárov, zvyšovanie potravinovej sebestačnosti SR, udržanie a rast zamestnanosti na vidieku, k čomu bude smerovať všetko naše úsilie.
 
Vážené kolegyne a kolegovia,
 
je zjavné, že nás nečaká ľahké obdobie, a práve preto bude dôležité, aby SPPK sústavne zvyšovala svoju autoritu a vplyv voči štátnym autoritám aj v spoločnosti. Ak má naša komora úspešne plniť svoje úlohy, musí byť vnútorne jednotná dobre organizovaná a postupovať podľa svojich dohodnutých  priorít.
 
Veľmi dôležitá bude tiež súčinnosť a prenos informácií medzi úradmi Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, regionálnych komôr a členskej základne.
 
Úspešnosť práce našej komory, teda úspešnosť každého z nás,  bude závisieť aj od primeraného finančného zabezpečenia. Preto budeme musieť neustále hľadať nové možnosti jej viaczdrojového financovania, základom však zostáva príspevok členov komory.
 
Vážené dámy, vážení páni,
 
Dnešným dňom sa končí volebné obdobie orgánov komory a preto by som chcel poďakovať dlhoročným podpredsedom SPPK Dušanovi Janíčkovi a Alexandrovi Pastorekovi,  dlhoročnému predsedovi dozornej rady Jánovi Királymu, ako aj členom Predstavenstva SPPK za ich čas a námahu, ktorú venovali v prospech SPPK. Osobitne poďakovanie patrí Karolovi Motykovi, ktorý ako jediný pracoval v predstavenstve SPPK od vzniku komory, t.j. nepretržite 25 rokov.
 
Chcem poďakovať aj Vám všetkým za prácu, zaželať Vám všetkým veľa zdravia a pracovných úspechov.
 
Ďakujem za pozornosť.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce