Predĺženie - Výzva na predkladanie projektov na možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II.

P R E D Ĺ Ž E N I E  V Ý Z V Y
 
NA PREDKLADANIE PROJEKTOV NA MOŽNOSŤ STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY PôSOBIŤ AKO CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY
 
PRE SKUPINU ODBOROV
42 - POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II.
 
 
Číslo výzvy: 2018/SPPK/1 zo dňa 1.6.2018
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (ďalej len „SPPK“), na základe § 32 ods. 2 písm. h) zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s SPPK vydanými podmienkami pre možnosť strednej odbornej školy, strediska praktického vyučovania, školského hospodárstva alebo strediska odbornej praxe pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy praxe pre skupiny odborov 29 Potravinárstvo, 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I., 43 Veterinárne vedy a 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. a štatútom a rokovacím poriadkom odbornej komisie pre udelenie možnosti strednej odbornej školy, strediska praktického vyučovania, školského hospodárstva alebo strediska odbornej praxe pre skupiny odborov 29 Potravinárstvo, 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I., 43 Veterinárne vedy a 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II.  
 
predlžuje výzvu číslo 2018/SPPK/1 zo dňa 1.6.2018 na predloženie projektov na možnosť strednej odbornej školy pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre skupinu odborov 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. (u skupiny odborov 42 so zameraním na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka) pre Strednú odbornú školu technickú, Esterházyovcov 712/10, 924 34 Galanta 
  
v termíne do 30.10.2018.
 
Projekty budú predložené na posúdenie odbornej komisii pre udelenie možnosti strednej odbornej škole pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre predložené zamerania v rámci  skupiny odborov 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II..  
 
 
Oprávnení žiadatelia:
Stredná odborná škola technická, Esterházyovcov 712/10, 924 34 Galanta
 
Náležitosti projektu:
(viď. Podmienky pre možnosť strednej odbornej školy, strediska praktického vyučovania, školského hospodárstva alebo strediska odbornej praxe pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre skupiny odborov 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I., 43 Veterinárne vedy, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. a 29 Potravinárstvo - článok 2 ods. 4)
  1. správa o plnení kritérií pre udelenie oprávnenia SOŠ používať popri svojom názve aj označenie Centrum OVP v štruktúre podľa prílohy č. 1 dokumentu Podmienky pre možnosť pôsobiť ako Centrum OVP, vrátane príloh a podporných dokumentov na preukázanie plnenia kritérií (ďalej len „správa“),
  2. plán činnosti Centra OVP na obdobie príslušného školského roka,
  3. písomný súhlas zriaďovateľa SOŠ obsahujúci učebné a študijné odbory podľa zamerania Centra OVP,
  4. odporúčanie odborného garanta,
  5. stanovisko rady školy,
  6. plán rozvoja Centra OVP na obdobie 3 rokov a finančné zdroje na jeho realizáciu.
 
Predkladanie projektu:
Projekt je potrebné predložiť do 30.10.2018 na sekretariát Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory osobne alebo poštou na adresu: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, Bratislava 811 07.
 
Dokumenty:
  • Podmienky pre možnosť strednej odbornej školy, strediska praktického vyučovania, školského hospodárstva alebo strediska odbornej praxe pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre skupiny odborov 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I., 43 Veterinárne vedy, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. a 29 Potravinárstvo
  • Štatút odbornej komisie pre udelenie možnosti strednej odbornej školy, strediska praktického vyučovania, školského hospodárstva alebo strediska odbornej praxe  pre skupiny odborov 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I., 43 Veterinárne vedy, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. a 29 Potravinárstvo,  
  • Rokovací poriadok odbornej komisie pre udelenie možnosti strednej odbornej školy, strediska praktického vyučovania, školského hospodárstva alebo strediska odbornej praxe pre skupiny odborov 42 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I., 43 Veterinárne vedy, 45 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. a 29 Potravinárstvo,  
 
nájdete na webovej stránke SPPK www.sppk.sk v časti vzdelávanie / stredoškolské odborné vzdelávanie / COVP / podmienky zriadenia.
 
Prípadné ďalšie doplňujúce informácie je možné získať na tel. č. 02/50217402, e–mail: [email protected]. Na otázky, na ktoré je možné odpovedať informáciami zverejnenými na webovej stránke SPPK, bude SPPK reagovať len odkazmi na príslušné zverejnené dokumenty.
 
V procese vyhodnocovania žiadostí neposkytne SPPK informácie o stave vyhodnocovania žiadostí. O konečnom výsledku vyhodnotenia žiadostí bude žiadateľ písomne informovaný formou Rozhodnutia o schválení, resp. neschválení žiadosti. Odpovede SPPK, poskytnuté žiadateľovi telefonicky alebo osobne, nemožno považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže odvolať.
 
 
V Bratislave, 5. septembra 2018
 
                                                                                                         
                                           Bc. Emil Macho, v.r.                                
     Predseda SPPK                                            

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce