Správa z C – C – február 2012

Zoznam použitých skratiek:
SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
C-C – COPA- COGECA
EP- Európsky parlament
EK – Európska komisia
EÚ – Európska únia
ČŠ – Členský štát
SPP – Spoločná poľnohospodárska politika
FAO – Úrad Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo
Geopa – Skupina C-C pre zamestnanosť
WTO – Svetová obchodná organizácia
G-20 – zoskupenie ekonomicky silných krajín
Mercosur – ekonomické zoskupenie krajín Južnej Ameriky
EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

Pracovná skupina Ovocie a zelenina 30. 01.

Problém krízy v sektore citrusového ovocia a ratifikácia dohody s Marokom týkajúca sa obchodu sa zdá byť kritická, a to predovšetkým pre Španielsko, Portugalsko a Taliansko. Diskutovalo sa aj o financovaní organizácií výrobcov. Paulo Gouveia informoval o neférových praktikách v obchodných vzťahoch a o politickom stanovisku EP k tejto problematike. V Holandsku zahájil obchod predĺženie splatnosti z 50 na 60 dní. Portugalsko a Španielsko už legislatívne zabezpečili skrátenie termínov splatností (tie však boli najdlhšie v celej EÚ). Talianska legislatíva zabudovala mnoho dodatkov o kontraktoch a platobných podmienkach podľa vzoru Francúzska.
Podpora pre organizácie výrobcov. Ide o podporu na prechodné obdobie 5 rokov, kedy ide o takzvané „preduznané” organizácia výrobcov (uznávanie má prechodné obdobie 5 rokov). V prvom roku sa začína s 50% podpory a potom sa každý rok znižuje, až kým sú organizácie výrobcov úplne uznané. Aj s tým majú mnohé ČŠ problém. Vytvorenie a ustanovenie organizácií výrobcov nefunguje v rôznych sektoroch rovnako a výsledky sú rôznorodé.
Smernica 543/2011 – základné pravidlá pre aplikáciu Smernice Rady 1234/2007 v sektore ovocia a zeleniny a ich spracovanie. Zakladá organizácie výrobcov na poľnohospodárskych trhoch. Tie musí každý ČŠ vyhodnotiť a rozhodnúť, či ich po prechodnom období uzná.
Medziprofesijné organizácie:
Diskusia sa týka predovšetkým Francúzska, Španielska a Talianska, kde tieto existujú.
Pokladajú sa za špecifický rys predovšetkým sektoru ovocia a zeleniny. Tu sa týmto organizáciam lepšie umožňuje dojednať podmienky, ktoré stimulujú spoluprácu a značne prispievajú k informovanosti spotrebiteľov. Medziprofesijné organizácie sa javia ako veľmi výkonné pri monitorovaní rizík v priebehu kríz (E.Coli) a v návrhoch riešenia.
Obchod – bilaterálne rokovania:
Vyjadrenie k prebiehajúcim bilaterálnym dohodám s:
Indiou – má sa dokončiť vo februári 2012 –
Kanada – problém citlivých komodít – nepočíta sa s dohodu v nadchádzajúcich mesiacoch
Mercosur: ďalšie kolo rokovaní v marci, mnohé otázky zostávajú otvorené
Ukrajina: zastavenie rokovaní po represiách voči politickej opozícií.
Španielsko: problémy na trhu s citrusovým ovocím – kríza trvá už niekoľko rokov, ale každý ďalší rok sa prehlbuje. Chýba odbyt a pridáva sa aj dovoz ovocia z Maroka. Portugalsko podporuje španielsku požiadavku. Chcú aby EK pripravila nástroje na riešenie krízy, avšak to nebude jednoduché, pretože sú obmedzené finančné prostriedky, ktoré má sektor k dispozícii.

Závery:

- List, ktorý C-C k zaslala do EP v súvislosti s organizáciami výrobcov a medziprofesijnými organizáciami mal dostatočnú odozvu, nakoľko takmer všetky body, ktoré navrhoval C-C do zoznamu praktík EP prijal.

Družstevný koordinačný výbor CCC – 31. 1.

Diskusia sa týkala medzinárodných vzťahov COGECA, možných problémov týkajúcich sa Kongresu v Maďarsku aj iných otázok. Čo sa týka Business Forum, nepodarilo sa získať výnimku pre účasť moravského vinárskeho družstva Templárov, ktoré sa tohto fóra malo zúčastniť a byť členom okrúhleho stola. V pôvodnej verzii bola navrhnutá účasť česko – slovenských družstiev – Morava a Modra.
Na nadchádzajúcej konferencii Ecosoc, ktorá sa pripravuje na 24. 04. má mať hlavnú úlohu komisár vnútorného obchodu EK, Michel Barnier. Bude sa zaoberať účelom družstiev a ich postavením v reťazci a možnosťami prípadnej spolupráce družstiev z rôznych sektorov. Diskutovalo sa aj o návrhoch pre odmeny pre družstvá za inovácie v ich sektore. Zatiaľ ide o 4 tematické skupiny, ale podľa potreby je možné pridať aj ďalšie:
 

- Spracovanie potravín – pridaná hodnota
- Nepotravinárska produkucia – bioenergie, biomateriály
- Využitie zdrojov
- Služby pre členov, ako podporiť podnikanie
 

Čo sa týka medzinárodnej reprezenátice COGECA, je zastupovaná dosť slabo a napríklad FAO vyžaduje, aby táto organizácia bola prítomná na všetkých jej konferenciách, ktoré sa týkajú poľnohospodárstva a potravín, čím by sa nenechával neprimerane veľký priestor mnohým iným mimovládnym organizáciám, ktoré SPP kritizujú a vyvolávajú tlak na jej obmedzenie.

Závery:

- Zástupca AKČR Karel Matoušek vyslovil zásadný nesúhlas voči postupu, keď sa okrúhleho stola Business Forum za takýchto podmienok zúčastnili iba zástupcovia zo starých členských krajín.
- Je možné doplnenie okruhov tém pre odmeny pre družstvá za inovácie.
- Je potrebné, aby C-C bola viac reprezentovaná na medzinárodných udalostiach z dôvodu väčšej vyváženosti pohľadu na SPP.

Copa – Geopa, Bureau a rokovanie spolu s Effat. 1.2.

Body programu
 

1. zdravie a bezpečnosť
2. formovanie, tréning, vzdelávanie
3. zamestnanosť – obchodné dohody EÚ, reštrukturalizácia sektorov
4. sezónni pracovníci – to pokračuje už viacero rokov

Bulharská zástupkyňa požaduje pokračoanie prístupu k rozvoju sociálnej agendy v nových členských krajinách, predovšetkým v Rumunsku a Bulharsku a malo by sa to týkať aj nových kandidátskych krajín. Bulhari majú veľké problémy s reštrukturalizáciou sektoru, ktorý v minulom roku stratil takmer 25% pracovníkov a tento trend pokračuje. Pre vidiek to prináša veľké napätie a má to silný sociálny dopad (nie je alternatíva zamestnanosti).

Závery:

- od decembra je Geopa zástupcom na pracovnej skupine EK pre smernicu k „pracovnej dobe“. Od februára má táto skupina zasadať každý mesiac. Po každom zasadaní bude Geopa informovať o jeho priebehu správou.
- Geopa požiadala, aby sa v prvý deň Európskeho kongresu farmárov konal workshop týkajúci sa zamestnanosti, cien práce, či nerovnakých podmienkach konkurencie
Dopad SPP na zamestnanosť skúma C-C, ktorá bude pravidelne informovať o pozícií k rokovaní k SPP.

Zasadanie politického výboru POCC-CCC 2.2.

Rokovanie o deviatej úprave spoločnej pozície C-C k SPP 2013. Tlak C-C na prijatie spoločného stanoviska k SPP. Od vydania ôsmej verzie prišlo na C-C ešte dosť pripomienok. Napríklad pobaltské krajiny neustále pripomínajú, že sú postihnutí zlým stanovením historických referencií. Slovensko (SPPK) a Poľsko opätovne predložili spoločné stanovisko k bodu 9 – prerozdelenie PP. Zdá sa však, že k tomuto bodu je veľmi ťažké nájsť spoločný pohľad. Pekka navrhol, aby sa do bodu 9 zapracovalo do prvej vety: Komisie ide správnym smerom, čo sa týka redistribúcie priamych platieb, ale jej návrh znemená, že v roku 2020 bude platba na hektár podstatne nižšia, ako je priemer EÚ vo viacerých členských krajinách. Pobaltské krajiny požiadali o doplnenie špecifikácie „predovšetkým v pobaltských krajinách“. Viaceré krajiny (Dánsko, Írsko) navrhujú, že ak sa k bodu 9 nedosiahne dohoda, radšej je treba bod vypustiť. S takýmto návrhom však viaceré členské krajiny nesúhlasia (vrátane SPPK). SPPK navrhuje nájsť spoločné kompromisné riešenie.
Čo sa týka ostatných 44 bodov stanoviska je už pripomienok podstatne menej.
Spoločné organizácie trhu a organizácie výrobcov.
Mechanizmus SPP v súvislosti s konkurenčnou pozíciou reťazca – ide o ôsmu verziu dokumentu. Pripomienok nebolo veľa.
 

Hlavné body:
 

- Posilniť pozíciu poľnohospodárskych a potravinárskych organizácií a farmárov
- Možnosť, aby tieto organizácie mohli uzatvárať rôzne dohody vrátane vytvárania organizácií výrobcov
- Lepšia harmonizácia pre podmienky v EÚ týkajúce sa konkurenčných zákonov
- Zabezpečiť, aby existujúce legislatívne „penalizujúce nástroje“ boli efektívne.

Pozícia C-C k medzinárodným aspektom poľnohospodárstva.
Pozícia G20.
Prehľadnosť medzi cieľmi SPP a obchodnou politikou EÚ.
Prepojenie medzi WTO a inými medzinárodnými záväzkami.
Verejná konzultácia týkajúca sa stratégie obnoviteľnej energie.

Závery:

- pripomienky SPPK k bodu pozície 9 neboli do stanoviska opätovne zapracované, ale SPPK požiadala o návrh kompromisného znenia tohto bodu

Seminár pre reguláciu poľnohospodárskych komoditných trhov 6. 2.

V prvom rade navrhuje monitoring produkcie, aby bolo možné reagovať lepšie na prípadné krízy. To by sa malo týkať predovšetkým hlavných komodít (obilniny, olejniny, hovädzie mäso, bravčové mäso a hydina). Pri každej komodite by sa monitorovalo najmenej 5 najväčších výrobcov. Okrem toho by EK mala monitorovať vývoj týchto komodít v krajinách, ktoré najviac dovážajú. Kontrolovať by sa mal aj stav zásob v EÚ aj vo svete. Cogeca navrhuje klasifikáciu operátorov tak, aby sa dalo rozlíšiť medzi ekenomickými operátormi a finančnými operátormi a aby bol denný prehľad o pozíciách za každú kategóriu. V rovnakom období je potrebné stanoviť limity pre otvorené pozície do dtátumu likvidácie. Okrem toho stanoviť macximálne lmity pre variácie cien, ktoré by umožňovali trh. Dočasne uzavrieť.
 

Reforma sa týka:
 

- firmy komodít
- obchody - deriváty
- prehľadnosť obchodu
- aký typ účastníkov.
 

Predtým boli trhy futures prepojené s predpoveďami počasia, dnes sú prevažne odpojené – to len zvyšuje mieru špekulácií.

Závery:

- trhy s komoditami sú menšie ako finančné a sú citlivejšie voči globálnym zmenám ekonomiky
- je potrebná určitá regulácia finančných trhov a ich prepojenia na trhy poľnohospodárske
- európski farmári nemajú odvahu ísť na trh, nemajú rovnaké zázemie a znalosti ako americkí farmári, preto je potrebné organizovať kurzy a školenia, aby pochopili svoje príležitosti a problémy.

Zasadanie politického výboru POCC-CCC 9.2.

Informácia o diskusii o rozpočte v Rade. Informácie o trhu počasia a dopade súčasných mrazov na produkciu, ako aj predpovede vývoja.
GMO
Podľa zástupcov C-C situácia je dnes ešte komplikovanejšia ako predtým. ČŠ majú mať možnosť zablokovať pestovanie GMO na základe ich vlastných environmentálnych, sociálno-ekonomických a morálnych základoch. Vlády by sa mohli dohodnúť so žiadteľom, pri ktorom by si zachovali veto pre volenie pestovania GMO na časti alebo celom územi, a to aj napriek tomu, že bude pvolené na úrovni EÚ. Ak nebude existovať dohoda s biotechnickou spoločnosťou, rozhodnutie o povolení sa vráti do súčasného Regulačného výboru, kde ale ČŠ musia vytvoriť kvalifikovanú väčšinu, aby mohli zakázať produkt. Toto riešenie by zabezpečilo ČŠ obmedzenie na zákalde morálnych a etických podmienok, ale udržanie na úrovni EÚ, kde sa všetko schvaľuje na vedeckom základe EFSA.
Pekka informoval o zasadaní ministrv pre EU záležitosti, ktoré sa uskutočnilo na konci januára. Francúzsko vystúpilo s požiadavkou, že nesmie v žiadnom príade dôjsť k zníženiu financií pre poľnohospodárstvo. Švédsko a Veľká Británia požadujú dosť podstatné zníženie poľnohospodárskych produktov. V rozpočte na roky 2014-2020 sa mnohým krajinám nepáči položka 2,5 mld. Eur na potravinovú pmoc. Požadujú, aby táto podpora bola zrušená od r. 3013. Viacero krajín na čele s Nemeckom požaduje reformu štrukturálnych fondov.

Závery:

- Kohézna a politika a SPP zostáva pre NČK prioritou.
- Samotné mrazy nie sú považované za nebezpečenstvo v prípade, že na poliach je dosť silná vrstva snehu. Viaceré časti EU sú však bez snehovej pokrývky a podľa odhadov bude postihnutých 15-20% ozimnej pšenice a repky.
- Čo sa týka povolenia GMO – stále nedošlo k dohode- zdá sa, že výnimka pestovania GMO pre určité ČŠ bude prípustná aj napriek prípadnej všeobecnej možnosti pestovať GMO v EÚ.

SPP a Spoločné organizácie trhu 10. 2.

Verejná intervencia a súkromné skladovanie – bezpečnostná sieť.
Súkromné skladovanie – pomoc je určená EK podľa všeobecných podmienok. Čo sa týka maximálnej ceny, je v súlade s cieľom bezpečnostnej siete. Súkromné skladovanie je aj naďalej považované za krátkodobý nástroj, ktorý má slúžiť k vyrovnaniu dopytu.
Ak to má aj naďalej fungovať ako bezpečnostná sieť, tak to nemôže byť povinné, ale dobrovoľné opatrenie.
Rozpočet pre intervenciu je 500 mil. Eur a ďalších 500 mil. Eur je vyčlenených pre krízové opatrenia.
Poruchy trhu a kríza.
Akékoľvek ekonomické faktory tu môžu prichádzať do úvahy. Neuvažuje sa o obmedzení na veľmi úzku definíciu. Je potrebné nechať priestor pre široké využitie. Pre riešenie kríz exituje krízový fond.

Závery:

- V rámci 2. piliera nie je dostatok fondov, preto je tu možnosť aktivovať krízový fond.

Pracovná skupina pre bioenergie a biotechnológie 13. 2.

Voľba vedenia pracovnej skupiny – Dietrich Klein zostáva predsedom a zástupca FNSEA Philippe Dusser je podpredsedom.
ILUC – pripomienky prišli len z krajín EÚ-15, z EÚ-12 nič. Týkajú sa definície zbytkových produktov, alebo dopadu a okolo toho sa točila väčšina diskusie. Súčasný stav výskumu – štúdie majú veľké rozdiely vo výsledkoch a dopadoch ILUC. Trend – zvyšuje sa znižovanie emisií skleníkových plynov.
Nový model pre ILUC_IFPRI – vyhodnotenie zmeny využitia pôdy na politiku EÚ a biopalivá.
 

Štyri politické možnosti:
 

1. monitoring vedeckého pokroku pre ILUC
2. zvýšiť prahy pre skleníkové plyny
3. dodatočné požiadavky na udržateľnosť pre určité biopalivá
4. zavedenie faktorov ILUC.

Závery:

- dopadová štúdia a možný legislatívny návrh v prvej polovici roku 2012.
- Hodnotenie rokovania o ILUC – neexistuje potrebný vedecký základ pre reguláciu.
- ILUC faktory spôsobia ďalšie zmeny využitia pôdy.
- ILUC faktory nemajú globálny dopad – klčovanie dažďových pralesov nemôže byť ovplyvnené rámcom EÚ.
 

Systém ILUC zatiaľ prakticky nikde nefunguje.

Pracovná skupina RV a politika po r. 2013 – 14. 2.

Aktívny farmár – je definovaný ako niekto, kto má záväzky v rámci 2. piliera a musí tieto podmienky napĺňať.
Investície: ČŠ chceli zahrnúť množstvo špecifických požiadaviek, mať väčšiu pružnosť, špecifické programy pre horské oblasti, problémy mladých farmárov, krátky dodávkový reťazec atď., ale tieto body nie sú súčasťou hlavných programov, skôr subprogramov.
Jedným z dôležitých bodov je investícia do rozvoja spracovania a marketingu (prináša pridanú hodnotu). Podpory do poľnohospodárskych aktivít sú obmedzované u väčších produkčných celkov. Od určitej veľkosti nemá farma nárok na podpory (závisí to od definície ČŠ). Spracovanie a marketing takéto obmedzenie nemá. To isté platí aj pre družstvá.
Zástupcovia EK zdôrazňujú, že je potrebné vylúčiť dvojité platby.
Podpora 2% pre mladých farmárov v 1. pilieri je povinná, v 2. pilieri je dobrovoľná v závislosti na rozhodnutí ČŠ.
Zavodňovanie: má sa týkať iba investícií do nových nariadení v NČK. Má za úlohu aj znížiť spotrebu vody proti skorším ukazovateľom o 25%. Existuje riziko, že bude vyvíjať negatívny tlak na poľnohospodárstvo, aj keď nové investície by mali zlepšiť predovšetkým výkonnosť a využitie vody.
Environment a ozeleňovanie – bude povinné v rámci 1. piliera a nemôže byť zahrnuté do rozvoja vidieka.
LFA – V EÚ je momentálne asi 150 schém LFA – mnoho z nich je založených na obývanosti oblastí. EK sa snaží podmienky harmonizovať a nájsť zhodný systém pre celé EÚ.
Rokovalo sa aj o o národných vidieckych sieťach, ktoré majú byť napojené na úrovni EÚ. Za všetky je možné menovať inovačné partnerstvo EÚ. LEADER sa do tejto siete nezahŕňa, nakoľko je považovaný za veľmi byrokratický a obmedzujúci. Problémom zostáva spolufinancovanie.

Závery:

- Pre zlepšenie konkurencieschopnosti je potrebná reštrukturalizácia, zlepšenie orientácie na trh a diverzifikácia.
- Aj napriek snahám v EÚ je len 20 % farmárov, ktorí využívajú poradenské služby.

Pracovná skupina Víno 15. 2.

Grécky zástupca informoval o dopadu súčasnej krízy na sektor vína. Prejavuje sa v domácej spotrebe aj exporte. DPH sa z pôvodných 8% zvýšila na 18%a teraz dosahuje až 23%. Situácia v sektore je katastrofálna. Zástupcovia Talianska tiež informovali o zvýšení DPH o 2% a maďarský zástupca sa vyjadril, že u nich je najvyššie DPH v EÚ 27%.
Kontrakt partnerstva a európskeho partnerstva inovácií.
Investície:
 

- zvýšenie výkonnosti
- spracovanie a predaj
- environmentálne zlepšenie
- infraštruktúra.

Rozvoj fariem – predovšetkým mladí farmári, malé a stredné podniky a nepoľnohospodárske aktivity (agroturistika).
Reštrukturalizácia: 70000 Eur pre mladých farmárov, 70000 Eur pre podniky a do 15000 Eur pre malé farmy.
Prepojenie základných zložiek RV a obnovu vidieka – riadi sa prvidlami štátnej podpory.
Spolupráca – nové malé podniky, propagácia krátkeho potravinárskeho reťazca, miestna produkcia, spoločné environmentálne projekty.
Návrh strategickej agendy pre víno pre roky 2013-2013:
 

1. budúcnosť SPP, vrátane práv na výsadbu
2. trh vína s požiadavkou na európsky dohľad
3. politika kvality – špecifické opatrenia pre sektor vína
4. propagačná politika – požiadavka pre vonkajší trh aj vnútorný trh
5. informácia pre zákazníkov – rovnako ako pri ostatných potravinách
6. prepojenie na Lisabonskú dohodu – regulácia spoločných orgnizácií trhu, delegované akty
7. bio víno
8. alkohol a zdravie – pokračovanie programu „víno s mierou“
 

9. ďalšie: obchodná politika EÚ-WTO, Mercosur
                  otázky potravinového reťazca
                  daňová politika
 

10. procesy pre pracovnú skupinu víno – mala by sa zísť min. 4-5x do roka – spojenie s poradnými výbormi EK.

Ďalšia časť bola venovaná úlohe práv na výsadbu v EÚ. Návrh vychádza z talianskeho príspevku, ktorý doplnili ostatné ČŠ. Zdôrazňuje, že víno je európsky exportný artikel s veľkým potenciálom a predstavuje takmer štvrtinu všetkých vývozov EÚ. Vývoz do tatích krajín bol v roku 2010 vo výške 6,7 mld. Eur. Okrem toho je sektor významným zamestnávateľom, pretože je vyžaduje intenzívnu pracovnú silu. Práva na výsadbu sú dôležitým nástrojom pre riadenie kvantity a kvality európskeho vína a umožňujú ochrániť potenciál európskej produkcie. Víno je jeden z mála produktov, ktorý má tiež vysokú pridanú hodnotu.
Predpokladané dopady postupného zrušenia systému budú veľmi dramatické.
Ekonomické následky: povedie k prevodu produkcie len do oblastí, kde sú výnosy vysoké a produkčné náklady nízke – dôjde p zníženiu cien.
Sociálne dopady: riziko likvidácie rodinných fariem, prechod na vysoko intenzívnu produkciu, akékoľvek investície pôjdu cez veľké podniky. Ak farmár prežije, zmení sa len na dodávateľa základnej suroviny.
Environmentálny dopad: prevody medzi oblasťami, mnoho oblastí vidieka sa môže dramaticky zmeniť. Dôjde k stratám pri variantách viniča. Veľké problémy môžu nastať v oblastiach, kde nie je žiadna alternatíva k pestovaniu viniča.
Finančné dopady: pri každej kríze budú ohrozené prakticky všetky rodinné farmy, čo povedie k finančným nárokom na EK.

Závery:

- C-C vypracuje list na EK a Radu, v ktorom bude požadovať, aby víno bolo posudzované ako potraviny.
- Nemalo by sa uvažovať o žiadnej alternatíve k súčasnému systému práv na výsadbu.

 

Presidium Cogeca a presidium Copa – 16.2. a 17.2.

Program:
 

1. časť
1. prijatie programu
2. Schválenie záverov z CPA prezídia z 1.. 2. decembra 2012
3. správa aktivít predseda Copa a ústredného riaditeľa COPA
4. Výmena názorov s pánom Falkenbergom, ústredným riaditeľom – Generálneho riaditeľstva EK pre životné prostredie k environmentálnym otázkam týkajúcim sa poľnohospodárstva
 

Zdôraznil, že v ostatných rokoch v EÚ dochádza k znižovaniu biodiverzity. Je potrebné prehodnotiť využívanie vody na poľnohospodárske účely. Je potrebné efektívnejšie využívanie vody. WFD musí byť implementovaná – je to právo (zákony) EU, - nie je možnosť, ako vysvetliť platcom dani, že by nebola implementovaná (ze by nespĺňali tí, čo poberajú peniaze stanovené podmienky).
Pripomienka z Talianska – poľnohospodárstvo nie je jediným znečisťovateľom ovzdušia. Rastúce ekonomiky (Čína, India) nakupujú viac áut a znečisťujú ovdzušie stále viac...atď. Sme pritom nútení dodržiavať striktné podmienky, ale máme dohody s krajinami, ktoré tieto podmienky vôbec dodržiavať nemusia.
Úhorovanie, okraje ciest (buffer strips) – krajina sa mení a je čím ďalej, tým viac monokultúr. Strácame biodiverzitu. Spoločnosť poľnohospodárov podporuje aktivity, o ktorých si myslia, že sú užitočné, a nie za akékoľvek (iné ) aktivity. Je veľa fariem, ktoré nevyužívajú vodu efektívne.
Taliansko – je potrebné lepšie vysvetliť verejnosti, čím všetkým poľnohospodári prechádzajú a aké riziká podstupujú. Nesmieme však hovoriť iba to, že farmári chcú len vyrábať a čo sa týka ŽP nerobia nič. Farmári vracajú vodu do vodného cyklu – sú dôležitou súčasťou.
Litovskí farmári – Krajiny sú veľmi rozličné a v Lotyšsku až 20% krajiny nie je využité. Je potrebné to zobrať do úvahy. Načo by mali úhorovať ďalších 7%? Spoločnosť nechce ďalšie úhorovanie v Lotyšsku – chcú, aby sa pôda využívala. Už sme urobili dosť, aby naše poľnohospodárstvo bolo zelenšie.
Odpoveď – v pobaltských krajinách je problém so znečistením baltického mora s odpadovými vodami z poľnohospodárstva. Treba sa tu zamerať na efektívnejšie ekologickejšie postupy.
Je potrebné, aby sa legislatíva neprekrývala, alebo nezdvojovala. Musíme zapracovať na zjednodušení GAEC-u.

5. Budúcnosť SPP
 

5.1 Diskusia a schválenie prvej reakcie návrhov EK k SPP po r. 2013
 

Sonnleitner: Sú snahy o zníženie rozpočtu pre poľnohospodárstvo. Preto je veľmi dôležité, aby dokument nezachádzal do detailov, ale aby jasne vyčlenil líniu, ktorú budeme v budúcnosti obhajovať.
Rozdali novú verziu bodu 9 s nasledovným znením:
Návrh komisie týkajúci sa redistribúcie PP sa hýbe správnym smerom. Avšak bude to vyžadovať pokračovanie rokovaní, nakoľko úroveň hektárových platieb bude značne nižšia ako je priemer EÚ v roku 2020. V niektorých členských štátoch, predovšetkým v pobaltských krajinách. Musí sa zabezpečiť, aby sa so všetkými farmármi zaobchádzalo spravodlivo a rovnako, berúc do úvahy rozdiely v podmienkach.
Návrh SPPK:
pridať za poslednú vetu od roku 2014.
Poliaci navrhli rovnaké znenie, s tym, ze vypadol rok 2020.

2. deň rokovania
 

Schválenie pozície k medzinárodným aspektom poľnohospodárstva PAC(12)12.
Je potrebné prediskutovať spoločnú kooperáciu medzi farmármi. Z viacerých členských organizácií odznelo, aký dôležitý je tento dokument, ktorý vyjadruje názor farmárov na medzinárodný obchod. Zároveň odznelo niekoľko doplňujúcich návrhov k dokumentu.
Dokument bol nakoniec schválený.
Následne presidium schválilo aj dokument k obnoviteľným zdrojom energie.

Ďalším bodom bolo rokovanie o EU – Maroko negociáciách
Pekka Pesonen informoval a poslednom priebehu. EP hlasoval o tejto veci v pléne v Štrasburgu. Mali sme silné pripomienky proti tejto dohode, predovšetkým, čo sa týka sektoru ovocia a zeleniny (Španielsko – rajčiaky). Dohoda je o poľnohospodárstve a rybárstve. Obe tieto záležitosti vyvolávaju obavy predovšetkým Španielska a Talianska. 369 za, 255 proti, ostatní – zdržali sa hlasovania. 45% zvýšia cenu exportov EU! Ovplyvní aj objemy rajčiakov, ktoré sú predmetom medzinárodného obchodu (vývozu?). 282th ton – kvóta. Tieto zvýšené kvóty na dovozy výrazne znížia cenu rajčiakov vyprodukovaných v Španielsku. Ak 900 mil. Eur importujeme do EU, my exportujeme 600 mil. Eur do Maroka.
Bod 10 programu.
Futures trhy
Sonnleitner informoval o priebehu Semináru k regulácii futures trhov. Povedal, že všetci poľnohospodári tak trochu špekulujú. Všetky obchody na týchto trhoch sú prepojené na kapitál. Na trhoch sú stále väčšie výkyvy. Ďalšie špekulácie spôsobujú ďalšie problémy.

Informácia ku kongresu Farmárov v roku 2012
Hlavným bodom bude SPP po r. 2013 a zabezpečenie potravinovej bezpečnosti v EÚ. Kongres sa bude organizovať 1. 3. Októbra v hoteli oproti parlamentu - v centre mesta.
Pondelok – 1. Bude workshop C-C k produktivite, wp – women committee a lesníctvo. V apríli povedia konkrétnejšia. Večer bude recepcia. V utorok – bude hlavný event. Zástupcovia z EP, EK, ECOSOC, popoludní – prednesenie najdôležitejšich bodov a panelová diskusia. Dovtedy bude potrebné aktualizovať reakcie COPA na jednotlivé aspekty reformy z pohľadu pokroku rokovaní.
Dohody o voľnom obchode, družstvá, potravinový reťazec
Nemajú na projekt grant z EK – zamietli to kvôli technickým nedostatkom.
Došlo k miernej zmene plánovaného programu – stále čakajú na potvrdenie niektorých vystupujúcich.
Namiesto prostriedkov z EK chcú zabezpečiť nejakých sponzorov.
Stály zástupca Maďarov:
- Fazekas oficiálne potvrdil, že sa bude diať kongres v Maďarsku (napriek situácii).
Pozícia CAP bude k dispozícii budúci týždeň.
Vyhodia aj nové správy.

EK sa aktívne zaujímala o pomoc COPA v otázkach potravinového reťazca. Požiadali o asistenciu COPA a COPA súhlasila.
Úrad v Ríme - medzinárodná poľn. Organizácia – už funguje reálne od minulého týždňa. Predseda – Carlson. 6 – 9 . júna sa uskutoční valné zhromaždenie tejto organizácie. Ešte ale potvrdia túto informáciu v informačnom buletine. Asistencia COPA, ako poradný hlas sa ukončila v uplynulom týždni odovzdaním dokumentov a teraz bude medzinárodná poľ. Organizácia pracovať ďalej samostatne.
Akreditácia svetovej organizácie farmárov pred OSN nebola problematická.
Predsedkyňa ženského výboru vyzvala NČK aby sa zapojili aj do ženského výboru – podporili ženy – farmárky.

Závery:

Pozn.:
- SPPK sa aj napriek výraznej podpore takmer všetkých nových členských krajín nepodarilo zarhnúť do reakcie C-C k SPP požadované zmeny – tlak starých členských krajín je obrovský. SPPK však tento bod pozície v žiadnom prípade v takejto podobe nepodporí.
 

- je potrebné, aby všetky návrhy ku zmene dokumentov neboli iba konštatačné, ale aby boli úplne konkrétne (čo presne navrhujeme nahradiť čím).
- 12. Marca – stretnutie pracovnej skupiny k medzinároným aspektom poľnohospodárstva na COPA

Ad hoc pracovná skupina Výskum a inovácie 20. 02.

Po mnohých rokoch sa obnovila práca tejto skupiny, ktorá sa má zaoberať prepojením na výskumné a inovačné projekty.
Obnovuje sa aj činnosť skupín: zdravie zvierat, voda a jej riadenie, aquakultúra, rastliny pre budúcnosť.
Ciele strategického výskumného rámca – do r. 2020 – rozbor a doporučenia týkajúce sa biomasy a jej využita, nových metód chemických reakcií v prípravnej fáze, produkčné procesy, integrácia výskumu do produkčného procesu.
Čo sa týka biomay nejde iba o jej množstvo, ale aj o využitie pôdy a jej dostupnosť. Prísun má byť natoľko rozličný, že nebude dochádzať k problémom aplikácie rôznych zdrojov biomasy.
 

Hlavné body:
 

- pestovanie biomasy – výber krmív, rotácia, udržateľnosť, využitie vody
- logistika – žatva, zber, skladovanie, doprava
- premena – chemické reakcie, bio-reakcie, termálna chémia a jej kombinácia
- oddelenie – rozdeľovanie biomasy na frakcie, využitie olejov, oddelenie produktov reakcie
- optimalizácia procesu – nové procesy a ich kombinácia
- etické úvahy – súťaž s produkciou potravín – krmív, škodlivé druhy, genetické varianty
- sociálno – ekonomické štúdie vrátane analýzy životného cyklu
- dohoda o zložení a zavádzaní nových produktov.

V priebehu nasledujúceho mesiaca by sa mali organizácie dohodnúť na novom vedúcom pracovnej skupiny.

Workshop Výskum a inovácie - 21.2.

Politický kontext súčasného diania týkajúceho sa výskumu a inovácií a aký význam majú v súčasnej SPP a ako by sa C-C do tohto procesu mohla zapojiť.
Agrárne komory z 13 krajín chcú na túto tému seminár v Bruseli a EK už sľúbila, že podporí ich spoločný projekt pre inovácie, poradenské služby a konzultácie, pretože sa zdá, že majú najväčšie skúsenosti pre usporiadanie kurzov, výmenu informácií, tréning a medzinárodné programy a cezhraničnú spoluprácu. Na EK však začal prevládať názor, že tieto aktivity by mal robiť niekto mimo sektor, nezávislý konzultant, pretože má obavy zo stretu záujmu. Rámcový program pre výskum a inovácie:
Na roky 2014-2020 bolo vyčlenených viac ako 8 mld. €, ktoré sú určené na:
- výskum a inovácie
- požiadavky spoločnosti (zdravie, doprava, energia)
- zjednodušenie procedúr a aplikácií
Tri prioritné ciele do r. 2020:
1. výborná veda 24,6 mld€
2. priemysel 17,9 mld€
3. spoločnosť 31 mld€
SPP nepodporuje výskum (okrem malej podpory pre spoločné organizácie trhu ovocia a zeleniny).
Poradný systém fariem (FAS) funguje od r.2003, ale jeho realizácia je veľmi pomalá. Využíva ho len 5% farmárov a naplno začal fungovať až v roku 2008. V rámci RV bolo menej ako 400 projektov spolupráce a vývoja nových produktov. V období rokov 2007-2009 využilo programy len 32000 výrobcov z celej EÚ.
V rámci SPP sa FAS sústredí na inovácie, biodiverzitu, ochorenia zvierat, a otázky vody. Finančné sadzby by mali byť vyššie, ako sú štandardné – až 80%.
Európske inovačné partnerstvo – EIP – má byť bodom prepojenia.

Závery:

- EK nepodporuje dostatočne myšlienku, aby sa do poradenstva a inovácií zapojili predovšetkým agrárne komory
- Je potrebné lepšie ochrániť šírenie a prevody znalostí, prepojenie, mať lepšiu spätnú väzbu od farmárov.

Zasadanie politického výboru POCC-CCC 23.2.

Dáni si uvedomujú, že nemôžu konkurovať nízkymi platmi a nízkou cenou pôdy. Namiesto toho je potrebné dať priestor pre environmentálny prístup, z ktorého má spoločnosť prospech a je zaň ochotná platiť. Dánsko kritizuje prístup EK ku kontrolám a ich veľmi nepružným pravidlám. SPP by mala byť politikou rastu a aj politikou environmentálnou viac, ako politikou sociálnou.
Podľa ministra pre európske záležitosti je potrebné stabilizovať a viac prepojiť Eurozónu a krajiny mimo nej. Poľnohospodárstvo by malo byť aj naďalej jedným zo základov ekonomiky. Európa musí spolupracovať, na globálnej úrovni musia spolupracovať všetky krajiny bez ohľadu na ich veľkosť, aby EÚ bola výkonnejšia.
Zjednodušenie SPP.
Dánske predsedníctvo žiada, aby vlády ČŠ navrhli svoje vlastné plány pre „zjednodušenie“ SPP.
Ozeleňovanie – obava z administratívnej záťaže a nenaplnenia cieľov.
Pôda – Arnaud Petit informoval o dvoch správach EK týkajúcich sa produkcie potravín a rizika sucha a výkyvov počasia. V týchto dvoch správach sa hovorí, že medzi rokmi 1990-2006 sa zvýšila erózia, znečistenie, zvýšenie kyslosti a ďalšie problémy s pôdou. Každý deň sa stráca 270 ha z dôvodu zastavania, čo predstavuje stratu veľkosti ostrova Cypru každých 10 rokov a potenciálnu stratu produkcie 6,1 mil. t. pšenice.
Straty z dôvodu erózie boli viac ako 3,5 mld. Eur a poškodené územie, ktorého sa to týka je rozlohou dva a pol krát väčšie ako Francúzsko. Druhou správou je vykonávanie stratégie pôdy.
WTO.
Na mimoriadnej schôdzi v Číne sa dohodli predstavitelia EÚ a Číny, že by sa mali hľadať nové cesty ako zablokovať kolo rokovaní Doha.
Pascal Lamy, ktorý býval dosť optimistický čo sa týka vývoja sa medzitým vyjadruje oveľa opatrnejšie. Podporuje skôr stratégiu pohybu metódou krok po kroku. Rokovania začali pred 10 rokmi a súčasný politický rámec vo svete diktuje trochu iné priority ako sa pôvodne čakalo.
V poslednom bode rokovania povedal Pekka, že FAO zverejnilo posledné štatistiky o cenách potravín za január 2012, kde sa zdá, že sa zvýšili o takmer 2%. To je prvý mesačný nárast od júla 2011. Prakticky všetky komodity predpokladajú zvýšenie cien medzi decembrom a januárom. Nejde však o rovnaký dôvod zvýšenia. Počasie ovplyvňuje mnoho produkčných oblastí a to je rozhodujúcim faktorom. Menší vplyv mala hodnota doláru a cena ropy. Jedinou komoditou, ktorá zaznamenala pokles je ryža. Navýšenie po 6 mesiacoch trvajúceho poklesu ukazuje, že trh je aj naďalej nepredvídateľný. FAO požaduje, aby sa vo svetových indexoch odpojili ceny potravín od ropy a tým sa znížili možnosti rýchlych výkyvov cien.

Závery:

- FAO požaduje, aby sa vo svetových indexoch odpojili ceny potravín od ropy a tým sa znížili možnosti rýchlych výkyvov cien.
- Stredobodom diskusií stále zostáva reforma SPP.


Vypracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb
 

 

 

©Copyright SPPK; kopírovanie a ďalšie šírenie je možné len so súhlasom SPPK

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN