Správa z C- C – marec 2012

Zoznam skratiek
Zoznam použitých skratiek:
SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
C-C – COPA- COGECA
EP- Európsky parlament
EK – Európska komisia
EÚ – Európska únia
ČŠ – Členský štát
SPP – Spoločná poľnohospodárska politika
FAO – Úrad Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo
Geopa – Skupina C-C pre zamestnanosť
WTO – Svetová obchodná organizácia
G-20 – zoskupenie ekonomicky silných krajín
Mercosur – ekonomické zoskupenie krajín Južnej Ameriky
EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín


Pracovná skupina Med 27. 2.

Rokovalo sa o fytosanitárnych prostriedkoch – nedostatku liekov, o problémoch s varoázou a dovozmi. Bol prednesený návrh na súčet všetkých včelstiev v EÚ. Zdá sa že to nie je možné, oficiálne nikto nevie, koľko včelstiev má – nesúlad v štatistických údajoch – rôzne asociácie – rôzne údaje. Členova sa prikláňajú k počítaniu včelínov, ktoré sú plné. Pre väčšinu malých včelárov predstavuje deklarácia okrem finančných výdavkov aj administratívnu záťaž.
Je navrhnuté robiť súčet raz do roka cez registračný systém . Deklaráciu by mal predkladať úrad či asociácia, ktorá spravuje podpory pre včelárstvo. Systém by mal byť pružnejší. Riadne sčítanie by prinieslo lepšiu predstavu o štruktúre včelstiev v ČŠ. Mnoho krajín – malí včelári odmietajú byť evidovaní. Je potrebná spolupráca fiškálnych aj veterinárnych služieb.Čo sa týka spolufinancovania, stále platí úroveň 50%, ale model by mohol byť aj pružnejší. Španieli chcú med zahrnúť do článku 68, podobne ako je to pri bavlne.
Ozeleňovanie SPP – priamy vplyv na sektor včelstiev. Problém je aj s TTP, kde nie sú žiadne kvety.
GMO. Problematický bod – dlhá diskusia. Problémy sa týkajú predovšetkým povoľovania, analýz , použitých vzoriek, identifikácie peľu.
Smernica o mede – EK má opatrný prístup. C-C požaduje doložku, že peľ je základným prvkom (0,9%), čo by predstavovalo 0,9% masy medu, čo by mal peľ problém dosiahnuť.
Diskutovalo sa aj o limitoch látok a zvyškových hodnotách látok. V EÚ neexistuje dobrá diagnóza varroázy ani po 30 rokoch jej výskytu. Väčšina expertov sa zhoduje, že imunitný systém včelstiev funguje iba čiastočne, teda horšie ako predtým.
Trh.
Prehľad svetovej situácie v obchode s medom. USA obmedzili dovozy medu z Číny z dôvodu dumpingu a aj kvôli kvalite. Viac medu dovážajú z Južnej Ameriky, ktorý má lepšiu kvalitu. EÚ zvyšuje dovozy čínskeho medu pochybnej kvality vrátane obsahu GMO (aj tých v EÚ nepovolených).

 

Závery:

- veterinárna politika nie je rovnaká vo všetkých ČŠ a výrazne sa odlišuje od tej v Južnej Amerike (dovozy)
- pripraviť limity pre varoázu (prahy), ktoré sú pre včelstvá nebezpečné
- prostriedky na liečbu – účinnejšie – po viac ako 25 rokoch neprišiel na trh žiadny nový liek proti varoáze – nová stratégia liečby
- výskum a inovácie – nutnosť posilniť imunitný systém včelstiev.

Pracovná skupín pre zdravie a ochranu zvierat 28. 2.

Politiku zdravia zvierat chce EK dokončiť v 3. štvrťroku tohto roku
Zákon o zdraví zvierat
 

1. Ciele, predmet skúmania, rozsah, definícia a všeobecné princípy. Vrátane hodnotenia rizík, princípov predvídavosti, informácií pre verejnosť a medzinárodnú spoluprácu.
2. Zodpovednosť za zdravie zvierat (operátori, veterinári, profesionáli)
3. Priority v rozdelení ochorení a ich kategórie.
4. Sledovanie a monitoring
5. Prevencia ochorení, pripravenosť a kontroly (očkovanie, mimoriadne opatrenia).
II. kapitola má v názve Zvieratá – vrátane registrácií, zachovania záznamov dopravy
1. registrácia, schvaľovanie, udržanie registra
2. identifikácia a registrácia zvierat na súši
3. požiadavky pre tieto zvieratá pri ich pohybe v rámci EÚ
4. požiadavky na pohyb rozmonoovacích materiálov zvierat v EÚ.
5. požiadavky pre pohyb produktov živočíšneho pôvdou.
6. požiadavky na produkty z 3. krajín
7. prevencia ochorení, sledovanosť, kontroly a likvidácia.
 

III. kapitola sa týka morských živočíchov
 

IV. kapitola: Prevencia ochorení, sledovanosť likvidácie
 

Antimikrobiálna rezistencia.
C/C má podobný názor ako EK (DG Sanco):
 

- o využívaní prostriedkov v živočíšnej produkcii
- užívaní kriticky dôležitých antibiotík
- prehľadnosti užívania: monitoring sledovateľnosti
- princípy plánovania zdravia na farmách
- užívania antibiotík pred začiatkom ochorení
- užívanie antibiotík po vypuknutí ochorení (individuálne aj pre skupiny zvierat)
- užívanie kriticky dôležitých antibiotík sa riadi kritériami stanovenými Svetovou zdravotníckou organizáciou.
 

Princípy plánovania zdravia na farmách (FHP). Ide o riadiaci systém, ktorý má slúžiť k zlepšeniu zdravia zvierat, produktivite a ziskovosti. Je založený na 4 princípoch:
 

- prevencia je lepšia ako liečba
- mať záznamy o nákladoch na ochorenie na farmu na rok
- riadiť spolu s veterinármi pririty pre problémové oblasti zdravia
- monitoring – pravidelná revízia FHP a vykonanie potrebných zmien.
 

Bol rozposlaný dotazník – odpovedalo len 11 krajín. Týkal sa antimikrobiálneho užívania na úrovni fariem. Vyplýva z neho, že niekoľko krajín má veľmi dobrý systém sledovanosti (podľa odpovedí Holandska a Dánska), inde ide o dosť obmedzený systém.

Závery:

- C-C plne podporuje koncept FHP a chce ho podporiť vo všetkých ČŠ v nadchádzajúcich rokoch
- C-C pripraví návrh reakcie týkajúci sa stratégie ochrany zvierat na roky 2012-2015
- Schmallenberg virus – je potrebné, aby EK venovala väčšiu pozornosť.


Zasadanie politického výboru POCC-CCC 1.3.

Zasadanie sa nieslo predovšetkým o vývoji v otázkach nadchádzajúcej reformy SPP. Mnoho záležitostí sa opakovalo a v podstate nenastal v žiadnej z nich žiadny výrazný posun. Schválené spoločné stanovisko je už v písomnej forme na Agriinfo pod ref. PAC(11)7083. Ako brožúra vyjde v najbližších dňoch vo všetkých rokovacích jazykoch C-C.
Generálna sekretárka CIBE predniesla správu o situácií v sektore cukru a dodala, že kvóty boli bez penalizácie, narozdiel od mlieka, kde k penalizácií došlo. Cukor sa totiž dá využiť v nepotravinárskom sektore a kvóty slúžia ako stabilizačný nástroj. Na druhej strane pri mlieku slúžia k obmedzeniu a riadeniu produkcie.
GMO – memorandum dánskej vlády (predsedníctvo) a stručné predstavenie názorov v rámci Rady medzi členskými krajinami. GMO je pre väčšinu krajín veľkým problémom pre väčšinu krajín, ale nevyzerá to tak, že by tento problém v blízkej budúcnosti mal zmiznúť.

Závery:

- posun u SPP zatiaľ nie je výrazný, ale schválené stanovisko C-C je distribuované
- GMO - Momentálne existuje minoritná blokovacia menšina, ale ak min. 2 krajiny zmenia stanovisko, prístup sa môže zmeniť.

Európske inovačné partnerstvo – ad hoc pracovná skupina Agrárnych komôr EÚ 2. 3.

Ide o pokračovanie snahy AK zo 14 krajín, ktoré fungujú v rámci C-C. Úlohu EIP je zlepšiť poľn. produktivitu a udržateľnosť. Stratégia je vypracovaná a bola zverejnená 29. 2. pre obdobie rokov 2014-2020 a má pomôcť vyriešiť otázku zvyšovania produkcie, produktivitu – cieľ do r. 2050 a nárast populácie. Riešiť má aj spomalenie rastu produktivity a lepšie využitie zdrojov a environmentálne otázky.
Predstavuje pracovné prepojenie medzi poľnohospodárstvom, bio-ekonomikou, vedou, poradenstvom na národnej aj regionálnej úrovni. Malo by zaručiť lepšie a rýchlejšie prepojenie medzi farmármi a vedeckou komunitou. Nejde o dodatočné fondy, pridávanie podmienok, či duplicitné vzťahy. Ide o opatrenia založené na inovačnom proces a lepšom prepojení SPP a rámcového programu pre výskum a inovácie.
Úlohou operačných skupín je testovať aplikovať inovačné praktiky, technológie, procesy a produkty. Majú sa v nich schádzať farmári so zástupcami vedeckej komunity a podnikov, ktoré techniku vyrábajú. EIP by mal pomáhať vytvárať prístup zdola nahor. V rámci politiky RV 2014-2020 chce EK vytvoriť jednu všeobecnú sieť – Európsku sieť pre rozvoj vidieka a dve špecifické siete Európska sieť pre vyhodnotenie a EIP.
ČŠ majú veľkú autonómiu, môžu si vytvoriť toľko skupín, koľko považujú za potrebné na národnej úrovni. V EP sa nepočíta s dlhou rozpravou. Prvé pokusy sú plánované na leto a následne by k faktickému zahájeniu došlo začiatkom roka 2013.

Závery:

- je pravdepodobné, že skupina sa zíde ešte raz do leta
- malo by sa zmobilizovať čo najviac AK (súčasne ich je 6), ako aj zástupcov výskumných ústavov alebo švajčiarskej komory

Pracovná skupina Mlieko 5. 3.

Trh v EÚ, tendencie a stav:
Belgicko: koniec januára 0,1% pod kvótou, tlak na ceny, klesli o 1-3% oproti decembru.
Španielsko: ceny o 1,5% nižšie ako v decembri, produkcia je 3,4% pod kvótou
Írsko: ceny o 3% nižšie ako v decembri a celková produkcia je mierne pod kvótou.
Nemecko: dodávky rastú, uvažuje sa o rekordnej produkcii, prekročenie kvóty, dobré ceny
Veľká Británia: +2% v porovnaní s uplynulým rokom, ale 6% pod kvótou
Taliansko: Splní kvótu s rizikom jej prekročenia, ceny dobré, ale v súčasnosti tlak na ceny
Francúzsko: dodávky vyššie o 5%,ale produkcia stále 2-3% pod kvótou. Ceny vzrástli v r. 2011 o 8%, momentálne stabilné.
Poľsko: nesplní kvótu, ceny mlieka 0,29 c/l, očakávanie mierneho rastu, rast výrobných nákladov.
Dánsko: plnenie na 98%, produkcia mierne rastie, ceny okolo 0,33 Eur/kg
Slovensko: navýšenie produkcie o 9%, ale stále pod kvótou – odhad plnenia asi 80%, cena je 0,371 Eur/kg
Fínsko: plnenie kvóty a 89%, ceny o 10% vyššie a v súčasnosti 0,43 eur/kg (tradične najvyššie ceny v EÚ), produkcia sa má znížiť o 1,5%.
Portugalsko: produkcia rastie, v januári o 14,5-2%, ale 7-8% pod kvótou.
Rakúsko: produkcia o 5% vyššia v roku 2011, asi 4% pod kvótou.
Malta: produkcia rovnaká – pod kvótou, ceny stabilné a vzrástli o 6%.
Holandsko: o 1,4% pod kvótou.
Dopad legislatívneho návrhu SPP na sektor mlieka:
K PP – otázka TTP, diverzifikácie, ekologicky zamerané oblasti. Skupina je proti obmedzovaniu produkcie (ohrozené sú predovšetkým LFA), limity – dopad na malé farmy.
Spoločná organizácia trhu – podpora.
Mimoriadne opatrenia – poruchy trhu – podpory z dôvodu ochorení zvierat, straty dôvery spotrebiteľov.
Riadenie rizík: poistenie plodín, živočíšnej produkcie, vzájomné fondy, stabilizačné nástroje pre príjmy.
Európske inovačné partnerstvo.

Závery:

- S rastom nákladov na produkciu je potrebné zaviesť pružnejšie pravidlá, predovšetkým pri získavaní krmív, nielen z pastvín.
- Možnosti zachovania možností v rámci viazaných platieb (predtým článok 68)
- Verejná intervencia, vývozné náhrady a mimoriadne opatrenia – všetky zachovať a zaviesť lepšie a zrozumiteľné pravidlá.


Pracovná skupina osivá 7. 3.

Zaoberala sa klasifikáciou zemiakov na sadenie a s tým spojenými možnosťami o previazané platby pre tento sektor. Španielsko – žiada povolenie niektorých miestnych odrôd, ktoré neboli v obehu viac ako 30 rokov, ale ktoré majú niektoré charakteristiky, ktoré zodpovedajú miestnym podmienkam.
Reforma SPP – článok 68 – využitie previazaných platieb u osív a sadenia zemiakov. Otázka TTP zostáva takisto intenzívne diskutovaná.
GMO.
V EÚ je povolených 39 GMO, ale pestujú sa len 2. Väčšina krajín je opatrných, ale dovozy do EÚ obsahujú značnú časť GMO. EÚ zatiaľ v tomto smere nepodniká nič. Chýba produkcia nových konvenčných aj GMO odrôd. Európske biotechnické spoločnosti vykonávajú pokusy v USA a Južnej Amerike.
Produkcia, zásoby, predpoklady.
UK: dažde v severnom Anglicku, na juhu sucho. Viac ochorení. Vláda pripravuje nové pravidlá pre zavlažovanie.
Poľsko: suchá jeseň, mrazy, vyčísľujú škody. Zníženie zásob, predaj do Ruska a na Ukrajinu – vyššie ceny o 30%.
Portugalsko: znižovanie produkcie. Problémy so suchom.
Taliansko: rozdielne regionálne podmienky. Nestabilný vývoj z dôvodu zmeny klímy. Rakúsko: normálny stav.
Nemecko: predpoveď predstavia až na schôdzi pre obilie. Ceny sú dobré, vyššie dopravné náklady.
Švédsko: normálna situácia, dobrá kvalita.
Maďarsko: suchá jeseň, poškodenie jačmeňa a pšenice. Dopyt po slnečnici z Ruska a Ukrajiny vyprázdnil sklady.
Dánsko: normálna situácia. Dobrá úroda. Najvyššie ceny v histórii.
Fínsko: dobrá úroda. Poškodené zimné druhy.
Francúzsko: žatva rozdielna podľa regiónov.
Na záver zástupca C-C Pasquale De Rubo informoval o Spoločnom režime pre zdravie rastlín, ktorý bol doplnený o invazívne druhy. Hovoril o tom, ako má vyzerať monitoring a ako ďalej pokračovať čo sa týka pasov pre rastliny, ich rozšírenie a harmonizácie. Nakoniec sa prerokoval bod o revízii legislatívy o propagačnom materiáli pre rastliny.

Závery:

- spoločný režim pre zdravie rastlín bol doplnený o invazívne druhy
- situácia úrody a cien je veľmi rozdielna, v závislosti od klimatických podmienok predovšetkým.

Pracovná skupiny Fytosanitárne otázky 8. 3.

Revízia zoznamu aktívnych položiek 1107/2009. Vychádza z požiadavky chemického priemyslu o rozšírenie čo najviac nových prvkov. C-C predložila detailný návrh. Skúma sa aj otázka rezistenice – ako sa vyvíjala účinnosť a rezistencia od začiatku 90tych rokov – došlo k podstatnému zníženiu.
CPHR – Režim spoločenstva pre zdravie rastlín – pripravuje sa revízia a výsledky by mali byť hotové do októbra 2012.
V rámci toho má dôjsť aj k revízii Smernice Rady 2000/29
                                                           Nariadenia Rady (ochorenia zemiakov)
                                                           Mimoriadnych opatrní.
 

Závery:

- zahrnúť sa majú aj invazívne druhy
- povinnosť sledovateľnosti vo vnútri EÚ
- skúmanie prípadných zákazov dovozu
- systém pasu pre rastliny
- úpravy systému ochranných zón
- stimuly – vrátane spolufinancovania
- C-C pripravila dokument, ktorý bude slúžiť na zber informácií o aktívnych rpvkoch hodnotených v rámci 1107/2009.

Zasadanie politického výboru POCC-CCC 9.3.

Hlavným bodom bola príprava na spoločnú pozíciu pre rokovanie skupiny o medzinárodných aspektoch poľnohospodárstva.
C-C pripravila krátky dokument, ktorého troma hlavnými bodmi sú:
- vnútorný vzťah EÚ a SPP a a EÚ a obchodnej politiky
- medzi politikou EÚ a cieľmi rozvoja
Medzi pokračovaním liberalizácie obchodu vo WTO na jednej strane a ostatnými medzinárodnými záväzkami na strane druhej.

V poslednej hodnotiacej správe sa konštatuje, že priemerné trvanie procedúr v ČŠ trvá od 77 do 241 dní, čo je potrebné zlepšiť.
Doporučenie:
 

- výmena najlepšej praxe
- spoločný postup zo strany všetkých inštitúcií EÚ
- stanovenie národného úradu
- zmena kultúry rokovania
- inštitucionálne zmeny
- štrukturálny prístup k dopadovým štúdiám
- zaoberanie sa otázkou zníženia záťaže
- nové ciele, uľahčenie prístupu k výnimkám, uľahčenie procedúr
- dobrý sprievodca pre činnosť a obchod
- dobrý kontrolný zoznam pre zavádzanie.

WTO – USA sa sťažovali, že EÚ im spôsobuje značné problémy rozširovaním zemepisných označení celosvetovo, ktoré má veľmi negatívny dopad na americký vývoz. To satýka predovšetkým poľnohospodárskych a potravinárskych produktov. Američanom prekáža, že EÚ má už dnes register zemepisného označenia, kde je viac ako 1100 produktov rozdelených do troch skupín (PDO, PGI a TSG).

Závery:

- je potrebné zlepšiť trvanie procedúr v rámci EÚ
- C-C predložila návrh riešení pre zlepšenie situácie.

Poradná skupina Medzinárodné aspekty SPP a európskej politiky 12. 3.

Medzinárodné dohody v rámci WTO sú pre poľnohospodárstvo EÚ nepriaznivé, ale iné sektory naopak získavajú. Aktuálnou témou je aj prijatie Rusko do WTO.Clá sa majú znížiť o viac ako 10% a vyššie kvóty by mali byť pre bravčové, hovädzie a hydinu. Národné podpory v Rusku by sa mali znížiť zo súčasných 9mld na 4,6 mld.dolárov do roku 2018.
Aj vývozné náhrady sa zo strany Ruska znížia a neskôr sa majú zrušiť. Samostatnú kapitolu tvoria sanitárne a fytosanitárne otázky.
Ukrajina: Rôzne formy dohôd o spolupráci. Zvyšovanie vývozov – 28% do EÚ (obilie, sadivá, oleje).
Je tiež potrebné, aby krajiny v Afrike mali vlastné rozvojové plány pre poľnohospodársku produkciu a kohéznu politiku celkového rozvoja. EÚ vydala súhrn činnosti EÚ o obchode s poľnohospodárskymi produktami. Je možné ju nájsť pod názvom Medzinárodné aspekty poľnohospodárstva na webe: http://ec.europa.eu/agiculture.

Závery:

- EÚ sa nepoučila ani z poslednej krízy a naďalej obmedzuje svoje produkčné kapacity, čím sa stáva len sprostredkovateľom služieb.
- EK chce zlepšiť prehľadnosť trhov prostredníctvom lepšieho prístupu k informáciám a analýzam.

Pracovná skupina ad hoc Propagácia poľnohospodárskych produktov 13. 3.

Prvou témou bol zoznam produktov, ktoré by výrobcovia radi videli pri rozhodovaní EK, ktoré produkty budú podporené a ktoré sa budú intenzívne propagovať. Druhým bodom je zoznam krajín a regiónov, to ktorých tieto produkty odchádzajú. Pokrýva väčšinu sveta okrem najchudobnejších oblastí, ktoré sú z propagácie vylúčené a zahŕňajú všetkých európskych obchodných partnerov.
Otázkou zostáva ako definovať stratégiu na úrovni sektorov. Ako kritériá by sa mohli použiť:
 

- hrubý domáci produkt
- spotrebné trendy
- trendy trhu
- kritériá kvality
- nezávislé analýzy.
 

Rozhodujúca je aj tak výška rozpočtu pre vedenie takýchto kampaní a dĺžku ich trvania a pokračovania.
Zo strany EK bol prítomný Klaus Dieter Borschardt, riaditeľ DG Agri – obhajoval koncepciu EK a naznačil ďalší vývoj. Na propagáciu je ročne vyčlenených 50 mil. eur (víno a alkohol majú zvlášť rozpočet).
EK sa sústredí na nové trhy – Južná Kórea, Čína, Vietnam.

Závery:

- Je potrebné dospieť k určitej forme synergie a prepojenia faktorov, aby bol výsledok optimálny.
- Je potrebné zlepšiť informovanosť
- o štandardoch EÚ
- o nutnosti zlepšenia stravovania
- propagácia proti dopadom krízy.
- Je potrebné lepšie propagovať poľnohospodárstvo EÚ.


Pracovná skupiny Vajcia a hydina 15. 3.

Diskutovalo sa o stave v sektore, o tom ako situáciu riešia jednotlivé ČŠ a ako označovať nespracované hydinové mäso.
Text sa rozšíril na nespracované mäso – povinné pre čerstvé, chladené či mrazené a pre všetku hydinu.
C-C pripravila k tejto otázke dotazník:
 

1. definícia konceptu krajiny pôvodu – odkiaľ produkt pochádza.
2. krajina pôvodu je tá, kde produkt podstúpil „podstatné spracovanie“.
 

Je potrebné vždy rešpektovať každý z dôležitých bodov života zvieraťa: miesto narodenia, chovu, porážky. Zatiaľ je však pripravený iba rámec.
Situácia na trhu:
Francúzsko: dobrý stav mäsa, ceny krmív vysoké. Chýbajú peniaze na investície.
Španielsko: zmeny klietok hotové na 85%, pokles produkcie o 15% - väčšina malých výrobcov skrachovala.
Veľká Británia – morky +7%, aj ostatná hydina dobrý stav. Produkcia vajec klesá.
Írsko: spĺňa smernicu. Problémy s distribúciou.
Portugalsko: Hydina poklesla o ďalšie 2%. Veľký pokles produkcie vajec.
Belgicko – chýba produkcia, ceny vzrástli o 40%.
ČR- prehľad situácie.
Maďarsko: produkcia rastie +10%. Produkcia vajec klesla o 12%.
Slovinsko: situácia je normálna, ceny krmív sú vysoké.
Fínsko: vajcia – 10%.
Holandsko: produkcia rovnaká a stabilná. 10 fariem dokončí opatrenia smernice.
Litva: problém s cenami, zníženie produkcie o 10%.
Poľsko: ceny nie sú rentabilné. Pokles produkcie hydiny o 30%. 20% farmárov ešte nevymenilo klietky – predpokladajú krach.
Dánsko: hydina – rekordný rok – dobré ceny, stabilné krmivá.
Estónsko: ceny okolo 0,20 Eur/ks, produkcia rastie o 2% (ceny sú dvojnásobné v porovnaní so situáciou spred roka).
Taliansko: stabilita cien mäsa, dopyt klesol o 8%.
EK skúma opatrenia Číny a Japonska, ktoré zakázali dovozy hydiny z Talianska (vtáčia chrípka).
Nemecko: produkcia mierne stúpa, stabilita. Tlak ochranárov proti intenzívnym chovom.

Závery:

- viaceré ČŠ problémy s uplatňovaním smernice týkajúcej sa obohatnýchklietok – viacerí farmári končia s výrobou
- ceny relatívne stabilné, ale výrobné náklady sú vysoké


Zasadanie politického výboru POCC/CCC 16.3.

Pokračovanie diskusií o vývoji reformy SPP.
Aktívny farmár by mal byť odvodený od percent príjmu, ktoré má na poľnohospodárske aktivity, nie z percenta PP. Hranica 5% v pomere k nepoľnohospodárskym aktivitám je príliš nízka. Návrh na vytvorenie globálneho fondu pre prispôsobenie sa krízam ukazuje, že je nedomyslený a môže byť veľmi nákladný a neschopný kompenzovať nízke ceny.
Spravodajcovia EP k legislatívnemu návrhu majú 18. a 19. júla predložiť poľnohospodárskemu výboru EP svoje projekty. Santos (socialisti) je zodpovedný za PP a RV (bude na schôdzi C-C na konci mesiaca) a francúzsky poslanec Michel Dantin vypracuje správu k organizácii trhu. Taliansky zástupca La Via vypracuje horizontálne otázky. Hlasovanie o týchto návrhoch by malo prebehnúť v novembri a decembri.

Závery:

- Budúcnosť spoločného rozpočtu stále zostáva nejasná.
- Získať závery návrhov zástupcov EP.


Pracovná skupina Víno – EP – právo na výsadbu 19. 3.

Vývoj predchádzajúci dlhému rokovaniu o právach na výsadbu:
19 dec. 2007 – dohoda ministrov o reforme CMO víno
1.1.2016 – by podľa tejto dohody malo dôjsť k liberalizácií práv na výsadbu v EÚ
Do 31. 12. 2018 – ČŠ možnosť tento režim predĺžiť na národnej úrovni
Od 1. 1. 2019 – úplná liberalizácia – ktokoľvek možnosť zakladať vinohrady kdekoľvek na území EÚ.

15 ČŠ požiadalo EK aby toto rozhodnutie modifikovala do roku 2016 (zatiaľ nemá kvalifikovanú väčšinu v Rade).
Cieľom je mať taký mechanizmus, ktorý pomôže regulovať všetok ptenciál produkcie vína v EÚ. Mal by:
 

- podporiť rozvoj fariem a diverzifikáciu produkcie
- zabezpečiť rovnováhu medzi ponukou a dopytom.
 

r. 2010 – Nemecko proti liberalizácií, nasledovalo Francúzsko.
r. 2011 – 15 ČŠ vrátane Slovenska žiada zachovanie schémy pre výsadbu aj po roku 2015.
Január – vytvorenie skupiny na vysokej úrovni pre víno – má odporučiť riešenie k právam na výsadbu - konečné rozhodnutie má padnúť koncom tohto roka.
Na zmenu je potrebné dosiahnuť 255 hlasov v Rade a tým pádom by 14 krajín dosiahlo kvalifikovanú väčšinu. V súčasnosti má 15 krajín nazbieraných iba 215 hlasov. Je vyvíjaný tlak na Poľsko, ktoré sa zatiaľ pozitívne nevyjadrilo.

Závery:

- víno je jedným z najväčších prínosov do rozpočtu EÚ s vývozom viac ako 20 mld. Eur
okrem ekonomického prínosu je veľmi dôležitým článkom v zamestnanosti na vidieku a európskej turistike.
- Bude potrebné výrazným spôsobom zvýšiť investície a výskum do oblasti zdravia a stravovania.


Koordinačný výbor družstiev 20. 03.

Boli predstavené národné programy týkajúce sa poistenia, riadenia rizík a pokusov zabezpečiť poistenie príjmov. Španielsko malo najlepšie rozpracovaný príspevok. Systém poistenia plodín, epidémií a ochorení už je u nich viac ako 30 rokov. Momentálne snaha o zapojenie poistenia príjmov. Finančná kríza však snahy brzdí.
Problémy: predovšetkým s financovaním – každé nové poistenie je od začiatku dosť drahé. Pri produkcii sa počíta s výdavkami až do 7,5% hodnoty. Zdokonalením nástrojov poistenia môžu náklady klesať. Z verejných prostriedkov ide len časť podpôr – sú väčšinou len formou garancie. Je potrebné upraviť legislatívu, ktorá doteraz počítala iba s poistením na klimatické škody. Problémom je aj obmedzený rozpočet. Súčasné pravidlá platia od r. 2006 a končia v r. 2013. Nový komplexný model má byť definovaný na regionálnej aj národnej úrovni.
Agroseguro je centrálou sústreďujúcou 27 poisťovní (súkromných), pričom štát kontroluje iba 10%. Je to dobrovoľný systém. Jedinou podmienkou je, že farmári majú poistenie proti klimatickým zmenám. V novom modeli je oveľa jednoduchšia administratív ako v modeli v Kanade, všetky údaje sú od inštitúcií, teda neprinesú žiadne dodatočné výdavky pre farmárov ani nové formality.
Predsedníčka Paola Grossi predstavila reakciu farmárov na legislatívny návrh EK týkajúci sa vzájomných fondov, ako súčasť nástrojov riadenia rizík.

Závery:

- detailne preštudovať Španielsky model, ako aj modely v iných ČŠ a pokúsiť sa navrhnúť možnosti nástrojov pre poistenie príjmov.

Pracovná skupina – zabezpečenie kvality 22. 3.

Schôdza sa venovala dokumentu SPP po r. 2013, hlavne tomu, čo sa pripravuje v oblasti poľnohospodárskych produktov.
Stále chýba riešenie slabého postavenia farmárov v potravinárskom reťazci, riešenie veľmi slabej návratnosti, nerešpektovaní konkurenčných pravidiel zo strany distribúcie, vnucovanie vlastných pravidiel týkajúcich sa certifikácie, množstvo súkromných schém kvality a ich kritérií.

Regulácia schém kvality poľnohospodárskych produktov:
           - dohoda dosiahnutá vo väčšine bodov.
Otvorené otázky:
          - definovanie kritérií voliteľnosti podľa veľkosti farmy
          - postavenie družstiev, výrobných organizácií a poľn. spoločností do systému
          - ako má byť systém označený a aký bude kontrolný systém.

Závery:

- je dôležité, aby všetky hlavné mechanizmy podpôr boli udržané pre všetkých farmárov, ktorí sa zúčastňujú schém kvality
- C-C víta návrh na možné financovanie dobrovoľných certifikačných schém v rámci RV
- Rozdelenie takých fondov pre dobrovoľné certifikačné schémy musí byť podmienený rešpektovaním princípov dobrej praxe.
- Víta podporu pre krátky dodávateľský reťazec.

Zasadanie politického výboru POCC-CCC 23.3.

Po ostatnom zasadaní EP je nádej, že súčasný režim práv na výsadbu viniča bude predĺžený, ale o ničom ešte nie je rozhodnuté.
Rozdiely v niektorých oblastiach produkcie vína medzi tý, ako sú vymedzené a tým, koľko sa z dôvodu regulácie skutočne obrába:
Evropa PDO vyčlenené oblasti (ha) vysadené oblasti (ha)
Rioja 350 000 59 200
Porto/Douro 250 000 45 000
Chianti 35 000 17 000
Bordeaux 220 000 120 000
Tokaj 11 500 5 700

Stav jednotného trhu po 20 rokoch.
Odstránili sa bariéry, zjednodušili sa pravidlá na trhu, stal sa súčasťou bežného života. Väčšina občanov EÚ pri prieskume v októbri 2011 tvrdila, že má rovnaké problémy orientovať sa na tomto trhu, pretože nie sú dostatočne harmonizované pravidlá. Profesionáli majú problémy s uznaním ich kvalifikácie v iných krajinách a sú odlišné pravidlá pre založenie spoločností, čo nepomáha rozšíreniu aktivít do ostatných krajín. Mnoho týchto problémov je spôsobených predovšetkým nedostatkom informácií o právach alebo ich vykonávaní.
Na záver zástupca C-C predniesol správu DG Sanco, kde sa vyčísľujú straty spôsobené E.Coli v sektore ovocia a zeleniny v uplynulom roku. Údaje sú predbežné, pretože hlavne Španielsko tvrdí, že ich škody sú oveľa vyššie a že sa neberú do úvahy dlhodobé straty v sektore.
Nemecko - 65 m€, Rakúsko – 3,7m€, Belgicko – 12 m€, Dánsko – 2m€, Španielsko – 350 m€, Francúzsko- 15 m€, Grécko -30 m€, Holandsko – 83 m€, Poľsko – 90 m€, UK - 2,6 m€, Taliansko – 150 m€ a Rumunsko 9 m€. Celkové straty by mali byť vyššie, ale nevie sa kto ich uhradí.

Závery:

- Vo väčšine krajín sú oblasti vína úzko prepojené na turistiku a prípadné škody sa dajú len ťažko vyčísliť.
- Dá sa predpokladať, že práva na výsadbu viniča budú predĺžené v súčasnom režime, stále však pokračujú rokovania.

Vypracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, marec 2012

 

 

 

©Copyright SPPK; kopírovanie a ďalšie šírenie je možné len so súhlasom SPPK

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN