Správa z C-C – apríl 2013

Zoznam použitých skratiek:

SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

C-C – COPA- COGECA

EP- Európsky parlament

EK – Európska komisia

EÚ – Európska únia

ČŠ – Členský štát

SPP – Spoločná poľnohospodárska politika

EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

HLG – Skupina na vysokej úrovni

EKF – Európsky kongres farmárov

DG Sanco – Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa

NFU – Národná farmárska únia, Veľká Británia

GMO – Geneticky modifikované organizmy

DG Agri - Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

OECD – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

OIE- Svetová organizácia pre zdravie zvierat

PPP – Prípravky na ochranu rastlín

EFFAT – Európska federácia obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve

GEOPA- Zamestnávateľská skupina v rámci C-C

PRV – Program rozvoja vidieka

DG Trade – Generálne riaditeľstvo EK pre obchod

DG Enviro – Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie

EIP – Európske inovačné partnerstvo

NGO – mimovládne organizácie

 

Pracovná skupina Potravinový reťazec 12.4.

 

     V úvode sa rokovalo o činnosti EIP (European Innovation partnership), o ktorom referoval Martin Scheele z DG Agri. Urobil prehľad práce Riadiaceho výboru za posledné 2 mesiace, informoval, že sa pripravuje strategický plán. Na riadiacom výbore boli predovšetkým riešené nasledovné otázky:

1. Aké sú hlavné oblasti aktivít pre EIP? Aké inovácie sú najvhodnejšie pre zvýšenie produktivity a pritom zahŕňajú aj ochranu prostredia a sociálne otázky? Ktorí členovia organizácií tu majú mať zastúpenie a kto bude riadiť jednotlivé skupiny? Sem patrí produkcia potravín, aj nepotravinárska produkcia, klíma, voda, ekosystémy a ich riadenie, riadenie pôdy a výživa.

2. Kto tu bude zastúpený a kto bude hlavným aktérom v EIP? Ako prepojiť EIP na vedeckú komunitu? Aké sú viditeľné prekážky na rôznych úrovniach a pre rôzne organizácie. Ako mobilizovať farmára aby sa zapojil do inovačného procesu a výmeny poznatkov?
3. Ako má byť štruktúrovaný prístup k financiám, aby bol ľahší a ako pripraviť využitie všetkých dostupných prostriedkov (národná / regionálna / privátne). Pre lepšie investície do inovácií treba väčšiu politickú vôľu!

4. Záväzky - ako má Riadiaci výbor zlepšiť plnenie a priblížiť inovácie bližšie k užívateľom.
 

Návrh programu pre rok 2013:

Focus groups (FG) - až do 20 technických expertov.

Workshop - do 80 účastníkov.

Semináre - do 150 ľudí - prezentácia, diskusia v celej EÚ.

FG majú urobiť podrobný zoznam praktík, začať s lepším prepojením na výskum, poradenstvo, farmy. Poradné systémy - až 50% spolufinancovanie, tréning poradcov
Pomoc na spoluprácu - až 80% spolufinancovanie. Podpora pre prevody znalostí - tiež 80%, v prípadoch kolektívnych investícií je tu navýšenie o ďalších 20%. Diskusia poukázala na viaceré slabiny systému.

Potravinový  reťazec.

Nasledoval prehľad zo zasadnutia expertnej skupiny, kde sa jednalo na posledných 2 stretnutiach predovšetkým o dobrej praxi. C/C podporuje (zatiaľ) dobrovoľný prístup, ale ten musí mať legálny rámec EÚ pre zodpovedajúce fungovanie. Dôležité je aj rozlíšenie sankcií na menej vážne a vážne, ako aj postih. Tiež legislatívny rámec vyvoláva dohady, pretože členské krajiny k nim majú rozdielny prístup. Dobrovoľné schémy existujú vo väčšine ČŠ, zatiaľ nikde neexistujú pravidlá pre cezhraničné spory, tu je potrebné mať EÚ rámec.
Vedúci pracovnej skupiny Peter Kendall priznal, že NFU (Národná farmárska únia Veľkej Británie) je proti reguláciám, ale v prípade problematiky potravinového reťazca je za reguláciu, pretože dobrovoľný prístup nefunguje a nie je dodržiavaný.
C/C sa stále stavia odmietavo k návrhu Komisie k fungovaniu reťazca, ale nevylučuje, že sa tak stane, ak sa vykonajú určité úpravy podľa požiadaviek C-C. Kendall na základe diskusie s vedúcimi Tesco povedal, že teraz začínajú mať supermarkety strach, pretože spotrebitelia im dávajú vinu za škandál okolo mäsa a tak sú ochotnejší konať.

Závery:

- vzhľadom k vzrastajúcej nedôvere spotrebiteľov po rôznych potravinových škandáloch sa zdá, že reťazce sú ochotnejšie rokovať s dodávateľmi.
 

- C-C zatiaľ podporuje dobrovoľný prístup týkajúci sa dobrej praxe, ale trvá na legálnom rámci.

 

Pracovná skupina Reprodukcia dobytka 16.4.

 

Zástupcovia C-C prizvali dvoch zástupcov Komisie, aby sa vyjadrili k rokovaniam o novej prezentácii zootechnickej legislatívy. Alf Fuessel a Sergio Pavon, obaja z DG Sanco urobili dosť podrobný prehľad o veľmi pomalom vývoji rokovaní v oblasti, v ktorej sa zjednocuje 20 rôznych textov pod jednou hlavičkou a po viac ako dvojročnom rokovaní na rôznych skupinách a v kolégiu Komisie, teraz prebieha diskusia v EP. Staré definície zostávajú a zmeny sa týkajú predovšetkým procedúr (cezhraničná výmena). Problém je aj v tom, že každá zmena si vyžaduje dopadovú analýzu, čo pridáva vždy okolo 1,5 roka do prerokúvaní.
Alf poukázal na to, že problémy definícií sú najviac citeľné u plemien, kde stále existujú dosť odlišné prístupy. To platí predovšetkým u koní, u hovädzieho dobytka je tento problém minimálny, ale je citeľný aj u oviec (predovšetkým lokálnych horských plemien). Tu bol súhlas, že skupina by sa mala sústrediť len na dobytok.

Elektronická identifikácia (EI).

Problém konského mäsa vyvolal otázky týkajúce sa označenia hovädzieho.  Obligatórny model je najlepší, ale najdrahší. Dobrovoľný model - ako kompromis a prvý krok k budúcemu povinnému modelu. Otázkou ostáva ako sa bude riešiť EI u dovážaných zvierat - tu sa bude používať "ekvivalent", ktorý zodpovedá podmienkam WTO.

Klonovanie: Komisia opäť vykonáva dopadovú štúdiu, ale je to predovšetkým politická otázka, na rozdiel od USA, Kanady a krajín J. Ameriky. V Európe to vyvoláva otázky predovšetkým u dovozov reprodukčných materiálov. Už dnes sa pohybuje v EÚ množstvo klonovaných zvierat (nikto nevie presne koľko a koľká generácia). Zatiaľ sa dovoz nemusí deklarovať. Kanada ani USA to nijako neregulujú, USA to nazývajú genetické inžinierstvo zvierat a nie geneticky modifikované zvieratá. Žiadne zvláštne povolenie ani označenie neexistuje, je to normálny produkt. Označenie nie je nikde vyžadované, ale je realizovateľné, ak bude potrebné.

Zdravie zvierat: posledný vývoj zákona o zdraví zvierat, ktorý má byť dokončený do konca apríla, ale vzhľadom k tomu, že stále nie je dohoda o rozpočte a teda financovaní jednotlivých zložiek, bude to len rámcový návrh, ku ktorému sa na jeseň pridá finančná stránka a konečná konkrétna forma.

Ďalším bodom bola aktualizácia projektu pre kontrolné stanovište (control posts) týkajúce sa dopravy zvierat. V roku 2009, kedy bol projekt zahájený sa v počiatočnej fáze naň vyčlenilo 200 tis. € na štúdiu a ďalej 3,8 m € na prípravu schém pre investície na zlepšenie systému kontrol. V júli 2011 začala výzva pre návrhy, ktorého prvým výsledkom bolo konštatovanie, že certifikačný systém je realizovateľný a v návrhu sa počítalo s investíciou medzi 8,7 m až 14,7 m €. V rámci tejto štúdie bolo konštatované, že 122 kontrolných staníc zo 157 sa musí zlepšiť, aby zodpovedalo všetkým parametrom. Druhý projekt: projekt kvality kontrolných staníc. Pôvodne tu malo byť obnovených a vylepšených 12 staníc, ktoré mali dostať referencie najvyššej kvality, ďalej pilotné verifikačné projekty. Tie boli dodatočne pridané v decembri 2012 s platnosťou do konca 2014 a boli rozšírené o ďalších 5 staníc. Problémy s certifikáciou zostávajú - systém je stále dobrovoľný. Projekt kvality a projekt kontrolných staníc: WP1 - výstavba staníc WP2 - vedecký základ pre certifikáciu WP3 - pilotné schémy certifikácie WP4 - informácie a diseminácia WP5 - riadenie celého procesu.
Konečná hodnotiaca konferencia má byť koncom mája v Dubline (30/5).
 

Závery:

- Stále pokračuje diskusia o tom, kto môže vlastniť certifikačný systém. Je tu všeobecný návrh, aby v organizácii bol zastúpený ako obchod, mäsový priemysel, doprava a C / C.
- Pretrváva problematika označovania mäsa a mäsových výrobkov.
-V otázkach klonovania dovážaných zvierat do EÚ zatiaľ neexistuje účinná regulácia.
- Nový zákon o zdraví zvierat by mal byť hotový po zverejnení rozpočtu na jeseň.

 

Prezídium C-C, 18. – 19.  4. 2013

Komisár Barnier – nekalé praktiky v obchodných vzťahoch

Komentár k SPP
Neférové praktiky
Špekulácie a finančná regulácia na komoditnom trhu.

Informoval o tom, že začali rokovania trialógu. SPP je najstaršia politika a je čas, aby sa vyvíjala.  Bude sa zameriavať na výskum a priemysel. Rozpočet – všetci chcú zachovať vysoký rozpočet – Rada aj EP.

Neférové praktiky sa musia zmeniť a nemôžu ďalej pokračovať.  Informoval o práci skupiny na vysokej úrovni. 7 rozličných nekalých praktík bolo definovaných a tie je potrebné odstrániť. Vymenoval ich – napr. neférové ukončenie obchodných vzťahov atď.  – sú uvedené v zelenej knihe.

Verejná konzultácia čoskoro skončí a zasadať bude aj pracovná skupina.

Komisár priznal existenciu neférových praktík. Mali by sme sa zamerať na vydanie legislatívy a neváhať. Bojujeme s výškou nákladov, ale aj so špekuláciami. Neverím  v samoreguláciu. Regulácia musí byť štruktúrovaná. Naším cieľom je regulovať finančné trhy aby sme tak podporili ekonomiku. 600 mld. Dolárov – o takejto sume sa hovorí v súvislosti s finančnými trhmi. Američania vyvíjajú podobné aktivity, ako teraz EÚ. Je prepojenie medzi sektorom poľnohospodárstva a bankovníctva.

 

Diskusia:

Peter Kendall, ktorý je vedúcim pracovnej skupiny pre potravinársky reťazec prezentoval stanovisko C-C  problematike potr. reťazca. Vyjadril potrebu zaviesť povinne legislatívu, nakoľko dobrovoľné opatrenia nefungovali. Dobrovoľné kódexy potrebujú legislatívu, ktorá ich podporí. Vyzval komisára o snahu o zavedenie legislatívy. Takisto aj možnosť zaviesť pokuty.

Komisár – nevidí problém s reguláciou, ak pôjde o presne definované nekalé praktiky. Najlepšia prax, mäkká legislatíva, kontrakty – predchádzajúce aktivity. Obchodníci presadzujú úplný opak. Je potrebné ukončiť túto dvojkoľajnú politiku.

Španielsko

Medzi farmármi v Španielsku sú kontradiktórne pocity ohľadom Zelenej knihy. Do určitej miery sú spokojní – EK uznala, že je potrebná zmena, ale sú zároveň skeptickí. EU potrebuje konkrétne leg.  nástroje.

Sýkora PL

Škandálom s konským mäsom trpia predovšetkým farmári.  Farmári sú proti reťazcom slabí. Je potrebný zásah zo strany EK.

Dáni

Podporujú posilnenie pozície farmárov v potravinárskom reťazci. Otázka k časovému priebehu zavedenia leg. rámca.

Lorenzo Lamas – Španielsko

Dobrovoľné kódexy neprinášajú požadované ovocie. Vysoké ceny nákladov nepokrývajú predajné ceny.

Komisár:

Vie, že farmári majú rozporuplné názory na zelenú knihu. Globalizácia  je veľmi podstatným faktorom liberalizácie. Ide o proces, ktorý vyžaduje postupné kroky.

Diskusia výrobcov mlieka – ktorí sa dali dokopy, aby vyrokovali vyššie ceny trvala niekoľko dní. EU je v ekonomickej kríze a to má zásadný vplyv. Jasne však postupujeme.

Je potrebné zaujať európsky, nie len národný prístup. Preto  dával do pozornosti britský príklad – niektorá krajina má určité nástroje a určitá nemá nič – to je dvojkoľajný prístup.

Konské mäso –najdôležitejšia bude vystopovateľnosť.

Osobne si myslí, že regulácia bude zavedená. Neexistujú žiadne priame kompetencie – v zmluve existuje šedé miesto – je to súťaž viacerých politík. Je potrebné prísť s efektívnymi mechanizmami. Ak vytvoríme legislatívny rámec, bude aplikovaný koordinovane na národnej úrovni.

V druhej časti zasadania sa rokovalo o rozpočte C-C a štádiu platenia členských príspevkov.

Účty C-C prešli auditom. Fernando Castillo v krátkosti predstavil najdôležitejšie položky rozpočtu. Skonštatoval, že úroveň platenia členských príspevkov je lepšia ako v min. roku a nejaké platby z organizácií očakávajú ešte v priebehu apríla.

Fernando predstavil vývoj finančných investícií C-C ktorý sa takmer strojnásobil počas ostatných troch rokov.  KBC Banka. 

Sykora

Nevidel  depozit, kt. platia organizácie za servis – jazyky – preklady.

V septembri predstavia rozpočet na rok 2014

Tri pridružené organizácie odišli a to je strata 50 tis. Eur. Rumuni by mali byť opätovne členom. Takisto aj Chorváti. Neplánujú viac zvyšovať rezervu, ale v r. 2014 to určitým spôsobom kompenzovať plným členom  - zníženie členských príspevkov.

Predseda C-C informoval o rôznych nástrojoch a akciách, prostredníctvom ktorých C-C komunikovala so svojimi členmi a v ich mene. Lobing – 90% ich aktivít, Agri-info, tlačové konferencie a tlačové správy, informačný týždenník, Družstevný magazín, Facebook, Twitter, Videá na Youtube, Semináre, Školenia, Kongres európskych farmárov, Brožúry C-C, demonštrácie, workshopy, kniha fotografií k 50 výročiu C-C, reklamy – komunikácia voči verejnosti.

2013:

Akcia za silný rozpočet SPP

Sledovanie procesu reformy SPP

Komunikačný seminár, máj 2013

Kongres Európskych farmárov – r. 2014

Medzinárodný rok rodinných fariem OSN – 2014

Máj 2013 – seminár k budúcnosti SPP

Seminár k SPP – uvedú dátum

Tlačová konf.  C-C k rodinným farmám – 2013 a 2014

Jún 2013 – dohoda o SPP

Január 2014 – nové nariadenia v platnosti a 1 ročné prechodné obdobie pre PP

Pekka upozornil, že výstupy dokumentov a pozície napr. k obchodným dohodám medzinárodným unikli do Kanady aj USA čo je viac ako kontraproduktívne a reálne to ohrozuje našu lobingovú pozíciu.

Poliaci vzniesli námietku k prekladom – že spravodaj je len v dvoch jazykoch a takisto aj niektoré podklady k prezídiu – chcú nápravu – nakoľko platia toľko, ako aj ostatní. Pekka hovorí, že ide o technický problém, že to nestíhajú.  Posnaží sa získať investície na to, aby dokázali zabezpečiť väčší objem prekladov. Do 10 tis. strán ročne sa prekladá. Ide o technicky komplikované texty vyžadujúce vysokokvalifikovaných expertov.

Poliaci Serafin

C-C je prospešná len pre pár najväčších krajín a pre niektoré nie je tak prospešná. Počas ostatných rokov mal možnosť porovnať rôzne aspekty. Zdôrazňuje, koľko sa ich organizácia snažila ale odozva bola slabá. Stále existuje problém rozdelenia organizácií na nové a staré členské krajiny – to je napríklad problém aj s jazykmi. Nie je možné napr. aby sa zástupca C-C sťažoval poľskej autorite na členskú organizáciu. Je potrebné brať do úvahy pozície V-4.

Pekka

Nie je pravda, že sekretariát  nepodporuje poľskú delegáciu. Záujem sekretariátu je aby medzi sebou komunikovalo všetkých 28 krajín.

Spomenul aj naše komuniké, že sme kritizovali malé zastúpenie zástupcov v pracovných skupinách z NČK. Nie je možné žiadať o fixný počet alebo mandát v určitých prac. skupinách – každý má rovnakú šancu žiadať o predsedníctvo danej skupiny. Poskytnite vašich najlepších expertov - vyzval.

Lotyšsko - Maira – poukázala na možnosť výmeny informácií medzi ČŠ na štvrťročnej báze. Nielen info z CC ale aj iné.

Závery:

SPPK – preveriť našu účasť na verejnej diskusii – Igor Šarmír. C-C pripravila príspevok do verejnej konzultácie.
Preveriť zmeny v členských príspevkoch na rok 2014.

 

Prezídium 19. 04. 2013

Bol schválený program prezídia. Zasadania sa zúčastnil aj rumunský predseda – rozdal informačný materiál s kontaktmi. Rumunský predseda predstavil činnosť ich organizácie a ich úmysly v činnosti C-C. Bol schválený záznam z predchádzajúceho prezídia a vedenie C-C následne predstavilo vlastné aktivity. Informovali o tom, že prebiehajú trialógy, ktoré sa budú v nadchádzajúcich dňoch snažiť dosiahnuť kompromis. Rokovania by mali byť ukončené do konca júna. Informovali o novom vedúcom DG Agri – Poliak Plewa.

Pekka

Svetová organizácia farmárov schválila na treťom valnom zhromaždení spoločný dokument k obch. vzťahom. Informoval o novom vedúcom koordináce politiky – namiesto Shersa. Takisto o tom, ze Shelby Matthews bola ocenená za zásluhy v sektore.

Pekka mal rokovanie so zástupcami Japonska o vzájomných vzťahoch. Majú uvalené vysoké clá na produkty z EÚ, ako aj veľmi prísne podmienky pre dovozy. Presunutie volieb C-C na september – schválenie. Niektoré organizácie požiadali, aby mandát tohto vedenia bol predĺžený do konca reformy – r. 2013 – september – podpora všetkých.

Pozície k A-bodom – dokumentom:

Kritériá udržateľnosti pre solidnú biomasu, sprievodca dobrej praxe....schválené.

Lobingová aktivia C-C k SPP – tiralógovým rokovaniam.

Pri CMO bolo najviac problémov pri pozícii EP.

RV – ohraničovanie oblastí – 62% národnej obálky. Rozhodnutie Rady je podporované asi 90% našich členov. Preto nemôžu ísť príliš proti tomu. Jediné povinné opatrenie je ozeleňovanie.

Vo všeobecnosti dôjde napr. vo VB k 15% zníženiu PP a vláda zvažuje využiť možnosť presunu prostriedkov z 1. do 2. Piliera vo výške 15%, tu by šlo o zníženie spolu o 30%.

Lobingové priority:

Včasné rozhodnutie vo vzťahu k rozpočtu a dosiahnutie politickej dohody – kompromisu. Nie je možné očakávať podporu z EP o viac prostriedkov v rozpočte.
Element zeleného rastu , byrokracia  - ozeleňovanie
Posilnenie postavenia farmárov v potravinárskom reťazci
Vyjadrili znepokojenie, že v rámci presunov medzi piliermi nie je zavedené kofinancovanie.

Dantan (írske predsedníctvo) sa jasne vyjadril, že kvóty zmiznú. Otázkou je, či podporíme predĺženie kvót o ďalšie štyri roky. CIBE s tým nesúhlasí?

EP – hlasovali o Dantanovej správe – získal podporu. Jasne sa vyjadril, že téma kvót je provokatívna. Presadzuje sa orientácia na trh a nie je možné vrátiť sa k nástrojom zo 70tych rokov.

Taliani

K zastropovaniu – dobrovoľné ale možnosť odčítať aj subcontractors (tých, s ktorými majú pouzatvárané externé zmluvy) – nielen mzdy
Čo sa týka ozeleňovania – trvalé plodiny – podporiť pozíciu EP
RV a manažment rizík – zdôrazniť chce pozíciu Rady
CMO – práva na výsadbu – zachovanie bez zvyšovania nestačí – mali by sme hovoriť o zvýšení

Maďari

2014 –prechodný rok – nejaké programy z PRV – chceli by sa uistiť, že technická asistencia bude fungovať už na budúci rok – r. 2014

SPPK predniesla svoj príspevok – svoje priority a možnosť zváženia možnosti o prekladateľské služby.

Predseda SPPK poďakoval vedeniu COPA za promptnú reakciu a odpoveď na náš list  komuniké zo zasadnutia krajín V-4 z 20. – 21. 03. 2013, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave, ale zároveň podotkol, že v minulosti to nebolo samozrejmosťou.  Zdôraznil, že takýto prístup si vážime a chceme, aby takýto štýl komunikácie pokračoval aj v budúcnosti.

Zdôraznil základnú prioritu slovenských farmárov, ktorou je externá konvergencia – Krajiny V-4 požadujú spravodlivé a rovné prerozdelenie PP a urýchlené vyrovnanie podmienok vo všetkých ČŠ  (Zmeniť text v lobingových prioritách na: „Žiadne zvýšenie rozdielov medzi hektárovými platbami, ale urýchlené vyrovnanie podmienok“.). Upozornil aj na ďalší dôležitý bod, ktorým je problematika viazaných platieb. Tlmočil požiadavku V-4, že požadujú zvýšenie možnosti pre citlivé komodity na úroveň 15% a rozšírenie citlivých komodít o monogastrické zvieratá. Ako najväčší dôvod uviedol výrazný pokles stavov napr. ošípaných – až o 50%. Vzniesol otázku aj k rozpočtu na rok 2013, kde EK zvažuje zníženie PP o 5%, avšak na základe kritéria, že krátené budú platby farmám poberajúcim nad 5000 Eur. Vyjadril presvedčenie, že v prípade zavedenia takéhoto štýlu krátenia platieb nie je možné súhlasiť s takýmto systémom a požaduje zmeniť systém tak, aby bol rovnaký pre všetkých. Keďže v ostatných bodoch sa pozícia SPPK zhoduje s pozíciou C-C, na záver navrhol možnosť prehodnotenia výšky poplatku za tlmočenie a prekladanie na zasadaniach prezídia CC do jedného jazyka (napr. slovenský a český) za prijateľných podmienok.

Sonnleitner – pozvú komisára aj na zasa dania C-C lebo nemajú od neho žiadne nové správy – predovšetkým čo sa týka flexibility.

 

UK – Severné Írsko

Príjmy ich farmárov by mali klesnúť až o 50%, čo je neakceptovateľné.

Nemci

Farmári by nemali byť za ozeleňovanie trestaní. Boja sa možnosti presunov z 1. do 2. piliera. Predĺženie práv na výsadbu viniča do r. 2020.

Sonnleitner – k presunom z 1. do 2. piliera – to by malo byť kofinancované.

Zástupca sa nepredstavil - Definícia toho, čo je európske „level playing field“.

Rozvoj vidieka – konkurencieschopnosť lesníctva – toto nebolo zahrnuté ako cieľ politiky rozvoja vidieka.

Poľsko – Serafín

Nemôžeme hovoriť o konkurencieschopnosti, keď nie sú rovné podmienky. - Niekedy tu hovoríme o detailoch ale konkurencieschopnosť závisí na obálke. Nesúhlasia s presunom 25% z 2. do 1. Piliera.
Cukor – predĺženie do r. 2020 – mali by sme kvóty zachovať.

Íri sú proti akémukoľvek transferu medzi piliermi.

Taliani

ČŠ by mali mať možnosť definovať si vlastné kritériá, čo sa týka aktívneho farmára. Mali by sme podporiť pozíciu Rady.

Holandsko

EFA  - problematická formulácia, takisto problematika ekvivalencie – presadzujú ju intenzívne.

Maira Dzerkaljdzeja

Aktívny farmár –veľmi dôležité.
Transfer medzi piliermi – súhlasíme – nemáme dosť prostriedkov v 1. pilieri, preto podporujú transfer z 2. do 1. piliera – 25% podporujú.l
Nesúhlasia so zachovaním kvót na cukor do r. 2020.

Španielsko

Lepšia definícia aktívneho farmára.
Chcú previazať trvalé pastviny s minimálnym zaťažením VDJ – ale nájsť nejaký iný spôsob podpory (niekde majú dobytok a ha oddelené) – títo farmári nedostávajú podporu.

Sylvian  - kandidát sa nepredstavil: Prechodné obdobie – pozícia bola prijatá EK predvčerom – Delegované akty nebudú vydané včas a to môže ohroziť, že PRV nebude aplikované plne v r. 2014, čo môže ohroziť investície.

Lorenzo Ramos – Španielsko: Chcú podporiť dokument sekretariátu. Podporiť treba aktívnych farmárov. Majitelia pôdy dostávajú pomoc, ale nevykazujú poľnohospodársku aktivitu.

Szmulewicz

Mali by sme požadovať ukončenie rokovaní do júna, aby sme v našich aktivitách mohli pokračovať. Mali by sme dosiahnuť kompromis, aby v r. 2014 nedošlo k prechodnému rozpočtu. Cieľom SPP by malo byť zvýšenie konkurencieschopnosti, ale tento vývoj nie je jasný. Dopyt po potravinách porastie a neexistujú štúdie, ktoré by preukázali, aký by bol dopad napr. 7% oblastí ekologického záujmu. To vyvoláva zložitú situáciu a tlak. Na jednej strane vieme, že rozpočet musí byť znížený ale zároveň máme zachovať konkurencieschopnosť. Krajiny, ktoré majú nižšie platby budú pokračovať v tomto trende a bohaté krajiny zostanú bohatými. Budeme poberať podporu, ale budeme musieť napĺňať viac podmienok.

Pekka- reakcia:

Ciolos nebude ustupovať od pozícií, ktoré sú pozíciami EK. Veľmi obhajuje svoju líniu. Odmieta zmeny. Chcú ho však zavolať, možno zorganizujú aj výnimočné prezídium.

Nekritizujú transfer z 2. do 1. Piliera, ale je tam značný rozdiel v transferoch.

Oprávnené ha – rozdiely medzi ČŠ – nár. obálka sa nemení, ale opr. ha áno – viac ha neznamená viac peňazí. Ale čo sa týka aktívneho farmára, súhlasí, aby šlo všetko tým čo vykonávajú aktivitu.

Je potrebné sledovať environmentálnu legislatívu, na kt. už EK pracuje, nakoľko sa vyjadrili, že v prípade, že by plne nebolo zavedené ozeleňovanie, vynahradili by to práve prostredníctvom tejto legislatívy.

Shelby Matthews

Je potrebné zabezpečiť, aby programy, ktoré bežia fungovali. 5% zníženie rozpočtu – zapracujú túto požiadavku na nekrátenie. Ak dôjde k presunom prostriedkov z 1. do 2. piliera, tak musí by kofinancovanie. Zastropovanie – žiadne alebo dobrovoľné s možnosťou odčítania nákladov. Aktívny farmár – pozícia Rady je najviac v súlade s pozíciou C-C.  Ozeleňovanie – trvalé plodiny – líši sa prístup Rady a EP – vyjasnia to. Trvalé pastviny prepojiť na zaťaženie dobytkom – problém s tým, aby sa nedostali do rozporu s definíciou WTO k PP  - zelený box.  Zviazané platby – ošípané – otvorený list  - nebudú podporovať jednotlivé sektory.  Budú revidovať dokument týmto spôsobom.

Nereagovali na našu pripomienku o externej konvergencii ani o percente pre zviazané platby.

Igor Šarmír – zapojenie sa do verejnej diskusie ku zelenej knihe ako SPPK – organizácia – oficiálne stanovisko následne aj na web SPPK.  Paulo Gouveia – podporil schválenie pozície tak ako je predstavená a vyzval aby ČŠ ho využili ako základ pre vlastnú lobingovú prácu.

Poliaci

V Poľsku neférové praktiky – mlieko – problémy. Nie je narušenie trhu predávanie poľského mlieka pod cudzou značkou – napr. Danone.

Zdravie zvierat a rastlín – predbežné stanovisko C-C – predstavenie dokumentu a jeho schválenie.  Zahŕňa kvalitu rastlinných materiálov – aj tých, ktoré slúžia ako krmivá. Požiadali o zaslanie komentárov na C-C.

Následne bol prezentovaný dokument k neonikotinoidom v ktorom bola predstavená doterajšia aktivita a aké kroky sú očakávané.

Výrobcovia chemikálii sa vyjadrili, že farmári by mali na okraji polí vytvoriť kvetové pásy – kvôli včelám. CC v tom prípade by sa to malo aplikovať na všetkých farmárov – aj v Severnej aj Južnej Amerike atď. Požiadali o podporu Maďarov – sú najväčší producenti medu a s včelami nemajú veľké problémy.

Poliaci – názory včelárov by nemali byť brané ako názory expertov.

Rakúsko – je potrebné zamerať sa na to, aby tento zákaz nebol v platnosti.

Lotyšsko – Maira – Lotyšsko podporilo návrh EK – na vládnej úrovni – snažia sa presvedčiť verejnosť, že zákaz by nebol efektívny. Majú problémy s komunikáciou so včelármi – preto sa budú snažiť získať informácie z Nemecka.

Sykora – Poľsko

Nechcú hlasovať za zákaz neonikotinoidov. Utrpela by produkcia. Chcú posunúť rozhodnutie do doby, kým bude k dispozícii náhrada za zakazované látky.

Pekka

Podporujú posunutie rozhodnutia za 1. júl
Je potrebné zdôrazňovať, že ak stratíme benefity ošetrovania osív, tak je potrebné prísť s náhradou.

Dokument k bilaterálnym rokovaniam EU- USA

Najväčší problém nie je s tarifami, ale s tým, či zmenia pozíciu týkajúcu sa GMO, využívania hormónov a ošetrovania hovädzieho mäsa kys. mliečnou.

Dohoda medzi USA a EU možno nebude zahŕňať poľnohospodársky sektor, nakoľko je veľmi zložité nájsť spoločné riešenie, ktoré by bolo uspokojivé. Vo všeobecnosti túto dohodou podporili.

Na úrovni EÚ by mala byť schválená možnosť ošetrovať jat. Telá hov. dobytka kys. mliečnou, pričom USA vyžaduje aj časti mäsa aby boli takto ošetrované. Dokument, kt. CC predstavila už zaslali ambasáde USA.

Maďari predstavili novú komoru.

Španieli sa boja fin. disciplíny EK – C-C by mala vytvoriť dlhodobú stratégiu. Na budúci  týždeň sa dozvedia detaily a na základe toho budú formulovať pozíciu.

 

Závery:

Kvóty cukor – pozícia CIBE – preveriť u zväzov.
Do lobingovej pozície CC sa podarilo zapracovať niektoré požiadavky SPPK.
Problematika neonikotinoidov zostáva stále otvorená, ale väčšina organizácií podporuje nezavedenie zákazu EK na využívanie prípravkov na ošetrovanie semien rastlín.

 

Pracovná skupina Rozvoj vidieka 22.4.

Zasadnutia technických skupín pracujúcich pre trialóg sa zaoberajú prakticky každý týždeň zbližovaním názorov pri vnútornej konvergencii a ozeleňovaní. To má byť pripravené pre Radu v júni. Rozpočet ale bude až na jeseň, podľa posledného vyjadrenia dokonca až po nemeckých voľbách, čo znamená najskôr november, ale aj tu je možné ešte ďalšie meškanie. Shelby povedala, že Komisia má pripravený plán pre prechodné obdobie, ale zatiaľ čo Rada a EP zverejňujú svoje priority, Komisia mlčí. Nechce sa vyjadriť predovšetkým k otázke ekvivalencie. Vnútorná konvergencie je kritizovaná predovšetkým okolo nejasného postoja Komisie (Španielsko a Francúzsko), väčšina krajín je pre väčšiu pružnosť. C/C zatiaľ nechce hovoriť do rôznych možností, ktoré navrhujú Rada a EP, ale podľa všetkého komisár Ciolos chce mať rovnakú regionálnu úroveň do konca roka 2020.
Prechodné obdobie - 2 roky po skončení predchádzajúceho rozpočtu sa môžu vyplácať peniaze (ak ostali z tohto obdobia). ČŠ by nemali začínať v sektoroch, ktoré nebudú pokračovať v novom období (predčasný dôchodok). Nie je isté či ďalší rozpočet bude pripravený do konca roka. EP rozhodne o rozpočte v septembri/októbri, hlasovanie bude v novembri. Potom bude nasledovať jeho aplikácia a delegované akty. Na pravidlách sa pracuje. V roku 2014 sa majú nové projekty riadiť podľa starých pravidiel, nový režim začne platiť až v 2015.

Irigácia - zavlažovanie. Všetky programy majú byť sprevádzané lepším využitím vody (úspory 25%). Súčasný systém je neefektívny. Rozvody: 60-70% cez kanály a priekopy, výkonnejší je rozvod potrubím, najvýkonnejší potom kvapôčkovým systémom závlah.
V rámci nových pravidiel sa uvažuje o vrátení časti vody späť do prírody, čo by malo zaručiť úspory vždy najmenej 5-15% oproti predchádzajúcemu systému. V oblastiach, kde sú problémy treba mať analýzy so zárukami. Poradné systémy: programy sú hotové vo väčšine ČŠ, alebo sú pred dokončením. V lete budú mať ČŠ takmer dokonalý obraz všetkých hlavných rysov - čaká sa len na dokončenie legislatívy. RV a peniaze: Komisia rozhoduje o rozdelení a deleguje. ČŠ dostanú konečné čísla od prezidenta EÚ v správe o rozpočte.
LFA - EP túto otázku chce odložiť. Komisia pre takýto prípad pripravuje tranzitný systém pre 2014. ENRD - European network rural development – Európska sieť pre rozvoj vidieka má za úlohu zlepšiť výkonnosť programov RV:

Zvýšiť výmenu informácií
31 národných sietí
12 poľnohospodárskych a NGO

Výmena programov a vedomostí + analýzy. Pripravených okolo 400 projektov na databázu PRV.

 

Závery:

rozpočet bude najskôr na jeseň 2013
v súvislosti s prechodným obodbím vyvstáva stále niekoľko otázok
nový režim by mal začať platiť až od roku 2015
EK pripravuje prechodný systém pre rok 2014

 

Pracovná skupina Kone 26.4.

Rokovanie sa začalo voľbou nového vedenia a riešila sa predovšetkým otázka DPH uplatňovaného v členských krajinách v rôznom rozsahu, ako aj otázka miešania mäsa, ktorá sa pravidelne objavuje už viac ako mesiac. Francúzi si vedenie udržali a za predsedu bol zvolený Francúz Pascal Bioulac. Problém koní nie je len ekonomický, ale aj politický, pretože ako Komisia tak väčšina vlád ho neuznáva ako poľnohospodársky sektor.
To platí samozrejme o DPH, kde má dnes väčšina krajín plnú sadzbu. Ani Komisia nemá príliš chuť sa do tejto otázky púšťať aj keď existujú rôzne formy programov v rámci RV a turistických aktivít, vrátane terapie pre niektoré formy handicapov ľudí.
Francúzsko, ktoré je pri ďalších otázkach prakticky v čele hnutia, ktoré by chcelo nižšie sadzby pre sektor, dosiahla len to, že má nižšiu sadzbu pre reprodukciu (7%) a ako Komisia tak ministerstvo poľnohospodárstva odmieta dať nižšie sadzby pre terapiu. Belgicko má plnú sadzbu pre sektor (21%), s výnimkou pre ťažké kone. Nemci mali v minulom roku zmenu (zvýšenie) tiež na 21%, výnimka je pre kone na mäso, kde zostala DPH vo výške 7%. Íri tiež stratili nižšiu hranicu. Švédi majú DPH vo výške 12,5%. Holandsko má od júla 2012 sadzbu 6% pre kone na porážku a pre kone do 5 rokov, pre ostatné je DPH 21%.
Poľsko hlási väčšinu s 8% ale pre profesionálny šport 22%. Ak sa preukáže, že je kôň je využívaný len pre poľnohospodársku činnosť potom má tiež nižšiu sadzbu. Portugalsko má tiež plnú DPH, výnimočne sa využíva 6% sadzba. Dáni hlási pre všetko bez rozdielu vo výške 25%. C/C chce predložiť spoločný postup pre DPH za všetkých členov a za tým účelom vyzýva všetky organizácie aby zaslali do sekretariátu sadzby DPH uplatnenej v ich krajine. C/C je si vedomá, že v mnohých krajinách existujú výnimky pre niektoré verejné organizácie alebo činnosti, kde dostávajú možnosť uplatniť nižšie sadzby DPH. Preto C/C žiada Komisiu, aby aj naďalej umožnila členským krajinám pre špecifické prípady aplikovať nižšie sadzby DPH. Súčasný systém, ktorý sa postupne modernizuje, by ale nemal priniesť novú administratívnu záťaž a ďalšie investície. Okrem DG Agri, informovala C/C aj vedúceho DG TAXUD (Gen. riaditeľstvo EK pre dane) o požiadavke na zjednodušenie systému DPH, lepšie prispôsobenému jednotnému trhu EÚ. Väčšina zástupcov sa tu vyjadrila za harmonizáciu DPH v celej EÚ s rovnakým počtom výnimiek pre rovnaké prípady.
Trialóg medzi EÚ inštitúciami (Komisia, Rada, EP), ktorý začal tento mesiac, má pripraviť konečnú politickú dohodu do konca júna, pre 2014 sa počíta s tranzitným obdobím a plné vykonávanie má nastúpiť od začiatku roka 2015. Čo sa týka PP, Komisia tu hlási, že hlavné články existujúceho režimu budú predĺžené aj pre 2014, s výnimkou pre CMO (jednotnú organizáciu trhu), kde nie je žiadne prechodné obdobie. Komisár Ciolos k tomu ďalej hovorí, že dohoda medzi týmito inštitúciami bude uzatvorená aj bez konečného hlasovania o MFF v EP. Rozpočet má byť dohodnutý v novembri. Stratégia, na ktorej sa pracuje posledných 6 mesiacov do roku 2015, sa bude týkať všetkých zvierat a AHW na farme vrátane koní. Pasquale tu zdôraznil, že práve parametre zdravia a ochrany zvierat (animal health and welfare) by mali slúžiť ako požiadavky na výnimky zo zákonov (hustota zvierat v stajniach a pod). U koní je týchto požiadaviek viac, vzhľadom na ich špecifickú úlohu, ktorá nie je čisto poľnohospodárska, ale slúži aj na terapiu, či turistiku. Veľká väčšina ošetrovateľov má za sebou intenzívny tréning pre zaobchádzanie so zvieratami a väčšina krajín má referenčné centrá, ktoré slúžia zároveň ako meradlo pre kvalitu. To by malo byť tiež zahrnuté do všetkých pilotných programov. Komisia sľubuje, že dopadovú štúdiu zverejní do konca roka.
Mäso a škandál týkajúci sa jeho zámeny.

Okrem oficiálneho listu pre DG Sanco bol pripravený na sekretariáte takisto návrh na lepšiu sledovateľnosť pôvodu mäsa, ktoré je súčasťou pripravovaných jedál. C/C v ňom zdôrazňuje potrebu uistiť spotrebiteľov o pôvode mäsových zložiek. Vo väčšine krajín existuje dobrovoľný systém sledovania pôvodu mäsa, a to by sa malo rozšíriť aj na všetky mäsové produkty, ktoré slúžia ako zložka pripravovaných jedál. Tu si C/C myslí, že označenie pôvodu mäsa (place of farming) by malo byť povinné u všetkého označenia mäsa ako zložky.
 

Závery:

Pre sektory ovce a kozy podobne ako pre hydinu, prijala C/C opatrenia už v minulom roku o povinnosti označenia. To by sa malo rozšíriť na sektor bravčového, kde sa ročne zvyšujú predovšetkým dovozy z tretích krajín a podobné opatrenia by mali byť povinné aj u hovädzieho mäsa.
V sektore koní spôsobuje problémy predovšetkým nejednotnosť uplatňovania DPH a často aj zvýšené sadzby DPH.

 

Pracovná skupina bravčové 29.4.

V EÚ klesla v priebehu minulého roka produkcia bravčového mäsa o 3,5%, znížil sa celkový počet ošípaných a pre tento rok sa očakáva ďalšie mierne zníženie. Neskôr, keď sa rokovalo o možných dopadoch obchodných rokovaní s USA, to bol práve jeden z najcitlivejších bodov, pretože Američania sa budú snažiť významným spôsobom zvýšiť svoje vývozy do Európy, či už hovädzieho, alebo bravčového. Aj rozdelenie európskych vývozov podlieha určitým zmenám. Stále ide okolo 23% bravčového do Ruska, 18% do Číny a prakticky rovnaké množstvo do Hongkongu. Ale v Rusku rastie podstatným spôsobom domáca produkcia a podobná tendencia je aj v Číne.

Bilaterálne dohody.

Kanada. Posledných 4-5 mesiacov sa všetko upresňuje, ale v debate chýba politická vôľa na dokončenie. Teraz sa počíta s uzatvorením dohody začiatkom júla. Je zjavná snaha dosiahnuť dohodu pred začatím rokovaní s USA, ktoré má začať koncom júna.
Japonsko - minulý týždeň pokračovali rokovania v Bruseli. Bravčové je tradične jedným z hlavných bodov. Problémy spôsobujú neobchodné bariéry. Podľa poslednej dohody by ich Japonsko malo odstrániť do roka, ak sa tak nestane, dohoda prestane platiť. Japonsko stále dováža viac ako 50% svojej spotreby, z EÚ je najväčším vývozcom Dánsko.
Vývoz do Kórei sa zvýšil o 120% od podpísania dohody. Mercosur (krajiny Južnej Ameriky). Od stretnutia v januári v Južnej Amerike zatiaľ nedošlo k pokroku, najviac chce dohodu čo najrýchlejšie Brazília. Teraz sa uvažuje, že návrh by mohol byť pripravený do októbrovej schôdze.
Obchod a dohody s Ruskom. Španielsko, ale aj Nemecko a Holandsko sa sťažujú na problémy, predovšetkým neustálym tlakom na veterinárne kontroly, prerušovanie dohôd a zavádzanie čoraz viac špecifických kontrol. Rusi povolili len vývoz z 24 fabrík, z celkového množstva vyše 300. Nemci k tomu dodávajú, že sa problémy týkajú nielen mäsa, ale aj mliečnych produktov. Rusi chcú zvláštnu certifikáciu. Pobaltské štáty, ktoré vyvážajú do Ruska predovšetkým živé zvieratá, majú tiež problémy s prerušovaným povolením.
Začína sa počítať s nárastom dovozu hlavne z USA v najbližších 10 rokoch, a to až o 475 000 t. Okrem toho je v posledných 3 rokoch zaznamenaný pokles spotreby mäsa v EÚ. Ďalší vplyv bude mať dohoda s Mercosur a tiež dlhodobý trend, kde hydinové mäso nahrádza mäso ostatné. Pre Európu je nebezpečenstvo z Ameriky veľké, produkčné náklady sú asi o 30% nižšie ako v EÚ (dánsky odhad). Obe krajiny používajú väčšinou GM krmivá a práce v USA a technika sú lacnejšie ako v Európe. Španielsky zástupca informuje, že pre vývoz do EÚ chcú Američania pripraviť ďalšie linky produkcie, podľa požiadaviek EÚ, ktoré by mali fungovať popri tradičnej linke, určenej pre americký trh.

AHW a kastrácia ošípaných.

Pomalý posun rokovania o možnostiach kastrácie inými prostriedkami, vrátane anestézie. Krajiny aj organizácie sú aj naďalej názorovo rozdelené, ale je tu predsa vidieť určitý posun predovšetkým u kastrácie s anestéziou, iné krajiny chcú očkovanie. Stále chýba jasný prehľad, ako u kastrácie, tak pri náhradných riešeniach.

 

Závery:

produkciu mäsa v EÚ ohrozujú dovozy z tretích krajín, ktoré nespĺňajú výrobné podmienky v EÚ. Zásadný vplyv budú mať dohody s týmito krajinami do budúcnosti.
V otázkach kastrácie ošípaných panujú stále rozdelené názory, ale vidieť posun týkajúci sa kastrácie s anestézou.

 

 

Vypracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, apríl 2013

 

 

©Copyright SPPK; kopírovanie a ďalšie šírenie je možné len so súhlasom SPPK

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce