Správa z C-C – júl 2013

Zoznam použitých skratiek:

SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

C-C – COPA- COGECA

EP- Európsky parlament

EK – Európska komisia

EÚ – Európska únia

ČŠ – Členský štát

SPP – Spoločná poľnohospodárska politika

EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

HLG – Skupina na vysokej úrovni

EKF – Európsky kongres farmárov

DG Sanco – Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa

NFU – Národná farmárska únia, Veľká Británia

GMO – Geneticky modifikované organizmy

DG Agri - Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

OECD – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

OIE- Svetová organizácia pre zdravie zvierat

PPP – Prípravky na ochranu rastlín

EFFAT – Európska federácia obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve

GEOPA- Zamestnávateľská skupina v rámci C-C

PRV – Program rozvoja vidieka

DG Trade – Generálne riaditeľstvo EK pre obchod

DG Enviro – Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie

EIP – Európske inovačné partnerstvo

NGO – mimovládne organizácie

CMO – jednotná organizácia trhu

COMAGRI – Poľnohospodársky výbor Európskeho Parlamentu

ILUC – Nepriama zmena využitia pôdy

UK – Veľká Británia

MFF – viacročný finančný rámec

AHW – zdravie a dobré životné podmienky zvierat

NZ – Nový Zéland

ECOSOC – Európsky hospodársky a sociálny výbor

DG Employ – Generálne riaditeľstvo EK pre zamestnanosť

MSD – Ochorenia svalov a kĺbov

WTO –Svetová obchodná organizácia

LULUCF – využitie pôdy, zmena využitia pôdy a lesníctvo

PDO-

PGI-

 

 

 

Pracovná skupina Mlieko 1.7.

Táto schôdza začala prakticky už minulý týždeň na presidiu Copy, kde bol predložený plán práce a reakcie na vytvorenie pracovnej skupinz pre mlieko, ako odpoveď na predpokladaný vývoj po zrušení kvót po roku 2015. Program bol trochu pozmenený a prvý bod tu bol stav bilaterálnych obchodných rokovaní EÚ - USA, Kanada, Japonsko, Vietnam, Maroko, Mercosur. Americké rozhovory ešte nezačali. S Kanadou sú problémy s pasterizáciou mlieka a surovín pre výrobu syrov, metódy pre PDO a PGI, pre rozhovory s Indiou potom mliečne produkty predstavujú tiež skúšobné kameň, rozdiely v prístupe ak otvoreniu trhu sú ešte stále veľmi široké. Japonsko nepredstavuje osobitný problém a pre mlieko tiež nie sú prekážky v rokovaniach s Vietnamom alebo Thajskom.

Stav na trhu EÚ - celkovo je trh teraz stabilný a ceny dobré.

Nemecko: mlieko, syry dobré, mierne prekročenie kvóty, 6,7 m € super-avy, farmárska cena je okolo 0,32 €

Belgicko: ceny dobré 36,8 € za 100 kg, problémy s krmivami, zlá kvalita trávy a tiež problémy s dodávkami do Camping, tá urobila reštrukturalizácii a viac ako 100 fariem malo problémy s dodávkami a predajom.

Litva: 0,30 €, sťažnosť na veľmi nízke top-up pre mlieko.

Slovinsko: dobrý trh, očakáva sa ďalšie zlepšenie po vstupe Chorvátska, silný export do všetkých častí bývalej Juhoslávie.

Lotyšsko: cena tiež 0,30 €, v máji pokles produkcie, celkovo len 97% oproti 2012.
Grécko: cena 0,44 €, ale sektor trvalo klesá (-3%), ako produkcia tak počet fariem.
Maďarsko: stabilné, nárast o 2% v máji, plnenie pod kvótou, cena 31,4 € / 100kg.
Dánsko: 0,38 €, pol percenta pod kvótou, jej cena mierne rastie. Pripravili Task force pre financie v sektore (vysoké zadlženie bráni novým investíciám).
Írsko: 36-37 € cena, tento rok neplní kvótu, dažde spôsobili problémy, chýba krmivá, vysoké dovozy, produkcia je teraz 6-7% pod 2012.

UK: tiež problém krmív, dopad zimy a dažďov na jar. Cena okolo 37 €.

Fínsko: cena 0,40 €, produkcia stabilná, počasie sa za posledné 2 mesiace zlepšilo a tak sa dobehli oneskorenie dlhé zimy. Spotreba tento rok rastie + 2%.

Poľsko: prekročili kvótu, pokuta - 3,7 m €, cena 0,32 €, produkcia teraz stabilná, väčšie produkcie u syrov a masla.

Francúzsko: 31,6 € bola posledná cena koncom mája, pokles zber mlieka, za 1. štvrťroku o 4,2%.
Holandsko: ceny rastú, najvyšší za 10 rokov až 0,40 €, ale marža nie sú prakticky žiadne, vysoké ceny krmív. Pod kvótou 2012, tento rok produkcia rastie, 2012 bol dobrý pre produkciu, ale nie pre príjmy.

Rakúsko: prekročili kvótu o 3,6%, cena mlieka 35-36 €, malé marže - vysoké ceny krmív a teraz ešte vplyv záplav. Nedarí sa previezť náklady do cien 3 distribútori kontrolujú vyše 85% trhu.
Taliansko: kvóta sa plnia, rovnaká produkcia tento rok ako vlani, cena v júni 0,42 €, ale samotná ziskovosť klesla a je tiež menšia spotreba, predovšetkým u drahších produktov (PDO), obyčajné syry - nárast. V krajine sa zvýšil výskyt aflatoxínov oproti minulým rokom.
Španielsko: stabilné, ceny 34-36 €, menej dojníc, kríza trvá, produkcia tento rok klesá, očakáva sa dokonca na jeseň nedostatok mlieka.

Portugalsko: produkcia klesá (-5%), 10% pod kvótou, ceny 34-35 €. Trh ovplyvnený celkovým stavom ekonomiky - zlé.

Zástupca ASAJA tu upozornil na nové nástroje nátlaku, ktoré používajú teraz supermarkety. Tie robia špeciálne ponuky mlieka za cenu len 6 eurocentov. Slovinci pri tejto príležitosti oznámili, že u nich sa podobný problém vyskytol u zemiakov, čo viedlo tento rok k bankrotu viacerých fariem.

Pracovná skupina Mlieko - skupina, ktorá od mája pripravuje nové dodatočné opatrenia pre návrh na riadenie trhu, ktoré majú redukovať predovšetkým vysoké výkyvy cien a udržať výrobnú kapacitu. Má 16 členov, od mája sa zišla 2x a má vypracovať doplnok k balíku mlieka. V odporúčaniach (dobrovoľné) sa zdôrazňuje predovšetkým:

- Príklady najlepšej praxe EÚ - rôzne miery zdanenia, či je potrebné ich rozdelenie na viac rokov podľa stavu trhu, ďalej špeciálne úsporný účet (v pozitívnom roka bol sa tu robila rezerva pre rok problémový)

- Kompenzačné fondy - predovšetkým dohodou medzi výrobcami a spracovateľmi - obmedzené na určité percento mlieka u producentov

- Krízové ??fondy - pre prípady, že dôjde k poklesu odberu od spracovateľov.
V pripomienkach sa ukázalo, že súčasná dobrá situácia zenpokojuje, čo sa týka výhľadov, sú opäť obavy, že dôjde v sektore k ďalšej kríze. Dá sa predvídať? Ďalšími bodu tu bola reakcia sektora na nový zákon o zdraví a ochrane zvierat, tak ako bol predložený na ostatných výboroch živočíšnej produkcie a tiež na samotnej pracovnej skupine AHW niekoľkokrát v priebehu jari. Holanďania tu predložili vlastné prehľady cien mlieka za rok 2012 a ich vývoj od roku 1999 u najväčších producentov EÚ. Tento prehľad je zaujímavý v tom, že ukazuje nielen priemer za r. 2012, ale aj najvyššie ceny koncom roka 2012 pre celý rad producentov vo väčšine krajín EÚ. Fínsko tu zaznamenáva ceny najvyššej s priemerom 42,10 €, ale s najvyššou cez 44 €. Najnižšia naopak írska Kerry, ktorá mala priemer 29 € a najvyššia 30,45 €. K tomu sa uvádza porovnanie s cenami vo Švajčiarsku 46,74 €, na N. Zélande s priemerom 26,80 € a v USA s 28,58.

Pre tento rok sú ceny pevné, vďaka len veľmi miernemu rastu produkcie a dobrému trhu. Správy z marca o suchu na juhu a zlému počasiu v Európe spôsobili nárast cien, predovšetkým v posledných 6 týždňoch. Ceny masla a odtučneného sušeného mlieka vzrástli za tú dobu o viac než 25% a tým prekonali rast (rekordný) z 2007. Teraz sa očakáva, že dôjde k určitej korelácii ceny, aj keď sa tu predpokladá krátke oneskorenie. V prehľade nechýba ani vplyv výmenných kurzov, kde boli medzi 2011 a 2012 výkyvy u libry 7%, u dánskej koruny 0,1%, ale 12,1% u US dolára a 10,8 u NZ $.
Reakcie C / C na návrh Komisie k oficiálnym kontrolám, týkajúce sa rastlín, zvierat, potravín a krmív: Podobne ako u ostatných skupín i táto otázka tu bola predložená, reakcie boli podobné ako u skupín AHW, kultúr, či ovocie a zelenina. Podobne tu bol prerokovaný "produkt z hôr", ktorý sa pre mlieko v celej rade krajín zaraďuje do LFA a je tu jedným z najdôležitejších bodov produkcie a spracovania.

Konferencia 24.9. bude nasledovať po krátkej pracovnej príprave dopoludnia, kde sa rozhodne, ktoré body tu majú mať prednosť prerokovanie. Tomu bude ešte predchádzať schôdza pracovnej skupiny začiatkom septembra, ktorá celý program upresní.

 

Závery:

- Situácia na trhu s mliekom je relatívne stabilná, viaceré krajiny prekročili kvótu.
 - Súčasná situácia vyvoláva obavy, že môže dôjsť k ďalšej kríze –je potrebné zabezpečiť nástroje, ktoré budú schopné takéto situácie predvídať.
- V septembri sa usktutoční v Bruseli konferencia týkajúca sa sektoru mlieka a mliečnych výrobkov – za SPPK sa na konferencii zúčastní riaditeľka Zväzu prvovýrobcov mlieka, Ing. Margita Štefániková.


 

Mimoriadna schôdza Fytosanitárne otázky (PHY) 2.7.


Luc Peeters, ktorý túto skupinu vedie, povedal v úvode, že bolo nutné urobiť ešte jednu schôdzu do letnej prestávky, pretože posledné úpravy príprav na nový zákon o Zdravie rastlín bude dokončený v najbližších týždňoch a od C / C sa očakáva, že bude jedným z hlavných prispievajúcich ohľadom praktických potrieb zmien. Už týždeň sa C-C snaží o spojenie so spravodajcom COMAGRI, ktorým je Hynek Fajmon, zatiaľ bezvýsledne. Ani poslanec ani jeho asistentka neodpovedajú na telefón ani na mail. Pre C / C je toto spojenie dôležité, pretože ako sa ukázalo na dnešnej schôdzi, pripomienok je stále ešte dosť.
Luc v úvode rokovania o tomto zákone povedal, že základná pozícia C / C je hotová, že sa prejdú všetky hlavné body a urobia sa ešte posledné doplnky. Je tu zdôraznené, ako zásadný je mať široký výber zdravých rastlín v Európe. Bol tu tiež vedúci skupiny Semien, ktorý tu požadoval, aby sa zlepšil prístup a kontroly pre túto časť trhu, kde väčšina malých operátorov funguje bez akýchkoľvek kontrol a obmedzení a  s tým sú spojené riziká. Luc tiež zdôraznil aká bola dôležitá konferencia na túto tému zo začiatku mája, nakoľko to bola posledná vrcholná schôdzka pred dokončením zákona. To, čo vzíde z dnešnej schôdzky sú len posledné doplnenia. Realizácia začne v priebehu budúceho roka a plán práce je na najbližších 20 rokov. Zástupcovia DG Sanco buď už odišli alebo sa pripravujú na odchod do všetkých ČŠ s detailným vysvetlením návrhu. Pasquale k tomu dodal, že stále ešte nie je celkom jasné ako budú vyzerať procedúry vykonávania a akú úlohu tu budú hrať jednotliví hráči FC (Potravinársky reťazec). C/C má 3 miesta v poradnej skupine, prvá schôdza bola v marci, ale ani tu nie je jasné, akú úlohu táto skupina má hrať v samotnej príprave.
Špecifické komentáre: Realizácia a delegované akty - väčšina z nich bude ešte podrobená posledným úpravám, čo sa týka predovšetkým druhej roviny legislatívy a kríz. Komisia musí v takých prípadoch reagovať veľmi rýchlo a efektívne. Výbor pre zdravie rastlín musí fungovať permanentne, podobne ako je tomu pri výbore pre zdravie zvierat.

Kategórie škodcov. C/C víta snahu Komisie na zjednodušenie, ale myslí si, že súčasný návrh limitovať karanténne pesticídy len na 10% neprinesie najlepšie riešenie. Táto otázka je spojená tiež s šírením a zárukami informácií o nákazách a škodcoch a harmonizácii prístupu medzi všetkými operátormi. Táto akcia musí prebiehať tak na úrovni EÚ, ako aj na úrovni každého členského štátu. Podobne ako u semien je skupina zajedno, že by nemal byť stanovený limit (10%) ale skôr vyhodnotenie podľa stupňa rizika. Informácie by mali ísť nielen k farmárom a zodpovedným úradom, ale tieto úrady by mali tiež informovať verejnosť o zásadných princípoch, v súčasnej dobe sa hovorí predovšetkým o informáciách pre cestovateľov, svet je prepojený ako nikdy predtým a to prináša zvýšené riziká v šírení chorôb, ale aj škodcov.

Oblasti reštrikcie. C / C tiež podporuje tento bod, ale chce tu väčšiu pružnosť, v návrhu

boli revízie raz za rok, čo je príliš obmedzujúce. Akú úlohu majú všetci účastníci: C / C tu kritizuje prístup Komisie, ktorá neveľmi jasne definuje plány na opatrenia v prípadoch chorôb a tiež eradikačných plánov. Zber informácií bude vykonávať predovšetkým DG Sanco, kam majú povinne prichádzať všetky notifikácie nebezpečenstva. Tu je konštatované, že je potrebné zlepšiť prepojenie DG Sanco a národných úradov. V mnohých krajinách je dobré, ale inde má mnoho nedostatkov - potreba dôkladnej harmonizácie a zlepšenie výkonnosti systému. Členské krajiny môžu tiež prijať ostrejšie opatrenia na ochranu, ak to situácia vyžaduje, Komisia by tu mala pripraviť pravidlá, ktoré by bránili vytvoriť tieto opatrenia len ako konkurenčnú odpoveď. Dovozy rastlín a nové riziká. Mať možnosť karantény v prípadoch dovozu rastlín, ktoré nie sú plne identifikované, alebo sú z oblastí, ktoré vykazujú rizikové situácie a kde sú určité obmedzenia nutné. Tieto opatrenia by mali byť len dočasné, inšpekcie a kontroly musia byť natoľko pružné a výkonné (čo nie je dnes vždy stav), aby sa týmto rizikám v čo najväčšej miere predchádzalo.

Registrácia operátorov a sledovanosť. Predovšetkým klasifikácie operátorov a definície ich činnosti. Ešte pripomienka k dovozom, tam je snaha mať jednotný EÚ systém, aj keď vstupné kontroly nie sú vždy rovnako výkonné. Passport rastlín-neboli tu žiadne pripomienky, len zo strany Španielska o detailoch popisov rastliny.

Zvláštne notifikácia pre drevené obaly - daný prípad napadnutých debien z ktorých prešla nákaza na portugalskej borovice a od nich sa rozšírila do Španielska a Francúzska. Tam by mali byť zvýšené aj biologické a chemické kontroly, predovšetkým z krajín so zvýšeným rizikom.
Vývoz z EÚ. Európski operátori sú veľmi často vystavení neprijateľným požiadavkám na nové opakované certifikátmi (Rusko, USA, južnej Ázie), ktoré musia navyše platiť z vlastného vrecka. Problém je tu navyše v tom, že v drvivej väčšine prípadov nie sú založené na vedeckých dôkazoch a táto forma vydierania predstavuje riziko pre celý rad sektorov. Je nutné trvať na vzájomnom uznaní a vylúčiť súčasné dvojaký, niekedy až trojaký systém inšpekcie. Väčšie uplatnenie pre predvývozná certifikáty.

Výdavky - okamžité zaradenie ešte do MFF 2020. Článok o kompenzácii bol publikovaný 7.6. Zatiaľ v nich nie sú zahrnuté kompenzácia za zneškodnenie materiálov (ich hodnota), to sa musí zmeniť v dodatku k návrhu. Spoločne s opatreniami pri AH (Animal health) je tu ročne okolo 20m € k dispozícii na kompenzácie, táto suma sa môže ešte doplniť zo záchranného fondu DG Agri. Sú tu rôzne výšky spolufinancovania, detaily sú vo vykonávacom protokole.
Pripomienky, aby tu bola zaistená výnimka u stromov, ich lehoty sú viac ročné. Navyše existuje rozdiel v prístupe k rizikám škodcov zo strany DG Agri a DG Enviro. Pre sektor sa nejedná o likvidáciu všetkých škodcov, mnoho z nich je pre poľnohospodárstvo neškodných, ale je potrebné vytvoriť priority riešenia.

Výskum a inovácia. Tam existujúce požiadavky zostávajú.

Oficiálne kontroly. Táto otázka tu bola tiež podrobená poslednému zkoumání. V úvode C/C pozície sa hovorí, že je potrebné mať kontrolu výkonnej, lepšie cieľovo zamerané a nezávislé.
Všetky musia byť vedené princípom rizík a musí viezť k znižovaniu administratívy a uznanie všetkých schém (dobrovoľných), ktoré tieto úlohy zjednodušujú. Lepšie rozlíšenie zodpovednosti jednotlivých aktérov FC a to všetko bez nových dodatočných nákladov.
Čo sa týka financovania, C / C je stále proti platbám za kontroly, je to služba verejnosti.
V doplnkoch je uvedené, že Komisia by mala publikovať na EÚ úrovni triedenie operátorov a úradov podľa dôležitosti a výkonnosti požadovaných kontrol a C / C aj tu chce predovšetkým zachovanie princípu rizík a vždy požadovať vedecké dôkazy.

C / C tu tvrdia, že nie všetky detailné výsledky kontrol by sa mali dostať na verejnosť, predovšetkým tých, ktoré sa týkajú klasifikáciou operátorov.

U všetkých výsledkov kontrol tu musí platiť aj možnosť mať ešte prítomného druhého experta v priebehu kontroly.

Kontroly sa musia zvýšiť a zlepšiť predovšetkým v prípade dovozu a tento systém musí byť plne automatizovaný, tak, aby boli všetky údaje k dispozícii čo najskôr a dostupné pre všetky zodpovedné úrady.

C / C tu víta tiež dodatok týkajúci sa sankcií, pre prípady priestupkov. Sankcie majú byť primerané, proporcionálne a mali by zohrávať úlohu predovšetkým ako prevencia.
 

Závery:

- Obchodné podmienky pre vývoz do tretích krajín sú pre európskych výrobcov neprimerané.
- C-C presadzuje, aby oficiálne kontroly boli bezplatné, nakoľko sú službou verejnosti.
- Realizácia nového zákona o zdraví rastlín sa začne už od budúceho roka.Propagácia poľnohospodárskych produktov 3.7.

 

Skupina začala voľbou nového predsedu. Stal sa ním poľský zástupca Wierbicki a jeho zástupcom taliansky expert. Voľba prebehla veľmi rýchlo, boli jediný kandidáti. Jochum, ktorý skupinu viedol skôr je kandidátom C / C na predsedu poradného výboru.

Reforma. Cynthia urobila prehľad od vydania Zelenej knihy v 2011 k dnešnému stavu o promócii ako na vnútornom trhu, ako aj voči tretím krajinám. Väčšina pripomienok bola zahrnutá do návrhu už koncom 2012, ale na Komisii stále ešte neskončilo vnútroslužobné rokovanie, a tak publikácia, pôvodne pripravená na december 2012, stále ešte nevyšla. Teraz Komisia hovorí, že bude prezentovaná začiatkom jesene. Na poradnom výbore sa musí opäť tvrdo obhajovať pozície a priority C / C:

- Propagácia vnútorná a vonkajšia

- Spolufinancovanie - udržať prílohu 1 (zoznam má byť aktualizovaný)

- Väčšiu pružnosť pri pôvode

- Programy pre viac produktov

- Jednoduchšie aplikácie.

Potrebné je zlepšiť prístup k programom pre viacero krajín (jazyky, organizácie, pružnosť). V rámci reformy SPP zatiaľ nie je jasné, koľko sa na túto činnosť pripraví peňazí. Jochum k tomu dodáva, že v programoch prakticky vždy zostáva 10-20% prostriedkov, ktoré nie sú nikdy plne využité.

Komisia prijala tento rok 22 programov (z 36 predložených). 16 je zameraných na vnútorný trh, 2 sú pre viacerko krajín a štyri pre Čínu, Rusko, Nórsko, Švajčiarsko, Ukrajinu a Ameriku.
Pri produktoch ide predovšetkým o olivový olej, mliečne výrobky, víno, kvalitu PDO, PGI.
Pobaltské štáty bio na vnútorné, vonkajšie mlieko do Ruska. Nemecko, Holandsko a Írsko programy na mlieko. Komisia stále odmieta veľké percento programov a to bez vysvetlenia. Francúzi po súčasných problémoch s Čínou, kladú dôraz na programy propagácie vína. Chýbajú EÚ programy, všetko je hradené z domácich zdrojov.

Informácie o misii Komisie na veľtrhu potravín vo Vietname, ktorý bol koncom apríla. Okrem výstavy produktov, tu prebehlo množstvo informačných seminárov, ale zatiaľ chýba vyhodnotenie.
Pre budúce programy chce na rokovania poradného výboru C / C, aby boli jasne stanovené pravidlá pre prezentácie a návštevy 3. krajín - za C / C by mal vždy ísť s DG Agri, tiež zástupca C / C. Táto nová vlna propagácie je určená do USA, Kanady, Brazílie, Argentíny, Japonska, Číny a Kórey. Príklady priebehu propagácie produktov v tretích krajinách – prípadová štúdia Dánsko. Erik Kam tu predložil súhrn ich úsilia o vývoz na čínsky trh po tom, čo pomerne úspešne zabezpečili vývoz do Japonska. Povedal, že spočiatku sa uvažovalo o programu spoločnom pre viacero krajín, ale tam boli veľké problémy koordinácie a jazykov. Na čínskom trhu je podľa neho treba robiť rýchle zmeny a v programe pre viac krajín sa to nedá splniť. Čína predstavuje polovicu svetovej produkcie (cez 50mt), ale je zároveň najväčším dovozcom, Európa predstavuje 22% svetovej produkcie a USA 10%. Trh bravčového stále rastie (hlavne v Ázii), za posledných desať rokov s rastom strednej triedy sa spotreba bravčového na hlavu zvýšila z 26kg na 35kg.

Európska produkcia má veľmi dobrú povesť, v rámci promócie sa zdôrazňujú predovšetkým štandardy bezpečnosti a kvality. Ochrana zvierat tu nie je nijako sledovaná, environmentálne otázky sa ešte len teraz začínajú riešiť. Vo svojej propagácii sa sústreďujú ako na priemysel, tak obchod a služby potravinárskeho sektora, vrátane reštaurácií a supermarketov. Ich program na 3 roky začal v septembri 2012. Má rozpočet 6,9 m €, polovicu v rámci programov promócie EÚ, druhú polovicu asociácie producentov Dánska (vláda odmieta do programov vstupovať). Konštatoval, že ich produkty dosahujú vyššíe cieny než miestne (bezpečnosť, kvalita).
Nadviazali spoluprácu s 5 najväčším reťazcami (Tesco, Wal Mart, Metro, City Super (Hong Kong), pripravuje sa francúzsky Auchan v Šanghaji. Promócie sama je rozdelená na:
 

- Promócie v obchode

- Promócie v servise

- Výstavy v Číne a v Hong Kong

- Worshopov

- Študijné cesty do EÚ a návštevy produkcie v DK, Nemecku a NL (všetko dánske podniky).
Všetko je v Číne predstavované ako európsky produkt, má zvláštne označenie - dovezené z EU. Propagácie v supermarketoch tak, ako ich poznáme z Európy, sú veľmi obmedzené. Problémy vyvolával predovšetkým výber partnerov. To zabralo najviac času, pretože v Číne je potrebné pracovať s miestnym sprostredkovateľmi. Veľmi pomohli čínski zamestnanci dánskej ambasády vo výbere, keď do finále prešlo 6 spoločností. Tie majú rozdelené čínske teritórium a Hong Kong.

Ďalším príkladom propagácie, tentoraz na vnútornom trhu, bola propagácia jahňacieho vo Francúzsku, na ktorej spolupracuje Francúzsko, Írsko a UK. Spotreba trvale klesá, teraz je len okolo 2 kg na osobu, ešte pred 15 rokmi to bolo takmer 5 kg. Cieľom je revitalizovať francúzsky trh a sústrediť sa viac na mladšie generácie, ktorá sa prakticky úplne stratila, jednak kvôli zmenám stravovania a neznalosti varenia. Kampaň ktorá má názov Presto Lamb, chce okrem kurzov a propagácie pripravovať propagáciu ako novú skúsenosť v kuchyni, iné úpravy mäsa. Presto Lamb má ako program štyri body:

- Individuálne porcie pre 4 ľudí

- Grilovať do 10 minút, alebo piecť do 30 minút

- Málo zvyškov

- Pôvod jahniat Francúzsko, Írsko, UK.

Pravidelná promócie v tlači a TV, web, prezentácie nových receptov, salóny ochutnávok. Za minulý rok usporiadali 800 kurzov a tréningov v spolupráci s individuálnymi mäsiarov aj reťazci. Ročný rozpočet je 1,5 m €, ktorý hradí z 50% Francúzsko, 32% UK a 18% Írsko. Dodávky idú do všetkých reťazcov vo Francúzsku. Výsledky týkajúce sa zvyšovania spotreby jahňacieho mäsa nie sú ešte známe, ale zástupkyňa francúzskych výrobcov, ktorá tu mala prezentáciu na starosti, hovorí, že sa predovšetkým hľadali cesty, ako priblížiť pre mladšie generácie nové spôsoby prípravy mäsa, iné porciovanie a ľahšiu úpravu. V prvej fáze sa sústredili na parížsku oblasť, ale tento rok aj na väčšinu ostatných departementov.
 

Závery:

- Trh s jahňacím mäsom vyžaduje v Európe z dôvodu poklesu záujmu spotrebiteľov propagáciu, ale týka sa to aj iných sektorov (podpora európskej produkcie)
- Dánsko úspešne obchoduje s Japonskom aj Čínou vďaka efektívnej propagácii
- C-C trvá na svojich prioritách týkajúcich sa propagácie

 

Rokovanie politického výboru POCC-CCC 5.7.


Išlo o pozíciu C-C na verejnú konzultáciu, ktorú pripravila Komisia pre zelenú knihu 2030. Rámec pre politiku klímy a energie. C / C má za to, že táto konzultácia je veľmi dôležitá, ako pre farmára, tak pre vlastníkov lesov. O čo ide C / C najviac je, aby po prijatí Smernice o obnoviteľnej energii, existoval právny záväzok s cieľmi tejto politiky, ktoré by znamenali udržateľný rast sektora. S tým prichádza nový signál, že aj ciele po r. 2020 budú rovnako ambiciózne. Agropotravinársky sektor je trvalo rastúci a potrebuje záväzné ciele pre ďalší rast. Tým sa myslí ciele na zníženie emisií pri zachovaní výrobného potenciálu. Obnoviteľná energia a suroviny sú najsilnejšou stránkou sektora. V 2030 rámci je teda nutné, aby tu bol silný signál pre bio-ekonomike a tým pádom pre spoločnosť s nízkym užívaním uhlíka.
EÚ musí podporovať rast obnoviteľné energie namiesto obmedzovania. Produkcia dreva EÚ je už dnes udržateľná a rovnakým smerom ide aj produkcie biomasy. Ďalšie kritériá trvalej udržateľnosti nie sú potrebné. Malo by sa prestať s diskusiou palivá versus potraviny. To je neprijateľné zjednodušenie. Hlad má viac dôvodov existencie, ako politickú nestabilitu, prírodné katastrofy, nedostatok infraštruktúry, zlé skladovacie podmienky a veľmi nízku produktivitu a obchodné bariéry. Čo v súčasnosti bráni väčšiemu prispievaniu poľnohospodárstva a lesného sektora v boji s klimatickými zmenami?
Sektor v EÚ čelí okrem klimatických zmien aj viacerým globálnym výzvam, akými sú rast potreby väčšieho množstva potravín pre početne rastúce obyvateľstvo, veľké výkyvy cien a trhové výkyvy, vysoké ceny za energiu, za krmivá, špekulácie na poľnohospodárskom trhu v miere, ktorá tu ešte pred 10 rokmi vôbec nebola a popri tom stále väčšie požiadavky na ochranu prostredia. Veľká neistota zostáva pri meraní a hodnotení GHG z poľnohospodárstva a lesného sektora, teraz tu nie sú žiadne harmonizované metódy. Tiež znalosti potenciálu zmenšovanie emisií vykazujú veľké medzery a chýba tu dokonalé vyjadrenie nákladov. To všetko si vyžiada investície, aby sa urobila najefektívnejšie rozhodnutia. Celý rad opatrení, ktoré sa vykonali na zníženie emisií skleníkových plynov sektora znamenajú len prevody produkcie. A to vedie len k "exportu" emisií do krajín mimo EÚ a negatívny dopad na poľnohospodársky sektor EÚ. Je potrebné hľadať synergiu medzi prispôsobovaním klímy a zmiernením vplyvu, čo nie je dnes robené dostatočne. To by sa malo premietnuť do všetkých zodpovedajúcich EÚ politík. Prekážky zostávajú v súčasnej EÚ legislatíve a mali by sa prehodnotiť ako súčasť celkovej politiky klímy.
Na dosiahnutie všetkých EÚ požiadaviek pri politike klímy a energie si tak vyžiada viacero vhodných opatrení. Nástroje musia byť jednoduché a efektívne. Špecificky by sa malo vyhodnotiť, či súčasné ciele sú realizovateľné a podľa toho by sa mala prispôsobiť politika.
Globálne ale aj EÚ poľnohospodárstvo čelia ekonomickej kríze, veľkým klimatickým výkyvom, vysokým nákladom vstupov a vedľa toho veľkú nerovnováhu reťazca. To veľmi obmedzilo atraktívnosť sektora pre mladých, pretože nepredstavuje nutnú základnú ziskovosť a rozvoj sektora. V rámci investičnej politiky a politiky v oblasti výskumu a rozvoja by sa malo nájsť dostatočné množstvo prostriedkov, aby sa uskutočnili všetky inovačné a výskumné projekty sektora. Celkovo bol dokument prijatý veľmi pozitívne, počas letnej prestávky sa ešte bude dopĺňať, aby v septembri bola pripravená konečná pozícia C/C. Správa z EP o schválení viacročného rámca pre financie EÚ 2014-2020. Parlament schválil tento týždeň politickú dohodu rozpočtu. Pre sektor to znamená 373 miliárd € v cenách 2011, alebo 420 mld € v aktuálnych cenách. Čo je 14% redukcia v platbách SPP pre obdobie 2014-2020. Táto dohoda má byť ešte schválená inštitúciami EÚ na jeseň tohto roku. Niektoré otázky týkajúce sa sektora musia byť ešte finalizované, ako napríklad dobrovoľné stropy platieb, prevody peňazí medzi piliermi (15% z prvého do druhého a 15 alebo 25% z druhého do prvého). Externé konvergencie a degresivita bude tiež na programe ďalších diskusií trialógu SPP. Konečná forma SPP potom bude schválená EP aj Radou až na jeseň, ako sa dúfa, v rámci programu litovského predsedníctva. Po schválení novej SPP začne platiť od roku 2015, rok 2014 má byť prechodný. Pravidlá pre toto prechodné obdobie majú byť schválené formou spolurozhodnutia do konca roka. To je jedna z priorít litovského predsedníctva. Tieto opatrenia sa budú týkať politiky propagácie, revízie režimu pre sektor ovocia a zeleniny a ďalej Stratégie lesov EÚ. Okrem toho si predsedníctvo dáva za úlohu rýchly pokrok týkajúci sa otázky zdravia zvierat a rastlín a tiež oficiálnych kontrol. Priority litovského predsedníctva budú oficiálne predložené COMAGRI na zasadnutí 9. júla ministrom poľnohospodárstva. Pokiaľ ide o dohodu z 26. júna a výsledky procesu spolurozhodovania, zdá sa, že existujú predovšetkým veľké rozdiely v prístupe Nemecka a Francúzska. Ozeleňovanie platieb je teraz považované za najvýznamnejší prvok SPP, aj keď bol podstatne oslabený. Väčší problém robí konvergencia na národnej ako aj na úrovni regionálnej. Zdá sa, že SPP postupne stráca dosť zo svojho únijného rozmeru. Pre Komisára Ciolosa to predstavuje predovšetkým silnú zmenu rozdelenia fondov sektora.
Snemovňa reprezentantov USA odmietla pri hlasovaní 20. júna návrh na Farm Bill, čo môže viezť k tomu, že tento poľnohospodársky zákon nemusí byť tento rok vôbec potvrdený. Súčasný Farm Bill, ktorý už bol predĺžený o rok, pretože sa nedohodli obe snemovne, končí 30.9. 2013. Demokrati boli proti textu, a to predovšetkým kvôli významným škrtom pri potravinovej pomoci. Ale čo je prekvapujúce je fakt, že aj napriek tomu štvrtina republikánov návrh odmietlo, pre nich sú stále neprijateľné vysoké podiely vynakladané na potravinovú pomoc. Pri ostatných zložkách Farm Bill sa obe snemovne zhodli - odstránenie priamej pomoci, posilnenie poistenia úrody a príjmov, regulácia trhu mlieka, zníženie pomoci na opatrenia udržateľnosti (prostredie).

 

Závery:

- Problematickým bodom zostáva aj naďalej výroba biopalív a ich možná konkurencia potravinám – pozícia C-C zostáva rovnaká – EK by mala prísť so záväznou stratégiou neohrozujúcou životaschopnosť sektora
- Parlament schválil politickú dohodu rozpočtu, ktorá by mala byť schválená ostatnými inštitúciami na jeseň. Vyčlenil v ňom pre poľnohospodársky sektor sumu. Pre sektor to znamená 373 miliárd € v cenách 2011, alebo 420 mld € v aktuálnych cenách. Čo je 14% redukcia v platbách SPP pre obdobie 2014-2020.
- Viaceré podmienky reformy ešte musia byť schválené na jeseň.
- Litovské predsedníctvo predstavilo svoje priority
- mNespokojnosť s reformou SPP vyvoláva predovšetkým otázka konvergencie PP
- Nový americký Farm Bill nebol schválený

 

Pracovná skupina Fytosanitárne otázky a Semená 8.7.


Rokovanie bolo zvolané na žiadosť expertov C / C a asociácie výrobcov semien, v dôsledku neustáleho odkladu schválenia smernice „Minor uses“ Komisiou a otázny zostáva ďalší postup. Dnes sa tiež ustanoví nová technická skupina, ktorá spoločne zo severnej a južnej oblasti EÚ pripraví postup a náplň pre ďalšiu prácu. Komisia pracuje veľmi pomaly a k Nariadeniu 1107/2009 o ochranných prostriedkoch, kde mala byť predložená správa pre Radu, aj pre EP, sa tak doteraz nestalo. Všetky oficiálne rokovania a konzultácie mali skončiť v novembri minulého roka. Dnes je stav taký, že DG Sanco znova prepracováva závery z jesene tak, aby zahrnuli určité právne požiadavky, ktoré tu boli dodatočne pripravené. Komisia by mala podľa návrhu podporiť finančne krátkodobo vytvorenie nezávislej koordinačnej skupiny, ktorá by bola spolufinancovaná zo strany Komisie a ČŠ.
Úlohou schôdze je pripraviť technické skupiny pre jednotlivé sektory (celkom 9 špeciálnych skupín) pre jednotlivé skupiny semien a množenie. Ďalej rozobrať podmienky, ktoré viedli k súčasnému stavu a pripraviť plán priorít pre najbližších 15 - 20 rokov.
 

Závery:

- Pretrvávajú problémy so schvaľovaním smernice „Minor uses“
- EK chce pripraviť technické skupiny pre jednotlivé sektory a pripraviť plán priorít  na najbližších 15-20 rokov.

 

 

Vypracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, júl 2013

 

 

 

©Copyright SPPK; kopírovanie a ďalšie šírenie je možné len so súhlasom SPPK

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce