Zmeny Zákonníka práce od 01.01.2020 a 30.07.2020 a zmeny zákona o minimálnej mzde

V mesiacoch október a november 2019 vyšli v Zbierke zákonov SR štyri novely Zákonníka práce, a to novela č. 307/2019 Z. z., novela č. 319/2019 Z. z., novela č. 380/2019 Z. z. a novela č. 375/2019 Z. z., ktorou sa mení aj zákon o minimálnej mzde.
 
S účinnosťou od 01.01.2020 platí:
 1. základná výmera dovolenky zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, v dĺžke najmenej päť týždňov,
 2. základná výmera dovolenky pedagogických a výskumných a vývojových zamestnancov, v dĺžke najmenej  8 týždňov dovolenky,
 3. možnosť zamestnávateľa poskytnúť nový „príspevok na športovú činnosť dieťaťa“ podľa § 152b, a to
 • zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť; pričom zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa len u jedného zamestnávateľa;

 • v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca; u zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času;

 • pričom za dieťa sa na tento účel považuje vlastné dieťa zamestnanca, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktoré dovŕšilo najviac 18 rokov veku v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, a je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii podľa osobitného predpisu najmenej počas šiestich mesiacov;

 • oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe podľa osobitného predpisu, ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka, a to najviac za obdobie kalendárneho roka, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

 
Od 30.07.2020 platia zmeny
 1. § 5, ktorý upravuje pracovnoprávne vzťahy zamestnancov vyslaných na výkon prác z územia iného členského štátu EÚ na územie SR pri poskytovaní služieb hosťujúcim zamestnávateľom.
 
 
Zákonom č. 375/2019 Z. z. sa od 01.01.2020 mení zákon o minimálnej mzde.  Postup určenia sumy mesačnej minimálnej mzdy dohodou zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov podľa § 7 zákona o minimálnej mzde bude od nového roka nasledovný
 1. Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov rokujú o určení sumy mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok dohodou najneskôr od 1. apríla.
 2. Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov dohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy do 15. júla, suma mesačnej minimálnej mzdy je určená ich dohodou. Dohodu o určení sumy mesačnej minimálnej mzdy zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov predložia Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 31. júla.
 3. Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov nedohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy do 15. júla, prerokuje ju Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky do 31. augusta. Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky dohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy, mesačná minimálna mzda je určená ich dohodou.
 4. Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov dohodnú sumu mesačnej minimálnej mzdy v celých eurách.
 
Ak sa nedosiahla dohoda zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov podľa § 7, suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok bude určená zákonom podľa § 8, a to ako 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Suma podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.
 
 
Zákonník práce v znení účinnom od 1.1.2020 je dostupný na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20200101.html
Zákonník práce v znení účinnom od 30.07.2020 je dostupný na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20200730.html
Zákon o minimálnej mzde v znení účinnom od 01.01.2020 je dostupný na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/663/

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce