Zmeny dopravných právnych predpisov

V článku sa dočítate o novele zákona o cestnej premávke účinnej od 01.12.2019  a novele zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorá s výnimkou niektorých ustanovení nadobúda účinnosť 01.01.2020.
 
Novela zákona o cestnej premávke
 
Dňa 27.11.2019 bola v Zbierke zákonov SR vyhlásená novela zákona o cestnej premávke č. 393/2019 Z. z., ktorá nadobúda účinnosť 01.12.2019.
 
Novelou sa okrem iného mení § 39 ods. 7 s cieľom zrušiť zákaz jazdy traktorov a pracovných strojov samohybných po cestách I. triedy v pondelok až piatok od 7:00 do 9:00 a v piatok a dňoch pracovného pokoja od 16:00 do 20:00. 
 
Od 01.12.2019 je používanie traktorov a pracovných strojov samohybných povinne opatrených tabuľkou s evidenčným číslom pri ich presune na vykonávanie pôdohospodárskych prác na cestách bez obmedzenia (§ 39 ods. 7 písm. a) zákona).
 
Zákon o cestnej premávke v znení účinnom od 01.12.2019 je dostupný na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/20191201.html
 
 
Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorou sa súčasne novelizuje niekoľko iných zákonov
Dňa 14.11.2019 bola v Zbierke zákonov SR vyhlásená aj novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke pod číslom 364/2019. Novela zákona nadobúda účinnosť 1. januára 2020 s výnimkou niekoľkých ustanovení s neskoršou účinnosťou. Touto novelu sa novelizuje aj zákon o správnych poplatkoch, zákon o dani z motorových vozidiel a zákon o odpadoch.  
 
Dôvodom prijatia novely zákona bolo zabezpečiť implementáciu novej európskej legislatívy. Tá sa bude týkať aj postupov pri typovom schválení vozidiel.
 
Jedna zo zmien zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorú novela prináša od 01.01.2020, je nové ustanovenie § 26 o vnútroštátnom schvaľovaní jednotlivých vozidiel s obmedzenou prevádzkou. K cit. ustanoveniu sa v dôvodovej správe uvádza, že „Prevádzkovateľ vozidla, ktorý chce používať vozidlo výlučne na pôdohospodárske práce na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia, je povinný požiadať schvaľovací orgán o vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou. Okruh vozidiel, ktorým bude možné takéto schválenie udeliť ustanoví vykonávací právny predpis, ktorým je v súčasnosti vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby  Slovenskej republiky č.131/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel. Prevažne pôjde o kolesové traktory, pásové traktory, prípojné vozidlá za traktora, ťahané vymeniteľné zariadenia za traktory, pracovné stroje samohybné, pracovné stroje nesené.“
 
Jednotlivým vozidlom, ktorému bude možné udeliť vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou, je buď po domácky vyrobené vozidlo, ktoré nebolo komerčne vyrobené alebo komerčne vyrábané vozidlo vyrobené pred 1. júlom 2009.
 
Schválenie takéhoto vozidla by malo platiť na desať rokov.
 
Jeho prevádzkovateľ bude povinný prihlásiť ho do evidencie vozidiel a prevádzkovať vozidlo len v rámci obhospodarovaného územia.
 
Technické požiadavky, ktoré musí jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou spĺňať, má taktiež ustanoviť vykonávací právny predpis.
 
Zároveň bude platiť, že schvaľovací orgán neschváli a nevydá doklady vozidla pre jednotlivé vozidlo, ktoré
  1. má udelené typové schválenie EÚ celého vozidla,
  2. nie je určené na prevádzku s pravostrannou cestnou premávkou; to neplatí, ak ide o vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje umiestnenie riadenia inde ako na ľavej strane vozidla, pričom ostatné technické požiadavky musí vozidlo spĺňať pre prevádzku s pravostrannou cestnou premávkou,
  3. nie je označené identifikačným číslom vozidla VIN; pre po domácky vyrobené vozidlo minimálne päťmiestne identifikačné číslo vozidla VIN pridelí jednotlivý výrobca vozidla alebo identifikačné číslo vozidla VIN pridelí orgán zodpovedný za prideľovanie identifikačného čísla vozidla VIN v Slovenskej republike,
  4. bolo vyrobené pre tretie štáty, dovezené do Slovenskej republiky a podlieha schváleniu na prevádzku v cestnej premávke podľa osobitných predpisov,18)
  5. bolo vyrobené po 30. júni 2009, ak ide o komerčne vyrábané vozidlo.
 
Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke súčasne prináša zmeny zákona o dani z motorových vozidiel účinné od 01.01.2020.  Ide napr. o:
  1. Spresnenie všeobecného pojmu „použitie vozidla na podnikanie“ tak, aby bolo zrejmé, že vozidlo sa považuje za použité na podnikanie vtedy, ak má pridelené evidenčné číslo a je splnená niektorá podmienka uvedená v § 2 ods. 1 písmeno a) až e). Použitie vozidla na podnikanie touto úpravou tak nie je viazané nevyhnutne až na „skutočné“ použitie vozidla, ale aj na zaradenie vozidla do majetku, alebo uplatnenie si výdavkov naň ešte pred „skutočným použitím“. Rieši sa tým disproporcia pri posúdení predmetu dane z hľadiska určenia vzniku daňovej povinnosti a dnes už zavedeným posúdením možného zániku daňovej povinnosti.
  2. Na daňovníka – zamestnávateľa by sa už nemala vzťahovať výnimka a mal by byť povinný vyznačovať vznik a zánik daňovej povinnosti v daňovom priznaní. Daňovník, ktorý prerušil podnikanie, bude mať tiež možnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. V takomto prípade by sa malo zaviesť inak určené zdaňovacie obdobie, ktorého koniec sa vzťahuje k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k prerušeniu podnikania.
  3. Novelou zákona sa rieši aj absencia vysporiadania sa s dôsledkami porušenia podmienok oslobodenia od dane pre vozidlá, ktoré slúžia na poskytovanie záchrany ľudského života alebo majetku, alebo sú používané výhradne v poľnohospodárskej alebo lesnej výrobe sa navrhuje explicitne určiť, akým spôsobom sa daňovník s týmto porušením vysporiada. Novelou sa ustanovuje, že v prípade porušenia podmienok oslobodenia od dane daňovník zaplatí pomernú časť dane za kalendárne mesiace, v ktorých k tomuto porušeniu došlo.
  4. Novelou sa spresňuje napr. aj to, ktoré vozidlá so zvláštnym evidenčným číslom nepodliehajú dani z motorových vozidiel. Malo by ísť o vozidlo, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M, H alebo S.
 
Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke účinný od 01.01.2020 je dostupný na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/
 
Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke účinný od 01.09.2020 je dostupný na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/20200901.html
 
Zákon o dani z motorových vozidiel v znení účinnom od 01.01.2020 je dostupný na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/361/20200101.html  

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce